Hotărârea nr. 50/2014

50/25.02.2014 privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere, încheiat între Fundaţia Caritatea şi Spitalul Clinic Municipal De Urgenţă Timişoara, pentru imobilul situat în Timişoara, bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcţionează Secţia de Obstetrică şi Ginecologie
Hotararea Consiliului Local 50/25.02.2014
privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere, încheiat între Fundaţia Caritatea şi Spitalul Clinic Municipal De Urgenţă Timişoara, pentru imobilul situat în Timişoara, bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcţionează Secţia de Obstetrică şi Ginecologie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-2626/04.02.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 65/28.02.2012 privind închirierea imobilului situat în Timişoara bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcţionează Secţia de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
Având în vedere Contractul de închiriere nr. 184/11.04.2012 încheiat între Fundaţia Caritatea şi Spitalul Clinic Municipal De Urgenţă Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. 1558/28.01.2014 înregistrată la noi sub nr. CP2014 -119/28.01.2014 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă şi Adresei nr. F99/24.01.2014 a Fundaţiei Caritatea;
Având în vedere prevederile art. 190^6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) şi d) şi alin (6) lit a) pct. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea prin Act adiţional a Contractului de închiriere nr. 184/11.04.2012 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 65/28.02.2012, între Fundaţia Caritatea şi Spitalul Clinic Municipal De Urgenţă Timişoara pentru partea din imobilul situat în Timişoara, bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 compusă din Demisol, parter şi etajul I cu suprafaţa construită desfăşurată de 2129,50 mp precum şi teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 797,00 mp, cu aceiaşi chirie de 4500 euro/lună pe o perioadă 2(doi) ani, până la data de 01.03.2016.

Art.2: În cazul în care pe durata închirierii, Municipiul Timişoara pune la dispoziţia Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara un alt spaţiu care să asigure desfăşurarea activităţii medicale a Secţiei de Obstetrică şi Ginecologie, contractul de închiriere va înceta unilateral la iniţiativa Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara (locatar) printr-o notificare scrisă transmisă proprietarului cu 30 de zile înainte de data de la care operează încetarea contractului.

Art.3: Chiria se asigură din cap. 66.02 Sănătate alin. 51.01.46- transferuri de la bugetele locale către instituţii publice şi activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru finanţarea sănătăţii şi va fi achitată în lei prin Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art.4: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, Directorul Direcţiei Economice şi Serviciul Juridic să avizeze Actul adiţional la Contractul de închiriere prevăzut la art. 1.

Art.5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Serviciul Juridic, Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroul Audit;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
- Fundaţiei Caritatea;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

APROBAT, PRIMAR


Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE ȘI CULTURALE

COMPARTIMENT SPITALE

Nr. SC2014-2626/04.02.2014

REFERAT privind prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere, încheiat între Fundația Caritatea și Spitalul Clinic Municipal De Urgență Timișoara, pentru imobilului situat în Timișoara, bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcționează Secția de Obstetrică și Ginecologie.

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale - Compartiment Spitale, privind prelungirea prin act adițional al contractului de închiriere, încheiat în baza Hotărâri consiliului Local nr. 65/28.02.2012, între Fundația Caritatea și Spitalul Clinic Municipal De Urgență Timișoara, pentru imobilului situat în Timișoara, bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcționează Secția de Obstetrică - Ginecologie.

Secția de Obstetrică - Ginecologie din cadrul Spitalul Clinic Municipal De Urgență Timișoara funcționează în imobilul cu D+P+2E situat în Timișoara bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24.

Demisolul, parterul, și etajul I cu suprafața construită desfășurată de 2129,50 mp și teren construit și neconstruit în suprafață de 797,00 mp este proprietatea Fundației Caritatea prin retrocedare și este utilizat de Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara cu contractul de închiriere nr. 184/11.04.2012, încheiat în baza Hotărâri consiliului Local nr. 65/28.02.2012. Etajul II a construcției este proprietatea publică a municipiului Timișoara.

