Hotărârea nr. 493/2014

493/10.10.2014 privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 375/01.08.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a două clădiri aflate în administrarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu" Timişoara precum şi scoaterea din funcţiune în vederea demolării
Hotararea Consiliului Local 493/10.10.2014
privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 375/01.08.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a două clădiri aflate în administrarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu" Timişoara precum şi scoaterea din funcţiune în vederea demolării


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-26660/08.10.2014 al Primarului Municipiului Timisoara, NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu nr. 7644/04.06.2014 referitoare la propunerile Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Turcanu" privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care aparţin municipiului Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.
Având în vedere Hotărârea Cosiliului Local 375/01.08.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a două clădiri aflate în administrarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu"Timişoara precum şi scoaterea din funcţiune în vederea demolării;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, art. 10 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
Având în vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată şi modificată;.
În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art.36 , alin. (2) , lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art. 45 alin. (3) din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Cosiliului Local 375/01.08.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a două clădiri aflate în administrarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu"Timişoara precum şi scoaterea din funcţiune în vederea demolării, la valorile de inventar a celor două mijloace fixe ( număr inventar 18607 şi 18592), conform Anexei care face parte integrantă la prezenta Hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotarâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Spitalului de Copii " Louis Turcanu";
- Mass - media locale.

Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                            APROBAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                          PRIMAR

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROUL EVIDENȚA PATRIMONIULUI                              NICOLAE ROBU

NR. SC2014 - 26660/08.10.2014

R E F E R A T

privind modificarea Anexei la Hotărârea 375/01.08.2014 privind trecerea din domeniul public al

Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a două clădiri aflate în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”Timișoara precum și scoaterea din funcțiune în vederea demolării

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse , Biroul Administrare Patrimoniu privind modificarea Anexei la Hotărârea 375/01.08.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a două clădiri aflate în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”Timișoara precum și scoaterea din funcțiune în vederea demolării.

Prin adresa cu nr 7644/04.06.2014 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”Timișoara în calitate de administrator al imobilelor mai sus menționate au solicitat trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara și scoaterea din funcțiune a celor două ,în vederea demolări.

Corpul de clădire B (fundație Pediatrie) cu numărul de inventar 18607 situat pe str. I. Nemoianu- str. Liviu Gabor colț cu str. Brăila are valoarea de 9.478.501,77 lei, iar corpul de clădire constând în seră flori, magazie, morgă cu numărul de inventar 18592 are valoarea de 28.318,13 lei.

Având în vedere că au existat neconcordanțe între valorile cuprinse în adresă și valorile din Anexă, supunem spre aprobare Consiliului Local următoarele:

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe:

Modificarea Anexei la Hotărârea 375/01.08.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a două clădiri aflate în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”Timișoara precum și scoaterea din funcțiune în vederea demolării .

Viceprimar,

Secretar

Jr. Ioan Cojocari

Director,

Laura Koszegi


Șef Birou,

Călin Nicușor Pîrva


Traian Stoia

Director,

Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive Și Culturale Mihai Costa

Director,

Direcția Economică

Smaranda Haracicu

Inspector de specialitate,

Loredana Oprișor

AVIZAT Serviciul juridic

ANEXA


MODIFICARE VALOARE MIJLOACE FIXE CUPRINSE IN HOTARAREA DE CONSILIU LOCAL 375/01.08.2014

NR. CRT.

NUMAR INVENTAR

DENUMIRE MIJLOC FIX

AMPLASARE

VALOARE INVENTAR

1

18607

Corp B(fundatie Pediatrie)

Strada I. Nemoianu- strada Liviu Gabor colt cu str. Braila

9.478.501,77

2

18592

Sera flori, magazie, morga

Strada I. Nemoianu- strada Liviu Gabor colt cu str. Braila

28.318,13

DIRECTOR,

Laura Koszegi


SEF BIROU, Calin Nicusor Pirva

REDACTAT, Loredana Oprisor