Hotărârea nr. 455/2014

455/10.10.2014 privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 455/10.10.2014
privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-24012/10.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor şi ale O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(5), lit 6, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara, conform Anexei la prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control si Antifrauda a Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA 3

CLĂDIRILE DIN CARTIERELE TIMIȘOAREI, ALTELE DECĂT CELE ISTORICE

/ "

CULOARE DE BAZĂ


I

I

I

JCULORI PENTRU ACCENTE


NOTĂ:

 • 1.     Culorile de bază pot fi folosite și pentru culori pentru accente;

 • 2.     Paleta de culoare indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), care este standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselurilor;

 • 3.     Această cartelă are doar un caracter orientativ. Din cauza diferențelor de redare dintre print/monitorul calculatorului și culoare este necesar să consultați un paletar profesionist;

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM Serviciul de Dezvoltare Urbana si Reabilitare si Conservare Clădiri Istorice BIROUL REABILITARE ȘI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE

Str. Ștefan cel Mare, nr. 2, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. SC 2014 -                                                    APROBAT,

PRIMAR

Nicolae Robu REFERAT

privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara

Municipiul Timișoara prin Direcția Urbanism este prima autoritate publică din România care elaborează un regulament detaliat de identitate cromatică a clădirilor situate pe raza sa administrativ-teritorială. Dacă la nivel european, majoritatea orașelor au aprobate „Palete de culori” care detaliază culorile permise la zugrăvirea fațadelor clădirilor, în legislația românească nu există precizări concrete în acest domeniu. Noul Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara propune un set de recomandări, iar prezentul Regulament detaliază și propune reguli clare.

În ultimii ani, orașele românești au experimentat diverse scheme de colorare, alese în general de proprietari sau de arhitecti, fără a exista o abordare unitară, fie că vorbim de cazul reabilitărilor termice ale blocurilor sau de intervențiile gresite la clădirile istorice.

Rolul acestui Regulament este de a elimina neconcordanțele cromatice rezultate în urma acestui tip de abordare și chiar în unele cazuri a disconfortului vizual provocat de intervenții incorecte.

Regulamentul cuprinde în afară de setul de reguli destinat atât clădirilor istorice, cât și pentru cele situate în cartierele altele decât cele istorice, și modul în care se reglementează relația dintre culoarea fațadei și celelalte elemente constructive (acoperiș, tâmplărie, elemente de finisaj etc.), modul de avizare al lucrărilor și sancțiuni în cazul încălcării prevederilor prezentului Regulament. Regulamentul interzice colorarea parțială a fațadelor, indiferent de zona în care este amplasată clădirea.

La finalul Regulamentului se găsesc paletele de culori acceptate pe raza Municipiului Timișoara, evidențiate diferit pentru cele două tipuri de cartiere. Codul de culoare folosit este NCS (Natural Colour System), standard internațional folosit în producerea vopselurilor.


ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM Serviciul de Dezvoltare Urbana si Reabilitare si Conservare Clădiri Istorice BIROUL REABILITARE ȘI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE

Str. Ștefan cel Mare, nr. 2, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Regulamentul propune un nou instrument de lucru: Comisia de Estetică Urbană, cea care va aviza din punct de vedere estetic proiectele de reabilitare ale clădirilor clasate conform Legii 422/2001 ca monumente, ansamblu sau sit, precum și proiectele cromatice deosebite, care trec de regulile impuse de prezentul Regulament, dar au o valoare estetică și urbanistică deosebită.

În data de 8 iulie 2014, Directia Urbanism a organizat un focus-grup cu specialisti, in cadrul caruia a fost discutat si amendat Regulamentul.

Având în vedere cele de mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului Timișoara aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara.

Viceprimar, Dan DIACONU


Secretar, loan COJOCARI

Arhitect Șef

Arh. Ciprian Silviu CĂDARIU

Șef BRCCI,

Violeta Mihalache

AVIZAT, Serviciul Juridic

CUPRINS

Preambul

Dispoziții generale

Norme

Principii generale

Clădiri din zonele istorice

Clădiri situate în cartierele Timișoarei, altele decăt cele istorice 14

Relația cu celelalte elemente constructive

Autorizare si avizare

Sancțiuni

Dispoziții finale

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Dacă în majoritatea țărilor europene, cromatica este reglementată atât pentru zonele istorice protejate, cât și pentru zonele de construcții noi, în legislația românească nu există precizări concrete referitoare la game de culori permise și, mai ales, interzise.

In ultimii ani, orașele românești au experimentat diverse scheme de colorare, alese în general de proprietari sau de arhitecți, fără a exista o abordare unitară, fie că vorbim de cazul reabilitărilor termice ale blocurilor sau de intervenții greșite asupra clădirilor istorice.

Pentru a putea elimina neconcordanțele cromatice rezultate în urma acestei abordări și chiar în unele cazuri a disconfortului vizual, este necesară elaborarea unui regulament cromatic.

Culoarea este un element esențial în percepția vizuală, ea nu poate H detașată de material, lumină sau condiții de mediu. Este, împreună cu volumetria, un factor generator al imaginii urbane.

PREAMBUL

Culoarea este cel mai vizibil element component al fațadei, fiind primul element remarcat. Tocmai de aceea, gustul și culoarea preferată a proprietarului nu ar trebui să fie elementul predominant în alegerea culorii,ci armonia dintre culorile fațadei și cele ale clădirilor învecinate trebuie să fie elementul hotărâtor.

Primii pași au fost făcuți la Timișoara cu sprijinul experților germani din cadrul programul GTZ, când a fost elaborat îndrumarul pentru intervențiile asupra clădirilor din Cartierul Cetate și din zonele istorice protejate din Timișoara care cuprinde recomandări pentru clădirile aflate în zonele istorice. Materialul de față, pentru componenta de zone istorice, folosește experiența programului GTZ de la Timișoara și de la Sibiu.


