Hotărârea nr. 494/2014

494/10.10.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, str. Libertatii nr. 1
Hotararea Consiliului Local 494/10.10.2014
privind atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, str. Libertatii nr. 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-026696/08.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având in vedere cererea Universitatii de Vest Timisoara inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2014-026563/07.10.2014;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) lit. c) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încetarea contractului de inchiriere nr. 1583/26.06.2014 incheiat cu UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA.

Art. 2: Se aprobă atribuirea in folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 ani catre UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Libertatii nr. 1 pe care il detine in baza contractului de inchiriere nr. 1583/26.06.2014 cu suprafata utila totala de 1957,09 m.p., compus din 69 incaperi in exclusivitate folosite pentru sediu si birouri, prin incheierea unui contract de comodat.

Art. 3: Contractul de comodat constituie Anexa la prezenta hotarare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Valorificare Spatii cu Alta Destinatie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA

La HCL nr. 04_____

Din data de ^0 ,    ,

Contract de comodat

încheiat astazi______________

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Municipiului Timișoara, cu sediul in Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, reprezentată prin D-nul Primar NICOLAE ROBU, in calitate de COMODANT si

  • 1.2, UNIVERSITATEA DE VEST cu sediul in Timișoara, Bv. V. Parvan, nr. 4, reprezentata prin Prof. Univ. Dr. Pirtea Marilen Gabriel- rector, in calitate de COMODATAR, au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispozițiilor art. 2146-2157 Cod civil si a următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului il constituie spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința din Timișoara, P-ta Libertății nr. 1, compus din 69 incaperi cu suprafața utila totala de de 1957,09 m.p., situate la parterul, etajul I si etajul II al casei, din Timișoara, Înscrisa in Cartea Funciara nr. 416672 ( provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 1 Timișoara ), nr. top 298 ca si “ Clădiri cu 2 etaje ” in proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.

 • 2.2. Comodantul imprumuta comodatarului in mod gratuit spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința care face obiectul prezentului contract.

 • 2.3. Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința care face obiectul prezentului contract se afla in circuitul civil, nu este sechestrat sau urmărit.

III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Părțile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen de 49 ani incepand cu data încheierii lui.

 • 3.2. Predarea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința către comodatar se va face pe baza de proces verbal de predare - primire.

 • 3.3. Prin acordul pârtilor, prezentul contract poate sa inceteze si inainte de termen.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

 • 4.1. Comodantul se obliga:

 • a) sa predea comodatarului spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința liber;

 • b) sa nu-1 împiedice pe comodatar sa folosească spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința pana la termenul convenit;

 • c) sa restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința respectiv;

 • d) sa plateasca despăgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaște, dar nu le-a adus la cunoștința comodatarului, conform art. 2152 Cod civil.

 • 4.2. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 • a) sa conserve spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința si sa se îngrijească de el ca un bun proprietar;

 • b) sa folosească spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința conform destinației sale determinate de natura sa;

 • c) sa suporte toate cheltuielile de folosința ale spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința (cheltuieli de întreținere, energie eletrica si termica, abonamentul telefonic, eventuale reparații), precum si orice alte cheltuieli rezultate din folosirea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința;

 • d) sa predea comodantului spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința la data expirării termenului pentru care s-a încheiat contractul.

 • e) Comodatarul va oferi comodantului, pe toată perioada duratei contractuale, o dată la trei luni, in scris, atât un raport asupra activităților și acțiunilor desfășurate cât și o prognoză asupra activitățilot și acțiunilor de promovare desfațurate în acel sediu.

V. FORȚA MAJORA

 • 5.1. Nici una dintre părțile contractante, conform art. 1634 Cod civil, nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau parțial - a oricărei obligații care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege.

 • 5.2. Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de _ (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor lui.

 • 5.3. Daca in termen de __ (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, părțile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

VI. NOTIFICĂRILE INTRE PARTI

 • 6.1. In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului contract.

