Hotărârea nr. 454/2014

454/10.10.2014 privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea achiziţionării serviciului "Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza Municipiului Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 454/10.10.2014
privind aprobarea Caietului de sarcini în vederea achiziţionării serviciului "Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza Municipiului Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. S.C. 2014-24611/17.09.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/29.08.2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/29.08.2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere art.25 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă aGuvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
Având în vedere Ordonanţa de Urgenă a Guvernului nr.19 / 07.03.2009 , pentru modificarea şi completarea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34 / 2006,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Caietul de sarcini în vederea achiziţionării serviciului "Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza Municipiului Timişoara" prin procedura de licitaţie publică, şi amplasamentele pentru toalete ecologice mobile pe raza Municipiului Timişoara conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local cu nr. 393/13.12.2011 privind amplasamentele toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Direcţia Economică şi Serviciul de Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Garaje, Cimitire Coşerit şi Spaţii Utilitare;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE Aprobat, BIROUL GARAJE, CIMITIRE, CoȘeRIT și             P R I M A R

SPAȚII UTILITARE

Nr.SC2014- 24611/17.09.2014                            NICOLAE ROBU

R E F E R A T

Pentru aprobarea caietului de sarcini în vederea achiziționării serviciului “Închirierea și întreținerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara”.

Ca urmare a impactului favorabil asupra populației și imaginii orașului în urma inițiativei Primăriei Municipiului Timișoara de a amplasa toalete ecologice pe domeniul public, în scopul asigurării igienei în zonele verzi (scuaruri, parcuri, grădini publice, locuri de joacă special amenajate) și zonele aglomerate din Municipiul Timișoara, pe tot parcursul anului, cu precădere în sezonul cald și în perioadele cu festivități, în zone pietonale de trafic intens, conform solicitărilor venite din partea cetățenilor, a Consiliilor consultative de cartier, a Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și a altor instituții publice ale statului, și datorită faptului că la data de 11.11.2014 expiră contractul anterior, propunem aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local a caietului de sarcini în vederea achiziționării prin licitație publică a serviciului “Închirierea și întreținerea toalete ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara”.

VICEPRIMAR

Traian Stoia


AVIZAT JURIDIC


SECRETAR

Ioan Cojocari

DIRECTOR

Laura Koszegi Stoianov

ȘEF BIROU

Otilia Sîrca

ÎNTOCMIT

Victor Potop

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI Șl DOTĂRI DIVERSE     Aprobat,

BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COȘERIT și             P R I M A R

SPAȚII UTILITARE

Nr.SC2014- 24612/17.09.2014                         NICOLAE ROBU

CAIET DE SARCINI privind achiziția serviciului

“Închirierea și întreținerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara”

 • 1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Închirierea și întreținerea de toalete ecologice mobile pe raza Municipiului Timișoara în locațiile cuprinse în anexa 1 a prezentului caiet de sarcini.

Numărul de toalete ecologice care face obiectul prezentei proceduri de achiziție este de minim 25 bucăți, acestea putând fi suplimentate în funcție de nevoile achizitorului, la un maxim de 55 bucăți pe perioada contractului/acordului-cadru.

Serviciile de întreținere de la un minim de 3.900 servicii, la un număr maxim de 17.160 servicii pe perioada acordului-cadru (1 an).

În baza acordului-cadru se vor încheia două contracte subsecvente, fiecare pe o perioadă de 6 luni.

Cantități minime și maxime aferente unui contract subsecvent:

Închirierea de toalete ecologice pentru:

 • - cantitate minimă = 25 bucăți;

 • - cantitate maximă = 55 bucăți.

Servicii de întreținere:

 • - cantitate minimă = 1.950 servicii;

 • - cantitate maximă = 8.580 servicii

Serviciile prestate pe parcursul derulării acordului-cadru, se vor deconta la valoarea tarifelor unitare ofertate.

