Hotărârea nr. 477/2014

477/10.10.2014 privind desemnarea din partea Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a unui membru titular şi a unui membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş" Timişoara, constituit în baza Hotărâri Consiliului Local nr. 433/12.09.2014
Hotararea Consiliului Local 477/10.10.2014
privind desemnarea din partea Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a unui membru titular şi a unui membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş" Timişoara, constituit în baza Hotărâri Consiliului Local nr. 433/12.09.2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 26390/06.10.2014- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 433/12.09.2014 privind constituirea Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 186 alin 1, alin 2 şi alin 7 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă completarea componenţei Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", prevăzută la art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 433/12.09.2014 după cum urmează:
- Membru titular: - CARMINA JOITA - economist , reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
- Membru supleant: - LUCIAN GALOSI - doctor, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 433/12.09.2014 rămân neschimbate.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale,Sportive şi Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciul Resurse Umane;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş";
- Membrilor Consiliului de Administraţie;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI