Hotărârea nr. 459/2014

459/10.10.2014 privind atribuirea in folosinţă gratuită, pe o perioada de 49 de ani, către Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Banat" al judetului Timis a imobilului cazarma pompierilor situata in Timisoara str. 16 Decembrie 1989 nr. 48
Hotararea Consiliului Local 459/10.10.2014
privind atribuirea in folosinţă gratuită, pe o perioada de 49 de ani, către Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Banat" al judetului Timis a imobilului cazarma pompierilor situata in Timisoara str. 16 Decembrie 1989 nr. 48


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CM2014-1560/23.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Deciziunea Sfatului Popular al Regiunii Timisoara cu numarul 847 din 14 Decembrie 1955 prin care Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Timisoara transmite imobilul situat in Timisoara str. 6 Martie nr. 48 actual 16 Decembrie 1989 cu numarul topografic 17022 din folosinta Sfatului Popular al Orasului Timisoara in folosinta Ministerului Afacerilor Interne Compania P.C.I Timisoara;
Avand in vedere Hotărârea Guvernului nr. 1492/09.09.2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste si Hotărârea Guvernului nr. 88/30.08.2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta;
Avand in vedere Adresele cu nr. SC2014-21012/03.09.2014 a Serviciul Juridic, nr. SC2014-21012/03.09.2014 a Serviciului Fond Funciar şi nr. SC2014-21012 /03.09.2014 a Biroului Evidenta Patrimoniui, din care rezultă faptul că imobilul situat in Timisoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 48 nu este revendicat la Legile proprietatii;
Avand in vedere in Adresa cu numarul CT2014-004532/03.09.2014 ISU Banat prin care solicita atribuirea in folosinta gratuita a imobilului cazarma in care îsi desfasoara activitatea;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) si art 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita, pe o perioada de 49 de ani, catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Banat" al judetului Timis a imobilului cazarma pompierilor situata in Timisoara str. 16 Decembrie 1989 nr. 48 inscrisa in CF nr. 423814 Timisoara top17022.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Banat" al judetului Timis
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT :

PRIMAR,

Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr..........................................................................

R E F E R A T

privind atribuirea in folosiinta gratuita ,pe o perioada de 49 de ani,catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Banat ‘'al judetului Timis a imobilului cazarma pompierilor situata in Timisoara str.16Decembrie 1989 nr 48

Prin deciziunea Sfatului Popular al RegiuniiTimisoara cu numarul 847 din 14.Decembrie1955 Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Timisoara transmite imobilul situat in Timisoara str.6Martie nr 48 actual 16 Decembrie 1989 cu numarul topografic 17022 din folosinta Sfatului Popular al Orasului Timisoara in folosinta Ministerului Afacerilor Interne Compania P.C.I Timisoara cea care la data respectiva folosea cazarma.Nu se stie de ce dar aceasta Deciziune nu a fost inscrisa in carte funciara proprietarul imobilului ramanand in continuare Primaria Municipiului Timisoara.

Imobilul cazarma cu un etaj inscris in CF423814Timisoara provenit din conversia de pe hartie a CF1Timisoara cu nr top 17022 in suprafata de 3813mp teren,proprietatea municipiului Timisoara , actualmente este folosita de catre Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta ,,Banat''al judetului Timis.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Banat ‘'al judetului Timis s-a infiintatla data de 20.12.2004 prin unificarea Grupului de Pompieri,,Banat''al judetului Timis cu Inspectoratul de Protectie Civila judetean Timis prin ordinnul ministrului administratiei si internelor.

Conform adreselor cu nr.SC2014-21012/03.09.2014 a Serviciul Juridic, nr.

SC2014-21012/03.09.2014 a Serviciului Fond Funciar și nr. SC2014-21012 /03.09.2014 a Biroului Evidenta Patrimoniui , rezultă faptul că imobilul situat in Timisoara Bv 16 Decembrie 1989 nr 48 nu este revendicat la Legile proprietatii.

Prin adresa cu numarul CT2014-004532/03.09.2014 ISU Banat solicita atribuirea in folosiinta gratuita a imobilului cazarma in care-si desfasoara activitatea .

Avand in vedere HG nr.1492/09.09.2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste si H.G.

nr.88/30.08.2001privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgenta

Având în vedere cele prezentate mai sus precum si utilitatea publică a Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta ,,Banat''al judetului Timis

Propunem

1. Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local, care să aprobe atribuirea in folosiinta gratuita, pe o perioada de 49 de ani ,catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Banat ‘'a imobilului cazarma pompierilor situata in Timisoara str.16Decembrie 1989 nr 48 inscrisa in CF nr.423814 cu nr top 17022 .

ADMINISTRATOR PUBLIC

Sorin Iacob Dragoi

DIRECȚIA URBANISM,

Emilian-Sorin Ciurariu

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANA SI CADASTRU Dan Robescu


SECRETAR,

Ioan Cojocari

DIRECTIA CLADIRI

TERENURI SI DOTARI DIVERSE

Laura Koszegi

BIROU TERENURI ,

Petru Cristescu

REFERENT DE SPECIALITATE,

Gh. Buzarnescu


AVIZAT:

Serviciul Juridic,

Cod FO 53-01, ver.2