Hotărârea nr. 463/2014

463/10.10.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului Casa cu etaj, situat în Timisoara, Bulevardul Mihai Viteazu nr.26, inscris în C.F. nr.407600,numar topo 11808 , la preţul de 640.000 euro
Hotararea Consiliului Local 463/10.10.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului Casa cu etaj, situat în Timisoara, Bulevardul Mihai Viteazu nr.26, inscris în C.F. nr.407600,numar topo 11808 , la preţul de 640.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-22502 din 27.08.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. SC 2014-022380 din 25.08.2014 a SC. BERAZO IMOBILIARE, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Compartimentul Monumente, prin care ne înştiinţează că intenţionează să înstrăineze imobilul- Casa cu etaj- , înscris în C.F. nr.407600, nr.topo 11808, situat în Timişoara Bulevardul Mihai Viteazu nr.26, format din : teren în suprafaţă de 650 m.p. din care construiţi sunt aproximativ 530 m.p.,demisol parter înalt şi etaj cu o suprafaţă utilă de aproximativ 1590 mp, pentru care proprietarul solicită un preţ de vânzare de 640.000 euro, rezultând un preţ de aproximativ 402.51 euro /mp.;
În urma analizei exercitării dreptului de preemţiune funcţie de punctele de vedere exprimate de structurile interesate din cadrul Primăriei si anume:
-Adresa nr.CT2014-020787/12.08.2014,a Direcţiei Urbanism,Serviciul de Dezvoltare Urbană ,Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice , din care rezultă că faţada clădirii necesită lucrări de reabilitare şi prezintă degradări accentuate. Tâmplaria de lemn a ferestrelor şi poarta de acces au nevoie de recondiţionări ,inclusiv la elementele de feronerie. Deasemenea imobilul necestă asanarea instalaţiilor parazitare(cabluri de electricitate şi de date, instalaţii de aer condiţionat,etc);
-Adresa nr.SC2014-020787/27.08.2014,a Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale-Compartiment Spitale ,din care rezultă că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public ce apartin de directie;
-Adresa nr.SC2014-022380/02.09.2014,a Direcţiei Economice, din care rezultă că în urma rectificărilor de buget prin Hotărârile Consiliului Local nr.86/11.03.2014, nr.281/20.05.2014 şi nr.410/04.08.2014 la Cap.70.02.03 Locuinţe , respectiv capitolul C,,Dotări independente şi alte investitii " din totalul de 6.000 mii lei aprobate s-au consumat pana in prezent 4669,68 mii lei ;
-Adresa nr.SC2014-022380/01.09.2014 a Direcţiei Dezvoltare din care rezultă că nu există fonduri europene alocate pentru achiziţionarea imobilelor care fac parte din categoria monumentelor istorice;
Totodata din adresa nr. 1925/ 29.07.2014 ,a Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş, rezultă faptul că aceasta nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra imobilului situat în Bulevardul Mihai Viteazul nr.26, la preţul de 640.000 euro,Timişoara , judeţul Timiş, inclus în Ansamblul urban Bd.Mihai Viteazul, cod TM-a-B-06110, poz.121 în Lista Monumentelor Istorice-2010, judeţul Timiş;
În conformitate cu prevederile art.4, alin.(4) , art.9 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
Având în vedere cu prevederile art.36, alin.(2), lit.(c), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală , republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului -Casa cu etaj-, situat în Timişoara , Bulevardul Mihai Viteazu nr.26, identificat cu C.F.nr.407600, nr.topo 11808, la preţul de 640.000 euro .
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC.BERAZO IMOBILIARE. S.R.L prin împuternicit Laichici Doru Andrei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT:

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

NR.SC2014-22502/27.08.2014

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului Casă cu etaj, situat în Timișoara, Bulevardul Mihai Viteazu nr.26, inscris în C.F. nr.407600, numar topo 11808 , la prețul de 640.000 euro.

Compartimentul Monumente :

-Având în vedere adresa nr. SC 2014-022380 din 25.08.2014 a SC. BERAZO IMOBILIARE, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, Compartimentul Monumente, prin care ne inștiințează ca intenționează sa înstrăinare imobilul- Casa cu etaj- , înscris în C.F. nr.407600, nr.topo 11808, situat în Timișoara Bulevardul Mihai Viteazu nr.26, format din : teren în suprafață de 650 m.p. din care construiți sunt aproximativ 530 m.p.,demisol parter înalt și etaj cu o suprafață utilă de aproximativ 1590 mp, pentru care proprietarul solicită un preț de vânzare de 640.000 euro, rezultând un preț de aproximativ 402.51 euro /mp.

În urma analizei exercitarii dreptului de preemțiune , în funcție de punctele de vedere exprimate de structurile interesate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara si anume:

-Adresa nr.CT2014-020787/12.08.2014,a Direcției Urbanism,Serviciul de Dezvoltare Urbană ,Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice , din care rezultă că fațada clădirii necesită lucrări de reabilitare și prezintă degradări accentuate. Tâmplaria de lemn a ferestrelor și poarta de acces au nevoie de recondiționări ,inclusiv la elementele de feronerie. Deasemenea imobilul necestă asanarea instalațiilor parazitare(cabluri de electricitate și de date, instalații de aer condiționat,etc).

-Adresa nr.SC2014-020787/27.08.2014,a Direcției Instituții școlare ,medicale,sportive și culturale-Compartiment Spitale ,din care rezultă că acest imobil nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public ce apartin de directie;

-Adresa nr.SC2014-09-0222380/02.09.2014,a Direcției Economice, din care rezultă că în urma rectificărilor de buget nr.86/11.03.2014,nr.281/20.05.2014 și nr.410/04.08.2014 la Cap.70.02.03 Locuințe , respectiv capitolul C,,Dotări independente și alte investitii 'din totalul de 6.000 mii lei aprobate s-au consumat pana in prezent 4669,68 mii lei.

-Adresa nr.SC2014-022380/01.09.2014, a Direcției Dezvoltare din care rezultă că nu există fonduri europene alocate pentru achizitionarea imobilelor care fac parte din categoria monumentelor istorice.

Totodata din adresa nr. 1925/ 29.07.2014 ,a Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, rezultă că aceasta nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra imobilului situat în Bulevardul Mihai Viteazul nr.26, la prețul de 640.000 euro,Timișoara , județul Timiș, inclus în Ansamblul urban Bd.Mihai Viteazul, cod TM-II-a-B-06110, poz.121 în Lista Monumentelor Istorice-2010, județul Timiș.

Cod FO 53-01,ver.2


Având în vedere ca pentru acest imobil există și H.C.L nr.625/10.12.2013 de neexercitarea dreptului de preemtiune din partea C.L. al Municipiului Timișoara;

In conformitate cu art.4,alin.(4), art.9 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice :,, Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune al statului roman, prin Ministerul Culturii și Cultelor, sau al unităților administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancțiunea nulității absolute a vânzării.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

In conformitate cu art.36,alin (1) și alin (9) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală ,republicată și modificată;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri , prin care Consiliul Local al Municipiului Timișoara, nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea imobilului înscris în C.F.nr.407600, nr.topo 11808 Timișoara, situat în Bulevardul Mihai Viteazu nr.26 , la prețul de 640.000 euro.

VICEPRIMAR,

SECRETAR,

Ioan Cojocari


Traian Stoia

DIRECTOR ECONOMIC

Smaranda Haracicu

INTOCMIT, Luminita Mirica

AVIZAT, Serviciul Juridic

Cod FO 53-01, ver.2