Hotărârea nr. 476/2014

476/10.10.2014 privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timişoara şi a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Timişoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş
Hotararea Consiliului Local 476/10.10.2014
privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timişoara şi a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Timişoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014-25786/30.09.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. CP 2014-889/03.09.2014 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, care a solicitat desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timişoara şi a unui reprezentant al Consiliului Local Timişoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 3, alin (1), lit. g din Anexa nr. 2 la Regulamentul Cadru de oreganizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5530/05.10.2011;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea Educatiei Naţionale republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) , lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba desemnarea a trei reprezentanti în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş:
- reprezentant al Primarului - COSTA MIHAI IOAN
- reprezentanţi ai Consiliului Local - JUMANCA ROMANIŢA-ADINA-DELIA
- TÎRZIU ADELINA-LARISSA


Art. 2: Atributiile persoanelor desemnate la art. 1, vor fi cele prevazute la art. 7 din Anexa nr. 2 la Ordinul MECTS nr. 5530/2011.

Art. 3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale-Compartiment Şcoli din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Valorificare Spaţii cu altă Destinaţie;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Persoanelor desemnate în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMĂNIA                                     APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                    PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE, Nicolae Robu SPORTIVE ȘI CULTURALE COMPARTIMENT ȘCOLI Nr. SC 2014 - 25786/30.09.2014

REFERAT privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timișoara și un reprezentant al Consiliului Local Timișoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Timiș

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiulu Timișoara materialul întocmit de Direcția Instituții Școlare Medicale Sportive și Culturale, Compartiment Școli, privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timișoara și un reprezentant al Consiliului Local Timișoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

Prin adresa nr. CP 2014-889/03.09.2014, Inspectoratul Școlar Județean Timiș a solicitat desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timișoara și un reprezentant al Consiliului Local Timișoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

În conformitate cu prevederile art. 3, alin (1), lit. g din Anexa nr. 2 la Regulamentul Cadru de oreganizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5530/05.10.2011 și prevederile Legii nr. 1/2011, Legea Educatiei Naționale republicată și modificată.

Având în vedere cele prezentate,

Propunem

emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local care să aprobe următoarele:

  • 1.  Desemnarea a doi reprezentanti în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Timiș

  • -  reprezentant al Primarului -....................

  • -  reprezentant al Consiliului Local -....................

  • 2. Hotărârea de Consiliu Local intră in vigoare de la data aprobării pentru o perioada de 4 (patru) ani.

VICEPRIMAR,                           SECRETAR,

Dan Diaconu                                   Cojocari Ioan

Director, Mihai Ioan Costa

CONSILIER, Mariana Mureșan

AVIZAT, Serviciul Juridic