Autoritatea contractantă dorește închirierea de cabine de toalete ecologice precum și a serviciilor de întreținere a acestora, în scopul asigurării igienei în zonele verzi (scuaruri, parcuri, grădini publice, locuri de joacă special amenajate) și zonele aglomerate din Municipiul Timișoara, pe tot parcursul anului, cu precădere în sezonul cald și în perioadele cu festivități la care Municipiul Timișoara este organizator, coorganizator sau partener la organizarea de evenimente.

 • 2.MODALITATEA de PRESTARE a SERVICIULUI

  • 2.1 Pentru asigurarea condițiilor zilnice de igienă în zonele verzi (scuaruri, parcuri, grădini publice, locuri de joacă special amenajate) și zonele aglomerate din Municipiul Timișoara, trebuiesc instalate, puse în funcțiune, întreținute și curățate de trei ori pe săptămână cabinele de toalete ecologice.

  • 2.2 Locațiile cabinelor de toaletă ecologice sunt stabilite în anexa 1 prin ordinele de lucru emise de achizitor, în zonele verzi (scuaruri, parcuri, grădini publice, locuri de joacă special amenajate) și zonele aglomerate din municipiul Timișoara. Numărul acestor locații, poate fi majorat la solicitarea achizitorului, formulată în scris și justificată, după necesități, ori de câte ori este cazul, în limita numărului maxim de toalete ecologice, așa cum sunt prevăzute la punctul 1.

  • 2.3 Montarea cabinelor se va face de către prestator pe cheltuiala sa, în punctele stabilite de achizitor.

  • 2.4 Cabinele de toalete ecologice vor fi instalate pe tot parcursul anului și vor fi menținute în stare de igienă de către prestator.

  • 2.5  În funcție de bugetul alocat de evenimentele care pot apărea, sau de necesitățile din teren, achizitorul poate solicita prestatorului schimbarea locației și a numărului de cabine de toaletă instalate față de cel specificat mai sus la punctul 1 (amplasarea unui număr diferit de cabine de toaletă în anumite perioade).

  • 2.6 Vidanjarea, întreținerea și asigurarea condițiilor de igienă a cabinelor de toaletă de către prestator se va face de trei ori pe săptămână, la fiecare cabină de toaletă, de la data instalării acestora, iar în anumite perioade și pentru anumite locații specificate, la solicitarea achizitorului, aceste operații pot fi suplimentate.

  • 2.7 Operațiunile de întreținere și asigurarea condițiilor de igienă a cabinelor de toaletă presupun efectuarea următoarelor acțiuni:

 • -   vidanjare rezervor dejecții

 • -  înlocuire substanță activă  parfumată care dezinfectează, descompune și

macerează materiile fecale

 • -   spălare interioară cu jet de înaltă presiune

 • -   ștergere interior cabină

 • -   spălare pisoar

 • -  parfumare pereți cabină

 • -   înlocuire hârtie igienică.

3.SPECIFICAȚII TEHNICE

 • 3.1 Primăria Municipiului Timișoara dorește amplasarea de toalete ecologice cu îndeplinirea următoarelelor condiții :

 • -   cabina de toaletă trebuie să fie dotată cu:

o ușă cu încuietoare cu semn alternativ ocupat/liber (sau similar)

o bazin pentru colectarea, tratarea și evacuarea dejecțiilor și apelor uzate astfel încât să nu polueze solul, apele, sau aerul

o dispozitiv de separare acționat cu mâner sau pedală, care să impiedice contactul vizual cu rezervorul de dejecții, să nu permită tegumentelor să sară din bazinul de stocare a dejecțiilor în timpul utilizării

o bazin pentru spălarea și curățarea dispozitivului de separare

o sistem de aerisire

o suport pentru hârtie igienică

o scaun toaletă cu capac rabatabil

o podea antiderapantă

 • -   cabina de toaletă nu trebuie să fie dependentă de sistemul de canalizare și alimentare cu apă al orașului;

 • -   cabinele de toaletă să fie noi, solid ancorate;