Capitolul I


Capitolul II


Dispoziții generale

Norme


Art. 1 Prezentul Regulament se aplică tuturor clădirilor de pe raza municipiului Timișoara.

Art. 2 Documentația tehnică depusă spre autorizare la Primăria Municipiului Timișoara va respecta prevederile prezentului Regulament;

Art. 3 În mod excepțional, se pot aproba propuneri de fațade care nu se încadrează în normele de culoare stabilite de prezentul Regulament.

Acestea vor putea fi autorizate doar în baza avizului Comisiei de Estetică Urbană. Comisia de Estetică Urbană se va înființa prin Dispoziție a Primarului Municipiului Timișoara, fiind o comisie tehnică;

Art. 4 Fațada va fi tratată ca un tot unitar. Este strict interzisă zugrăvirea parțială a fațadei, indiferent de zona în care e amplasată clădirea. Proprietarii clădirilor au obligața să uniformizeze aspectul cromatic al clădirilor, respectând prevederile prezentului Regulament, în decurs de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament.

 • • HCL nr. 428 din 30.07.2013 privind aprobarea “ETAPEI a 3-a elaborare PUG - Propuneri preliminare ce vor fi supuse spre avizare”;

 • • HCL nr. 224/2008 - privind aprobarea Îndrumarului pentru Regulamentul de Urbanism al Cartierului Cetate și al altor zone istorice protejate din Timișoara;

 • • Planul Urbanistic General - Regulamente locale de urbanism;


Capitolul III

Principii generale

Art. 5 Prezentul Regulament urmărește respectarea următoarelor principii generale:

 • a. Prin elaborarea unui concept cromatic clar, care poate fi îmbunătățit prin varietate individuală, se poate da străzilor sau cartierelor propriul lor caracter.

 • b. Culoarea folosită la scară mare, de exemplu, cea a unui cartier, poate fi un element de legătură care conferă coerență planificării urbane.

 • c. Spațiul public trebuie considerat o entitate spațială unitară în care lumina, forma și culoarea se pot sprijini una pe alta.

 • d. Lumina este o parte integrantă a procesului de proiectare în planificarea urbană. De aceea, se va acorda atenție la orientarea solară, dar și la orientarea surselor de lumină artificială.

 • e. Într-un proiect, forma și culoarea trebuie să se susțină reciproc.

 • f. Folosirea culorii, atunci când se construiesc clădiri noi sau se reabilitează clădiri, trebuie să țină seama de stilul și tendința zonei.

 • g. Având în vedere schimbările continue care au loc în zonele urbane, se vor analiza relațiile dintre culori și variabilele de mediu.

Art. 6 La zugrăvirea fațadei se vor lua în considerare următoarele criterii în alegerea culorii:

 • 6.1. Dimensiunea fațadei: în cazul suprafețelor mari se vor alege culori în tonuri cât mai deschise.

 • 6.2. Vecinătățile: alegerea culorii se va face în armonie cu clădirile învecinate.

 • 6.3. Lumina naturală: pentru fațadele clădirilor expuse luminii naturale intense se pot folosi culori saturate.

 • 6.4. Mediu natural: spațiile verzi sunt considerate elemente cromatice și se va ține cont de acestea în alegerea culorilor.

 • 6.5. Conținut: propunerea de zugravire a fațadei trebuie să fie corelată cu geometria și elementele fațadei.

 • 6.6. Orice tip de înscris publicitar aplicat cu vopsea direct pe fațadă este interzis.

ExempleDimensiunea fațadei: în cazul suprafețelor mari se vor alege culori în tonuri cât mai deschise

Lumina naturală: pentru fațadele clădirilor expuse luminii naturale intense se pot folosi culori saturateMediul natural: spațiile verzi sunt considerate elemente cromatice și se va ține cont de acestea în alegerea culorilor
Clădirile din zonele istorice

Art. 7 Zonele istorice și clădirile istorice, așa cum apar ele în prezentul Regulament, sunt cele evidențiate în Anexa 1 - zone construite protejate.

 • 7.1. În cazul clădirilor istorice, este obligatorie cercetarea minuțioasă din punct de vedere tehnic a substanței construite originale și analizarea elementelor stilistice și de plastică arhitecturală.

Reconstituirea aspectului istoric al fațadei, se va realiza pe bază de material iconografic de epocă, în sensul reîntregirii ei cu detaliile de arhitectură și de decorație dispărute odată cu lucrările anterioare de refacere.

Art. 8 Atunci când reconstituirea aspectului inițial al fațadei nu este posibil, se vor respecta următoarele reguli:

 • (1) Culorile se aleg în funcție de configurația fațadei, respectând elementele decorative specifice. Gama de culori permisă este cea din Anexa 2, respectând culorile în care clădirile din Timișoara aveau tratate inițial fațadele: ocru, crem, verde deschis, nuanțe de gri;

 • (2) Evidențierea prin culori diferite a unor porțiuni ale fațadei se va face cu respectarea principiilor generale din Capitolul III;

 • (3) Înainte de zugrăvirea fațadei, constructorul are obligația realizării probei de culoare care va fi confirmată de proiectant și beneficiar;

Art. 9 Clădirile, care conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, sunt clasate ca monumente, ansamblu sau sit vor fi analizate individual de Comisia de Estetică Urbană.

Art. 10 Clădirile nou construite sau care urmează să se construiască și care sunt amplasate în zonele istorice vor respecta cromatica zonei și reglementările prezentului Regulament referitoare la clădirile istorice.


Capitolul V

Clădirile situate în cartierele Timișoarei, altele decât cele istorice

Art. 11 Pentru clădirile situate în cartierele Timișoarei, altele decât cele istorice, se acceptă la zugrăvirea fațadelor doar culorile prevăzute în Anexa 3.

 • 11.1 În cazul clădirilor cu mai mult de patru niveluri se acceptă la zugrăvirea fațadelor doar culorile deschise, pastelate, apropiate de cele naturale.

