Hotărârea nr. 469/2014

469/10.10.2014 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către BIACĂ IMELDA - IOANA prin mandatar ANDREI MIHAI -CONSTANTIN
Hotararea Consiliului Local 469/10.10.2014
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către BIACĂ IMELDA - IOANA prin mandatar ANDREI MIHAI -CONSTANTIN


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 24925/22.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. CT2014-004093 din 07.08.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara,de către Biaca Imelda Ioana fosta Petcu prin mandatar Andrei Mihai Constantin, prin care ne înştiinţează că renunţă la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat in Timisoara str.Ghirodei nr 32 înscris în C.F. nr. 438241-Timişoara, în suprafaţă de 14 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum, extindere(largire) strada Ionel Teodoreanu;
Având în vedere, "Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate" autentificată cu nr. 1698 din 02.07.2014, la Societatea Profesionala Notariala "Luminita Greu-Miriana Cadarean";
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului reprezentând teren intravilan pentru drum, în suprafaţă de 14 m.p., înscris în CF nr. 438241-Timişoara, care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate a d-nei Biacă Imelda-Ioana prin mandatar Andrei Mihai Constantin in vederea etinderii (largirii) str.Ionel Teodoreanu.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- D-nei Biacă Imelda Ioana;
- Mass - media locale.

Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT: PRIMAR, Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr..........................................................................

R E F E R A T

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către BIANCA IMEDA -

IOANA prin mandatar ANDREI MIHAI -CONSTANTIN

Având în vedere adresa înregistrată la P.M.T. cu nr.CT2014-004093din 07.08.2014, de către Bianca Imelda Ioana fosta Petcu prin mandatar Andrei Mihai Constantin, prin care ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren înscris în C.F. nr.438241-Timișoara, în suprafață de 14 m.p., reprezentând teren intravilan, pentru drum ,etindere (largire) strada Ionel Teodoreanu.

Având în vedere, “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată cu nr.1698 din 02.07.2014, la Societatea Profesionala Notariala Luminita Greu-Miriana Caldarean”, prin care proprietarul imobilului-teren, declară că renunță la dreptul de proprietate asupra terenului menționat mai sus. Totodată declară că, imobilul-teren, menționat mai sus, nu este grevat de sarcini sau procese

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr.438241-Timișoara, a fost notată declarația de renunțare la dreptul de proprietate a d-nei Bianca Imelda -Ioana.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

Cod FO 53-01, ver.2


În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare..."

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

Emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a unei hotărâri privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului reprezentând teren intravilan pentru drum,extindere (largire) str. Ionel Teodoreanu, în suprafață de 14 m.p., înscris în CF nr.438241-Timișoara, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a d-nei Bianca Imelda Ioana.

ADMINISTRATOR PUBLIC

SECRETAR,

Ioan Cojocari

BIROU TERENURI ,

Petru Cristescu

REFERENT DE SPECIALITATE,

Gh. Buzarnescu


Sorin lacob Dragoi

DIRECȚIA URBANISM,

Emilia-Sorin Ciurariu

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ

ȘI CADASTRU, Dan Robescu

AVIZAT:

Serviciul Juridic,