Hotărârea nr. 488/2014

488/10.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor"
Hotararea Consiliului Local 488/10.10.2014
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-26430 /06.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. SC2014-2686 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi c) şi alin.4. lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor", întocmit de S.C. ROUTE CONSULT S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 269/18.12.2013 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

S.C. ROUTECONSULT S.R.L. Timișoara

LĂRGIRE 4 BENZI CALEA MARTIRILOR, TIMIȘOARA

3.1.3. Deviz general (cf. H.G. 28/2008) privind cheltuielile necesare realizării

„LĂRGIRE LA 4 BENZI CALEA MARTIRILOR, TIMIȘOARA"

în mii lei și mii euro la cursul BNR

| J,Ș114 ■

jlei/euro

ș .............

din data de

17 martie T14

NR.

CRT.

DENUMIREA CAPITOLELOR Șl SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (inel. TVA)

mii lei

I mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

| 3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3

Amenaj. pt. prot. mediului și aducerea la starea inițială - ob. 2

84/172

18,724

20,273

104,745

23,218

TOTAL CAPITOL 1

84,472

18,724

20,273

104,745

23,218

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PT. ASIG. UTILITĂȚILOR NEC. OBIECTIVULUI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

REGLEMENTARE INSTALA ȚII ELECTRICE - PROIECT TEHNIC

16,518

3,661

3,964

20,482

4,540

REGLEMENTARE INSTALAȚII ELECTRICE-DEMONTĂRI LEA jt

80,980

17,950

19,435

100,415

22,258

REGLEMENTARE INSTALAȚII ELECTRICE - DEMONTĂRI LEA MT

3,254

0,721

0,781

4,035

0,894

REGLEMENTARE INSTALAȚII ELECTRICE - LEA jt

13,040

2,890

3,130

16,170

3,584

REGLEMENTARE INSTALAȚII ELECTRICE - BRANȘAMENTE

271,134

60,100

65,072

336,206

74,524

REGLEMENTARE INSTALAȚII ELECTRICE-LEA MT

17,566

3,894

4,216

21,782

4,828

REGLEMENTARE INSTALAȚII ELECTRICE - LES 0,4 KV

799,803

1 77,285

191,953

991,756

219,833

REGLEMENTARE INSTALAȚII ELECTRICE - SECURITATE

2,173

0,482

0,522

2,695

0,597

TOTAL CAPITOL 2

1 204,468

266,983

289,073

1 493,541

331,059

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Ș! ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii de teren

8,904

1,974

1,692

10,596

2,349

3.2

Taxe pentru obț.de avize, acorduri și autorizații

0,500

0,111

0,095

0,595

0,132

3.3

Proiectare și inginerie

52,317

11,597

9,940

62,257

13,800

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5

Consultanță

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,6

Asistență tehnică

153,870

34,107

29,235

183,105

40,587

TOTAL CAPITOL 3

215,591

47,789

40,962

256,553

56,868

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții și instalații

10 990,671

2 230,307

2 414,834

12 476,639

2 765,580

Ob. î

SECTOR CUPRINS ÎNTRE STR. MAREȘAL C-TIN PREZAN Șl LIMITA ADMINISTRATIVĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

10 990,671

2230,307

2 414,834

12476,639

2 765,580

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

10 990,671

2 230,307

2 414,834

12 476,639

2 765,580

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

274,767

60,905

52,205

326,972

72/477

5.1.1. Lucrări de construcții [1,5 %]

164,860

36,543

31,323

196,183

43,486

5,1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului [1 %]

109,907

24,362

20,882

130,789

28,991

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

161,778

35,860

0,000

161,778

35,860

5.2,1, ISC - 0,8% din C+M

99,556

22,068

0,000

99,556

22,068

5.2.2. CSC-0,5% din C+M

62,222

13,792

0,000

62,222

13,792

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute -10%

1 249,520

276,969

237,409

1 486,929

329,594

TOTAL CAPITOL 5

1 686,065

373,734

289,614

1 975,679

437,931

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE Șl TESTE Șl PREDAREA LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

14 181,267

2 937,537

3 054,756

16 307,157

3 614,656

din care C + M

12 444,471

2 552,557

2 755,503

14271,108

3 163,343

România SE APROBĂ

Județul Timiș                                                      PRIMAR,

Municipiul Timișoara                                                Nicolae Robu

Direcția Tehnică

Serviciul Drumuri, Poduri și Utilități Hidrotehnice

Nr. SC 2014 -

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor

Direcția Tehnică prin Biroul Drumuri și Poduri are cuprins în programul de investiții pe anul 2014 obiectivul de investiții ,, Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor

Calea Martirilor reprezintă artera de legătură a municipiului Timișoara cu DJ 595, Timișoara-Giroc, fiind una din arterele de intrare în oraș .

Calea Martirilor tronsonul cuprins între intersecția cu strada Mareșal C-tin Averescu și limita administrativă a municipiului Timișoara propus pentru amenajare se află în zona de sud a municipiului Timișoara.

Având în vedere urbanizarea intensă și dezvoltarea zonelor de locuințe pe teritoriul cuprins între Timișoara și Giroc volumul traficului de autovehicule între aceste două localități a crescut în mod considerabil, astfel că în anumite perioade ale zilei capacitatea de circulație a drumului este depășită, traficul desfășurându-se anevoios, ca urmare este necesară modernizarea și extinderea drumului la 4 benzi.

Starea de degradare actuală și planeitatea îmbrăcămintei bituminoase actuale impun și pe lățimea existentă de parte carosabilă lucrări de reabilitare a structurilor rutiere respective, cu adaptarea capacității portante la solicitările traficului rutier actual și de perspectivă.

Amenajarea acestui drum are o importanță deosebită pentru locuitorii municipiului Timisoara din punct de vedere economic și social.

Prin realizarea acestei investiții se au în vedere următorele:

 • -  Realizarea unei circulații auto și pietonale în condiții de maximă siguranță și confort.

 • -  Dezvoltarea infrastructurii de transport.

 • -  Ameliorarea condițiilor de mediu prin reducerea noxelor

 • -  Diminuarea zgomotului și a vibrațiilor produse de circulația autovehicolelor

Având în vedere cele menționate, este necesară și oportună, realizarea investiției propuse, acest fapt conducând la îmbunătățirea accesului rutier și pietonal în zonă.

Sursa de finanțare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi, Cap. C Studii și proiecte. Primăria Municipiului Timișoara a recepționat Studiul de Fezabilitate pentru ,, Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor”, realizat de SC ROUTE CONSULT SRL conform contractului de prestări servicii nr.269/18.12.2013. În vederea realizării investiției este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a investiției ,, Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor” este estimată, conform devizului general al investiției, la 16.307,157 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 3.614,656 mii Euro (1 euro =4,5114 lei la data de 17.03.2014.

Durata de realizare pentru execuția lucrărilor proiectate este estimată la 24 luni.

Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea studiului de fezabilitate și realizarea investiției ” Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor.

VICEPRIMAR,

DAN DIACONU

SECRETAR,

IOAN COJOCARI

DIRECTOR ECONOMIC

SMARANDA HARACICU


DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,

CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERVICIU DPUH,

IOAN GANCIOV

ȘEF BIROU DP

VASILE OLAR


CONSILIER

VIOLA DUMITRU

AVIZAT JURIDIC

Red. VD


Cod FO 53-01,ver.2

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI ,, Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor"

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Route Consult S.R.L., aferent obiectivului de investiții ,, Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor”, conform contractului de proiectare nr. 269 din data de 18.12.2013 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiției:

Durata de realizare a investiției:

24 luni


Valoare de investitie (INV)

Din care constructii montaj C+M

16.307,157 mii lei (inclusiv TVA)

3.614,656 mii euro (inclusiv TVA)

14.271,108 mii lei (inclusiv TVA)

3.163,343 mii euro (inclusiv TVA)

Capacități:

 • - Suprafață carosabil

 • - Suprafață trotuare, accese

 • - Suprafață pistă cicliști

 • - Canal tehnic

 • - Guri scurgere

 • - LEA iluminat stradal

 • - Rețea gaze naturale

-Stâlpi RATT pentru susținere linie contact troleibus


19.654,00 mp

6.111,00 mp

1.093,00 mp

10.400,00 ml

64,00 buc

2.663,00 m

1.519,00 m 88,00 buc


DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,

CHIȘ CULIȚĂ


ȘEF SERVICIU DPUH,

IOAN GANCIOV


ȘEF BIROU DRUMURI ȘI PODURI, VASILE OLAR


CONSILIER

VIOLA DUMITRU