Hotărârea nr. 490/2014

490/10.10.2014 privind finantarea din bugetul local in vederea finalizarii lucrarilor de constructii la Monumentul Rezistentei Anticomuniste din Banat
Hotararea Consiliului Local 490/10.10.2014
privind finantarea din bugetul local in vederea finalizarii lucrarilor de constructii la Monumentul Rezistentei Anticomuniste din Banat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-18341/04.09.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2014-18341/15.07.2014 a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici-Filiala Timiş;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 4 si pct. 10, respectiv alin. (7) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă alocarea sumei de 108.000 lei, din bugetul local cap. 67.02. "Cultura, recreere si religie", catre Asociatia Fostilor Detinuti Politici din Romania - Filiala Timis, in vederea achitarii sumelor restante catre executantii lucrarilor de constructii la Monumentul Rezistentei Anticomuniste din Banat, conform documentatiei tehnice a beneficiarului.
(2) Justificarea şi decontarea cheltuielilor se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii
- Corpul de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici-Filiala Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Aprobat,

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nicolae Robu

DIRECȚIA     INSTITUTII     SCOLARE,

MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE

Compartiment Institutii Culturale

SC2014-18341/04.09.2014R E F E R A T privind finantarea din bugetul local in vederea finalizarii

lucrărilor de construcții la Monumentul Rezistenței Anticomuniste din Banat

Prin adresa nr. SC2014-18341/15.07.2014 Asociația Foștilor Deținuți Politici din Romania- Filiala Timiș solicită sprijin financiar în vederea finalizarii lucrărilor de construcții începute la Monumentul Rezistenței Anticomuniste din Banat, intrucat receptia finala si preluarea acestui obiectiv de catre Primaria Timisoara, nu se poate realiza fara a se plati executantilor (ELBA-COM SA, repectiv SAIFTIM SA) sumele restante, sume care se regasesc in documentele anexate(factura proforma si contractul incheiat cu ELBA-COM SA, precum si situatia de plati insotita de factura proforma emisa de SC SAIFTIM SA).

Asociația a realizat constructia partiala a acestui monument in perioada 1998-2000, avand ca sursa financiara sponsorizări si contributii din partea unor unitati economice, persoane fizice cat si autoritati locale. Consiliul Local al Municipiului Timisoara a participat in calitate de coorganizator pentru constructia monumentului. In acest sens, prin HCLMT nr.133/1995, Consiliul Local Timisoara a aprobat amplasarea Monumentului Rezistenței Anticomuniste din Banat , in Timisoara, zona Padurea Verde, iar prin HCLMT nr.102/1996, HCLMT nr.104/1999 si HCLMT nr.508/2000 au fost aprobate participarile Consiliul Local, in calitate de coorganizator la lucrarile de executie a monumentului mentionat, prin alocarea unor sume de bani. Lucrarea de constructie a fost executata in baza Autorizatiei de constructie nr. 939/16.07.1996, elaborata de Consiliul Local al Municipiului Timisoara prin Asociatia Fostilor Detinuti Politici. Monumentul nu a fost finalizat si in perioada care a urmat, acesta s-a degradat continuu, astfel ca in anul 2011 Asociatia fostilor Detinuti Politici a initiat proiectul nr.995/2011de reamenajare pentru a crea o imagine adecvata si sobra.

In acest sens proiectantii monumentului, arh.Serban Sturdza si SC Prodid SRL au pus la dispoziția Asociatiei AFDPR Timis un proiect de reamenajare a acestui loc de reculegere și comemorare a victimelor comunismului potrivit scopului pentru care a fost creat.

În proiectul de reamenajare, SC”PRODID”SRL a propus în primul rând crearea unei incinte împrejmuite în jurul monumentului pentru a putea dispune de un acces controlat și pentru a-l proteja de acțiunile de vandalism.În al doilea rând, a propuns menținerea stabilității movilei de pământ, reprofilarea și fixarea taluzului prin utilizarea de celule GEO și prin executarea la baza taluzului a unei centuri formate din 45 de plăci de beton armat turnat monolit și a unui trotuar de acces în jurul monumentului, iar pe aceste plăci de beton să fie amplasate plăci memoriale din granit negru pe care să fie inscripționate numele celor care au fost executați la Pădurea Verde, a celor care au fost uciși în luptele cu securitatea și a celor care au murit în închisori, lagăre și deportări aparținând zonei Banatului. Ansamblul memorial va cuprinde și sisteme de irigat si iluminat.

Prin HCLMT nr.261/04.2012 si HCLMT nr.426/30.07.2013 s-au alocat 340.000 lei, bani din care s-au efectuat o parte din lucrarile de constructii la acest monument, lucrari ce au constat in constructie zid sprijin, trotuar din beton, suport placi, umplutura taluz si imprejmuire monument. In anul 2014 prin HCLMT nr.75/25.02.2014 s-a alocat suma de 300.000 lei pentru placi de granit, sistemul de irigare si gazon.

Monumente in memoria victimelor regimului comunist din Romania au fost ridicate in mai multe orase resedinte de judete, cu aprobarea si participarea Consiliilor Locale, fara a fi incluse ulterior pe lista monumentelor istorice. Aceste monumente au caracterul unor monumente memoriale, comemorative, in cinstea victimelor comunismului. Pe aceste considerente , Monumentul Rezistenței Anticomuniste din Banat, nu a fost propus pentru includerea pe Lista monumentelor istorice, prin urmare contributiile financiare ale autoritatii locale pentru restaurarea si reabilitarea monumentului nu intra sub incidenta HG nr.1430/2003, privind protejarea monumentelor istorice.

În bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2014, a fost prevăzuta la cap. 67.02.'' Cultura, recreere si religie'' suma totală de 1.600.000 lei, din care 675.000 lei au fost alocati pentru hotarari emise in anul 2013, ramanand un disponibil de 925.000 lei pentru angajamentele din 2014. Bugetul initial a fost suplimentat prin rectificare cu suma de 385.000 lei, avand in prezent pe acest capitol bugetar un disponibil de 465.000 lei.

Fata de cele mentionate, propunem alocarea sumei de 108.000 lei de la bugetul local, din subcap.67.02.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei” pentru achitarea sumelor restante catre executantii lucrărilor de construcții la Monumentul Rezistenței Anticomuniste din Banat.

Suma alocată va fi utilizată pentru achitarea contravalorii lucrărilor de constructii, conform documentatiei tehnice a beneficiarului si anume: instalatia de iluminat monument, precum si alte lucrari suplimentare, conform borderoului de lucrari anexat. Justificarea și decontarea cheltuielilor se va face numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Drept pentru care propunem Consiliului Local proiectul de hotarare anexat.

Viceprimar,

Dan Diaconu


Secretar

Ioan Cojocari

Director Directia Economica, Smaranda Haracicu

pt. Director executiv, Ioan Mihai Costa


Consilieri, Daniela Larco Petru Pavan

Avizat Juridic,

Daniela Stefan