Contractul de închiriere a fost încheiat între Fundația Caritatea în calitate de proprietar (locator) și Spitalul Clinic Municipal de Urgență în calitate de locatar pe o perioadă de 2 (doi) ani, începând din 01.03.2012 până la 28.02.2014, cu o chirie de 4500 euro/lună, chirie negociată de Comisia de negociere cu terții a Consiliului Local.

Chiria negociată de 4500 euro/lună pentru Demisolul, parterul și etajul I, și terenul construit și neconstruit în suprafață de 797,00 mp aflat proprietatea Fundației Caritatea, raportată numai la suprafața construită desfășurată de 2129,50 mp, este de 2,12 euro/mp/lună.

Chiria a fost asigurată din. cap. 66.02 Sănătate alin. 51.01.46- transferuri de la bugetele locale către instituții publice și activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sănătății și este achitată în lei la cursul leu /euro al BNR din ziua facturării, prin Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Spitalul Clinic Municipal de Urgență prin adresa cu nr. 1558/28.01.2014 înregistrată la noi sub nr. CP2014 -119/28.01.2014, a solicitat supunerea spre aprobare Consiliului Local prelungirea Contractului de închiriere nr. 184/11.04.2012 în aceleași condiții pe o perioadă de 2(ani)- până la 01.03.2016, deoarece în prezent unitatea nu dispune de un alt spațiu în vederea mutării activității medicale ce se desfășoară în prezent.

De asemenea Fundația Caritatea în calitate de proprietar(locator) prin adresa cu nr. F99/24.01.2014 a transmis Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara acordul de a semna un act adițional privind prelungirea cu doi ani, până la 01.03.2016 a contractului de închiriere 184/11.04.2012, care expiră la data 28.02.2014.

Cod.FP53-01, ver1


Având în vedere cele expuse mai sus și faptul că în prezent nu dispunem de un alt imobil care să asigure condiții optime pentru desfășurarea activități Secției de Obstetrică și Ginecologie din cadrul Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara , supunem spre analizare și aprobare Consiliului Local:

  • 1. Prelungirea prin act adițional Contractului de închiriere nr. 184/11.04.2012 încheiat în baza Hotărâri Consiliului Local nr. 65/28.02.2012, între Fundația Caritatea și Spitalul Clinic Municipal De Urgență Timișoara pentru partea din imobilul situat în Timișoara, bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 compusă din Demisol, parter și etajul I cu suprafața construită desfășurată de 2129,50 mp precum și teren construit și neconstruit în suprafață de 797,00 mp, cu aceiași chirie de 4500 euro/lună pe o perioadă de 2(doi) ani, până la data de 01.03.2016.

  • 2. În cazul în care pe durata închirieri, Municipiul Timișoara pune la dispoziția Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara un alt spațiu care să asigure desfășurarea activități medicale a Secției de Obstetrică și Ginecologie, contractul de închiriere va înceta unilateral la inițiativa Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara (locatar) printr-o notificare scrisă transmisă proprietarului cu 30 de zile înainte de data de la care operează încetarea contractului.

  • 3. Chiria se asigură din. cap.66.02 Sănătate alin. 51.01.46- transferuri de la bugetele locale către instituții publice și activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sănătății și va fi achitată în lei prin Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

  • 4. Împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara, Directorul Direcției Economice și Serviciul Juridic să avizeze actul adițional la contractul de închiriere prevăzute la pct. 1.

    VCEPRIMAR,

    Dan Diaconu


PT. SECRETAR

Simona Drăgoi

DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE SPORTIVE ȘI CULTURALE DIRECTOR EXECUTIV, Mihai Ioan Costa

CONSILIER,

Ioana Ciucur

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR

Ec. Smaranda Haracicu

ȘEF SERVICIU BUGET

Steliana Stanciu

AVIZAT,

Serviciul Juridic Daniela Ștefan

Cod.FP53-01, ver1