Hotărârea nr. 496/2014

496/10.10.2014 privind acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat în valoare de 66.576.987 lei
Hotararea Consiliului Local 496/10.10.2014
privind acoperirea parţială a pierderilor induse din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat în valoare de 66.576.987 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RE2014 -1773/09.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 25/28.01.2014 - privind preţul local al energiei termice livrată de SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA;
Având în vedere solicitarea SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA înregistrată cu nr. RE2014-1773/09.10.2014;
În temeiul art. 51 punct 2 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 59 /2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acoperirea parţială de către Municipiul Timişoara, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, în valoare de 66.576.987 lei.

Art. 2: Preţul local al energiei termice facturată populaţiei de către S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara rămâne la valoarea de 252, 17 lei/Gcal, inclusiv TVA de 24%, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/28.01.2014.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                   APROBAT

JUDEȚUL TIMIȘ                                   PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                         NICOLAE ROBU

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA

SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE

SC2014-

REFERAT privind acoperirea parțială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în cuantum de 66.576.987 lei

Având în vedere adresa SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA înregistrată cu nr. RE2014-001773/09.10.2014 prin care solicită acoperirea parțială a pierderilor în cuantum de 66.576.987 lei, din cele 90,2 milioane lei, pierderi înregistrate efectiv: majorări percepute de Ministerul Finanțelor, penalizări plătite către furnizori, dobanzi pentru plafoanele de credite contractate suplimentar, datorită încasării cu întarzierea subvențiilor cuvenite de la bugetul de stat și local în perioada 2004-2012.

Ținând seama că în Ordonanța de Urgență privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, se prevede alocarea unor sume din bugetul se stat în scopul achitării plăților restante înregistrate pentru acoperirea parțială inclusiv a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat ce vor fi utilzate pentru stingerea obligațiilor fiscale care fac obiectul eșalonărilor/amânărilor la plată, și având în vedere obligațiile de plată ale SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA către furnizorii de combustibili.

În temeiul prevederilor de art. 51 punct 2 și 3 din Ordonanța de Urgență nr.59/30.09.2014,

PROPUNEM:

Aprobarea acoperirii pațiale a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în valoare de 66.576.987 lei .

Viceprimar Dan Diaconu


Director Direcția Tehnică

Culiță Chiș

Șef Serviciu Energetic și MSUP Ioan Zubașcu


Secretar

Ioan Cojocari

Director Direcția Economica

Smaranda Haracicu

Șef Serviciu Buget

Steliana Stanciu


Consilier

Malac Marcel

Avizat juridic