 • -   obiectele sanitare vor fi menținute în permanentă stare de funcționare, luându-se toate măsurile în acest sens ;

 • -   se va efectua dezinsecție profilactică ;

 • -   cabinele de toaletă vor avea dotarea specifică prevăzută în normele de proiectare

 • -   cabina de toaletă trebuie să fie confecționată din materiale ecologice, materiale rezistente, ușor de întreținut (spălare, dezinfectare), cu suprafețe netede și colțuri rotunjite pentru evitarea eventualelor accidente;

 • -   cabina de toaletă va trebui să asigure o astfel de utilizare încât să nu producă disconfort (miros, vectori, estetic) ;

 • -   cabinele vor fi semnalizate adecvat

 • -   cabinele vor fi retrase de la trotuar ;

 • -   se interzice amplasarea cabinelor de toaletă în zona fronturilor vizibile ale clădirilor declarate monumente istorice sau de arhitectură

 • -   amplasarea, montarea și întreținerea cabinelor de toaletă se va face fără distrugerea pavimentului.

Dimensiuni minime :

 • -  Lățime interior : minim 1,00 x 1,00 m

 • -  Inălțime în interior : minim 2,20 m

 • -   Capacitate rezervor dejecții : minim 200 litri

Condiții de calitate:

 • -   Cabinele ecologice trebuie să fie menținute zilnic complete, fără elemente lipsă

 • -   Se vor respecta întocmai toate tehnologiile de execuție pentru acest tip de prestație, pentru fiecare tip de cabină folosită, în scopul asigurării condițiilor de igienă, sănătate și de protecție a mediului pe toată durata închirierii cabinelor de toalete ecologice.

 • -  Vor fi utilizate materiale dezinfectante; deodorante, biodegradabile și diferite nuanțe de parfum care spală, dezinfectează, descompun și macerează materiile fecale, având avizul sanitar al Ministerului Sănătății. Se vor menționa în ofertă materialele dezinfectante (deodorante, biodegradabile și diferite nuanțe de parfum care spală, dezinfectează, descompun și macerează materiile fecale) care vor fi utilizate pentru prestarea serviciului, avizele sanitare aferente acestora urmând a fi prezentate spre verificare achizitorului, inainte de a incepe prestarea acestuia.

 • -   Cabinele trebuie să aiba ușa, pereții, planșeul și platformele curate, spălate și dezinfectate la interior și la exterior

 • -   În exteriorul cabinelor, la loc vizibil, prestatorul va lipi autocolante cu numărul de inventar al platformei, numele prestatorului și telefoanele non-stop ale dispeceratului propriu, pentru a prelua eventualele sesizări ale populației sau ale achizitorului.

 • -   În cazul deteriorării sau dispariției unor părți componente ale toaletelor, prestatorul va lua măsuri de refacere / înlocuire a acestora pe propria cheltuială.

 • 3.2 Prestatorul va trebui să facă dovada că toaletele ce se vor monta sunt noi. În acest sens, vor fi prezentate în ofertă orice tip de documente din care să reiasă faptul că numărul maxim de toalete care vor fi puse în operă în cadrul serviciului prestat vor fi noi, urmând ca acestea să fie verificate fizic de către reprezentanții achizitorului, înainte de montare.

 • 3.3 Prestatorul trebuie să dețină și să prezinte în ofertă:

 • - acordul Regiei Județene de Apă pentru deversarea dejecțiilor

 • - acordul Agenției Județene de Mediu pentru utilizarea substanțelor biodegradabile.

 • 3.4 Prestatorului îi revine întreaga responsabilitate privind prestarea serviciului care face obiectul prezentului caiet de sarcini în condițiile impuse de legislația specifică în vigoare (autorizații de mediu, avize, etc)

 • 4. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

Obligațiile prestatorului sunt:

 • a) Să pună la dispoziția achizitorului numărul de cabine de toalete ecologice solicitate, dotate calitativ și în perfectă stare de funcționare

 • b)  Să asigure transportul și instalarea în locurile stabilite de achizitor a cabinelor de toalete ecologice.

