Hotărârea nr. 491/2014

491/10.10.2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită către Grădiniţa cu program prelungit nr. 36, care are in structura Gradinita cu program prelungit nr. 37, a unui spaţiu din căminul internat nr.1, al Liceului Tehnologic Agricol „Petru Botiş", situat în Cal. Aradului 56
Hotararea Consiliului Local 491/10.10.2014
privind atribuirea în folosinţă gratuită către Grădiniţa cu program prelungit nr. 36, care are in structura Gradinita cu program prelungit nr. 37, a unui spaţiu din căminul internat nr.1, al Liceului Tehnologic Agricol „Petru Botiş", situat în Cal. Aradului 56


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014- 25690/30.09.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu nr. SC 2014-25496/29.09.2014 a Grădiniţei cu program prelungit nr. 36, adresa nr. 1824/26.09.2014 a Liceului Tehnologic Agricol "Petru Botiş" si adresa cu nr. CP 2013-1017-24.10.2013 a Inspectoratul Şcolar al Judeţean Timiş;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale;
În conformitate cu prevederile art.874, alin 1 din Codul Civil;
În temeiul art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 1 şi art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 397,11mp, situat la parterul Căminului internat nr. 1 şi a terenului în suprafaţă de 1.300 mp. din incinta Liceului Tehnologic Agricol "Petru Botiş", din Cal. Aradului 56, imobilul inscris in CF nr. 404344, nr. top. 23490/2, proprietatea publică a Municipiului Timişoara, către Grădiniţa cu program prelungit nr. 36 în vederea desfăşurări activităţii de învăţământ a Grădiniţei cu program prelungit nr. 37, structură a Grădiniţei cu program prelungit nr. 36, pe o perioadă de 10 ani, în baza unui contract de comodat ce se va încheia între cele două părţi.

Art. 2: Se aprobă contractul cadru de comodat, conform Anexei, la prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, Compartiment Scoli din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Grădiniţa cu program prelungit nr. 36.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Grădiniţei cu program prelungit nr. 36;
- Inspectoratul Şcolar al Judeţean Timiş;
- Liceului Tehnologic Agricol "Petru Botiş";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMĂNIA                                    APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                   PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE,            Nicolae Robu

SPORTIVE ȘI CULTURALE

COMPARTIMENT ȘCOLI

Nr. SC 2014 - 25690/30.09.2014

REFERAT

Privind atribuirea în folosință gratuită către Grădinița cu program prelungit nr. 36, care are in structura Gradinita cu program prelungit nr. 37, a unui spațiu din căminul internat nr.1, al Liceului Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, situat în Cal. Aradului 57

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale - Compartiment Școli, privind atribuirea în folosință gratuită către Grădinița cu program prelungit nr. 36, in a carei structura se afla Gradinita cu program prelungit nr. 37, a unui spațiu din căminul internat nr. 1 al Liceului Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, situat în Cal. Aradului 57.

Grădinița cu program prelungit nr. 36 este unitate de învățământ cu personalitate juridică, având arondată Grădinița cu program prelungit nr. 37, care este fara personalitate juridica..

Activitatea celor două unități de învățământ se desfășoară în următoarele locații:

 • -  Gradinita cu program prelungit nr. 36, in str. Teiului nr. 5, proprietatea publică a Municipiului Timișoara;

 • -  Gradinita cu program prelungit nr. 37, in locatiile:

 • - str.Cal Aradului nr. 38, proprietatea publică a Municipiului Timișoara:

 • - În spațiul în suprafață de 143 mp. din căminul 5 al Universității de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din str. Calea Aradului 119, spațiu deținut de Municipiul Timișoara în baza unui contract de comodat;

 • - În spațiul în suprafață de 397,11mp situat la parterul Căminului internat nr. 1 al Liceului Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, din Cal. Aradului 57 și pe suprafața de teren de 1.300 mp. folosit ca loc de joacă, proprietatea publică a Municipiului Timișoara. Spatiul este ocupat de Gradinita cu program prelungit nr. 37, din luna septembrie anul 2011, unde a functionat in baza unui acord cu unitatea de invatamant, care a expirat.

Prin adresa cu nr. SC 2014-025496/29.09.2014 Grădinița cu program prelungit nr. 36 a solicitat alocarea spațiului de la parterul căminul internat al Liceului Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, situat în Cal. Aradului 57, pentru activitatea Gradinitei cu program prelungit nr. 37, deoarece pentru obtinerea autorizatiei de functionare, unitatea de invatamant, are nevoie de un act juridic in baza caruia foloseste acest spatiu.

Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiș” și Inspectoratul Școlar al Județean Timiș au fost de acord cu atribuirea acestui spațiu către Grădinița cu program prelungit nr. 36 în vederea desfășurării activității de învățământ a Grădiniței cu program prelungit nr. 37, conform adreselor cu nr. CP 20131017-24.10.2013 respectiv cu nr. SC 2014-025496/29.09.2014.

Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analizare și aprobare Consiliului Local:

1. Atribuirea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 397,11mp, situat la parterul Căminului internat nr. 1 și a terenului în suprafață de 1.300 mp. din incinta Liceului Tehnologic Agricol „Petru Botiș”, din Cal. Aradului 57, imobil inscris in CF nr. 404344, nr. top. 23490/2, proprietatea publică a Municipiului Timișoara, către Grădinița cu program prelungit nr. 36 în vederea desfășurări activității de învățământ a Grădiniței cu program prelungit nr. 37, pe o perioadă de 10 ani, în baza unui contract de comodat ce se va încheia între cele două părți.

VCEPRIMAR

SECRETAR,

Ioan Cojocari


Dan Diaconu

Pt. DIRECTOR EXECUTIV

Mihai Ioan Costa

Compartiment Școli.

Mariana Mureșan

AVIZAT,

Serviciul Juridic

CONTRACT DE COMODAT

Nr.....din........

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • I. 1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, str.C.D.Loga nr.1, reprezentată prin Primar Nicolae Robu si Director Instituții Școlare, Medicale, Sportivr și Cușturale, în calitate de COMODANT, pe de o parte și

1.2..............................................cu sediul in Timișoara , Str. nr. ,reprezentat prin...........................................

în calitate de COMODATARI, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință (comodat):

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie: cedarea de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință a a

spatiului cu alta destinatie alta decit aceea de locuinta situat in Timisoara ,............................................., in

suprafata de ..............m.p., in baza HCLMT nr..........................................

III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Durata prezentului contract este de la data de ................. pana la data de.................... , dată la care

bunul va fi predat comodantului.

 • 3.2. Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen.

 • IV. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

4.1. Drepturile comodantului

 • a) . să rezilieze contractul, în cazul în care comodatarul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract;

 • b) . comodantul are dreptul să denunțe în mod unilateral contractul de comodat, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • c) . comodantul are dreptul să inspecteze bunul precum și modul în care comodatarul își respectă obligațiile asumate prin contract. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a comodatarului în termen de 15 zile, de către reprezentanții comodantului;

 • d) . comodantul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de comodat, cu notificarea prealabilă a comodatarului din motive excepționale legate de interesul național sau local.

4.2. Obligațiile comodatarului

 • a) . să se îngrijească de bunul împrumutat întocmai ca proprietarul acestuia;

 • b) . să folosească lucrul potrivit destinației sale;

 • c) . să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinței acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant;

 • d) . să nu transmită folosința bunului asupra altei persoane - indiferent cu titlu oneros (locațiune) sau cu titlu gratuit (comodat), sau să se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice;

 • e) . să restituie bunul împrumutat la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract ;

 • f) . să solicite acordul scris al comodantului pentru efectuarea oricăror modificări aduse ;

 • g) . la încetarea contractului, să pună la dispoziția comodantului bunul primit în folosință în starea în care acesta se găsește la momentul respectiv, eventualele investiții, îmbunătățiri, construcții, efectuate în perioada de derulare a contractului neputând fi ridicate, iar contravaloarea lor neputând fi solicitată;

 • h) . dacă bunul împrumutat a fost deteriorat din culpa comodatarului, el este obligat să-l restituie în natură sau să achite contravaloarea lui;

 • i) . la încetarea contractului de comodat prin ajungere la termen comodatarul este obligat să restituie comodantului, în deplina proprietate in mod gratuit și libere de orice sarcini, bunul împrumutat precum și toate investițiile, îmbunătățirile, construcțiile efectuate.

 • j) . comodatarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunului ( materiale cu regim special, conditii de siguranta în exploatare, protecția mediului, etc)

 • k) . la incetarea contractului de comodat din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, comodatarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii bunului, în conditiile stipulate in contract, pâna la preluarea acestuia de către comodant.

 • l) . comodatarul este obligat să continue exploatarea bunului, în noile conditii stabilite de comodant, în mod unilateral, potrivit art. 4.1. lit. (d) din prezentul contract de comodat, fara a putea solicita încetarea acestuia.

V. RISCURI

 • 5.1. Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieirii bunului în următoarele cazuri:

 • - întrebuințarea acestuia contrar destinației sale;

 • - folosirea bunului după expirarea termenului convenit de părți prin prezentul contract;

 • - dacă comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat, atunci când există pericolul distrugerii acestuia.

 • 5.2. În celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii lucrului este suportat de comodant;

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

 • a) prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract;

 • b) în cazul nerespectării obligațiilor de către comodatar, contractul se desființează de plin drept fără acțiune în justiție și fără nici o altă formalitate prealabilă;

 • c) la expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

 • d) în cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de catre comodant; In aceasta situatie de incetare a contractului nu se percep daune;

 • e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului sau in cazul imposibilitatii obiective a comodatarului de a-l exploata, prin renuntare, fără plata unei despagubiri;

VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

 • 7.1.    Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

 • 7.2. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

VIII. LITIGII

 • 8.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

 • 8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

IX. CLAUZE FINALE

 • 9.1. Prezentul contract a fost încheiat în patru exemplare, din care unul pentru comodant.

COMODANT                                 COMODATAR,

MUNICIPIUL TIMISOARA

P R I M A R

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR DAN DIACONU

SERVICIUL JURIDIC

DIRECȚIA INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE ȘI CULTURALE IOAN MIHAI COSTA

COMPARTIMENT ȘCOLI MARIANA MUREȘAN