Hotărârea nr. 489/2014

489/10.10.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Lotizare pentru construire locuinte colective D+P+2E", Str. Grigore T. Popa nr. 31-35, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 489/10.10.2014
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Lotizare pentru construire locuinte colective D+P+2E", Str. Grigore T. Popa nr. 31-35, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2014-014125/11.09.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.138/2012 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 19/13.12.2012 şi Avizul favorabil nr. 08/24.07.2014 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 19 din 30.06.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Lotizare pentru construire locuinte colective D+P+2E", Str. Grigore T. Popa nr. 31-35, având ca beneficiari pe GABOR MOISE si GABOR GHIZELA LENUTA, întocmit conform Proiectului nr. 87/2012, realizat de S.C. SPATIU U.A.D. S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max D+P+2E, H max = 12 m, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2013-003185/16.01.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 0.9, spatii verzi si plantate - min 25% / parcela, spaţiu verde - min 6.1% - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr.19 din 30.06.2014;

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic "Lotizare pentru construire locuinte colective D+P+2E", Str. Grigore T. Popa nr. 31-35, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care se pot demara investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat in suprafata totala de 11.621 mp, este inscris in C.F. 428684 (vechi nr. 2211), nr. top 1842-1847, teren intravilan, proprietari fiind GABOR MOISE si GABOR GHIZELA LENUTA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Lotizare pentru construire locuinte colective D+P+2E", Str. Grigore T. Popa nr. 31-35, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Gabor Moise;
- Doamnei Gabor Ghizela Lenuţa;
- S.C. SPATIU U.A.D. S.R.L.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE

BIROUL AVIZARE

CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constant

in Diaconovici Loga, nr. 1,

300030, tel: +40 256 408435

e - m a i 1 : d e z v

oltareurbana@primariatm.ro,

internetiwww.primariatm.ro


Nr. UR2013 - 007174/11.06.2013

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

-  PUZ - „Lotizare pentru construire locuințe colective in regim maxim de P+2E+M/E retras”;

-  Amplasament: Str. Dr. GRIGORE T. POPA, Nr. 31-35 - CF 428684, Nr. Cf vechi: 2211, Timișoara;

 • -  Beneficiar: GABOR MOISE si soția GABOR GHIZELA LENUTA;

 • -   Proiectant: S.C. "SPAȚIU U.A.D." S.R.L. TIMIȘOARA;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 08.05.2013 - 01.06.2013, referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul DIRECȚIEI URBANISM și afișată pe site-ul www.primariatm.ro.

In acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați :

Proprietari imobile : Str. Dr. Gr. T. Popa, nr. 23, 25, 27, 29, 37, 39, 41, 43, 43A, 43 B, 45, 47, 49, 51, 51 A, 53 - Timișoara;

Proprietari imobile : Str. Martir Ioan Miron, nr. 23, 25, 27, 29, 29A, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, Timișoara;

Proprietari imobile: Str. Academician Remus Radulet, nr. 2IA, 22A - Timișoara; Proprietari imobile: Str. Dimandi Constantin, nr. 7, 8 - Timișoara;

Documentația disponibilă la Biroul Avizare si Conformități PUG/PUD/PUZ - Serviciul de Dezvoltare Urbana si Reabilitare Clădiri Istorice, a fost consultată de o persoana care nu a formulat obiecții.

La întâlnirea cu proiectantul S.C. SPAȚIU U.A.D. S.R.L., organizata in data de 23.05.2013, intre orele 15,00 - 16,00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, s-au prezentat 2 persoane din partea publicului care nu au formulat obiecții.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

D 1 R E C T 1

A URBANISM

SERVICIUL

DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI

CONSERVARE

C L A D

1 R 1 ISTORICE

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI P

UG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro


implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „ „Lotizare pentru construire locuințe colective in regim maxim de P+2E+M/E retras”, Str. Dr. GRIGORE T. POPA, Nr. 3 1-35, Timișoara a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

pentru ARHITECȚȘEE


Emilian Sorin C

SEFSER

Ciprian Silvi


CONSILIER

Mihaela[|NEAMTI


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primar iatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Nr. UR2013-007174/11.06.2013

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a

publicului cu privire la documentația:


 • -  PUZ - „Lotizare pentru construire locuințe colective in regim maxim de P+2E+M/E retras”;

 • -  Amplasament: Str. Dr. GRIGORE T. POPA, Nr. 31-35 - CF 428684, Nr. Cf vechi: 2211, Timișoara;

 • -  Beneficiar: GABOR MOISE si soția GABOR GHIZELA LENUTA;

 • -   Proiectant: S.C. "SPAȚIU U.A.D." S.R.L. TIMIȘOARA;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 08.05.2013 - 01.06.2013, referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul DIRECȚIEI URBANISM și afișată pe site-ul www.primariatm.ro.

In acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați :

Proprietari imobile : Str. Dr. Gr. T. Popa, nr. 23, 25, 27, 29, 37, 39, 41, 43, 43A, 43 B, 45, 47, 49, 51, 51 A, 53 - Timișoara;

Proprietari imobile : Str. Martir loan Miron, nr. 23, 25, 27, 29, 29A, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, Timișoara;

Proprietari imobile: Str. Academician Remus Radulet, nr. 2IA, 22A - Timișoara;

Proprietari imobile: Str. Dimandi Constantin, nr. 7, 8 - Timișoara;

Documentația disponibilă la Biroul Avizare si Conformități PUG/PUD/PUZ - Serviciul de Dezvoltare Urbana si Reabilitare Clădiri Istorice, a fost consultată de o persoana care nu a formulat obiecții.

La întâlnirea cu proiectantul S.C. SPAȚIU U.A.D. S.R.L., organizata in data de 23.05.2013, intre orele 15,00 - 16,00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba lulia nr. 2, s-au prezentat 2 persoane din partea publicului care nu au formulat obiecții.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „ „Lotizare pentru construire locuințe colective in regim maxim de P+2E+M/E retras”, Str. Dr. GRIGORE T. POPA, Nr. 3 1-35, Timișoara a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

pentru ARHITECȚȘEE Emilian Sorin C

SEFSER

Ciprian SilviCONSILIER Mihaela[|NEAMTI

Red Dact VI.N. - 2ex

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

S.C. SPAȚIU U.A.D. S.R.L.

urbanism ■ arhitectura ■ design

TIMIȘOARA, STR. AȘTRILOR NR. 20

Reg.Com.: J35/242/28.01.2005; Cod Fiscal: RO 17168972 Tel/Fax 0256 435199; Tel rnob. 0744 51 1090, 0751 221787

Pr.nr. 87/2012 Faza P.U.Z.

PLAN URBANISTIC ZONAL LOTIZARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE IN REGIM MAXIM DE D+ P+2E ’

str. DR. GRIGORE T. POPA, nr. 31-35, TIMIȘOARA

Faza de proiectare

: PLAN URBANISTIC ZONAL

Beneficiar

Proiectant general

Urbanism

: GABOR MOISE și soția GABOR GHIZELA LENUTA

: S.C. “ SPATIU U.A.D. “ S.R.L. , TIMISOARA ’

: arh. NICOLAE COVACI PREDA

Proiect numarul

: 87 / 2012

Data

: SEPT. 2014

S.C. SPAȚIU U.A.D. S.R.L.

urbanism arhitectura ■ design

TIMIȘOARA, STR. AȘTRILOR NR. 20

Reg.Com.: J35/242/28.01.2005; Cod Fiscal RO 17168972 Tel/Fax 0256 435199; Tel mob. 0744 51 1090, 0751 221787

U/D


Pr.nr. 87/2012 Faza P.U.Z.

FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect

: PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE IN REGIM MAXIM DE D+P+2E

J

Faza proiect

: PLAN URBANISTIC ZONAL

Amplasament

: str. DR. GRIGORE T. POPA, nr. 31-35, TIMIȘOARA

Beneficiar

: GABOR MOISE și soția GABOR GHIZELA LENUȚA

Proiectant general

: S.C. “ SPATIU U.A.D. “ S.R.L., str. Aștrilor nr.20, Timișoara

Urbanism

: S.C. “ SPATIU U.A.D. “ S.R.L. , TIMISOARA Arh. Covaci Preda Nicolae

Adresa sediu

: Timisoara str. Astrilor nr. 20 Ap. 10

Nr. proiect

: 87/2012

Colaboratori:

Ridicari topografice

: PFA Alinionescu V. Adrian

Studiu geotehnic

: A.F. BABA & PAUNESCU, Str. Cluj nr. 20 , Timișoara

Lucrari rutiere

: SC.C&C PROJECT EXECUTION SRL TIMISOARA

Edilitare

: S.C. “ACD INSTAL” SRL

Ing. Dumitru Dutu

Electrice

: Ing. Cornea Emil

întocmit,

Arh. Nicolae Covaci Preda

S.C. SPAȚIU U.A.D. S.R.L.

urbanism ■ arhitectura ■ design

TIMIȘOARA, STR. AȘTRILOR NR. 20

Reg.Com.: J35/242/28.01.2005; Cod Fiscal: RO 17168972 Tel/Fax 0256 435199; Tel rnob. 0744 51 1090, 0751 221787

iw.


Pr.nr. 87/2012 Faza P.U.Z.

B O R D E R O U

A. PIESE SCRISE :

 • 1. Foaie de capat

 • 2. Borderou piese scrise si piese desenate

 • 3. Chitanta taxa

 • 4. Copie aviz oportunitate nr. 19/13.12.2012

 • 5. Informare si consultare Public - Etapa 2 - UR2013-007174 / 03.06.2013

 • 6. Raport de informare si consultare public - Etapa 2 -UR2013-007174 / 11.06.2013

 • 7. Aviz CTATU nr. 08 / 24.07.2014

 • 8. Certificate de urbanism reactualizat 435/28.02.2013 - 28.02.2015

 • 9. Extras de carte funciara

 • 10. Memoriu de prezentare si regulament

 • 11. Studiu geotehnic

 • 12. Aviz unic : - SC. Romtelecom SA

RA Transport

SC Aquatim SA

SC EON Gaz SA

SC Enel Distributie Banat SA

SC Colterm SA

 • 13. Aviz tehnic AQUATIM

 • 14. Aviz sanitar,

 • 15. Aviz pompieri

 • 16. Aviz principiu directia de mediu PMT

 • 17. Aviz principiu directia Tehnica a PMT

 • 18. Aviz Comisia de circulatie

 • 19. Aviz de Mediu

 • 20. Declaratii notariale vecini

 • 21. Adeverinte - Directia Patrimoniu, Serviciul Juridic, Agricol.

B. PIESE DESENATE:

1.

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu viza OCPI

sc.1:

1000

2.

Plan incadrare in teritoriu

sc.1:

500

pl.nr. 01A

3.

Plan situatia existent

sc.1:

500

pl.nr. 02A

4.

Plan reglementari - zonificare functionala

sc.1:

500

pl.nr. 03A

5.

Plan propuneri retele edilitare

sc.1:

500

pl.nr. 04A

6.

Pan cu propunere mobilare

sc.1:

500

pl.nr. 05A

7.

Plan cu proprietatea si circulatia terenului

sc.1:

500

pl.nr. 06A

întocmit, Arh. Nicolae Covaci Preda

S.C. SPAȚIU U.A.D. S.R.L.

urbanism ■ arhitectura ■ design

TIMIȘOARA, STR. AȘTRILOR NR. 20

Reg. Com.: J35/242/28.01.2005; Cod Fiscal: RO 17168972 Tel/Fax 0256 435199; Tel mob. 0744 511090, 0751 221787

U/D


Pr.nr. 87/2012 Faza P.U.Z.

