Hotărârea nr. 470/2014

470/10.10.2014 privind repartizarea ap. 30 din str. Miloia bl.B1 sc.A
Hotararea Consiliului Local 470/10.10.2014
privind repartizarea ap. 30 din str. Miloia bl.B1 sc.A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-25014 din data de 23.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani;
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. c) coroborat cu art.36 alin.(5) lit. a) şi art.36 alin.(2) lit. d) coroborat cu art.36 alin.(6) lit. a) pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă repartizarea ap.30 din str. Miloia bl.B1 sc.A, către Bâlc Timeea Cristina, înscrisă pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 la poziţia 239.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, Biroul Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Cladiri, Terenuri şi Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Locuinţe;
- Serviciului Centrul de Relaţionare Directă cu Cetăţenii;
- Numitei Bâlc Timeea Cristina
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

A p r o b a t: P R I M A R,

NICOLAE ROBU


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI

ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROU LOCUINȚE

Nr. SC2014-25014/23.09.2014

R E F E R A T

privind repartizarea ap.30 din str. Miloia bl.B1 sc.A

Prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009 s-a aprobat lista de priorități A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuințelor construite în Timișoara, str. Miloia realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Până în prezent au fost soluționate cererile primelor 236 persoane înscrise pe lista de priorități.

Apartamentul 30 din str. Miloia bl.B1 sc.A a devenit liber ca urmare a predării acestuia de către fostul chiriaș Simin Cristina Mihaela prin cererea nr. CT2014-3323/07.07.2014.

Astfel, la data de 15.09.2014 au fost invitate următoarele persoane înscrise pe lista de priorități A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/2009, respectiv, doamna Onciu Cristina Ioana, înscrisă pe listă la poziția 237 și doamna Bîlc Timeea Cristina, înscrisă pe listă la poziția 239. Precizăm că persoana înscrisă la poziția 238 a depășit vârsta de 36 de ani.

Doamna Onciu Cristina Ioana nu s-a prezentat iar doamna Bâlc Timeea Cristina s-a prezentat și în prezența membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL a reconfirmat criteriile de acces la locuință și a optat pentru ap.30 din str. Miloia Bl.B1 sc.A în baza unei cereri scrise și astfel s-a întocmit un proces-verbal care face parte integrantă din prezentul referat.

Având în vedere cele de mai sus, propunem repartizarea apartamentului 30 din str. Miloia bl.B1 sc.A către doamna Bâlc Timeea Cristina.

V I C E P R I M A R, SECRETAR,

Traian Stoia                                                Ioan Cojocari

DIRECTOR,

Laura Koszegi

ȘEF BIROU

Mihai Boncea

CONSILIER,

Simona Bălan

Avizat juridic,

Cod FO 53-01 ver.1