Hotărârea nr. 480/2014

480/10.10.2014 privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 a Casei de Cultură a Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 480/10.10.2014
privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 a Casei de Cultură a Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014- 25006/23.09.2014 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere solitarea Casei de Cultura a Municipiului Timisoara - Anexa 1, inregistrata cu nr SC 024996/ 23.09.2014,
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administratie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învatamânt, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 32/28.01.2014 prin care s-a aprobat Agenda manifestărilor culturale din anul 2014 a Casei de Culturală a Municipiuui Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătaţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii;
Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte precum şi desfăşurarea activităţlor de impresariat artistic
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor si proiectelor culturale, aprobată prin Legea nr. 245/2001;
Având în vedere art. 36, alin. (2), lit. b) si d) si alin. (6), lit. a), pct. 4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 a Casei de Culturală a Municipiului Timişoara conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local, din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.50 Altele), pentru suplimentarea manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în anexă. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Casa de Cultură a Municipiului Timisoara, Direcţia Economică şi Biroul Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                                   Aprobat

JUDEȚUL TIMIȘ                                                 Primar

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE

Biroul Organizare Evenimente                                             Nicolae Robu

SC 2014-____________________________________________________________________________

Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: comunicare@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind aprobarea suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 ale Casei de Cultură a Municipiului Timișoara

Prin HCL 32 din 28.01.2014 a fost aprobată Agenda manifestărilor culturale din anul 2014 ale Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Prin adresa cu nr. SC2014/024996/23.09.2014 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara solicită suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 cu suma de 400 000 lei. Proiectele cu care se dorește suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 ale Casei de Cultură a Municipiului Timișoara sunt urmatoarele:

  • 1.     Festivalul TIMLAND: Un proiect prin care se doreste promovarea sportului, prin aducerea in atentie a diverselor ramuri sportive: volei fotbal, badminton, pin pong, bike trials, friesbee etc. Suma necesara: 50.000 lei

  • 2.     Festivalul Minoritatilor: Festival dedicat tuturor minoritatilor conlocuitoare ale Timisoarei. Suma necesară: 50.000 lei

  • 3.     Eveniment dedicat aniversarii a 25 de ani de la Revolutia Romana - Eveniment Balul Diplomatilor, mici Ambasadori ai Culturii. Suma necesară: 200.000 lei.

  • 4.      Traditii si identati timisorene: activitati pentru promovarea traditiilor dedicate Timișoarei. Suma necesară: 100.000 lei

Aceste proiecte pentru care se solicită suplimentarea Agendei manifestărilor culturale pe anul 2014 sunt evenimente de anvergură ce promovează imaginea Timișoarei. În acest scop, solicităm suplimentarea bugetului Agendei manifestărilor culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timișoara pe anul 2014 cu suma de 400 000 lei din cap.67.02 „Cultura, recreere si religie” (67.02.50 Altele)

Viceprimar

Secretar

Ioan Cojocari

Direcția Economică

Smaranda Haracicu

Director


Avizat Juridic


Dan Diaconu

Direcția Comunicare

Alina Pintilie

Director

Întocmit

Monica Sava Consilier

Casa de Cultura a Municipiului Timișoara

Str Miron Costin nr 2, Tel: 0256-498214, Fax: 0256-491526 e-mail: office@timisul.ro

Cf2483475

Nr. 2190/13.10.2014

ANEXAI

Solicitam Suplimentarea Agendei Manifestărilor Culturale din anul 2014 aprobata prinHCL 32/28.01.2014 cu suma de 200 000 lei prin introducerea unui eveniment de anvergura care promovează imaginea Timișoarei.

Nr.

Crt.

Denumirea manifestării și ediția

Data (perioada)

Suma solicitată de la Consiliul Local Timișoara

(lei)

1.

Eveniment dedicat aniversarii a 25 de ani de la Revoluția Romana - Evenimentul Balul Diplomatilor la București, mici Ambasadori ai Culturii

Noiembrie 2014

200 000 lei

Pavel Dehelean

Director Casa de Cultură a Municipiului Timișoara