MEMORIU DE PREZENTARE

 • I. INTRODUCERE

1. Date de recunoastere

Denumirea lucrarii

: PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE IN REGIM MAXIM

DE D+P+2E

Beneficiar

Extras de carte funciara

Numar topo

Suprafata teren

Proiectant general

Urbanism

: GABOR MOISE și soția GABOR GHIZELA LENUȚA

:428684

: 1842-1847

: 11.621mp

: S.C. “ SPATIU U.A.D. “ S.R.L., str. Aștrilor nr.20, Timișoara

: șef proiect arh. NICOLAE COVACI PREDA

: arh. CAMELIA COVACI PREDA

Colaboratori:

Ridicari topografice

Studiu geotehnic

Lucrari rutiere

Edilitare,

: PFA Alinionescu Adrian

: A.F. BABA & PAUNESCU, Str. Cluj nr. 20 , Timișoara

: SC.C&C PROJECT EXECUTION SRL TIMISOARA

: SC.ACD INSTAL SRL

: Ing. Dutu Dumitru

Electrice

Proiect numarul

Data

: Ing. Cornea Emil

: 87/ 2012

: sept. 2014

 • 2.     Obiectul lucrarii

Prezenta documentație se intocmeste pentru PUZ, in vederea parcelarii si construirii de locuinte colective in regim de D+P+2E conform AVIZ CTATU cu. Nr 08/24.07.2014.

 • 3.    Surse de documentare

Pentru intocmirea documentatiei s-au luat in considerare urmatoarele documente:

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin

Ordinul nr.176/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.

 • -  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificată.

 • - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, si alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

 • - PUG TIMIȘOARA aprobat prin HCL. 157/2002 prelungit cu HCL. 139/2007;

 • - PUZ - uri aprobate in vecinatatea zonei.

 • II.   STADIUL ACTUAL DE DEZVOLTARE URBANISTICA

 • 1.     Evoluția zonei

Terenul studiat se afla in zona de locuinte individuale , este obtinut prin comasarea a trei parcele cu front stradal mic dar cu o lungime mare in adiancime create initial pentru locuinte si gradini.

In zona, in apropiere, au fost interventii majore in perioada dinainte de revolutie prin demolarea fortata a locuintelor individuale si construirea de blocuri - locuinte colective in regim de P+4 iar in perioada actuala datorita dezvoltarilor cererii de locuinte si dorintei de a exploata aceste suprafete rarefiate cu functiuni de locuire au aparut noi constructii moderne de locuinte colective cu regim de inaltime de P+5E+M si P+4E+M.

 • 2.     Incadrarea in localitate

Zona studiata se afla in intravilanul localitatii in partea de nord, fiind cuprinsa in PUG. In UTR. 22 - Zona rezidentiala cu functiune dominant de locuire si functiuni complementare.

Terenul studiat are o suprafata de 11621mp , delimitat la partea de nord de strada Dr. Grigore T. Popa cu un front stradal de 51m , lateral la est si vest invecinat cu terenuri cu locuiinte spre strada iar in partea de sud se infunda strada Acad. Remus Radulet , strada cu blocuri P+4 din anii ’80. si locuinte individuale modernizate dupa revolutie.

Prin avizul de oportunitate se impune studierea unei zone mai largi, cu potential de indesire, definita de urmatoarele strazi: Dr. Grigore T. Popa, str. Martir Ion Miron, str. Linistei, str. Acad. Remus Radulet, str. Martir Dan Carpin, str Gheorghe Ivanescu.

 • 3.    Elemente ale cadrului natural

In zona nu se evidentiaza elemente deosebite ale cadrului natural.

Geomorfic, amplasamentul se afla in campia Banatului, la contactul dintre Campia Timisului cu Campia Muresului la o altitudine de 82m aproximativ. Șuprafata relativ plana din aceasta zona a determinat in timp formarea unor cursuri de apa cu numeroase meandre constituind bazine de receptie a aluviunilor.

Geologic, pe adancimea care intereseaza in cazul de fata, zona se caracterizeaza prin depozite aluvionare cuaternare recente (hologen superior). Straturile naturale au compozitia specifica zonei Campiei Muresului, fiind alcatuite din intercalatii de prafuri nisipoase si nisipuri argiloase cu un strat superior fertil de tip cernoziom. Conform studiului adancimea de fundare este recomandata a fi de Df = -1,10m cu Pconv=230kPa (2,30daN/cm2).

Seismic, conform normativului P100-1/06 amplasamentul se afla in zona seismica D avand o perioada de control Tc=1.0 si un coeficient seismic Ks=0,16.

Adâncimea maxima de inghet , conform STAS 6054/77, este de 60...70cm.

Apa subterana nu afost interceptata in foraje (care s-au executat pana la adancimea de -3,50m). Nivelul apei subterane este fluctuant in timp, putandu-se aprecia ca nivel mediu Nhmed = -3,50... -3,80m fata de nivelul terenului.

 • 4.     Circulația

Strada Dr. Grigore T. Popa are un prospect de 15,5 m si sens dublu de circulatie in zona terenului studiat dar are si sens unic de circulatie auto pe o portiune dinspre Calea Aradului spre Calea Lipovei cu un prospect de 7,60m.

In partea de sud strada Acad. Remus Radulet este intrerupta de terenul studiat dar se propune continuarea ei pana in str. Dr. Grigore T. Popa astfel asiguranduse accesibilitate la loturile noi create si posibilitatea extinderii utilitatilor edilitare.

 • 5.    Ocuparea terenurilor

Terenul in cauza in suprafata de 11621 mp are la strada Dr. Grigore T. Popa o constructie Dp+P+E in suprafata construita de 375 mp si un corp de 6 garaje cu 150 mp, suprafata totala construita fiind de 525 mp rezulta un POT existent = 4,5 %

 • 6.     Echipare edilitara

Terenul este racordat la retelele edilitare ale localitatii , respectiv la :

 • - Apa - canal.

 • - Gaz

 • -  Electricitate

 • - Telefonie.

Racordurile sunt realizate de pe strada Dr. Grigore T. Popa .

 • 7.    Probleme de mediu

Pe terenul in cauza si in imediata vecinatate nu sunt semnalate surse de poluare de orice fel.

