Hotărârea nr. 467/2014

467/10.10.2014 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către ANDREI MIHAI CONSTANTIN
Hotararea Consiliului Local 467/10.10.2014
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către ANDREI MIHAI CONSTANTIN


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CM2014- 24051/11.09.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. CT2014-004096 din 07.08.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara,de către Andrei Mihai Constantin, prin care ne înştiinţează că renunţă la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat in Timisoara str.Ghirodei înscris în C.F. nr. 438238-Timişoara, în suprafaţă de 14 m.p., reprezentând teren intravilan necesar extinderii (largirii) strazii Ionel Teodoreanu;
Având în vedere, "Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate" autentificată cu nr. 4068 din 07.08.2014, la Societatea Profesionala Notariala "Luminita Greu-Miriana Cadarean";
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului reprezentând teren intravilan pentru drum, extindere(largire) str. Ionel Teodoreanu, în suprafaţă de 14 m.p., înscris în CF nr. 438238-Timişoara, care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate a domnului Andrei Mihai Constantin.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- D-lui Andrei Mihai Constantin;
- Mass - media locale.

Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT :

PRIMAR,

Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr..........................................................................

R E F E R A T

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face

obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către

ANDREI MIHAI -CONSTANTIN

Având în vedere adresa înregistrată la P.M.T. cu nr.CT2014-004096din 07.08.2014, de către Andrei Mihai Constantin, prin care ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren înscris în C.F. nr.438238-Timișoara, în suprafață de 14 m.p., reprezentând teren intravilan, pentru drum necesar extinderii (largirii)strazii Ionel Teodoreanu.

Având în vedere, “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată cu nr.4068 din 07.08.2014, la Societatea Profesionala Notariala Luminita Greu-Miriana Caldarean”, prin care proprietarul imobilului-teren, declară că renunță la dreptul de proprietate asupra terenului menționat mai sus. Totodată declară că, imobilul-teren, menționat mai sus, nu este grevat de sarcini sau procese.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr.438238-Timișoara, a fost notată declarația de renunțare la dreptul de proprietate a d-lui ANDREI MIHAI -CONSTANTIN.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

Cod FO 53-01, ver.2

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „ proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare...”

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

Emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a unei hotărâri privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului reprezentând teren intravilan pentru drum,extindere (largire) str.Ionel Teodoreanu, în suprafață de 14 m.p., înscris în CF nr.438238-Timișoara, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a d-lui . ANDREI mihai -CONSTANTIN

ADMINISTRATOR PUBLIC Sorin Iacob Dragoi

DIRECȚIA URBANISM,

Emilia-Sorin Ciurariu SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU, Dan Robescu


SECRETAR,

Ioan Cojocari

BIROU TERENURI ,

Petru Cristescu

REFERENT DE SPECIALITATE,

Gh. Buzarnescu

AVIZAT:

Serviciul Juridic,