Art. 12 Se interzice la zugrăvirea fațadelor folosirea culorilor saturate, stridente, închise.

Art. 13 Este interzisă folosirea a mai mult de două culori ca bază/fundal la zugrăvirea fațadelor, conform Anexei 3.

 • 13.1 Adițional, este permisă utilizarea și a altor culori, conform Anexei 3, însă doar pentru marcarea diverselor elemente constructive sau pentru elemente de contrast/armonie cromatică (accente). Aceste culori, cumulate, nu vor depăși 20% din suprafața fațadei.

Art. 14 Nuanțele de culori necontrastante se pot folosi pentru clădirile aflate pe străzi înguste, iar accentele cromatice mai intense se pot folosi pentru clădirile din spații mai largi.


Capitolul II

Relația cu celelalte elemente constructive

Art. 15 În cazul celorlalte elemente constructive, indiferent de zona în care se află situat imobilul, se aplică următoarele reguli:

 • 15.1 Pentru elementele de finisaj, (cum ar fi cărămida aparentă, piatra și alte asemenea), amplasate pe fațada clădirii, culoarea acestora se limitează la culoarea naturală, nevopsită. Ca element de finisaj, lemnul se poate folosi fie în culoarea naturală protejată cu baițuri sau lacuri, fie se limitează la culorile expuse în paleta de culori la culorile pentru accente/detalii.

 • 15.2 Culoarea elementelor de tâmplărie, a gardurilor și zidurilor împrejmuitoare va fi în armonie cu paleta de culori aleasă pentru clădire.

 • 15.3 Culoarea acoperișului va fi în armonie cu culorile alese pentru clădire și cu caracterul arhitectural al zonei și va respecta Capitolul III - Principii generale, al prezentului Regulament.

Art. 16 Se interzice folosirea ca elemente de finisaj pe fațadă a placărilor cu gresie, faianță, PVC.

Art. 17 Pentru acoperișurile clădirilor din zonele istorice sunt permise doar învelitori având aceeași formă, culoare și material ca modelul original: în cazul celor din țiglă, se va folosi țiglă ceramică cărămizie, iar în cazul celor metalice, se vor respecta tipul de material și detaliile tradiționale.

17.1 Este interzisă înlăturarea ornamentelor de pe fațadele și acoperișurile clădirilor istorice.

Art. 18 Este interzisă îndepărtarea de pe fațadele clădirilor a elementelor de artă murală. Proprietarii clădirilor care doresc să intervină pe fațade cu deco-rațiuni de artă murală sau “street art” vor avea nevoie de Avizul Comisiei de Estetică Urbană.

18.1 În accepțiunea prezentului Regulament:

 • • Artă murală - Lucrare de tehnică decorativă, care constă în asamblarea artistică a unor bucăți mici de marmură, de ceramică, de sticlă, de smalț etc. de diferite culori, lipite între ele cu mortar sau cu mastic. (de ex. mozaic - arta de a crea imagini cu un ansamblu de părți mai mici sau piese, care să semene cu o singură piesă gigant de artă);

 • • “Street art” - intervenții pe fațadă cu diferite tehnici expresive: spray (pe suport cu vopsea lavabilă), vopsea lavabilă, autocolante, hârtii, pixuri permanente, colaj, aerografie, alte efecte speciale (de picurare, de creditare, de trasare etc).


Capitolul VII

Autorizare și avizare

Art. 19 Pentru emiterea certificatului de urbanism (C.U.) de către Primăria Municipiului Timișoara, dosarul va conține în mod obligatoriu și în plus față de actele solicitate pentru eliberarea C.U.:

 • • fotografii cu situația existentă;

 • • simulare foto cu vecinătățile;

Art. 20 Pentru emiterea autorizației de construire (A.C.) de către Primăria Municipiului Timișoara, documentația tehnică va conține în mod obligatoriu:

 • • fotografii cu situația existentă;

 • • planșe color cu propunerile de fațadă cu prezentarea cromaticii propuse și a tuturor elementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS, în conformitate cu prezentul Regulament;

 • • desfășurare stradală (simulare foto cu vecinătățile), în armonie cu clădirile învecinate;

Art. 21 În cazul clădirilor la care se fac lucrări de zugrăvire sau de reabilitare termică și pentru care nu este obligatorie obținerea autorizației de construire, conform Legii 50/1991, art.11, se va obtine Avizul Direcției Urbanism, în conformitate cu prezentul Regulament. Aceste cazuri sunt precizate în Anexa 4;

 • 21.1. Actele necesare pentru obținerea Avizului Direcției Urbanism sunt:

 • • cerere tip, conform Anexei 4;

 • • copie extras C.F.;

 • • fotografii cu situația existentă;

 • • planșe color cu propunerile de fațadă cu prezentarea cromaticii propuse și a tuturor elementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS, în conformitate cu prezentul Regulament;

 • • desfășurare stradală (simulare foto cu vecinătățile), în armonie cu clădirile învecinate;

Art.22 Pentru clădirile pentru care este necesară obținerea Avizului Comisiei de Estetică Urbană, proprietarul va prezenta:

 • • fotografii cu situația existentă (dacă e cazul);

 • • planșe color cu propunerile de fațadă cu prezentarea cromaticii propuse și a tuturor elementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS, în conformitate cu prezentul Regulament;

 • • studiu cromatic pentru întreg ansamblul/front stradal/front de piață, în funcție de amplasarea clădirii.


  Sancțiuni


  Dispoziții finale


Art. 23. În cazul nerespectării prezentul Regulament, sancțiunile care se vor aplica proprietarilor de clădiri sunt cele prevăzute de Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 • 23.1. În cazurile în care conform prezentului Regulament este nevoie doar de Avizul Direcției Urbanism, sancțiunile vor fi după cum urmează:

• între 1.000 - 2.000 lei pentru realizarea lucrărilor de zugrăvire a fațadei fără a deține Avizul Direcției Urbanism sau fără a respecta cele aprobate prin Avizul Direcției Urbanism;

Art. 24 În cazurile prevăzute la art. 23, proprietarii vor fi obligați să refacă fațada cu respectarea prezentului Regulament;

Art. 25 Sancțiunile precizate nu sunt limitative, urmând a se actualiza/completa conform prevederilor legale și locale în vigoare la data aplicării acestora.

