Hotărârea nr. 479/2014

479/10.10.2014 privind declararea Zilei de 29 octombrie ca Ziua Muzicii de Orgă din Timişoara
Hotararea Consiliului Local 479/10.10.2014
privind declararea Zilei de 29 octombrie ca Ziua Muzicii de Orgă din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 022404/01.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2014 - 022404/26.08.2014 a Universităţii de Vest din Timişoara;
În conformitate cu art.5 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii;
Având în vedere Ordonanţa de Guvern nr.21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.51/ 1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor cultural;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(6), lit. a), pct.4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată;
În conformitate cu art.45 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se declară Ziua de 29 octombrie ca Ziua Muzicii de Orgă din Timişoara.
Art.2: Pentru anul în curs, suma de 9.000 lei necesară cheltuielilor ocazionate de organizarea acestui eveniment cultural legate de această dată va fi suportată de la bugetul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, urmând ca acest eveniment să fie inclus pe Agenda manifestărilor culturale.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Universitaţii de Vest din Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR,


NICOLAE ROBUJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Organizare Evenimente

SC2014-022404/01.10.2014

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatiipublice@primariatm.ro internet: wwwprimariatm.ro

R E F E R A T

privind declararea Zilei de 29 octombrie 2014 ca Ziua Muzicii de Orgă din Timișoara

Prin adresa nr. SC2014-022404/26.08.2014 Universitatea de Vest din Timișoara, reprezentată prin Rector prof. univ. dr. Pirtea Marilen Gabriel și Director al proiectului Ziua Muzicii de Orgă din Timișoara prof. univ. dr. Felician Roșca, expun în valoare cele 15 orgi din orașul Timișoara având o tractură pneumatică, cutii de suflu cu conuri, iar idealul sonor evoluează în timp de la romantic târziu până la neo-baroc.

Orașul Timișoara avea în anul 1757 o orgă impozantă, cu două manuale și pedalier, construită de Johann Henke. Această orgă era instalată în Domul din Timișoara. Printre primele orgi instalate în Banat este firma arădeană Dangl Antal & fiul, care desfășoară o activitate remarcabilă între 1840-1909. Dangl construiește orgi cu tracturi mecanice, cea mai mare orgă păstrată aflându-se la Tomnatic.

În ceea ce privește importanta educației muzicale pentru orgă îl au școlile bisericești de muzică, una din aceste școli existând deja din 1848 sub denumirea de Școală de cânt, care funcționa în cartierul Fabric din Timișoara, iar ca mentor era organistul învățător Josef Mathieu. Din anul 1845-1857 organist la Domul din Timișoara a fost Franz Limmer. O altă personalitate muzicală care a activat și ca organist este Rudolf Kărrăsz (1840-1912). Acesta a activat timp de 40 de ani ca organist, pianist, dirijor de cor, compozitor și pedagog. A compus lucrări corale și lieduri în limba română. Martin Novacek a fost activat pe postul de capelmaistru al Domului din Timișoara și tot odată fiind primul organist concertist care a susținut peste 100 de orgă, în diferite orașe cu un program avangardist.

Din anul 1990 odată cu reînființarea Facultății de Muzică din Timișoara a luat ființă și clasa de orgă, sub îndrumarea prof. univ. dr. Felician Roșca. Din activitatea acestei clase remarcăm organizarea primelor concursuri de orgă din România, organizarea festivalurilor Timorgelfest, Zilele Muzicii de Orgă din Banata, Barocul în ipostaze contemporane.

Având în vedere cele prezentate anterior propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local prin care să se aprobe declararea Zilei de 29 octombrie 2014 ca Ziua Muzicii de Orgă din Timișoara pe anul 2014 și includerea evenimentelor legate de acest prilej pe agenda Casei de Cultură a Municipiului Timișoara din cap.67.02.50 "Cultură, recreere și religie". Suma necesară cheltuieli organizării acestui eveniment cultural, unic în viața culturală din România și în Vestul European, legată de această dată va fi de 9.000 lei. Dorim să promovăm muzica acestui minunat instrument muzical, ORGA și prin ea un mesaj al muzicii religioase dedicat tuturor acelora care cântă, ascultă și o apreciază.

Viceprimar

Dan Diaconu


Alina Pintilie

Director Executiv


Secretar loan Cojocari

Smaranda Haracicu

Director economic

Cristian Klamarcek

Consilier

Avizat Juridic