 • 6.2. In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

 • 6.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare după cea in care a fost expediata.

 • 6.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parii daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

VII. ÎNCETAREA contractului

 • 7.1. Raporturile contractuale încetează prin restituirea bunului in stare corespunzătoare la termenul prevăzut in contract.

7.2 In caz de nerespectare a obligațiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.

VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 8.1. Părțile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele.

 • 8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești.

IX. CLAUZE FINALE

 • 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional incheiat intre părțile contractante.

 • 9.2. Prezentul contract, reprezintă voința pârtilor si înlătură orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

 • 9.3. încheiat astazi_________conform ari. 2146. C. civ. in 4 exemplare originale 2 pentru

fiecare parte.

COMODANT,


COMODATAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA CABINET VICEPRIMAR BIROUL VALORIFICARE SPATII CU ALTA DESTINAȚIE

NR. J'C WV-

NAPIWBAT

WRIMAR NIQPIAE ROBU


REFERAT


privind atribuirea in folosința gratuita pe o perioada de 49 ani a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situate in Timișoara, str. Libertății nr. 1

Activitatea didactica si administrativa a Facultatii de Muzica este ingreunata de funcționarea celor doua domenii ( muzica si teatru) in zone distincte ale orașului. Astfel, specializările muzicale isi desfasoara activitatea in clădirea Primăriei Vechi -P-ta Libertății nr. 1, iar specializările de teatru in casa de Cultura a Studenților . In concluzie nici Muzica si nici Teatru nu au sedii proprii, universitatea fiind nevoita sa plateasca chirie pentru aceste spatii.

Având in vedere calitatea artistica a invatamantului teatral si muzical, dezvoltata in cadrul Facultatii de Muzica a Universității de Vest din Timișoara, cat si necesitatea obiectiva de infiintarea a noi specializări aferente domeniilor de studii, contribuția pe care o au absolvenții aceștia la dezvoltarea si imbogatirea mediului cultural local, precum si situația incerta a imobilelor in care isi desfasoara activitatea Facultatea de Muzica, Universitatea de Vest solicita acordarea dreptului de administrare gratuita pentru o perioada de 49 ani a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Timișoara, P-ta Libertății nr. 1, pe care il deține in prezent cu titlu de inchiriere.

Prin HCL nr. 311/26.06.2014 s-a aprobat incheierea unui nou contract de inchiriere cu UNIVERSITATEA DE VEST, privind spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situate in Timișoara, P-ta Libertății nr. 1, fiind incheiat contractul de inchiriere nr. 1583/26.06.2014.

Prin adresa inregistrata cu nr. SC2014-026563/07.10.2014 Universitatea de Vest din Timișoara solicita acordarea dreptului de folosința gratuita pe o perioada de 49 ani, a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Timișoara, P-ta Libertății nr. L, pe care il dețin in prezent cu contractul de inchiriere nr. 1583/26.06.2014.

Având in vedere manifestarea unilaterala a Universității de Vest pentru încetarea contractului de inchiriere nr. 1583/26.06.2014, acesta va înceta prin acordul celor doua parti contractante cu data promovării hotărârii de Consiliu Local

PROPUNEM:

Emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care sa se aprobe :

 • 1. încetarea contractului de inchiriere nr. 1583/26.06.2014 incheiat cu UNIVERSITATEA DE VEST

 • 2. Atribuirea in folosința gratuita, pe o perioada de 49 ani către UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA, a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința din Timișoara, P-ta Libertății nr. 1 pe care il deține in baza contractului de inchiriere nr. 1583/26.06.2014 cu suprafața utila totala de 1957,09 m.p., compus din 69 incaperi in exclusivitate folosite pentru sediu si birouri, prin incheierea unui contract de comodat.

 • 3. Aprobarea contractului de comodat, ce va constitui anexa la hotarare.

VICEPRI

TRAIAN!

SEF BIROU f

MARINELA BANDI

AVIZA'