Art. 26 Proprietarii de clădiri trebuie să consulte profesioniști în domeniu atunci când inițiază proiecte de construcții noi, întreținere și renovare.

Art.27 Prezentul Regulament intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015.

ANEXA2


PALETA DE CULORI PENTRU


CLĂDIRILE DIN ZONELE ISTORICECULOARE DE BAZĂ


CULORI PENTRU ACCENTE

NOTĂ:

 • 1.     Culorile de bază pot fi folosite și pentru culori pentru accente;

 • 2.     Paleta de culoare indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), care este standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselurilor;

 • 3.    Această cartelă are doar un caracter orientativ. Din cauza diferențelor de redare dintre print/monitorul calculatorului și culoare este necesar să consultați un paletar profesionist;

CLĂDIRILE DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

ANEXA 3


CLĂDIRILE DIN CARTIERELE TIMIȘOAREI, ALTELE DECĂT CELE ISTORICE

CULOARE DE BAZĂ

CULORI PENTRU ACCENTE


NOTĂ:

 • 1.     Culorile de bază pot fi folosite și pentru culori pentru accente;

 • 2.     Paleta de culoare indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), care este standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselurilor;

 • 3.     Această cartelă are doar un caracter orientativ. Din cauza diferențelor de redare dintre print/monitorul calculatorului și culoare este necesar să consultați un paletar profesionist;

EXEMPLE DE UTILIZARE A CULORILOR DIN PALETAR“Regulament privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara”

“Regulament privind Identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara**

ANEXA 2

ANEXA3


CLĂDIRILE DIN ZONELE ISTORICE


CLĂDIRILE DIN CARTIERELE TIMIȘOAREI. ALTELE DECÂT CELE IS TORICE

CULORI PENTRU ACCENTEnota.

I.     ( uludlr dr bază |xx fi ibkautr ți tuluri (irtitni armitr;

2     Palna dr odoare iutfe ătodutilr tir oilnair N< A Natural Colmw SyMnu .tare rw elaiuLuikil intrilațuaial tir oikaarr Inimii in |>t<«kiirira toțurliuikn

1    .Uniată cartelă are ținu un taracitr onnitatn. Din râura tMrrrnțrlur de redare dintre priiM/moniiond t-akiiiatundui ți odoare r>tr nrcrrar iă rwnuluy un pairtar prrdrwiniit;

NOTĂ:

I. C ukwiir de buză pot ti Inimile ți |xntnt t ukwi prntni Jariilr.

'2 Patria dr <tiluan* bufeât-txlnrilr drruluair NCS NaniralCaikuit Siunn. tarerwr wantlinkil inirniațiutai dr ruluarr kilmii ut |HtxliHrira vt>ț>*rliirilt»r,

5.    .V r j»il rartrlă an* diur un carartrr nrinitath. Din t aura <fik*tm(rk>r dr irdair diiun* priiM/itwui«<*id rakiila'nruliii ți < uIimiv rur urma: 4 rtuniilia<i un (sdruir pnrfrdtmiM;

ANEXA4

Această cerere se folosește doar în cazurile clădirilor la care se fac lucrări de zugrăvire sau de reabilitare termică si pentru care nu este obligatorie obținerea autorizatiede construire, conform Legii 50/1991, art.il

CERERE

ÎN VEDEREA OBȚINERII AVIZULUI DIRECȚIEI DE URBANISM PENTRU ZUGRĂVIREA IMOBILULUI SITUAT PE STR./BDUL

Persoană fizică /Asociație de proprietari reprezentată prin:

Numele și prenumele

CNP

Persoană juridică:

Denumire

Sediu                                                               C.I.F.

Email:                                                               Telefon:

Nivelul de înălțime al clădirii:

Culorile alese pentru zugrăvire

□ Culori de bază:

 • 1 ________________________________________________(se va menționa codul NCS)

 • 2 ................................................. (se va menționa codul NCS)

Z Culori pentru detalii/accente (împreună nu vor depăși 20% din suprafața zugrăvită)

 • 3 ............................    (se va menționa codul NCS)

 • 4 .............     _...... (se va menționa codul NCS)

 • 5 ...............................................................(se va menționa codul NCS)

 • 6 .............    (se va menționa codul NCS)

Alte elemente constructive

Există elemente de finisaj pe fațadă?

~ Cărămidă aparentă

 • □ Piatră

 • □ Lemn

0 Altele..........._______________________________........_____________ (menționați care)

Vor fi vopsite/zugrăvite și alte elemente constructive?

~ Elemente de tâmplărie (ferestre, uși, porți)

Z Gard sau zid împrejmuitor

Altele...........__________________________...__________________(menționați care)

ANEXA 4

Subsemnatul..................................................declar pe proprie răspun

înțeles că nerespectarea Regulamentului privind identitatea cromatb din Municipiul Timișoara, aprobat prin HCL nr......................atrage ur

sancțiuni:

 • □  între 1.000-2.OOOlei pentru realizarea lucrărilor de zugrăvire a fai deține Avizul Direcției Urbanism sau fără a respecta cele aprobate p Direcției Urbanism;

Z Sancțiunile precizate nu sunt limitative urmând a se actualiza/comj prevederilor legale și locale în vigoare la data aplicării acestora.

