Hotărârea nr. 471/2014

471/10.10.2014 privind repartizarea ap. 8 şi 14 din str. Miloia bl.B12
Hotararea Consiliului Local 471/10.10.2014
privind repartizarea ap. 8 şi 14 din str. Miloia bl.B12


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-26361/06.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani;
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârii Guvernului nr.962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. c) coroborat cu art.36 alin. (5) lit. a) şi art.36 alin.(2) lit. d) coroborat cu art.36 alin.(6) lit. a) pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă repartizarea ap.8 din str. Miloia bl.B12, către Budulan Vicea, înscris pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 la poziţia 250.
Art. 2: Se aprobă repartizarea ap.14 din str. Miloia bl.B12, către Balaci Clarissa Gina, înscrisă pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 la poziţia 242.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, Biroul Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
. Biroului Audit;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Biroului Locuinţe;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Numitului Budulan Vicea;
- Numitei Balaci Clarissa Gina;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

A p r o b a t:

P R I M A R,

NICOLAE ROBU


BIROU LOCUINȚE

Nr._____________________

R E F E R A T

privind repartizarea ap.8 și 14 din str. Miloia bl.B12

Prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009 s-a aprobat lista de priorități A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuințelor construite în Timișoara, str. Miloia realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Până în prezent au fost soluționate cererile primelor 241 de persoane înscrise pe lista de priorități. Apartamentul 8 din str. Miloia bl.B12 și ap.14 din str. Miloia bl. B12 au devenit libere ca urmare a predării acestora de către foștii chiriași Coroamă Titina Mirela prin cererea nr. CT2014-4045/05.08.2014 respectiv Careba Cristian prin cererea nr. CT2014-4076/06.08.2014, iar ap.9 din str. Miloia bl.B1 sc.B a devenit liber prin predarea de către fostul chiriaș Nedescu Claudiu Aurelian prin cererea nr. CT2014-2216/08.05.2014.

Astfel, la data de 23.09.2014 au fost invitate următoarele persoane înscrise pe lista de priorități A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/2009, respectiv, doamna Balaci Clarissa Gina, înscrisă pe lista de priorități la poz.242, domnul Năstase Adrian, înscris pe listă la poz.245 și domnul Budulan Vicea înscris pe lista de priorități la poz.250. Precizăm că persoanele aflaeă pe pozițiile 243, 246, 247, 248 și 249 au depășit vârsta de 36 de ani, iar persoana înscrisă la poz.244 deține locuință proprietate personal.

Dintre cei invitați s-a prezentat doamna Balaci Clarisa Gina și domnul Budulan Vicea, care în prezența membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL au reconfirmat criteriile de acces la locuință iar domnul Năstase Adrian nu s-a prezentat pentru a-și exprima opțiuneae și astfel s-a întocmit un proces-verbal care face parte integrantă din prezentul referat.

Având în vedere cele de mai sus și opțiunea expimată propunem repartizarea apartamentului 8 din str. Miloia Bl.B12 către domnul Budulan Vicea și ap.14 din str. Miloia bl.B12 către doamna Balaci Clarissa Gina.

V I C E P R I M A R,                               SECRETAR,

Traian Stoia                                                    Ioan Cojocari

DIRECTOR,

Laura Koszegi

ȘEF BIROU

Mihai Boncea

CONSILIER,

Simona Bălan

Avizat juridic,