Hotărârea nr. 485/2014

485/10.10.2014 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la proiectul internaţional "Tineri în Europa - Un program de prevenire a consumului de droguri" şi încheierea Acordului de parteneriat între Centrul Islandez pentru Cercetări şi Analize Sociale - The Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA) -Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 485/10.10.2014
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la proiectul internaţional "Tineri în Europa - Un program de prevenire a consumului de droguri" şi încheierea Acordului de parteneriat între Centrul Islandez pentru Cercetări şi Analize Sociale - The Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA) -Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.3306/10.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere adresele nr. 1098/17.03.2014 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti-Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi nr. 2729/18.07.2014 a Centrului Islandez pentru Cercetări şi Analize Sociale - The Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA);
Având în vedere adresele nr. CP2014-490/05.05.2014 şi CP 2014-490/24.07.2014 ale Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2), lit.d) şi lit.e), alin. (6) lit. a) pct.2 şi alin (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara la proiectul "Tineri în Europa - Un program de prevenire a consumului de droguri.

Art. 2: Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Centrul Islandez pentru Cercetări şi Analize Sociale - The Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA) - Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, conform Anexei 1, la prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă bugetul de cheltuieli în cuantum de 11.385 lei.
Art. 4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipului Timişoara.
Art. 5:Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Centrul Islandez pentru Cercetări şi Analize Sociale - The Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA);
- Mass-media locale .Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Aprobat,

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

Nr.3306/10.09.2014

privind propunerea de participare a Municipiului Timișoara la proiectul internațional ”Tineri în Europa

- Un program de prevenire a consumului de droguri” și încheierea Acordului de parteneriat între Centrul Islandez pentru Cercetări și Analize Sociale - The Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA) -Primăria Municipiului Timișoara și Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara

Prin adresa nr. 1098/17.03.2014 Direcția Generală de Asitență Socială a Municipiului București a adresat Primăriei Municipiului Timișoara invitația de a participa la Programul Tineri în Europa/Youth in Europe. Prin adresa Primăriei Municipiului Timișoara nr. CP2014-490/05.05.2014, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București a fost informată că orașul nostru este interesat să se alăture proiectului, cu implicarea Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, în calitate de compartiment de specialitate.

Centrul Islandez pentru Cercetări și Analize Sociale - The Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA) - a adresat, în data de 10 iulie 2014, Primăriei Municipiului Timișoara o invitație de a se alătura, împreună cu alte orașe din Europa, proiectului "Tineri în Europa - Un program de prevenire a consumului de droguri”. Acest program internațional, care are la bază dovezi și informații fundamentate științific, a fost inițiat în anul 2006, pornind de la modelul islandez de prevenție primară și de atunci a fost implementat în cooperare cu mari orașe europene. Scopul său este acela de a contribui la scăderea consumului de substanțe în rândul tinerilor. Coordonarea la nivel european a proiectului este asigurată de Centrul Islandez pentru Cercetări și Analize Sociale- The Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA). Principalul sponsor al programului este Grupul Actavis.

Prin adresa numărul CP2014-490/24.07.2014, Primăria Municipiului Timișoara, prin reprezentantul său domnul primar Nicolae Robu, și-a manifestat acordul de a participa la proiectul ”Tineri în Europa - Un program de prevenire a consumului de droguri”. Se menționează că activitățile propuse în cadrul proiectului, pentru municipiul Timișoara, se vor desfășura prin implicarea unei echipe din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară. Activitățile propuse a se desfășura în proiect, în municipiul Timișoara sunt următoarele:

 • •   Contactarea Inspectoratului Școlar Județean Timiș și încheierea unei convenții de parteneriat pentru a se permite accesul în școli a reprezentanților Direcției de Asistență Socială Comunitară și pentru a se da acordul pentru aplicarea chestionarelor conform metodologiei propuse în proiect;

 • •   Contactarea directorilor liceelor din municipiu și a persoanelor de contact din licee;

 • •   Preluarea a 3000 de chestionare, traduse în limba română, care vor fi distribuite și aplicate în liceele din Timișoara, elevilor în vârstă de 15-16 ani și suportarea costurilor de tipărire a chestionarelor și plicurilor (pentru a se asigura confidențialitatea informațiilor furnizate de către elevi);

 • •   Colectarea chestionarelor aplicate și transmiterea lor la Rotterdam pentru a fi scanate optic printr-un program special, municipalitatea urmând să suporte cheluielile necesare cu transportul chestionarelor;

 • •   Organizarea unei conferințe de diseminare a rezultatelor proiectului.

În vederea implementării proiectului în municipiul Timișoara se propune încheierea unui Acord de parteneriat între Centrul Islandez pentru Cercetări și Analize Sociale - The Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA), Primăria Municipiului Timișoara și Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara și aprobarea unui buget de cheltuieli în cuantum de 11.385 lei.