 • □  Refacerea fațadei în conformitate cu Avizul Direcției Urbanism

Prezenta declarație constituie actpublicși răspund, potrivit legii penale inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA

ANEXEZ URMĂTOARELE:

 • □  Copie extras CP

 • □  fotografii cu situația existență;

 • □  planșe color cu propunerile de fațadă cu prezentarea cromaticii propuse tuturorelementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS, î conformitate cu Regulamentul;

 • □  desfășurare stradală (simulare foto) cu vecinătățile, în armonie cu clădiri învecinate;

 • □  Altele (menționați)_____________________________________________________________________________________________________

LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ART. 11 (1) Se pot executa fără autorizație de construire următoarele lucrări care nu mo de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor:

e) zugrăveli și vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorii

h) lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calității și formei arhitec elementelorde fațadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcțiile prevăzute la art. '. astfel:

1. finisaje interioare și exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea;

3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului - dacă nu se schim constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel n care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara protecție a monumentelorși/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;

Material elaborat de Direcția Urbanism, Biroul Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice (BRCCI), din Primăria Municipiului Timișoara

Coordonator Arhitect Șef Ciprian Silviu Cădariu Violeta Mihalache Monica Mitrofan Dona Crișan Andreea Stănilă Raul Stroescu Șerban Marineasa

Biroul Reabilitare și Conservare Clădiri Istorice

Str. Ștefan cel Mare nr.2

300102 Timișoara          Program cu publicul:

tel/fax: 0256 435 436       Luni- Joi 8.00-16.30

email: brcci@primariatm.ro Vineri 8.00-14.00


REGULAMENT PRIVIND IDENTITATEA CROMATICĂ A CLĂDIRILOR DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Preambul

Dacă în majoritatea țărilor europene, cromatica este reglementată atât pentru zonele istorice protejate, cât și pentru zonele de construcții noi, în legislația românească nu există precizări concrete referitoare la game de culori permise și, mai ales, interzise.

În ultimii ani, orașele românești au experimentat diverse scheme de colorare, alese în general de proprietari sau de arhitecti, fără a exista o abordare unitară, fie că vorbim de cazul reabilitărilor termice ale blocurilor sau de intervențiile incorecte asupra clădirilor istorice.

Pentru a putea elimina neconcordanțele cromatice rezultate în urma acestei abordări și chiar în unele cazuri a disconfortului vizual, este necesară elaborarea unui regulament cromatic.

Culoarea este un element esențial în percepția vizuală, ea nu poate fi detașată de material, lumină sau condiții de mediu. Este, împreună cu volumetria, un factor generator al imaginii urbane. Culoarea este un concept cuprinzător, care joacă un rol important la toate nivelurile de proiectare spațială, de la arhitectură la planificare urbană.

Culoarea este cel mai vizibil element component al fațadei, fiind primul element remarcat. Tocmai de aceea, gustul și culoarea preferată a proprietarului nu ar trebui să fie elementul predominant în alegerea culorii, ci armonia dintre culorile fațadei și cele ale clădirilor învecinate trebuie să fie elementul hotărâtor.

Primii pași au fost făcuți la Timișoara cu sprijinul experților germani din cadrul programul GTZ, când a fost elaborat Îndrumarul pentru intervențiile asupra clădirilor din Cartierul Cetate și din zonele istorice protejate din Timișoara, care cuprinde recomandări pentru clădirile aflate în zonele istorice. Materialul de față, pentru componenta de zone istorice, folosește experiența programului GTZ de la Timișoara și de la Sibiu.

Capitolul I. Dispoziții generale

Art. 1 Prezentul Regulament se aplică tuturor clădirilor de pe raza municipiului Timișoara.

Art. 2 Documentația tehnică depusă spre autorizare la Primăria Municipiului Timișoara va respecta prevederile prezentului Regulament;

Art. 3 În mod excepțional, se pot aproba propuneri de fațade care nu se încadrează în normele de culoare stabilite de prezentul Regulament. Acestea vor putea fi autorizate doar în baza avizului Comisiei de Estetică Urbană. Comisia de Estetică Urbană se va înființa prin Dispoziție a Primarului Municipiului Timișoara, fiind o comisie tehnică;

Art. 4 Fațada va fi tratată ca un tot unitar. Este strict interzisă zugrăvirea parțială a fațadei, indiferent de zona în care e amplasată clădirea. Proprietarii clădirilor au obligața să uniformizeze aspectul cromatic al clădirilor, respectând prevederile prezentului Regulament, în decurs de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament.

Art. 4.1 Excepție de la prevederile art. 4 fac proprietarii de clădiri care au executat lucrările pe bază de autorizație de construire și în condițiile în care au respectat această autorizație.

Capitolul II. Norme

HCL nr. 428 din 30.07.2013 privind aprobarea "ETAPEI a 3-a elaborare PUG -Propuneri preliminare ce vor fi supuse spre avizare";

HCL nr. 224/2008 - privind aprobarea Îndrumarului pentru Regulamentul de Urbanism al Cartierului Cetate și al altor zone istorice protejate din Timișoara; Planul Urbanistic General - Regulamente locale de urbanism;

Capitolul III. Principii generale

Art. 5 Prezentul Regulament urmărește respectarea următoarele principii generale:

 • a.  Prin elaborarea unui concept cromatic clar, care poate fi îmbunătățit prin varietate individuală se poate da străzilor sau cartierelor propriul lor caracter.

 • b. Culoarea folosită la scară mare, de exemplu, cea a unui cartier, poate fi un element de legătură, care conferă coerență planificării urbane.

 • c.  Spațiul public trebuie considerat o entitate spațială unitară, în care lumina, forma și culoarea se pot sprijini una pe alta.

 • d. Lumina este o parte integrantă a procesului de proiectare în planificarea urbană. De aceea, se va acorda atenție la orientarea solară, dar și la orientarea surselor de lumină artificială.

 • e.  Într-un proiect, forma și culoarea trebuie să se susțină reciproc.

 • f.  Folosirea culorii, atunci când se construiesc clădiri noi sau se reabilitează cladiri trebuie să țină seama de tendința dorită de autoritatea publică locală conform prezentului regulament.


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECȚIA URBANISM Str. Ș tefan cel Mare, nr. 2, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

 • g. Având în vedere schimbările continue care au loc în zonele urbane, se vor analiza relațiile dintre culori și variabilele de mediu.

Art. 6 La zugrăvirea fațadei se vor lua în considerare următoarele criterii în alegerea culorii:

 • 6.1. Dimensiunea fațadei: în cazul suprafețelor mari se vor alege culori în tonuri cât mai deschise.

 • 6.2. Vecinătățile: alegerea culorii se va face în armonie cu clădirile învecinate.

 • 6.3. Lumina naturală: pentru fațadele clădirilor expuse luminii naturale intense se pot folosi culori saturate.

 • 6.4. Mediu natural: spațiile verzi sunt considerate elemente cromatice și se va ține cont de acestea în alegerea culorilor.

 • 6.5. Conținut: propunerea de zugravire a fațadei trebuie să fie corelată cu geometria și elementele fațadei.

 • 6.6. Orice tip de înscris publicitar aplicat cu vopsea direct pe fațadă este interzis.

Capitolul IV. Clădirile din zonele istorice

Art. 7. Zonele istorice și clădirile istorice așa cum apar ele în prezentul Regulament sunt cele evidențiate în Anexa 1, zone construite protejate.

 • 7.1. În cazul clădirilor istorice, este obligatorie cercetarea minuțioasă din punct de vedere tehnic a substanței construite originale și analizarea elementelor stilistice și de plastică arhitecturală. Reconstituirea aspectului istoric al fațadei, se va realiza pe bază de material iconografic de epocă, în sensul reintregirii ei cu detaliile de arhitectură și de decorație dispărute odată cu lucrările anterioare de refacere.

Art. 8 Atunci când reconstituirea aspectului inițial al fațadei nu este posibil se vor respecta următoarele reguli:

 • (1) Culorile se aleg în funcție de configurația fațadei, respectând elementele decorative specifice. Gama de culori permisă este cea din ANEXA 2, respectând culorile în care, inițial, clădirile din Timișoara aveau tratate fațadele: ocru, crem, verde deschis, nuanțe de gri;


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA DIRECȚIA URBANISM Str. Ș tefan cel Mare, nr. 2, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 3 5 4 3 6 e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

 • (2) Evidențierea prin culori diferite a unor porțiuni ale fațadei se va face cu respectarea principiilor generale din Capitolul III;

 • (3) Înainte de zugrăvirea fațadei, constructorul are obligația realizării probei de culoare, care va fi confirmată de proiectant și beneficiar;

Art. 9 Clădirile care conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, sunt clasate ca monumente, ansamblu sau sit vor fi analizate individual de Comisia de Estetică Urbană.

Art. 10 Clădirile nou construite sau care urmează să se construiască și care sunt amplasate în zonele istorice vor respecta cromatica zonei si reglementările prezentului Regulament referitoare la clădirile istorice.

Capitolul V. Clădirile situate în cartierele Timișoarei, altele decât cele istorice

Art. 11 Pentru clădirile situate în cartierele Timișoarei, altele decât cele istorice, se acceptă la zugrăvirea fațadelor doar culorile prevăzute în Anexa 3.

 • 11.1 În cazul clădirilor cu mai mult de patru niveluri se acceptă la zugrăvirea fațadelor doar culorile deschise, pastelate, apropiate de cele naturale.

Art. 12 Se interzice la zugrăvirea fațadelor folosirea culorilor saturate, stridente, închise.

Art. 13 Este interzisă folosirea a mai mult de două culori ca bază/fundal la zugrăvirea fațadelor, conform Anexei 3.

 • 13.1 Adițional, este permisă utilizarea și a altor culori, conform Anexei 3, însă doar pentru marcarea diverselor elemente constructive sau pentru elemente de contrast/armonie cromatică (accente). Aceste culori, cumulate, nu vor depăși 20% din suprafața fațadei.

Art. 14 Nuanțele de culori necontrastante se pot folosi pe clădirile aflate pe străzi înguste, iar accentele cromatice mai intense se pot folosi pe clădirile din spații mai largi.

Capitolul VI. Relația cu celelalte elemente constructive

Art. 15 În cazul celorlalte elemente constructive, indiferent de zona în care se află situat imobilul, se aplică următoarele reguli:

 • 15.1. Pentru elementele de finisaj, (cum ar fi cărămida aparentă, piatra și alte asemenea), amplasate pe fațada clădirii, culoarea acestora se limitează la culoarea

naturală, nevopsită. Ca element de finisaj, lemnul se poate folosi fie în culoarea naturală protejată cu baițuri sau lacuri, fie se limitează la culorile expuse în paleta de culori, la culorile pentru accente/detalii.

 • 15.2. Culoarea elementelor de tâmplărie, a gardurilor și al zidurilor împrejmuitoare va fi în armonie cu paleta de culori aleasă pentru clădire.

15.3 Culoarea acoperișului va fi în armonie cu culorile alese pentru clădire și cu caracterul arhitectural al zonei și va respecta Capitolul III - Principii generale, al prezentului Regulament.

Art. 16 Se interzice folosirea ca elemente de finisaj pe fațadă, placările cu gresie, faianță, PVC.

Art. 17 Pentru acoperișurile clădirilor din zonele istorice sunt permise doar învelitori având aceeași formă, culoare și material ca modelul original: în cazul celor din țiglă se va folosi țiglă ceramică cărămizie, iar în cazul celor metalice se va respecta tipul de material și detaliile tradiționale.

 • 17.1 Este interzisă înlăturarea ornamentelor de pe fațadele și acoperișurile clădirilor istorice.

Art. 18 Este interzisă îndepărtarea de pe fațadele clădirilor, a elementelor de artă murală. Proprietarii clădirilor care doresc să intervină pe fațade cu decorațiuni de artă murală sau street art vor avea nevoie de Avizul Comisiei de Estetică Urbană.