 • 8.    Optiuni ale populatiei

In urma informarii populatiei la faza de aviz de oportunitate nu au fost sesizari ale populatiei referitoare la intentia beneficiarului de a dezvolta pe terenul in cauza locuinte colective si de a prelungi str. Acad. Remus Radulet pana in str Grigore T.Popa.

Primăria Municipiului Timisoara, ca autoritate locală are rol de decizie si mediere a intereselor individuale si a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu.

Legea nr.52/2003 privind transpartenta decizională în administratia publică facilitează accesul populatiei la luarea deciziilor în administratia publică la consultarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanismului, propunerile acestora fiind analizate si integrate corespunzător în aceste documentatii.

Consultarea populatiei se realizează prin anunturi publice, consultare în diferite faze de elaborare si dezbatere publică.

 • III.   PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

 • 1.    Concluzii ale studiilor de fundamentare.

Avand in vedere atat tendințele de densificare urbana in aceste zone cu densitate de locuire foarte mica si chiar aplicarea acestui concept in apropiere terenului studiat cat si dorinta de a utiliza terenul la capacitate ridicata rezulta oportunitatea realizarii de locuinte individuale sau colective in aceasta zona cu respectarea avizelor si recomandarilor din fiecare etapa parcursa de aceasta documentatie potrivit legilor in viguare.

 • 2.    Prevederi PUG.

In PUG Timisoara aceasta zona LM este cuprinsa in UTR 23 si este prevazuta cu functiuni principale de locuire si functiuni complementare, cu un regim maxim inaltime de P+2 si un POT de 40 %.

 • 3.    Valorificarea cadrului natural

Nu sunt elemente de cadru natural de valoare , dar se propun spatii verzi plantate ce vor deveni in timp suprafete verzi valoroase.

Terenul relativ orizontal fara denivelari ofera o libertate de amplasare a constructiilor iar orientarea NE - SV ofera arii largi de orientare a viitoarelor locuinte.

 • 4.    Modernizarea circulatiei

Strada Dr. Grigore T. Popa are un prospect de 15,5 m si sens dublu de circulatie in zona terenului studiat dar are si sens unic de circulatie auto pe o portiune dinspre Calea Aradului spre Calea Lipovei cu un prospect de 7,60m.

In partea de sud strada de deservire locala Acad. Remus Radulet este intrerupta de terenul studiat dar se propune continuarea ei pana in str. Dr. Grigore T. Popa cu un prospect de 12m, din care 7,0m carosabil marginit de borduri din beton, cu 1,0m zona verde de o parte si alta si trotuar de 1,5m latime, astfel asiguranduse intregirea tramei stradale si accesibilitate la loturile noi create si posibilitatea extinderii utilitatilor edilitare.

 • 5. Zonificare functional - reglementari,bilant teritorial, indici urbanistici

Pe terenul studiat pentru a rezolva necesitatea bunei utilizari a terenului in vederea construirii de locuinte colective de mici dimensiuni (D+P+2E), cum a fost recomandat in avizul CTATU, se propune ca o parte din teren sa fie atribuita domeniului public pentru a se prelungi strada Acad. Remus Radulet astfel se pot crea noi loturi pentru construirea de locuinte si se pot extinde retelele edilitare.

Astfel se creeaza o zona cu 4 noi loturi de aproximativ 1650mp ( sau 8 noi loturi de aproximativ 782mp ) si un lot cu constructia existent de 1000 mp, o zona aferenta domeniului public de 2784 mp din care 421,24 mp spatii verzi de aliniament,

2808mp ce va devedi strada si o fasie de teren de 1195mp ce poate intra in combinație cu parcela vecina pentru a creea un nou front de locuinte individuale pe partea opusa strazii noi create. In cadrul noilor loturi se creeaza zone verzi in total de 707 mp dar si prin procentul de ocupare cu constructii , parcaje si alei , pe un lot se vor asigura minim 25 % spatii verzi amenajate

Bilant teritorial EXISTENT:

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN :            11.621 mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA EXISTENTA :     525 mp

SUPR CONSTR DESFASURATA EXISTENTA : 1050 mp POT existent = 4,5 %

CUT existent = 0,09

PROPUS CONFORM AVIZ CTATU :

Zona locuinte

Zona locuinte colective

Zona domeniu public - circulatie strada

Din care spatiu verde aliniament

Zone verzi amenajate


= 1195,00 mp

POT = 10,30%

= 6911,00 mp

POT = 59,50%

= 2808,00 mp

POT = 24,20 %

= 421,24 mp

POT = 3,60 %

= 703,00 mp

POT = 6,10 %


Indici urbanistici propuși:

POT maxim propus

= 35 %

= 0.9

= D+P+2E

= 25%


CUT max propus

Regim maxim de înălțime propus

Spatiu verde minim in cadrul loturilor

Zona studiată în cadrul P.U.Z. prezintă în momentul de față construcții în regim maxim de P+4E (P+8E din documentatiile de urbanism de pe loturile invecinate).

Regimul de aliniere al construcțiilor

În sensul RGU, aliniamentul este limita dintre domeniul public și domeniul privat. O clădire este construită ,,la aliniament” dacă este amplasată la limita dintre domeniul public și cel privat. Când construcția este retrasă de la aliniament, acesta poate fi materializat de împrejmuirea terenului. Regimul de aliniere al construcțiilor din prezentul P.U.Z. este indicat în planșa 03A, și a fost determinat în funcție de - profilul transversal caracteristic al străzii propuse. Astfel, aliniamentul propus pentru construcții este la 5.00m de la limita domeniului privat.Terenul liber de construcții rezultat prin retragerea aliniamentului, va fi amenajat cu spații verzi, si parcari dupa caz.

Amplasarea constructiilor pe parcelă se va face cu respectarea

normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr.536/1997 al ministerului Sănătătii.

Distanta intre constructiile propuse nu va fi mai mica decat inaltimea la cornisa a constructiilor evitand astfel umbrirea ferestrelor camerelor de locuit. Inaltimea maxima a constructiilor propuse va fi de 12, m .

Construcția existenta pe parcela studiata de 9m inaltime, este la nord de construcțiile propuse la 14,16m distanta astfel incat nu este umbrita si nu umbreste constructiile noi

Locuinta de la nr 21A str acd. Remus Radulet in regim de Parter cu h maxim de 5,80m este la sud de constructiile propuse, la 7,8m distanta astfel ca nu va fi umbrita de acestea si nici nu poate umbri constructia propusa.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de sigurantă între clădiri conform Normativului P118/1998. Solutia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile constructiilor, a căilor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locală si a necesarului de parcare.

Reglementări - configurare spațială

Prezenta documentatie studiază terenul din strada Dr. Grigore T. Popa nr. 31 -35 cu un front stradal de 51m. In lateral la est si vest invecinat cu terenuri cu locuiinte spre strada iar in partea de sud se infunda strada Acad. Remus Radulet , strada cu blocuri P+4 din anii ’80. si locuinte individuale modernizate dupa revolutie. In perioada actuala datorita dezvoltarilor cererii de locuinte si dorintei de a exploata suprafetele rarefiate din zona, au aparut functiuni de locuire cu constructii moderne de locuinte colective cu regim de inaltime deP+5E+M si P+4E+M.

Prin avizul de oportunitate se impune studierea unei zone mai largi definita de urmatoarele strazi: Dr. Grigore T. Popa, str. Martir Ion Miron, str. Linistei, str. Acad. Remus Radulet, str. Martir Dan Carpin, str Gheorghe Ivanescu, un regim maxim de inaltime de P+2E+M/Ert stabilind un echilibru intre constructiile individuale pe parter si blocurile cu locuinte collective P+4 sistabilind unele principii de urbanizare cu caracter de recomandare si in apropierea parcelei studiate. Prin avizul CTATU se recomanda avand in vedere datele din noul PUG aflat in faze finale de aprobare ca procent de ocupare 35% si regim maxim de inaltime patru nivele astfel D+P+2E.

 • 6. Dezvoltarea echipării edilitare

Terenul desi este racordat la retelele edilitare ale localitatii , pentru buna functionare a obiectivelor propuse este obligatoriu extinderea structurii retelelor edilitare pe noua strada creata, urmand ca fiecare constructie (parcela) sa dispuna de racorduri noi la aceste extinderi conform plansei 04A.

 • - Apa rece pentru consum menajer - conform avizului AQUATIM se prevede extinderea retelei stradale de apa conform plansei 04A, in baza unei documentatii tehnice avizate de catre AQUATIM si a unei autorizatii de construire emise conf. Legii 50/91 actualizate, prin care se asigura posibilitatea racordarii fiecarei noi parcele create, si se va prevedea la fiecare consumator vas tampon cu nivel liber si statie hidrofor pentru asigurarea presiunii de 2.00 bari .

 • - canalizarea apei menajere - conform avizului AQUATIM apele menajere vor fi preluate , cu respectarea indicatorilor de calitate prevazuti in NTPA 002, in sistemul centralizat de canalizare extins pe noua strada conform avizului AQUATIM, prin intermediul racordurilor fiecarei constructi.

- Apele meteorice nu vor fi preluate in sistemul de canalizare propus portivit avizului . AQUATIM.

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii ( S= 240 mp/ constructie) se vor deversa la teren prin intermediul unui sistem de jgheaburi si burlane exterioare, in zonele verzi din fata, respectiv spatele cladirii.

Apele pluviale cazute pe platformele de parcare ecologice, se descarca partial gravitational in spatiu verde adiacent , iar partial se infiltreaza in teren.

 • - Electricitate - se prevede extinderea retelei de electricitate conform plansei 04A, prin care se asigura posibilitatea racordarii fiecarei noi parcele create.

 • - Gaz - desi avizul de amplasament nu indica trasee de conducte de gaz pe parcela studiata la fata locului se constata ca toate parcelele invecinate sunt racordate la reteaua de gaz chiar si constructia existenta pe terenul in cauza, si pe strazile Dr. Grigore T. Popa si str. Acad. Remus Radulet exista retea stradala de gaz, se poate presupune ca este posibila extinderea acestora si pe strada nou creata astfel incat noile parcele sa dispuna de folosirea gazului pentru consum casnic la bucatarie si pentru incalzire.

 • - Telefonie, televiziune, internet. - se propune extinerea acestor retele la cererea

noilor beneficiari ai loturilor.

 • 7. Protectia mediului

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului naturalsub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul deglobalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit subaspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urma.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi. Se prevăd plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent.

Spațiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi și plante decorative

Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităților aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă și canalizarea. Prin extinderea retelei de canalizare și alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

Depozitarea controlată a deșeurilor: colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul

Refacerea peisagistică și reabilitarea urbană:   nu e cazul

Valorificarea potențialului turistic și balnear: nu e cazul

Eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicații și al rețelelor edilitare majore: zona studiată este caracterizată de existența structurii circulatiei vechi si interventiile din perioada comunista nefinalizate in totalitate . Trecerea si relationarea acestor doua zone revine perioadei actuale .

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI ( conform Hotararii 1076 din 08/07/2004)

 • 1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire la:

 • 1.a. Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce privește amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor :

Solutiile de urbanism propuse creeaza un cadru pentru activitati in continuare. Prin propunerile din PUZ - locuinte si functiuni complementare se vor creea conditii de crestere a calitatii locuirii cu efect benefic asupra comunitatii, existand premise si pentru creearea de noi locuri de munca.

1.b. Gradul in care planul influienteaza alte planuri si programe , inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele: Se incadreaza in prevederile PUG-ului ca zona de locuire cu functiuni complementare cu caracter urban datorita amplasamentului si a caracterului locuirii propuse.

1.c. Relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspective promovarii dezvoltarii durabile: In prezent in zona exista terenuri libere nefolosite sau folosite neadecvat cu pozitia in cadrul localitatii. PUZ-ul vine sa intregeasca o trama stradala si trasee de utilitati existente coordonate care deservesc constructiile existente si viitoare in scopul dezvoltarii durabile a comunitatii din zona.

