Hotărârea nr. 474/2014

474/10.10.2014 privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 412/04.08.2014
Hotararea Consiliului Local 474/10.10.2014
privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 412/04.08.2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014- 25578/01.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 412/04.08.2014 privind constituirea Consiliului de Administraţie, al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2014-25578/29.09.2014 a d-nei Ec. Giurgiuţ Marsilia Simona, în calitate de membru titular în Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
Având în vedere prevedereile art. 186 alin 1, alin 2 şi alin 7 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, prevăzută la art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 412/04.08.2014 după cum urmează:
- Se înlocuieşte membrul titular Ec. Giurgiuţ Marsilia Simona - reprezentant al Consiliului Local, cu membrul titular Ec.CLAUDIU DRAGOMIR - reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.412/04.08.2014 rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale,Sportive şi Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciul Resurse Umane;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
- Membrilor Consiliului de Administraţie;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMĂNIA

APROBAT, PRIMAR

Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE ȘI CULTURALE

COMPARTIMENT SPITALE

Nr. SC2014-25578/01.10.2014

REFERAT

privind modificarea componenței Consiliului de administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 412/04.08.2014

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale - Compartiment Spitale, privind modificarea componenței Consiliului de administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, urmare a solicitări d-nei Ec. Giurgiuț Marsilia Simona, în calitate de membru titular - reprezentant al Consiliului Local în Consiliului.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 412/04.08.2014, a fost constituit Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, conform prevederilor art. 186, alin 1 , alin 2 și alin 7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Prin adresa cu nr. SC2014-25578/29.09.2014 d-na Ec. Giurgiuț Marsilia Simona, în calitate de membru titular - reprezentant Consiliului Local, a solicitat revocarea numiri din Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, întrucât își va muta domiciliul și locul de muncă în Județul Arad.

Având în vedere cele de mai sus, solicităm Consiliului Local al Municipiului Timișoara să desemneze un reprezentant cu studii economice, ca membru titular în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, care să înlocuiască pe d-na Ec. Giurgiuț Marsilia Simona.

VCEPRIMAR,

SECRETAR

Ioan Cojocari


Cod.FO 53-01,Ver.1


Dan Diaconu

DIRECTOR EXECUTIV, Mihai Ioan Costa

CONSILIER, Ioana Ciucur

AVIZAT,

Serviciul Juridic

Daniela Ștefan