Hotărârea nr. 500/2014

500/23.10.2014 privind modificarea si aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiologie Dr.Victor Babes Timisoara
Hotararea Consiliului Local 500/23.10.2014
privind modificarea si aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiologie Dr.Victor Babes Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr SC2014 - 27226 /14.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr. 5918/30.09.2014 - al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiologie Dr.Victor Babes Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2)din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Statul de Functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiologie Dr. Victor Babes Timisoara conform -Anexei nr.1, care face parte integranta a prezentei hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiologie Dr. Victor Babes Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Serviciului resurse umane;
- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiologie Dr. Victor Babes
Timisoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa 1

STAT DE FUNCȚII

AL PERSONALULUI DIN CADRUL              4/4/

SPITALULUI CLINIC DE BOU INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZiOLOGIE

DR. VICTOR BABES TIMIȘOARA

Nr. Ort.

DENUMIREA FUNCȚIEI

Nivel studii

Nr. Total de posturi

Grad profesional

Treapta Profesionala

Funcție personal contractual

I. Personal plătit din asigurări de sanatate

A

Funcții personal contractual de conducere

1

MANAGER

S

1

gradul II

PC

2

DIRECTOR MEDICAL

S

1

gradul II

PC

3

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

s

1

gradul El

PC

4

MEDIC, SEF SECȚIE

s

5

gradul II

PC

5

SEF BIROU

s

1

gradul II

PC

Total funcții personal de conducere

9

B

Funcții personal contractual de execuție

6

medic primar

s

22

primar

PC

7

medic specialist

s

13.5

specialist

PC

8

farmacist

s

1

PC

9

kinetoterapeut

s

2

PC

10

asistent medical principal

s

11

principal

PC

11

asistent medical principal

PL

85

principal

PC

12

asistent medical

S

2

PC

13

asistent medical

PL

12

PC

14

sora medicala principala

M

3

principal

PC

15

autopsier principal

M

1

principal

PC

16

laborant principal

M

1

principal

PC

17

registrator medical principal

M

9

principal

PC

18

registrator medical

M

4.5

PC

19

chimist principal

S

3

principal

PC

20

biolog principal

S

2

principal

PC

21

biolog specialist

S

1

specialist

PC

22

psiholog specialist

S

1

specialist

PC

23

asistent social principal

S

1

PC

24

infirmiera

G

42

PC

25

îngrijitoare curățenie

G

33

PC

26

brancardier

G

3

PC

27

spalatoreasa

G

7

PC

28

economist specialist IA

S

2

IA

PC

29

economist I

S

2

1

PC

30

economist II

S

1

II

PC

31

operator calculatoare I

M

1

II

PC

32

operator calculatoare IE

M

1

II

PC

33

inginer specialist IA

S

2

IA

PC

34

inginer I

S

2

1

PC

35

inginer II

S

1

II

PC

36

cons. juridic IA

S

1

IA

PC

37

referent I

M

1

1

PC

38

contabil I A

M

1

1

PC

39

preot II

S

1

II

PC

40

secretar dactilograf IA

M

1

IA

PC

41

magazioner

M

1

PC

42

muncitor I

G

6

1

PC

43

muncitor II

G

2

II

PC

44

muncitor III

G

4

III

PC

45

muncitor IV

G

5

IV

PC

46

muncitor necalificat I

G

5

1

PC

47

îngrijitor spatii verzi

G

2

PC

48

șofer I

G

1

1

PC

Total funcții personal de execuție

303

TOTAL PERSONAL PLĂTIT DIN ASIGURĂRI DE SANATATE

312

II. Personal plătit din bugetul de stat

A

Funcții personal contractual de execuție

49

medic primar

S

7

primar

PC

50

asistent medical principal

S

1

principal

PC

51

asistent medical principal

PL

10

principal

PC

52

statistician medical principal

M

1

principal

PC

53

registrator medical principal

M

3

principal

PC

54

registrator medical

M

2

PC

55

îngrijitoare curățenie

G

2

PC

56

medic rezident an 1

s

15

PC

57

medic rezident an II

s

13

PC

58

medic rezident an III

s

15

PC

59

medic rezident an IV

S

6

PC

TOTAL PERSONAL PLĂTIT DIN BUGETUL DE STAT

75

TOTAL GENERAL

387


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec.Badea JanetaCOMPARTIMENT JURIDIC,

Cons.jur.Tunea Cristina


COMPARTIMENT RUNOS,

Ec.Ardelean Iwela