Hotărârea nr. 468/2014

468/10.10.2014 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Iftimiciuc-Sencu Daciana şi Sencu Adriana-Cosmina
Hotararea Consiliului Local 468/10.10.2014
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Iftimiciuc-Sencu Daciana şi Sencu Adriana-Cosmina


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-25767 din 30.09.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. CT2014-4608 din 05.09.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, de către Iftimiciuc-Sencu Daciana, în calitate de coproprietar, prin care ne înştiinţează că, se renunţă la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat în Timişoara str. Lidia-Mureş, înscris în C.F. nr. 438534-Timişoara, în suprafaţă de 391 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum;
Având în vedere, "Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate" autentificată cu nr. 1345 din 28.08.2014, la Societatea Profesională Notarială "Sichim Ioana - Noţingher Teodora", de către Notar Public, Noţingher Teodora;
În conformitate cu prevederile art. 562, alin. (2) din Codul Civil, în Cartea Funciară nr. 437981 - Timişoara, a fost notată declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate, de către Iftimiciuc-Sencu Daciana şi Sencu Adriana.
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001-privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului - teren, situat în Timişoara str. Lidia-Mureş, înscris în C.F. nr. 438534-Timişoara, în suprafaţă de 391 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum, care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate, de către Iftimiciuc-Sencu Daciana şi Sencu Adriana-Cosmina.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Terenuri şi Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Doamnelor Iftimiciuc-Sencu Daciana şi Sencu Adriana-Cosmina;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT: PRIMAR, Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr. SC2014-25767 din 30.09.2014

R E F E R A T,

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Iftimiciuc-Sencu Daciana și

Sencu Adriana-Cosmina

Biroul Terenuri :

Având în vedere adresa nr.CT2014-4608 din 05.09.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către Iftimiciuc-Sencu Daciana, în calitate de coproprietar, prin care ne înștiințează că, se renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat în Timișoara str. Lidia-Mureș, înscris în C.F. nr.438534-Timișoara, în suprafață de 391 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum ;

Având în vedere, “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată cu nr.1345 din 28.08.2014, la Societatea Profesională Notarială ”Sichim Ioana - Noțingher Teodora”, de către Notar Public, Noțingher Teodora, prin care proprietarii tabulari ai imobilului-teren, declară că, renunță la dreptul de proprietate asupra terenului menționat mai sus. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini;

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr.437981-Timișoara, a fost notată declarația de renunțare la dreptul de proprietate, de către Iftimiciuc-Sencu Daciana și Sencu Adriana.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul deproprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare...”

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :


Emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a unei hotărâri, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren, situat în Timișoara str. Lidia-Mureș, înscris în C.F. nr.438534-Timișoara, în suprafață de 391 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către Iftimiciuc-Sencu Daciana și Sencu Adriana-Cosmina.


ADMINISTRATOR PUBLIC

Sorin Drăgoi


SECRETAR,

Ioan Cojocari


DIRECȚIA URBANISM


SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE și CADASTRU,


Emilian-Sorin Ciurariu


Dan Robescu


BIROUL TERENURI


CONSILIER


Petru Cristescu


Ilie Dumbravă


AVIZAT:

Serviciul Juridic