Hotărârea nr. 5/2014

5/28.01.2014 privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din domeniul public si privat al Muncipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 5/28.01.2014
privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din domeniul public si privat al Muncipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014 - 658/14.01.2014 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand în vedere prevederile din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 296/18.12.2012 privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din domeniul public si privat al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă indexarea taxelor de concesiune, pentru terenurile din domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara-obiect al contractelor de concesiune în derulare, cu rata inflaţiei aferenta anului 2013, comunicată de Institutul Naţional de Statistică.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse si Directia Fiscala din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Directiei Fiscale;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI