Hotărârea nr. 486/2014

486/10.10.2014 privind aprobarea Proiectului "Cariera - provocarea mea", proiect propus şi câştigat de Colegiul Tehnic "Ion Mincu" din Timişoara şi finanţat prin POSDRU
Hotararea Consiliului Local 486/10.10.2014
privind aprobarea Proiectului "Cariera - provocarea mea", proiect propus şi câştigat de Colegiul Tehnic "Ion Mincu" din Timişoara şi finanţat prin POSDRU


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-20465/18.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
În temeiul art. 105, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
Luând în considerare adresa de la Colegiul Tehnic "Ion Mincu" din Timişoara, nr. 1945/14.07.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2014-020465/06.08.2014, cu completările şi clarificările transmise în data de 08.09.2014,;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Colegiului Tehnic "Ion Mincu" din Timişoara la Proiectul "Cariera - provocarea mea", în valoare totală de 1.708.250,00 lei, cu finanţare prin POSDRU.

Art.2: (1) Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 273.450 lei, pentru Colegiul Tehnic "Ion Mincu" din Timişoara, conform bugetului estimativ din Anexă, după cum urmează:
Bugetul proiectului pentru Colegiul Tehnic "Ion Mincu"
Perioada de implementare preconizată
02.05.2014 -
01.11.2015 Total
(Lei) FSE
(lei)
86% Buget Naţional
(lei)
12% Contribuţie proprie
(lei)
2%
0 1=2+3+4 2 3 4
02.05.2014-
31.12.2014 150.033 129.182 17.850 3.001
01.01.2015 -
01.11.2015 123.417 106.266 14.683 2.468
Total: 273.450 235.448 32.533 5.469

(2) Suma de 267.981 lei necesară pentru derularea proiectului se va recupera în termen de maxim 3 luni de la finalizarea proiectului, de la CNDIPT Organismul Intermediar POSDRU.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4:: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Corpul de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Colegiului Tehnic "Ion Mincu" Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI


Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

ANEXA 2 LA CONTRACTUL DE FINANTARE-Bugetul proiectului pentru Partenerul 2

Denumire Partener 2 COLEGIUL TEHNIC ION MINCU TIMIȘOARA

Cod proiect 137512

Titlu Proiect: Cariera-provocarea mea

CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)

TOTAL (cu TVA)

- Lei -

1. Resurse umane

68.400

2. Participant!

45.900

3. Alte tipuri de costuri, din care

141.150

3.1. Materiale consumabile, hrana

102.200 '

3,2 cheltuieli de tip FEDR (max. 10% pentru axele 1-5 sau ma.15% pentru axa 6, din valoarea totala eligibila a proiectului) - 8,08%

30.200

3.3 valoare activitati subcontractate/externalizate (max.49% din valoarea eleigibila a proiectului)

8.750

4. Rezerva de contingența- max. 5% din (1+2+3)= 0%

0

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4)

255.450

6 Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație (max. 15% din total cheltuieli directe, mai puțin cheltuielile de tip FEDR) - 5,38%

18.000

7. VALOAREA TOTALĂ ELIGIBILĂ A PROIECTULUI pentru Colegiul Tehnic Ion Mincu ( 5+6 ). din care:

273.450

8, Valoare activitati transnaționale

0

9. Valoare TVA nedeductibila estimata

124.345

10. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI prin Bugetul Local

5.459

11.ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-10 )

267,981 _

Conform prevederilor H G. nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare, din care reiese ca TVA nedeductibila este eligibila, costurile care alcătuiesc Bugetul proiectului conțin si TVA aferenta acestora.


ROMÂNIA

SE APROBĂ:

PRIMAR,

Nicolae ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA ECONOMICĂ Serviciul Financiar

SC2014-20465/18.09.2014

REFERAT

privind aprobarea Proiectului “Cariera - provocarea mea”, proiect propus de Colegiul Tehnic “Ion Mincu” din Timișoara

Colegiul Tehnic “Ion Mincu” din Timișoara, prin adresa nr. 1945/14.07.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2014-020465/06.08.2014, cu completările și clarificările transmise în data de 08.09.2014, solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara din care să rezulte aprobarea Proiectului “ Cariera - provocarea mea”, proiect depus în calitate de partener 2, din fonduri externe nerambursabile.

Proiectul “Cariera - provocarea mea”, înaintat de către Colegiul Tehnic “Ion Mincu” din Timișoara, este aprobat în cadrul axei prioritare nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”, cu numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/137512, Cod SMIS: 51552 și cererea de finanțare nr. 137512 din data de 22.07.2013, aprobată în data de 23.03.2014, de către CNDIPT OI POSDRU prin Decizia nr. 418 - în cadrul căreia Colegiul Tehnic “Ion Mincu „ din Timișoara este partener 2.

În vederea derulării acestui proiect, Colegiul Tehnic “Ion Mincu” din Timișoara solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara din care să rezulte atât aprobarea proiectului cât și acordul pentru cofinanțarea proiectului din bugetul local, întrucât Primarul Municipiului Timișoara este ordonatorul principal de credite.

În Legea educației naționale, nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, se specifică modalitățile de finanțare a activităților din cadrul unităților de învățământ.

“Art. 103 (2) Consiliile locale și consiliul județean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 105

(1) Finanțarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli asociate procesului de învățământ preuniversitar de stat.

(2) Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:...lit. k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educației și formării profesionale.”

Proiectul “ Cariera - provocarea mea” se derulează pe perioada a 18 luni, în perioada 02.05.2014 -01.11.2015, în parteneriat între Universitatea “Tibiscus” din Timișoara ca Lider de parteneriat, Fundația Serviciilor Sociale “Bethany” din Timișoara ca partener 1 și Colegiul Tehnic “Ion Mincu ca partener 2.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.708.250,00 lei.

Contribuția necesară derulării proiectului pentru Colegiul Tehnic “Ion Mincu” din Timișoara este de 273.450 lei, după cum rezultă din bugetul proiectului atașat solicitării.

Principalele activități din proiect sunt următoarele:

 • 1.  activități de management și monitorizare a proiectului;

 • 2.  informare și publicitate asupra proiectului;

 • 3.  dezvoltarea, monitorizare și implementarea serviciilor de consiliere și orientare profesională a elevilor și studenților;

 • 4.  activități de organizare, implementare la un potențial loc de muncă, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregătire practică; identificarea partenerilor pentru stagiile de practică ale elevilor și studenților;

 • 5.  activități inovatoare de implementare a metodelor interactive de învățare, firma de exercițiu și întreprinderea.

Proiectul are ca obiectiv general: creșterea ocupabilității pe piața muncii a unui numări de 400 de elevi și studenți aflați în situația de tranziție de la școală la viața activă prin dezvoltarea aptitudinilor de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • -   consiliere și orientare profesională a unui număr de 400 de elevi și studenți, pentru facilitarea inserției și menținerii pe piața muncii;

 • -   dezvoltarea de aptitudini practice și de responsabilizare pentru 200 de studenți și elevi prin organizarea de stagii de pregătire practică, prin promovarea și dezvoltarea parteneriatelor cu minim 20 de întreprinderi/potențiali angajatori în vederea sprijinirii pregătirii profesionale a studenților și elevilor și inserției acestora pe piața muncii;

 • -   facilitarea inserției profesionale pentru 80 de elevi și studenți prin organizarea și dezvoltarea de metode inovative - firme de exercițiu/întreprinderi simulate;

 • -  promovarea și implementarea de noi metode în domeniul consilierii și orientării vocaționale pentru tineri și metode inovative dezvoltarea spiritului antreprenorial ca sprijin pentru integrarea pe piața muncii prin facilitarea accesului la informații de actualitate transmise prin intermediul campaniilor de promovare a proiectului și prin campanii de informare privind accesul pe piața muncii; elaborarea și diseminarea unui ghid privind orientarea și consilierea profesională pentru tineri.

Proiectul presupune achiziții ce urmează a fi făcute pentru dotarea cu echipamente: calculatoare desktop, laptop, multifuncțional, videoproiector, ecran proiecție, telefon, aparat foto, piese de mobilier, în valoare de 30.200 lei; achiziționare de furnituri de birou necesare proiectului; cheltuieli salariale pentru persoanele implicate în proiect pe perioada implementării (18 luni); achiziții de materiale consumabile și hrana pentru elevi în valoare de 102.200 lei.

Proiectul se înscrie în Axa Prioritară 2. „corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” Domeniul major de intervenție DMI 2.1. Tranziția de la școală la viața activă.

Programul POSDRU este un program de rambursare a sumelor utilizate în proiecte, cu excepția cofinanțării de 2% pentru instituțiile finanțate de la bugetul de stat - unitățile de învățământ. Cofinanțarea de 2% (suma de 5.469 lei) este nerambursabilă, și va fi suportată din bugetul local. Se solicită suma de 273.450 lei cu titlu de avans rambursabil din bugetul local. Suma de 267.981 lei se va recupera de la organismul intermediar - CNDIPT - O I POSDRU, în termen de 3 luni de la finalizarea proiectului prin cereri de rambursare depuse de către beneficiar și parteneri.

Suma alocată va fi cuprinsă în buget la Capitolul 65.02.04.02 Învățământ secundar superior.

Date fiind cele prezentate, ordonatorul principal de credite fiind Primarul Municipiului Timișoara, instituția de învățământ Colegiul Tehnic “Ion Mincu” din Timișoara solicită efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea proiectului și includerea în bugetul local pe perioada implementării acestuia a sumei de 273.450 lei, conform anexei.

Proiectul “ Cariera - provocarea mea” se va derula pe parcursul anului 2014 și 2015, iar principalele activități corelate proiectului sunt următoarele:

 • 1. Management;

 • 2.  Consiliere și orientare.

 • 3.  Stagii de practică și activități inovatoare.

Costurile legate de proiect sunt prezentate în anexă.

Având în vedere cele expuse mai sus,

Propunem:

 • 1. aprobarea proiectului “ Cariera - provocarea mea”,, în valoare totală de 1.708.250,00 lei, propus de Colegiul Tehnic “Ion Mincu” din Timișoara, cu finanțare prin POSDRU.

 • 2. aprobarea alocării în bugetul local al Municipiului Timișoara a sumei de 273.450,00 lei, pentru Colegiul Tehnic “Ion Mincu” din Timișoara, conform bugetului estimativ din anexă, după cum urmează:

  Bugetul proiectului pentru Colegiul Tehnic “Ion Mincu”

  Perioada de implementare preconizată

  02.05.2014 -

  01.11.2015

  Total

  (Lei)

  FSE (lei) 86%

  Buget Național (lei) 12%

  Contribuție proprie

  (lei)

  2%

  0

  1=2+3+4

  2

  3

  4

  02.05.2014

  31.12.2014

  150.033

  129.182

  17.850

  3.001

  01.01.2015 -

  123.417

  106.266

  14.683

  2.468

  01.11.2015

  Total:

  273.450

  235.448

  32.533

  5.469

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

Smaranda HARACICU

SERVICIUL FINANCIAR

Lelica CRIȘAN

SECRETAR,

Ioan COJOCARI


Consilier,

Mihaela JURCA


AVIZAT JURIDIC

Consilier Juridic,