Luând în considerare cele menționate, în conformitate cu prevederile art.36 alin (2), lit.d) și lit.e), alin. (6) lit. a) pct.2 și alin (7), lit. a) și art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

PROPUNEM:

 • 1.  Aprobarea participării Municipiului Timișoara la proiectul internațional ”Tineri în Europa - Un program de prevenire a consumului de droguri”

 • 2.  Aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Centrul Islandez pentru Cercetări și Analize Sociale - The Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA), Primăria Municipiului Timișoara și Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, conform anexei 1.

 • 3.  Aprobarea bugetului de cheltuieli în cuantum de 11.385 lei.


SECRETAR,

Ioan Cojocari


Director executiv Maria Stoianov


Director executiv,

Smaranda Haracicu


Consilier juridic,

Marilena Loredana Muntiu


Serviciul juridic PMT,


Inspector principal, Angela Ciupa Rad


COD FP53-01,ver.1


ACORD DE PARTENERIAT

în scopul implementării proiectului ”Tineri în Europa - Un program de prevenire a consumului de droguri”

între

The Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA), cu sediul în Reykjavik (Islanda) -

Menntavegi 1, 101 Reykjavik , reprezentat de Jon Sigfusson, director, în calitate de partener coordonator

și

Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul pe BD. C.D. Loga, nr. 1, reprezentată prin domnul primar Nicolae Robu, în calitate de partener internațional,

Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, cu sediul pe Bd. Regele Carol I, nr. 10, reprezentată prin doamna director executiv Maria Stoianov, în calitate de partener internațional

Următorii termeni sunt folosiți în sensurile definite mai jos:

Partener coordonator: The Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA), beneficiar al finanțării Actavis

Finanțator: Grupul Actavis

Parteneri în proiect: Primăria Municipiului Timișoara, Direcția de Asistență Socială Comunitară

Proiect: The Youth in Europe - a Drug Prevention Programme/Tineri în Europa - Un program de prevenire a consumului de droguri

Scopul proiectului

”Tineri în Europa - Un program de prevenire a consumului de droguri” este una dintre cele mai cuprinzătoare campanii de promovare a sănătății din Europa, concentrându-se pe consumul de substanțe. Acest program internațional, care se sprijină pe cercetarea bazată pe probe, are ca model un program de prevenție primară islandeză, a debutat în anul 2006 și de atunci s-a desfășurat în cooperare cu mari orașe europene. Scopul programului este să ducă la scăderea incidenței consumului de substanțe în rândul tinerilor folosindu-se o abordare de tip holistic.

Durata proiectului:

31 de luni, din 01.09.2014 până în 30.06.2017, cu posibilitatea extinderii perioadei.

1. Scopul acordului de parteneriat:

Acest acord de parteneriat are drept scop:

 • ■   Stabilirea organizațiilor/instituțiilor partenere în faza de implementare a proiectului

 • ■   Stabilirea sarcinilor și responsabilităților partenerilor implicați în implementarea proiectului

2. Durata acordului

Acordul va fi valabil din momentul semnării de către părți până în momentul în care vor fi îndeplinite toate drepturile și obligațiile.

3. Obligațiile părților

 • a. Partenerul coordonator este responsabil de sarcinile care țin de managemenul activităților. De asemenea, prin intermediul asistenței finanaciare a Grupului Actavis, partenerul coorodonator suportă costurile cu:

 • a. Coordonarea

 • b. Metodologia

 • c.  Elaborarea chestionarelor

 • d. Traducerea chestionarelor în diferite limbi

 • e.  Scanarea optică

 • f.  Verificarea datelor

 • g. Procesarea și analizarea datelor

 • h. Elaborarea unui raport descriptiv, în limba engleză, pentru orașul partener, cuprinzând: consumul de substanțe din prezent, indicarea factorilor de risc și a celor de prevenție

 • i.  Punerea la dispoziția comunității a datelor în programul SPSS, acestea putând fi folosite de către orașul partener în scopuri academice, administrative sau de fundamentare a unor politici publice.

 • b. Fiecare partener internațional este direct și exclusiv responsabil în fața partenerului coordonator pentru implementarea acțiunilor care îi revin, conform metodologiei Youth in Europe. De asemenea este responsabil de îndeplinirea completă a obligațiilor și sarcinilor stabilite prin acest acord de parteneriat și anexele sale.

 • c. Fiecare partener internațional este responsabil de activitățile din aria sa de competență și de operațiunile legate de ele până ce sunt îndeplinite toate obligațiile asumate. În cadrul activităților din proiect, partenerul este obligat să acorde vizibilitatea datorată Programului Youth in Europe și finanțatorului.