In vederea principiilor dezvoltarii durabile s-a avut in vedere si optimizarea densitatii de locuire corelata cu mentinerea , intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori.

S-a optat pentru un procent optim de spatiu verde in corelare cu functiunea propusa pe fiecare lot in parte si pe ansamblu.

1.d.Probleme de mediu relevante pentru program:

Se estimeaza ca lucrarile de construire propuse prin prezentul plan vor afecta mediul doar pe termen limitat. Functionarea noilor obiective nu va afecta mediul ci dimpotriva va aduce un plus calitativ in zona.

1.e. Relevanta planului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu:

Prin solutiile de rezolvare a retelelor de utilitati inclusiv a circulatiei planul este conform cu normele europene actuale.

 • 2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire , in special la:

 • 2.a. Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor :

Propunerile din prezentul plan urbanistic produc efecte ireversibile prin funcțiunile propuse.

Intervențiile cu efect negativ asupra peisajului se va produce odata cu efectuarea lucrărilor de constructii , caracterizate prin distrugerea elementelor vegetale dar acestea se vor remedia prin luarea de masuri de refacere a covorului verde, prin plantarea de gazon, arbori si arbusti, amenajarea a unor zone ample de zone verzi.

Orice proiect de construire atrage obligatia de a trata ca zona verde amenajata minim 25% din suprafata terenului , si de a planta minim un arbore la 150mp spatiu liber pe fiecare parcela edificabila.

2.b. Natura cumulative a efectelor: Nu este cazul.

2.c. Natura transfrontaliera a efectelor: Nu este cazul.

2.d. Riscul pentru sanatatea umana si pentru mediu: nu exista riscul pentru sanatatea umana si pentru mediu.

2.e. Marimea si spatialitatea efectelor: Nu este cazul.

2.f. Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat : Nu este cazul.

2.f.i. Caracteristicile naturale special sau patrimoniu cultural : Nu sunt caracteristici naturale speciale sau patrimoniu cultural care sa fie afectat.

2.f.i.i. Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului: Nu este cazul.

2.f.i.i.i. Folosirea terenului in mod intensiv: Nu este cazul, nu se propun indici urbanistici din care sa rezulre o folosire intensive a terenului.

2.g. Efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international: nu este cazul.

 • 8. Obiective de utilitate publica

Obiectivele de utilitate publică se vor realiza de regulă pe terenurile din domeniul public.

Obiectivele de utilitate publică sunt: retelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare si energie electrică, retea de gaz), care vor deveni publice după realizare.

Terenul pe care se intentioneaza a se realiza strazile va trece in domeniu public.

IV. CONCLUZII SI MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona studiata s-a efectuat în concordantă cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului si prevederile legale în viguare.

La baza criteriilor de interventie, reglementări si restrictii impuse au stat următoarele obiective principale:

-încadrarea în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara.

-asigurarea amplasamentului, amenajările necesare pentru obiectivelele solicitate prin temă;

-rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere si de mediu.

Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General Timisoara.

întocmit : arh. Covaci Preda Nicolae

S.C. SPAȚIU U.A.D. S.R.L.

urbanism arhitectura ■ design

TIMIȘOARA, STR. AȘTRILOR NR. 20

Reg.Com.: J35/242/28.01.2005; Cod Fiscal RO 17168972 Tel/Fax 0256 435199; Tel mob. 0744 51 1090, 0751 221787

U/D


Pr.nr. 87/2012 Faza P.U.Z.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 • I. DISPOZITII GENERALE

 • 1. Rolul regulamentului local de urbanism.

Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi, sub formă de prescripții și recomandări, referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe intreg teritoriul studiat, în vederea urmăririi și aplicării lor.

Prezentul regulament local de urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale documentațiilor superioare de urbanism aprobate.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale și este aprobat pe baza avizelor obtinuțe, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, de către Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

 • 2. Baza legala.

Regulamentul local de urbanism se elaborează în conformitate cu Legea 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, H.G.525/27 iunie 1996, republicată, (cu modificări ulterioare) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism si Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ - indicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000.

Legea 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată. Legea 137/1995 privind protectia mediului, republicată. Codul Civil. Ordinul Ministrului Sănătătii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă si a recomandărilor privind modul de viata al populatiei.

Regulamentul local de urbanism va fi in concordanta cu avizele obtinute pe parcursul aprobarii puzului.

 • 3. Domeniul de aplicare.

Regulamentul local de urbanism a fost elaborat concomitent cu P.U.Z. pentru zona propusa a fi reglementata..

Prescriptiile cuprinse in prezentul Regulament (permisiuni si restrictii), sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor in limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 1. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului construit.

  • 1.1.   Autorizarea si executarea construcțiilor este permisa pentru toate tipurile de construcții si amenajari specifice cadrului urban al localitatii, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.

  • 1.2.   Amplasarea construcțiilor se va face avand in vedere pastrarea calitatii mediului natural si a echilibrului ecologic. Vor fi interzise în zonă activitățile de orice natură susceptibile a polua aerul, apa, solul sau emitente de zgomot.

 • 2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si la apararea interesului public.

  • 2.1.   Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de protectie ale sistemelor de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, conductelor de gaz, cailor de comunicatie este interzisa.

  • 2.2.   Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la distanțe fata de retelele edilitare, aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menționate în prezentul regulament.

  • 2.3.Toate categoriile de constructii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii.

 • 3. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii.

  • 3.1. Orientarea fata de punctele cardinale - Igiena si confortul urban se realizeaza prin respectarea normelor de insorire si iluminat natural. Autorizarea executarii constructiilor se face in conditiile respectarii Ordinului 59/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

  • 3.2.   Amplasarea fata de drumurile publice - constructiile noi se vor autoriza cu respectarea distantelor minime obligatorii fata de drumul public, functie de intensitatea traficului si categoria strazii (conform STAS 10009-88 referitor la limite admisibile ale nivelului de zgomot).

