Hotărârea nr. 509/2014

509/23.10.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Al. Vlahuţă nr.7, înscris în C.F. nr. 431847 Timişoara nr. top. 16659, aferent locuinţei dobândite în baza Legii nr. 112/1995
Hotararea Consiliului Local 509/23.10.2014
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Al. Vlahuţă nr.7, înscris în C.F. nr. 431847 Timişoara nr. top. 16659, aferent locuinţei dobândite în baza Legii nr. 112/1995


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2014-002656/22.09.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Solicitarea nr. CT2014-002656 din 30.05.2014, depusă de către doamna Lipan Anca Cristina, proprietara locuinţei dobândite în temeiul Legii nr.112/1995, situată în Timisoara, str. Al. Vlahuţă nr.7, înscris în C.F. nr. 431847 Timişoara nr. top. 16659;
În baza prevederilor art.10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică-actualizată, trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin hotărâre de Consiliu Local;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Timisoara str. Al. Vlahuţă nr. 7, înscris în C.F. nr. 431847 Timişoara nr. top. 16659, în suprafaţă de 673 mp.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpul de Control Control şi Antifraudă al Primarului;
- doamnei Lipan Anca Cristina domiciliată în Timisoara, str. Al. Vlahuţă nr.7, ap1;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

APROBAT,

PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL TERENURI

NR. CT2014-002656 din 22.09.2014

REFERAT

Privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Al. Vlahuță nr.7, înscris în C.F. nr. 431847 Timișoara nr. top. 16659, aferent locuinței dobândite în baza

Legii nr. 112/1995

Având în vedere solicitarea nr. CT2014-002656 din 30.05.2014, depusă de către doamna Lipan Anca Cristina, proprietara locuinței dobândite în temeiul Legii nr.112/1995, situată în Timișoara, str. Al. Vlahuță nr.7, înscris în C.F. nr. 431847 Timișoara nr. top. 16659.

Conform C.F. nr. 431847 Timișoara nr. top. 16659, este inclusă în domeniul public al Municipiului Timișoara și atestată prin H.G. nr.849 din 19.10.2009.

Deasemenea în conformitate cu adresele nr. CT2014-2656/18.06.2014 a Serviciului Juridic, CT2014-2656/06.06.2014 a Serviciului Administrare Fond Funciar și respectiv nr. CT2014-1828/11.06.2014 a Biroului Evidența Patrimoniului, referitor la imobilele de mai sus nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată și nu au fost solicitate de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora;

În baza prevederilor art.10, alin. 2 din Legea nr.213/1998-actualizată, privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin Hotărâre de Consiliu Local;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art.45 alin.3 din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

PROPUNEM:

1. Trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în Timisoara str. Al. Vlahuță nr.7, înscris în C.F. nr. 431847 Timișoara nr. top. 16659, în suprafață de 673mp.

ADMINISTRATOR PUBLIC

SECRETAR

Sorin Drăgoi

Ioan Cojocari

Arhitect șef

Ciprian-Silviu Cădariu

Șef Serviciu

Banca de Date Urbane și Cadastru

Dan Robescu

DIRECTOR

Laura Koszegi

ȘEF BIROU

Petru Cristescu

BIROU TERENURI

Mircea Hărăbor

Avizat juridic,

red/dact MH.


Cod FO 53-01,ver.1