 • d. Partenerii internaționali se obligă să:

 • a) numească o persoană responsabilă din cadrul instituției care să se ocupe de implementarea activităților din proiect

 • b) garanteze un feedback constant cu privire la stadiul de implementare a activităților proiectului

 • c) susțină partenerul coordonator în implementarea activităților proiectului

 • d) stabilească eșantionul în orașul său, conform metodologiei Youth in Europe, prin eșentionarea claselor în mod randomizat

 • e) contacteze școlile și autoritățile locale pentru a se asigura culegerea datelor în conformitate cu reglementările legale în vogoare; să semneze convenții de parteneriat cu toate instituțiile implicate

 • f) trimită (dacă este cazul) scrisorile pentru a informa și a cere acordul părinților, folosind modelul Youth in Europe

 • g) se asigură de aplicarea chestionarelor în școli, colectează plicurile sigilate după ce chestionarele au fost completate de către elevi, trimite chestionarele completate la locația unde se va desfășura scanarea optică

 • h) la solicitarea partenerului coordonator, completează un raport tehnic, după ce s-a finalizat etapa de colectare a datelor

 • i) organizează un eveniment public (conferință, masă rotundă, seminar) împreună cu organizații/instituții din comunitate pentru a disemnina rezultatele obținute în urma colectării datelor

 • e. Fiecare dintre parteneri trebuie să implementeze activitățile proiectului după cum sunt descrise, conform metodologiei Youth in Europe și să suporte costurile financiare necesare imprimării și transportării (de la sediul firmei care realizează imprimarea și, ulterior completării chestionarelor, la locația firmei selectate pentru a realiza scanarea optică) chestionarelor.

4. Managementul finanțelor și costuri

 • a. Costurile vor fi administrate respectând legile naționale și internaționale.

 • b. Pe parcursul desfășurării proiectului, coordonatorul acestuia va preciza numărul de cont unde partenerii vor depune sumele necesare pentru a acoperi costurile cu imprimarea chestionarelor și a plicurilor de confidențialitate, precum și cele cu transportul de la imprimerie la sediul partenerului și, după completare, la locația aleasă pentru scanarea optică.

 • c. Partenerul internațional va fi responsabil de găsirea celei mai bune opțiuni în ceea ce privește costurile și calitatea, cu privire la costurile legate de transportul chestionarelor completate la locația unde se va realiza scanarea optică, în conformitate cu metodolgia Youth in Europe (chestionarele trebuie să fie grupate pe școli, apoi adunate într-un palet și înfoliate pentru a ne asigura că sunt păstrate intacte pe parcursul livrării).

 • d. Ulterior semnării acordurilor de parteneriat, partenerul coordonator va selecta locația unde se va realiza imprimarea, respectând cel mai bun raport cost-calitate, va comunica costurile finale necesare imprimării chestionarelor și plicurilor, cât și costurile pentru transport. Aceeași procedură va fi urmată în toți anii în care sunt aplicate chestionarele, având în vedere că pot apărea variații în costul final, pe parcursul anilor.

 • e. Fiecare dintre părți este responsabilă de bugetul său și se angajează să asigure partea de co-finanțare stabilită. Această co-finanțare trebuie să fie documentată conform prevederilor legale naționale, fiecare partener fiind responsabil de acest aspect.

5. Rapoarte și documente

a. Fiecare partener internațional va fi implicat în activitățile administrative legate de managementul bugetului propriu și va trimite partenerului coordonator sumele necesare pentru a acoperi costurile cu imprimarea și transportul, precum și cu raportul tehnic general al proiectului.

b. Acțiunile partenerilor (cel coordonator și cei internaționali) vor fi în perfect acord cu reglementările legale naționale și internaționale, precum și cu metodologia Youth in Europe. În orice fază a proiectului, partenerul coordonator va acorda sprijin suplimetar celorlalți parteneri, la cererea lor.

6. Modificări

Orice modificare a prezentului acord se poate face prin implicarea și acordul tuturor părților semnatare, în funcție de nevoile care se pot ivi în faza de implementare. Sub nici o formă aceste modificări nu pot aduce atingere principalelor activități, obiectivelor și rezultatelor așteptate de la proiect, prevăzute în acordul de parteneriat, cu excepțiile prevăzute de reglementările internaționale.

7. Litigii

Se vor depune eforturi pentru rezolvarea amiabilă a litigiilor. În cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere, erbitrajul va avea loc la Reykjavik.

8. Listă de anexe

Bugetul general al orașelor participante la proiect

Părțile semnează prezentul Acord de parteneriat în două exemplare, în limba română, ambele cu același conținut și cu aceeași valoare legală.

The Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA):

Municipiul Timiș oara

Director

Primar

Jon Sigfusson

Nicolae Robu

Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara

Director executiv

Maria Stoianov