18.1. În accepțiunea prezentului Regulament:

Artă murală - Lucrare de tehnică decorativă, care constă în asamblarea artistică a unor bucăți mici de marmură, de ceramică, de sticlă, de smalț etc. de diferite culori, lipite între ele cu mortar sau cu mastic. (de ex. mozaic - arta de a crea imagini cu un ansamblu de părți mai mici sau piese, să semene cu o singură piesă gigant de artă); Street art - intervenții pe fațadă cu diferite tehnici expresive: spray (pe suport cu vopsea lavabilă), vopsea lavabilă, autocolante, hârtii, pixuri permanente, colaj, aerografie, alte efecte speciale (de picurare, de creditare, de trasare etc.).

Capitolul VII. Autorizare și avizare

Art. 19 Pentru emiterea certificatului de urbanism (CU) de către Primăria Municipiului Timișoara, dosarul va conține în mod obligatoriu, în plus față de actele solicitate pentru eliberarea CU:

fotografii cu situația existentă; simulare foto cu vecinătățile;

Art. 20 Pentru emiterea autorizației de construire de către Primăria Municipiului Timișoara, documentația tehnică va conține în mod obligatoriu:

fotografii cu situația existentă;

planșe color cu propunerile de fațadă cu prezentarea cromaticii propuse și a tuturor elementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS, în conformitate cu prezentul Regulament;

desfășurare stradală (simulare foto) cu vecinătățile, în armonie cu clădirile învecinate;

Art. 21 In cazul clădirilor la care se fac lucrări de zugrăvire sau de reabilitare termică și pentru care nu este obligatorie obținerea autorizație de construire, conform Legii 50/1991, art.11, se va obtine Avizul Direcției Urbanism, în conformitate cu prezentul Regulament. Aceste cazuri sunt precizate în Anexa 4;

21.1. Actele necesare pentru obținerea Avizului Direcției Urbanism sunt:

cerere tip, conform Anexei 4;

copie extras CF;

fotografii cu situația existentă;

planșe color cu propunerile de fațadă cu prezentarea cromaticii propuse și a tuturor elementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS, în conformitate cu prezentul Regulament;

desfășurare stradală (simulare foto) cu vecinătățile, în armonie cu clădirile învecinate;

Art.22 Pentru clădirile pentru care este necesar obținerea Avizului Comisiei de Estetică Urbană, proprietarul va prezenta:

fotografii cu situația existentă (dacă e cazul);

planșe color cu propunerile de fațadă cu prezentarea cromaticii propuse și a tuturor elementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS, în conformitate cu prezentul Regulament;

studiu cromatic pentru întreg ansamblul/front stradal/front de piață, în funcție de amplasarea clădirii;

Capitolul VIII. Sancțiuni

Art. 23. În cazul nerespectării prezentului Regulament, sancțiunile care se vor aplica prorietarilor de clădiri sunt cele prevăzute de Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

23.1. În cazurile în care, conform prezentului Regulament este nevoie doar de Avizul Direcției Urbanism, sancțiunile vor fi după cum urmează:

2.000 lei pentru realizarea lucrărilor de zugrăvire a fațadei fără a deține Avizul Direcției Urbanism sau fără a respecta cele aprobate prin Avizul Direcției Urbanism;

Art. 24 În cazurile prevăzute la art. 23, proprietarii vor fi obligați să refacă fațada cu respectarea prezentului Regulament;

Art. 25 Sancțiunile precizate nu sunt limitative urmând a se actualiza/completa conform prevederilor legale și locale în vigoare la data aplicării acestora.

Capitolul IX. Dispoziții finale

Art. 26 Proprietarii de clădiri trebuie să consulte profesioniști în domeniu atunci când inițiază proiecte de construcții noi, întreținere și renovare.

Art.27 Prezentul Regulament intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015.

Primar, Nicolae ROBU


Arhitect Șef, Ciprian Silviu CĂDARIU

ANEXE

ANEXA 1 - Zone construite protejate

ANEXA 2 / PALETA DE CULORI PENTRU CLĂDIRILE DIN ZONA ISTORICĂ

CULOARE DE BAZĂ:

NCS

S 0500-N

NCS

S 2030-Y60R

NCS

0809-Y32R

NCS

S 0507-Y

NCS

S 3020-R90B

NCS

2112-Y27R

NCS

S 0510-Y10R

NCS

S 3020-G30-Y

NCS

1212-Y31R

NCS

S1000-N

NCS

S 2050-Y10R

NCS

2203-Y41R

NCS

S 1515-Y10R

NCS

S 3040-Y10R

NCS

S 0520-Y

NCS

S1010-Y

NCS

S 2070-Y80R

NCS

1216-Y17R

NCS

S1500-N

NCS

3922-Y26R

NCS

S1040-Y

NCS

S1015-G60Y

NCS

S1510-G60Y

NCS

1811-Y01R

NCS

S 2020-Y

NCS

0606-Y41R

NCS

S 0507-G40Y

NCS

S1515-G40Y

NCS

2422-Y06R

NCS

S 2502-G

CULORI PENTRU ACCENTE

NCS: S 8000-N

NCS: S 1060-Y

NCS: S 1020-B10G

NCS: S 5040-G10Y

NCS: S 6030-G90Y

NCS: S 1050-G50Y

NCS: S 3050-Y50R

NCS: S 3060-R

NCS: S 7010-Y50R

NCS: S 4050-G30Y

NCS: S 5020-R50B

NCS: 2903-Y49R

NCS: S 6005-Y20R

NCS: S 1005-Y10R

NCS: S 1030-Y70R

NCS: S 1050-Y30R

NCS: 1607-Y41R

NCS: 3628-Y50R

NCS: S 5000-N

NCS: 3334-Y71R

NCS: 0504-Y21R

NCS: S 5040-G50Y

NCS: S 4030-B10G

NCS: 2435-Y35R

NCS: 3234-Y17R

NOTĂ:

