Hotărârea nr. 460/2014

460/10.10.2014 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 615/10.12.2013 privind transferul dreptului de folosinta gratuita a terenului atribuit Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Timişoarei, prin Hotararea de Consiliul Local nr. 248/12.04.2012, catre nou infiintata parohie "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" în vederea construirii unei biserici
Hotararea Consiliului Local 460/10.10.2014
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 615/10.12.2013 privind transferul dreptului de folosinta gratuita a terenului atribuit Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Timişoarei, prin Hotararea de Consiliul Local nr. 248/12.04.2012, catre nou infiintata parohie "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" în vederea construirii unei biserici


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-25290/25.09.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 615/10.12.2013 prin care s-a aprobat transferul dreptului de folosinta gratuita a terenului atribuit Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Timişoarei, prin Hotararea de Consiliul Local nr. 248/12.04.2012, catre nou infiintata parohie "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" în vederea construirii unei biserici;
Avand in vedere Adresa cu numarul CT2014-004727/2014 a Parohiei Timisoara "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe", reprezentata de Preot Paroh Catalin Goia se solicita aprobarea modificarii art 1 din Hotararea de Consiliul Local nr. 615/10.12.2013.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) si art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 615/10.12.2013 privind transferul dreptului de folosinta gratuita a terenului atribuit Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Timişoarei, prin Hotararea de Consiliul Local nr. 248/12.04.2012, catre nou infiintata parohie "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" în vederea construirii unei biserici care va avea urmatorul continut: ,,Se aproba transferul dreptului de folosinta gratuita pe o perioada de 49 ani a terenului atribuit Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Timişoarei, prin Hotararea de Consiliul Local nr. 248/12.04.2012, catre nou infiintata parohie "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" în vederea construirii unei biserici, unui paraclis si a unei clopotnite cu oficiu parohial.

Art. 2: Termenul de 12 luni prevăzut în art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 615/2013 începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3: Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 615/10.12.2013 rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Parohiei "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe;
- Mass-media locale
.

Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE PATRIMONIU BIROU TERENURI

NR................................................. APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU

REFERAT

privind modificarea art. 1 din H.C.L.M.Tnr. 615/10.12.2013 privind transferul dreptului de folosința gratuita a terenului atribuit Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Timișoarei, prin Hotararea de Consiliul Local nr.

248/12.04.2012, catre nou infiintata parohie "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" în vederea construirii unei biserici

Se propune spre analiză Comisiilor nr.I, II, III, IV și V din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Biroul Terenuri din cadrul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse in baza cererii cu nr.CT2014-004727/2014 Parohiei Timisoara Sfantul Mare Mucenic Gheorghe ,reprezentata de Preot Paroh Catalin Goia.

Prin H.C.L.M.T nr. 615/10.12.2013 s-a aprobat transferul dreptului de folosinta gratuita a terenului atribuit Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Timișoarei, prin Hotararea de Consiliul Local nr. 248/12.04.2012, catre nou infiintata parohie "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" în vederea construirii unei biserici .

Prin adresa cu numarul CT2014-004727/2014 a Parohiei Timisoara Sfantul Mare Mucenic Gheorghe ,reprezentata de Preot Paroh Catalin Goia se solicita aprobarea modificarii art 1 din Hotararea de Consiliul Local nr 615/10.12.2013 in sensul transmiterii dreptului de folosiinta gratuita a terenul în suprafață de 4000 mp situat în Timișoara, zona Campului inscris in CF 429737 cu nr top vechi 8107/1/1/1/1/1/1/1/1:/49obtinut prin Hotararea Consiliului Local nr 248/04.12.2012 catre nou infintata parohie Sfantul Mare Mucenic Gheorghe pentru construirea unei biserici,unui paraclis si a unei clopotnite cu oficiu parohial.

Completarea(modificarea)art. 1 din H.C.L.M.T nr 615/10.12.2014 a fost solicitata de catre Directia de Urbanism in vederea avizarii si promovarii documentatiei PUD,,Construire Biserica,Paraclis si Clopotnita cu Oficiu Parohial

Avand in vedere cele prezentate,

Emiterea unei Hotărîri de Consiliu Local care să aprobe :

  • 1. Modificarea art 1 din H.C.L.M.T.nr 615/10.12.2013 privind transferul dreptului de folosinta gratuita a terenului atribuit Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Timișoarei, prin Hotararea de Consiliul Local nr. 248/12.04.2012, catre nou infiintata parohie "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" în vederea construirii unei biserici care va avea urmatorul continut,,Se aproba transferul dreptului de folosinta gratuita a terenului atribuit Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Timișoarei, prin Hotararea de Consiliul Local nr. 248/12.04.2012,pe o perioada de 49 ani, catre nou infiintata parohie "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" în vederea construirii unei biserici, unui paraclis si a unei clopotnițe cu oficiu parohial

  • 2. Celelalte articole din H.C.L.M.T.nr 615/10.12.2013 raman neschimbate.

    ADMINISTRATOR PUBLIC Sorin lacob Dragoi

    DIRECȚIA URBANISM, Emilian-Sorin Ciurariu

    SERVICIUL BANCA DE DATE URBANA SI CADASTRU

    Dan Robescu


SECRETAR,

Ioan Cojocari

DIRECTIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE

Laura Koszegi

BIROU TERENURI , Petru Cristescu

REFERENT DE SPECIALITATE, Gh. Buzarnescu

AVIZAT:

Serviciul Juridic,