Hotărârea nr. 48/2014

48/25.02.2014 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
Hotararea Consiliului Local 48/25.02.2014
privind modificarea Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014- 1811/27.01.2014 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.;
Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 955/15.07.2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
În conformitate cu prevederile art. 59 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) si alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba încheierea unui act aditional la Contractul de concesiune nr. 94/18.01.2005, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Directia Tehnica din cadrul Municipiului Timisoara si Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA;
- Mass- media locala.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa nr. 1 la HCLMT nr

ACT ADITIONAL NR. 3

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE nr. 94/18.01.2005

In conformitate cu HOTARAREA nr. _______________ a Consiliului Local al Municipiului

Timisoara - de comun acord - partile:

- MUNICIPIULUI TIMISOARA, prin Primar, cu sediul in Timisoara, B-dul C.D.Loga, nr.1, cod de identificare fiscala RO14756536, prezentata prin Nicolae Robu - Primar, in calitate de CONCEDENT si

- Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A., succesoarea in drepturi a Societatii Administrarea Domeniului Public S.A. incepand cu data de 23.09.2013, ca urmare a fuziunii prin absorbție a acesteia din urma, cu sediul in Timisoara, str. Eternitatii nr. 45, cod de identificare fiscala RO3286536, numar de ordine in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timis J35/3475/1994, reprezentata prin ing. Octavian Bulboaca - director general, in calitate de CONCESIONAR,

au convenit la modificarea clauzelor contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005, dupa cum urmeaza:

Art. 1. Se modifica si se completeaza cap. VII, art. 8, alin. 4, pct. 3 din contract, care va avea urmatorul continut: “Art. 8....

(4)

3. sa realizeze investitiile stabilite de executivul Primariei Municipiului Timisoara si de Plenul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, conform BVC aprobat, in limita a 50% din profitul obtinut din exploatarea bunurilor ce fac obiectul prezentului contract, pe care se aplica sistemul de parcare Timpark. Investitiile pot fi efectuate si in afara zonei concesionate, insa numai in urma unei solicitari exprese facuta de catre concesionar.”

Art. 2. Se elimina punctul 16 din obligatiile impuse concesionarului, asa cum sunt ele detaliate la cap. VII, art. 8 alin. 4 din contract.

Art. 3. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005, raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a incheiat si semnat astazi _________, in 4 (patru) exemplare, cate

2 (doua) pentru fiecare parte contractanta.

CONCEDENT


MUNICIPIUL TIMISOARA


PRIMAR,


VICEPRIMAR,


CONCESIONAR,

Societatea DRUMURI MUNICIPALE

TIMISOARA S.A.

DIRECTOR GENERAL ing. Octavian Bulboaca

DIRECTOR ECONOMIC ec. Marcela Fericel

DIRECTOR D.C.T.D.D.


AVOCAT, Florin Baias


SERVICIUL JURIDIC,


SEF SERV. ADM. PARCARI ing. Ionel Ursu

ROMANIA

APROBAT

PRIMAR Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

BIROUL TRANSPORT

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

modificarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în

Municipiul Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, HCLMT nr. 418/30.07.2013, respectiv HCLMT nr. 613/10.12.2013

Prin Hotărârea nr. 63/26.02.2013, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiului Timișoara.

Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat asigură eficient îndeplinirea tuturor obiectivelor pe care și le propune un sistem de parcare și de asemenea, are efect direct sau indirect, asupra calitatii vietii si asupra calitatii mediului prin reducerea poluarii. Aceste obiective privesc modul în care se administrează locurile de staționare prin mijloace curente și au ca scop îmbunătățirea situației:

  • - reconfigurarea sistemului de parcare prin zonificarea acestuia pentru o mai bună administrare a locurilor de parcare existente pe raza municipiului si pentru crearea de venituri la bugetul local;

  • - modernizarea sistemului de plata pentru parcare prin SMS;

  • - utilizarea cât mai eficientă a locurilor de parcare existente;

  • - oferta de taxare prin mijloace moderne: telefonie mobilă.

Prin aceeaDi hotărâre menționată mai sus, Consiliul Local al Municipiului TimiDoara a decis ca sumele rezultate din exploatarea sistemului se constituie în venituri ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara în proporție de 50%, respectiv ale operatorului în proporție de 50 %.

Prin HCLMT nr. 203/04.04.2013 Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiului Timișoara a fost modificat și completat pentru a veni în sprijinul cetățenilor străini care tranzitează Municipiul Timișoara, respectiv scutirea de la plata parcării a cetățenilor străini care tranzitează Municipiul Timișoara. De asemenea, au fost suspendate de la aplicare anumite dispoziții din Regulament, respectiv cele care privesc parcările special amenajate prevazute cu sisteme de control al accesului.