  • 3.3. Amplasarea fata de aliniament - Aliniamentul este limita dintre domeniul public si domeniul privat. Constructiile trebuie sa fie amplasate la distanta propusa prin PUZ fata de aliniament, respective 5,00m.

  • 3.4. Amplasarea in interiorul parcelei - Toate construcțiile vor fi amplasate in zona de implantare a cladirii, definita conform plansei REGLEMENTARI URBANISTICE din PUZ, cu respectarea normelor legale referitoare la distanțe minime, aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menționate în prezentul regulament. Clădirile se vor amplasa la minim 5,00 m față de aliniamentul stradal.

Retragerile constructiilor fată de limitele laterale vor fi la o distanță mai mare sau cel puțin egală cu jumătatea înălțimii la cornișă .

Amplasarea construcțiilor unele în raport cu altele pe aceeași parcelă se va face în așa fel încât să nu fie umbrite spațiile construcțiilor învecinate care pretind iluminare naturală.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 • 4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

  • 4.1.   Orice construcție trebuie sa fie accesibila printr-un drum public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, apararea contra incendiilor si protectiei civile.

Autorizarea executarii constructiilor se va face cu respectarea prevederilor RGU.

 • 4.2.    Execuția străzilor și a lucrărilor de sistematizare se va face după caz în etape de investiție, pe baza unui program corelat cu programul de construcții și instalații respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și standarde.

 • 4.3. Accesul la clădiri va fi situat și dimensionat in funcție de necesitățile specifice în așa fel încât să permită autovehiculelor să intre și să iasă cu usurinta.

 • 4.4.  Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri, conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu disabilitati fizice.

 • 5. Reguli cu privire la echipare edilitara.

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de racord la retelele existente sau se vor realiza solutii de echipare in sistem individual si beneficiarul se obliga sa racordeze constructia la reteaua centralizata, atunci cand aceasta se va executa.

 • 5.1. Realizarea de retelele tehnico edilitare

Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre detinatorul retelei sau de investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz. Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran.

 • 5.2.   Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare Conform legislatiei in vigoare, retelele edilitare publice apartin domeniului public, national sau local, dupa caz.

 • 5.3.   Alimentarea cu apă Este obligatorie racordarea la rețeaua de alimentare cu apă a localitatii pentru toate construcțiile ce prin specificul lor o necesita, se va prevedea la fiecare consumator vas tampon cu nivel liber si statie hidrofor pentru asigurarea presiunii de 2.00 bari conform avizului AQUATIM.

 • 5.4.   Canalizarea apelor uzate și evacuare ape pluviale:

 • - ape uzate menajere - Este obligatorie racordarea la rețeaua de canalizare a localitatii pentru toate construcțiile ce prin specificul lor o necesita.

 • - apele pluvial de pe constructii vor fi colectate si deversate la teren in spatiile verzi .

 • - apele pluvial de pe platformele ecologice se vor deversa partial gravitational la zona verde adiacenta , partial se vor infiltra in teren .

 • 5.5.  Alimentarea cu energie electrică

Toate lucrările de extindere a retelei publice si de bransare se vor realiza de către SC ELECTRICA SA, conform proiectelor realizate de aceasta.

Bransamentele de la reteaua publica se vor realiza subteran.

 • 5.6.   Telefonie. Zona va fi dotată cu rețele telefonice subterane, ce se vor realiza de operatori licentiati, în baza proiectului elaborat de aceasta. În paralel cu rețeaua de telefonie se va amplasa și rețeaua TV în cablu.

 • 5.7. Rețele termice. Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan / combustibil lichid ușor STAS54/83, sau electricitatea.

5.8 . Alimentare cu gaze. Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran. Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor.

Clădirile vor fi echipate cu echipamente agrementate tehnic, care nu periclitează zona din punct de vedere al siguranței sau al poluării mediului.

 • 6.    Reguli cu privire la forma si dimensiunea terenurilor pentru constructii.

  • 6.1.   Parcelarea Proprietarul terenului supus parcelarii va trece in domeniul public suprafetele de teren necesare deschiderii de strazi. Prin parcelare se asigura obtinerea de loturi construibile cu o suprafata de aprozimativ 1650mp care ulterior mai pot fi impartite in doua (825m ) pentru constructii izolate sau cuplate cu un front stradal de 49,40m sau minim 24,0m. Adancimea loturilor va fi mai mare sau cel putin egala cu marimea frontului stradal.

  • 6.2. Inaltimea constructiilor.

Regimul maxim de inaltime este de D+P+2E respectiv 12 m.

 • 6.3. Aspectul exterior al construcțiilor.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

 • 6.4. Procentul de ocupare a terenului.

Procentul maxim de ocupare a terenului este propus a fi de 35 % din suprafata totala a parcelei.

 • 7.     Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri.

  • 7.1.Parcaje, garaje și anexe.

Parcajele si garajele sunt spatii amenajate la sol sau în constructii pentru stationarea, respectiv pentru adăpostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp. Autorizarea executării lucrărilor de construire se emite în conformitate cu prevederile art.33 R.G.U.

Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare si conform proiectelor întocmite de proiectantii de specialitate.

Construcțiile pentru locuinte colective vor asigura în interiorul parcelei minim cîte un loc de parcare pentru fiecare apartament în parte, iar la suma totală se adaugă 20% pentru vizitatori. Se recomandă comasarea parcajelor la nivelul solului, suprafața parcajelor de la nivelul solului va fi înierbată (parcaje ecologice).

 • 7.2. Spații verzi. Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi sau plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare. Este obligatorie amenajarea și plantarea cu arbori a spațiului verde de aliniament aferent circulațiilor carosabile. Este interzisa transformarea spatiilor verzi de aliniament in spatii pentru parcaje. Se vor prevedea spatii verzi de minim 25% din suprafata loturilor noi create.

 • 7.2.Împrejmuiri împrejmuirile trebuie sa participe la aspectul zonei, atat prin materialele de constructie folosite, cat si prin calitatea executiei.

Imprejmuira spre strada se va executa cu parapet plin (opac ) pe o inaltime de maxim 80cm si inchideri transparente pana la inaltimea maxima de 2,00m.