 • 1. Culorile de bază pot fi folosite și pentru culori pentru accente;

 • 2. Paleta de culoare indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), care este standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselurilor;

ANEXA 3 / PALETA DE CULORI PENTRU CLĂDIRILE DIN CARTIERELE TIMIȘOAREI, ALTELE DECÂT CELE ISTORICE

CULOARE DE BAZĂ:

NCS

S 2002-B50G

NCS

S1510-R90B

NCS

S 6005-G80Y

NCS

S 1005-Y20R

NCS

S1015-G20Y

NCS

S 2020-Y

NCS

S 0507-Y

NCS

S 1020-Y10R

NCS

S 2002-R50B

NCS

S 0500-N

NCS

S1002-G

NCS

S 2030-Y60R

NCS

S 1010-Y50R

NCS

S 2020-Y20R

NCS

S1020-R80B

NCS

S 2010-R90B

NCS

S 3020-R90B

NCS

S 3005-G80Y

NCS

S1015-G60Y

NCS

S 3020-G30Y

NCS

S 0530-Y

NCS

S1015-G90Y

NCS

S 1515-Y10R

NCS

S1500-N

NCS

S 0507-G40Y

NCS

S 2002-Y

NCS

S1010-R

NCS

S 1015-Y30R

NCS

S1510-R40B

NCS: S 3030-B

CULORI PENTRU ACCENTE

NCS: S 7502-B

NCS: S 7020-G50Y

NCS: S 6020-Y50R

NCS: S 7020-R10B

NCS: S 3060-R

NCS: S 6030-R90B

NCS: S 5020-G50Y

NCS: S 5010-G90Y


NCS: S 7010-R10B

NCS: S 2070-Y80R

NCS: S 4040-B10G

NCS: S 4050-B90G

NCS: S 3050-Y50R

NCS: S 3020-R30B

NCS: S 1070-Y70R

NCS: S 5005-B20G


NCS: S 2040-G50Y

NCS: S 3020-Y30R

NCS: S 3020-R90B

NCS: S 2060-Y50R

NCS: S 1502-G

NCS: S 1515-G40Y

NCS: S 1060-Y

NCS: S 1005-Y40R

NCS: S 1050-Y30R


NOTĂ:

 • 1. Culorile de bază pot fi folosite și pentru culori pentru accente;

 • 2. Paleta de culoare indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), care este standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselurilor;

ANEXA 4

Această cerere se folosește doar în cazurile clădirilor la care se fac lucrări de zugrăvire sau de reabilitare termică și pentru care nu este obligatorie obținerea autorizație de construire, conform Legii 50/1991, art.11

CERERE

ÎN VEDEREA OBȚINERII AVIZULUI DIRECȚIEI DE URBANISM PENTRU ZUGRĂVIREA IMOBILULUI SITUAT PE STR./BDUL

Persoană fizică /Asociație de proprietari reprezentată prin:

Numele și prenumele CNP

Persoană juridică:

Denumire

Sediu                                                                 C.I.F.

Email:                                                             Telefon:

Nivelul de înălțime al clădirii:

Culorile alese pentru zugrăvire

Culori de bază:

 • 1 ...............................................................(se va menționa codul NCS)

 • 2 .............................................................. (se va menționa codul NCS)

Culori pentru detalii/accente (împreună nu vor depăși 20% din suprafața zugrăvită)

 • 3 ...............................................................(se va menționa codul NCS)

 • 4 ..............................................................(se va menționa codul NCS)

 • 5 ...............................................................(se va menționa codul NCS)

 • 6 ..............................................................(se va menționa codul NCS)

Alte elemente constructive

Există elemente de finisaj pe fațadă?

 • Cărămidă aparentă

 •  Piatră

 • Lemn                           10

 • Altele........................................................................................(menționați care)

Vor fi vopsite/zugrăvite și alte elemente constructive?

 •  Elemente de tâmplărie (ferestre, uși, porți)

 • Gard sau zid împrejmuitor

Altele........................................................................................(menționați care)

Subsemnatul..............................................................declar pe proprie răspundere că am înțeles că

nerespectarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara, aprobat prin HCL nr..........................atrage următoarele sancțiuni:

 •  Între 1.000 - 2.000 lei pentru realizarea lucrărilor de zugrăvire a fațadei fără a deține Avizul Direcției Urbanism sau fără a respecta cele aprobate prin Avizul Direcției Urbanism;

 •  Sancțiunile precizate nu sunt limitative urmând a se actualiza/completa conform prevederilor legale și locale în vigoare la data aplicării acestora.

 •  Refacerea fațadei în conformitate cu Avizul Direcției Urbanism

Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA

ANEXEZ URMĂTOARELE:

 • □  Copie extras CF

 • □  fotografii cu situația existență;

 • □  planșe color cu propunerile de fațadă cu prezentarea cromaticii propuse și a tuturor elementelor constructive, cu precizarea codului de culoare NCS, în conformitate cu Regulamentul;

 • □  desfășurare stradală (simulare foto) cu vecinătățile, în armonie cu clădirile învecinate;

 • □  Altele (menționați).....................................................................................................

LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

ART. 11 (1) Se pot executa fără autorizație de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor:

e) zugrăveli și vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile cladirilor;

h) lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:

1. finisaje interioare și exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea;

 • 3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului - dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecție a monumentelor și/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;

ANEXA 2

CLĂDIRILE DIN ZONELE ISTORICE


CULOARE DE BAZĂ


CULORI PENTRU ACCENTE

NOTĂ:

 • 1.     Culorile de bază pot fi folosite și pentru culori pentru accente;

 • 2.     Paleta de culoare indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), care este standardul internațional de culoare folosit în producerea vopselurilor;

 • 3.     Această cartelă are doar un caracter orientativ. Din cauza diferențelor de redare dintre print/monitorul calculatorului și culoare este necesar să consultați un paletar profesionist;