HCLMT nr. 418/30.07.2013, modifică si completează Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiului Timișoara, după cum urmează:

  • - instituirea unor zone de parcare speciale, denumite zona 0 (verde), în următoarele locații: P-ta Iancu Huniade (Parcare Modex); str. Nikolaus Lenau; str. Maresal Foch Ferdinand (Parcare mag. Bega);

  • - stabilirea tarifelor pentru aceste zone.

Parcarea este un element important pentru desfasurarea cu succes a activitatilor in zona centrala a orasului. Desi sunt asigurate servicii de transport public la un nivel destul de ridicat, numarul de vehicule care viziteaza aceasta zona este foarte mare si in continua crestere.

Prin HCLMT nr. 156/21.12.2004, s-a dispus atribuirea directa, prin contract de concesiune, către S.C. Administrarea Domeniului Public SA, pe perioada 01.01.2005 - 31.12.2015 a bunurilor prevazute în anexa nr. 1, care face parte integranta din hotărâre. În anexa nr. 1 sunt prevazute un numar de 173 de strazi de pe raza Municipiului Timisoara. Pe toate aceste străzi se aplică sistemul de parcare Timpark, aDa cum a fost el aprobat prin HCL Timisoara nr. 63/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

S.C. Drumuri Municipale Timisoara SA a preluat tot activul si pasivul S.C. Administrarea Domeniului Public SA, urmare a fuziunii prin absorbtie a acesteia din urma, începând cu data de 23.09.2013, aceasta implicand preluarea tuturor contractelor în derulare ale societatii absorbite.

În baza HCLMT nr. 156/21.12.2004, s-a încheiat contractul de concesiune nr. 94/18.01.2005. În virtutea faptului că S.C. Drumuri Municipale Timisoara SA este beneficiara contractului de concesiune de mai sus, consideram ca întretinerea Di repara D ia parcărilor existente pe aceste strazi, precum si constructia de noi parcari din profitul realizat din încasarile sistemului de parcare Timpark poate fi realizata de catre această societate, care detine atat utilajele si tehnologia necesara, cat si personalul necesar pentru realizarea tuturor acestor lucrari în regie proprie, ceea ce implică costuri cu mult reduse, respectiv operativitate crescuta în realizarea lucarilor necesare in acest sens, asa cum vor fi ele solicitate de catre concesionar, respectiv de catre Primaria Municipiului Timisoara.

Mai mult, S.C. Drumuri Municipale Timisoara SA are obligatia de a întretine si repara parcările existente în zona concesionată, respectiv construcDia de noi parcări, stabilita expres prin contractul de

concesiune mai sus-mentionat, iar aceasta obligație nu va putea fi îndeplinita decât în condițiile în care toate veniturile rezultate din explotarea sistemului de parcare Timpark rămân la această societate.

Pe de alta parte, S.C. Drumuri Municipale Timisoara SA desfășoară Di lucrările de întretinere Di reparații drumuri, pentru mai multe sectoare din Municipiul TimiDoara, acestea fiind atribuite urmare a unei licitaDii publice organizate de către municipalitate.

Nu în ultimul rand, trebuie retinut si faptul ca S.C. Drumuri Municipale Timisoara SA are actionar unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara, ceea ce semnifica ca toate aceste masuri vor fi benefice atat pentru societate cat si pentru municipalitate si cetatenii acestui oras.

În conformitate cu prevederile OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, autoritățile administrației publice locale au inițiativa și adoptă hotărâri referitoare la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane existente. De asemenea, în baza art. 128 alin. (1) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura desfășurarea fluentă și în siguranță a circulației rutiere și au atribuții în stabilirea reglementărilor referitoare la regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule.

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și de lucrările care se execută în mai multe zone ale orașului, modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiului Timișoara:

  • -   modificarea art. 29 din Regulamentul de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 63/26.02.2013, care va avea urmatorul continut: “Art.29. Toate sumele de bani incasate din exploatarea sistemului, se constituie in venituri ale operatorului”.

  • -   modificarea art. 37 din Regulamentul de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 63/26.02.2013, care va avea urmatorul continut: “Art.37. (1) In situatia in care posesorul unui autovehicul este identificat la a treia nerespectare a prevederilor art. 25 si nu are pentru aceste abateri achitata contravaloarea penalizarilor, se poate trece la imobilizarea autovehiculului prin blocarea rotilor.

  • (2) Deblocarea rotilor se face numai dupa achitarea taxelor de penalizare, percepute conform art. 25 din prezentul Regulament, respectiv a taxelor de deblocare. Sumele incasate cu titlu de tarif de deblocare a rotilor, se constituie in venituri ale operatorului.

  • (3) La tariful de deblocare a rotilor se va aplica si TVA aferenta”.


VICEPRIMAR,

DAN DIACONU


SECRETAR,

IOAN COJOCARI


DIRECTOR,


ȘEF SERVICIU,


CULIȚĂ CHIȘ


ADRIAN COLOJOARĂ


ȘEF BIROU, CRISTINA GAVRA


CONSILIER,

NASTASIA MIRCEA


AVIZAT JURIDIC,