Hotărârea nr. 501/2014

501/23.10.2014 privind transmiterea in administrarea Universitatii de Vest Timisoara a imobilului situat in Timisoara, P-ta Libertatii nr. 1, cu titlu gratuit
Hotararea Consiliului Local 501/23.10.2014
privind transmiterea in administrarea Universitatii de Vest Timisoara a imobilului situat in Timisoara, P-ta Libertatii nr. 1, cu titlu gratuit


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CM2014-1704/21.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere cererea Universităţii de Vest Timişoara inregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2014-026563/07.10.2014
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.867 şi 868 din Codul Civil;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încetarea contractului de inchiriere nr. 1583/26.06.2014 incheiat cu UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA.

Art. 2: Se aprobă transmiterea in administrare cu titlu gratuit, pe o perioadă de 49 ani catre UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Libertatii nr. 1 pe care il detine in baza contractului de inchiriere nr. 1583/26.06.2014 cu suprafata utila totala de 1957,09 m.p., compus din 69 incaperi in exclusivitate folosite pentru sediu si birouri, prin incheierea unui contract de administrare.

Art. 3: Contractul de administrare constituie Anexa la prezenta hotarare.

Art. 4: Se revoca Hotărârea Consiliului Local nr. 494/10.10.2014 - privind atribuirea in folosinţă gratuită pe o perioada de 49 ani, a spatiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat in Timişoara, str. Libertătii nr.1.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Valorificare Spatii cu Alta Destinatie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

C O N T R A C T DE A D M I N I S T R A R E

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Intre MUNICIPIUL TIMIȘOARA prin Primar, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1, județul Timiș, având CUI RO32937000, cont RO89TREZ62124510220XXXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Timișoara, telefon: 0256408300, fax: 0256490635, reprezentat de Primar dl. Nicolae Robu, în calitate de proprietar, si

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA cu sediul în Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.4, telefon/fax 0256/592111, instituție de învățământ superior de stat, cu personalitate juridică, de interes public și patrimoniu propriu, reprezentată de Rector dl. Marilen Gabriel Pirtea în calitate de administrator, pe de altă parte, în temeiul

 • - Art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și

 • - Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. din privind transmiterea în

administrarea Universității de Vest din Timișoara, a unui imobil evidențiat în patrimoniul Municipiului Timișoara, au convenit la încheierea prezentului contract în următoarele condiții.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul contractului îl constituie transmiterea în administrarea UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA, cu titlu gratuit a imobilului situat în Municipiul Timișoara, P-ta Libertatii nr. 1, inscris in CF nr. 416672, in suprafață utila de 1957,09 mp, compus din 69 incăperi in exclusivitate folosite pentru sediu si birouri.

Art. 2. Predarea - preluarea imobilului ce face obiectul prezentului contract se va realiza pe bază de Protocol încheiatîntre MUNICIPIUL TIMIȘOARA și UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.

Art. 3. În condițiile respectării dreptului de proprietate, bunul va fi administrat și gospodărit într-un sistem unitar, în sensul exploatării sale conform destinației.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 4. Prezentul contract se încheie pe 49 de ani, durata funcționării în spațiul dat în administrare a UNIVERSITAȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA, cu posibilitatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA de a denunța unilateral prezentul contract, în situația în care UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA nu își exercită drepturile și nu își execută obligațiile născute din actul de transmitere în administrare, cu excepția situației prevăzute la art. 8, teza 1, caz în care intervine rezilierea de drept. Denunțarea unilaterală se va face pe baza unei notificări scrise a MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu acordarea unui termen de 2 luni UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA pentru a elibera imobilul.

 • IV. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Art. 5. Drepturile MUNICIPIULUI TIMIȘOARA sunt:

 • - de a denunța unilateral prezentul contract de dare în administrare în situația prevăzută la art. 4 din prezentul contract.

Art. 6. Drepturile UNIVERSITAȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA sunt:

 • - să posede, să folosească bunul și să dispună de acesta fără a datora proprietarului chirie, concesiune sau alte obligații sub formă bănească, în condițiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu-și exercită drepturile și nu-și execută obligațiile născute din actul de transmitere în administrare;

 • - să execute lucrări de reparații curente și capitale în vederea reabilitării constructive a imobilului transmis în administrare.

Art. 7. Obligațiile MUNICIPIULUI TIMIȘOARA sunt:

 • - să predea UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA, imobilul liber de orice sarcini;

 • - să asigure administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activităților, în limitele prevăzute de lege și de prezentul contract.

Art. 8. Obligațiile UNIVERSITAȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA sunt:

 • - să folosească imobilul exclusiv pentru desfășurarea activităților specifice învățământului superior. Nerespectarea acestei obligații va conduce la rezilierea de drept a contractului, fără punere în întârziere;

 • - să asigure imobilul împotriva oricăror cauze de deteriorare, incendii etc.;

 • - să exploateze bunurile evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea acestora;

 • - să suporte cheltuielile de întreținere, energie electrică și termică, telefon, asigurare, precum și alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului. În acest sens, UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, va încheia cu operatorii economici specializați contracte de furnizare utilități;

 • - reabilitarea constructivă a imobilului, prin executarea lucrărilor de reparații curente și capitale, indiferent de valoarea acestora, realizată în interesul exclusiv al administratorului pe durata exercitării dreptului de administrare, nu dă dreptul acestuia de a solicita ulterior despăgubiri de la titularul dreptului de proprietate;

 • - să asigure, prin mijloace proprii, paza imobilului;

 • - să restituie imobilul în integritatea lui la încetarea contractului.

 • V. RISCURI

Art. 9. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA va suporta riscul deteriorării imobilului în următoarele cazuri:

 • - întrebuințarea imobilului contrar destinației sale;

 • - continuarea folosirii imobilului după expirarea termenului prevăzut la art. 4 din prezentul contract.

 • VI. ÎNCETAREA ȘI MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 10. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

 • - prin acordul de voință al părților semnatare;

 • -  prin denunțarea unilaterală, în situația prevăzută la art. 4 din prezentul contract, respectiv, UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, nu își exercită drepturile și nu își execută obligațiile născute din contract;

 • - prin rezilierea de drept în condițiile art.8, teza 1, din contract;

 • - orice modificare a condițiilor de administrare va face obiectul unui act adițional acceptat de părți.

 • VII. FORȚA MAJORĂ

Art. 11. Forța majoră exonerează părțile în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forță majoră se înțelege orice eveniment independent de voința părților, imprevizibil ori insurmontabil apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să execute obligațiile asumate.

 • VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 12. Eventualele litigii ce pot interveni între părți se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, soluționarea litigiului revine instanței judecătorești de contencios administrativ, având în vedere natura juridică de contract administrativ a prezentului act.

 • IX. DISPOZIȚII FINALE

Art.13 (1) Proprietatea asupra bunului imobil rămâne neschimbată pe durata contractului de administrare;

(2) Administratorul nu poate emite niciun drept sau orice alte pretenții asupra dreptului de proprietate referitoare la bunul imobil și nici să afecteze în niciun fel acest drept.

Art. 14. Prezentul contract poate fi modificat sau completat prin act adițional încheiat între cele două părți.

Art. 15. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și va intra în vigoare la data încheierii protocolului de predare-preluare.

P R O P R I E T A R

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

A D M I N I S T R A T O R UNIVERSITATEA DE VEST

RECTOR,

MARILEN GABRIEL PIRTEA