8 Reguli cu privire la protecția mediului

 • 8.1. Protecția calitatii factorilor de mediu

Vor fi interzise in zona activitatile de orice natura susceptibile a polua aerul, apa, solul. Pentru constructiile sau echipamentele generatoare de zgomot se vor lua masuri de a se integra in nivelele de zgomot admise de legislatia sanitara si de mediu in vigoare (ex. echipamente de aer conditionat peste o anumita dimensiune).

 • 8.2. Gestionarea deșeurilor

Deșeurile rezultate în urma activităților vor fi adunate în containere specializate și transportate periodic de către regia de salubritate locala în zona pentru depozitarea gunoiului aferentă localității.

 • III. ZONIFICARE FUNCȚIONALA

Caracteristici

Zona de locuințe colective și funcțiuni complementare studiată în prezentul P.U.Z. propune construcții cu regim de înălțime maxim P+2E+M/Ert. Reintregirea tramei stradale presupune continarea strazii Acad. Remus Radulet pana la str.Dr. Grigore T. Popa, cu un prospect stradal de 12 m, echipat cu carosabil de 7,0m, trotuare de 1,5 m, spatii verzi de aliniament de 1,00m.

In zona studiata se propun cu caracter de recomandare posibilitati de dezvoltare a tramei stradale si functiunii de locuire cu locuinte preponderant individuale dar si colective de mici dimensiuni cu respectarea acelorasi principii de exploatare a spatiilor rarefiate.

Reglementări

Certificatele de Urbanism și Autorizația de Construire pentru obiectivele propuse pe acest teren nu se vor elibera decât după avizarea și aprobarea documentației P.U.Z.

Prezentul regulament de urbanism va constitui parte din tema de proiectare a obiectivelor propuse.

I.Obiective si modalităti de operare

Solutia urbanistică a fost elaborată tinându-se cont de următoarele obiective:

-utilizarea functională a terenurilor în conformitate cu legislatia în vigoare.

-reglementarea caracterului terenului studiat.

-modul de ocupare a terenului, a loturilor create si conditiile de realizare a constructiilor.

-realizarea lucrărilor rutiere si tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructure adecvate

-amenajarea teritoriului în corelare cu vecinatatile si cadrul construit existent.

 • 2. Utilizări functionale

  • 2.1. Funcțiunea dominantă

Funcțiunea dominanta propusă pentru zona reglementata este - locuire colectiva.

 • 2.2. Utilizări permise

- construirea de locuinte colective si construirea de locuinte individuale si functiuni complementare ( servicii ) la parter.

 • 2.3. Utilizări permise cu condiții

-realizarea de anexe gospodărești in zonele rezidențiale cu locuințe.

-realizarea de unități de prestări de servicii mici, cu maximum zece angajați, cu condiția netransformării lor într-o activitate mijlocie, cu un personal mai numeros care sa deranjeze zona de locuit.

 • 2.3. Utilizări interzise

-este interzisă desfăsurarea activitătilor industriale sau altor tipuri de activităti care generează noxe, vibratii, zgomot, fum, miros neadecvat.

-este interzisă amplasarea functiunii de depozitare deseuri.

-este interzisă desfăsurarea altor functiuni incompatibile cu functiunea de locuire.

 • 2.4. Interdicții temporare -nu este cazul.

 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINȚA.

Unitățile teritoriale de referință (U.T.R.) sunt delimitate de limite fizice existente: axul strazilor, limitele parcelelor.

Unităților teritoriale de referință li se aplică atât prescripțiile prevăzute la cap. I. DISPOZIȚII GENERALE,cap. II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR, cît și prescripțiile prevăzute în „Regulamentul de urbanism la nivelul unităților teritoriale de referință”.

P.O.T. ( procentul de ocupare al terenului ) reprezintă raportul procentual dintre suprafața construită (Sc) și suprafața terenului (St) pe care se amplaseaza construcția supusă autorizării.

POT =Sc (mp) / St (mp) x 100

C.U.T.(coeficientul de utilizare al terenului) reprezintă raportul dintre suprafața desfășurată a tuturor cladirilor existente și propuse pe un teren și suprafața terenului.

CUT = Sd (mp) / St (mp)

In cadrul PUG Timisoara zona studiata face parte din UTR 23 subzona LM -subzone rezidentiala mixta cu constructii in regim de P, P+1, P+2, si in partea de vest a fost inserat printr-un PUZ constructii P+5+M, P+4+M. ( a se vedea plansa 01A, 02A).

1. Bilant teritorial

Pentru teritoriul studiat conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr.19/13.12.2012, se mentine o functiune de zonă mixtă cu:

-POT maxim 35%

-CUT maxim 0,9

-regim maxim de înăltime D+P+2E

-spatiu verde minim 25%, la nivelul loturilor

Regim de înălțime

Se vor autoriza construcții cu un regim maxim de D+P+2E cu înalțimea maximă de 12,00m.

Regim de aliniere

Aliniamentul propus pentru construcții este la 5.00 m fată de aliniament stradal.

Parcarea autovehicolelor

Nu se vor autoriza decât acele construcții, in zona rezidențiala, care vor avea asigurate locurile de parcare necesare în interiorul parcelei, subteran sau suprateran. Parcarea autovehiculelor pe trotuare sau spații verzi este interzisă.

Construcțiile pentru locuinte colective vor asigura în interiorul parcelei minim cîte un loc de parcare pentru fiecare apartament în parte, iar la suma totală se adaugă 20% pentru vizitatori.

Plantații

 • - Se vor realiza plantații de aliniament pe stradă.

 • - Este obligatorie amenajarea și plantarea cu arbori si arbusti a spațiului verde in interiorul parcelei.

 • V.CONCLUZII - măsuri în continuare

Solutia urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentatie.

Certificatul de Urbanism ce se va elibera va cuprinde elemente obligatorii din prezentul Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informatiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizării Planului Urbanistic Zonal si introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării si mentinerii la zi a situatiei din zonă.

întocmit

Arh. Covaci Preda Nicolae

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.