Hotărârea nr. 461/2014

461/10.10.2014 privind dezmembrarea imobilului inscris in Cartea Funciara nr.407561, Bv. CD Loga nr.37, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 461/10.10.2014
privind dezmembrarea imobilului inscris in Cartea Funciara nr.407561, Bv. CD Loga nr.37, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-26374/06.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. b) şi c), alin. (6), lit. a) pct. 11 şi 14 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dezmembrarea parcelei cu nr. top 407561, cu suprafaţa de 6473,00 mp, în două parcele cu suprafaţa de 400,00 mp - lot 1, respectiv 6073,00 mp - lot2, conform planşei anexate.
Art. 2: Se aprobă instituirea dreptului de servitute de trecere cu piciorul, în suprafaţă de 37 mp, în favoarea parcelei lot 2.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Urbanism, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse,
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Comunitare;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Biroului Audit
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Se aprobă,

PRIMAR


Nicolae ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DEZVOLTARE

Nr. SC 2014 - 26374/06.10.2014

REFERAT

privind dezmembrarea imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 407561,

Bv. CD Loga nr.37, Timișoara

Municipiul Timișoara a inițiat și depus în vederea co-finanțării prin intermediul instrumentelor structurale ale UE, proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului National C.D. LOGA"- Timișoara. În condițiile semnării contractului de finanțare proiectul ar urma să fie cofinanțat în cadrul cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.4.  - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale

preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă".

Obiectul lucrărilor de consolidare și reabilitate este imobilul Colegiului Național CD Loga, situat în Timișoara, bulevardul C.D. nr.37, înscris în cartea funciară nr. 407561(conform anexei).

În acest moment, după ce au fost parcurse etapele de evaluare tehnică și financiară, cererea de finațare corespunzătoare proiectului se află în etapa de contractare, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Autoritate de Management pentru POR 2007-2013.

În condormitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 451/23.05.2000, în urma protocolului încheiat între Municipiul Timișoara și fundația Dr. Ovidiu Moescu din data de 02.08.2000, acesteia din urmă i se atribuie în folosință gratuită o suprafață de 400,00 mp din suprafața totală de 6473,00 mp cuprinsă în CF 407561 Timișoara, proprietate a Municipiului Timișoara, în vederea construirii unei Capele Ecumenice în incinta Colegiului Național CD Loga.

Prin adresa ADR Vest cu nr. 18552/30.09.2014, am fost informați cu privire la faptul că, în vederea semnării contractului de finanțare, este necesară dezmembrarea imobilului care face obiectul proiectului, având în vedere faptul că în extrasul de carte funciară (anexat prezentei) este înscris dreptul de folosință gratuită a suprafeței de 400mp acordat fundației Dr. Ovidiu Moescu, în conformitate cu HCLMT și protocolul menționate anterior.

Având în vedere aspectele menționate mai sus;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.2), lit. b) și c), alin. 6, lit. a) pct. 11 și 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

Propunem:

  • 1. Dezmembrarea parcelei cu nr. top 407561, cu suprafața de 6473,00 mp, în două parcele cu suprafața de 400,00 mp - lot 1, respectiv 6073,00 mp - lot2, conform planșei anexate,

  • 2.  Instituirea dreptului de servitute de trecere cu piciorul, în suprafață de 37 mp, în favoarea parcelei lot 2.

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Arh. Aurelia JUNIE

SECRETAR,

Ioan COJOCARI


DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Ec.Smaranda HARACICU

ȘEP SPFI

Ing. Magdalena Nicoara


SPFI

Gabriel Popa, Manager proiect

AVIZAT JURIDIC