 • c)  Să asigure de trei ori pe săptămână vidanjarea, întreținerea, spălarea și dezinfectarea fiecărei cabine de toaletă pe întreaga perioada contractată, sau zilnic la solicitarea beneficiarului

 • d) Prestatorul răspunde de calitatea serviciilor pe care le prestează

 • e)  Să asigure prestația cu respectarea tuturor dispozițiilor legale în vigoare pentru activitățile specifice serviciului contractat (a normelor sanitare, de mediu etc.).

 • f)  Să reînnoiască orice autorizație sau document în termenul legal .

 • g)  Să asigure zilnic - în sezonul cald precum și în zilele cu festivități efectuarea de servicii (de vidanjare, întreținere, spălare și dezinfectare) pentru cabinele de toalete ecologice stabilite de achizitor.

 • h)  Să aibă capacitatea de a deține, instala și de a întreține, la ordinul de lucru al achizitorului, în orice lună a anului, un număr suplimentar de 30 de cabine de toalete ecologice, față de numărul menționat în anexa la prezentul caiet de sarcini.

 • i)   Să instaleze în locațiile indicate prin ordinul de lucru al achizitorului, numărul complet de cabine de toalete solicitate, în termen de maxim 8 ore de la primirea ordinului de lucru.

 • j)   Să prezinte achizitorului, în baza contractului, situații de plată lunare în baza procesului verbal de recepție lunar (Tabel verificare toalete ecologice) încheiat între părți, precum și orice alte acte necesare justificative cerute de achizitor.

 • 5. ALTE CLAUZE

  • 5.1   Prestatorul va desemna și va aduce la cunoștința achizitorului persoanele de contact din cadrul societății sale care coordonează efectuarea prestației in municipiul Timișoara, precum și persoana împuternicită să semneze și să ștampileze procesele verbale (Tabel cu graficul de întreținere toalete ecologice) și situațiile de plată. De asemenea, prestatorul va pune la dispoziția achizitorului numerele de telefon la care pot fi contactate, non-stop, aceste persoane desemnate.

  • 5.2  Prestatorul va asigura prin persoana împuternicită să semneze și să ștampileze procesele verbale efectuarea controalelor împreună cu reprezentantul achizitorului privind calitatea serviciilor prestate, precum și modul de rezolvare a reclamațiilor, dacă acestea există.

  • 5.3  Nu se va percepe taxă de utilizare a toaletelor.

  • 5.4  Prestatorul trebuie să aibă capacitatea de a instala în termen de maxim 24 ore de la comanda achizitorului un număr de 55 de cabine de toalete ecologice la care să asigure întreținerea.

  • 5.5   Să instaleze în locațiile indicate de către achizitor, numărul de cabine de toalete solicitate.

  • 5.6   Să intervină în termen de maxim 4 ore de la primirea oricărei reclamații sau sesizări, telefonice sau scrise, pentru remedierea oricărei avarii, defecțiuni sau vandalizări la cabinele de toalete ecologice.

5 TERMENUL DE EXECUȚIE

Serviciul se va presta pe o perioadă de 12 luni de la semnarea acordului-cadru.

DIRECTOR ,

ȘEF BIROU,

Otilia Sîrca


Laura Koszegi Stoianov

ÎNTOCMIT

Victor Potop

ANEXA la CAIETUL DE SARCINI privind achiziționarea serviciului “Închirierea și întreținerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara”.

Locațiile fixe în care trebuiesc amplasate WC-uri ecologice sunt:

Nr.

Crt.

LOCAȚIE FIXĂ

Bucăți

01

Parc str.Cugir

1

02

Parcul Bucovinei

1

03

Piata Dacia/parcare

1

04

Biserica Mehala

1

05

Loc joacă str. Macilor/Bogdăneștilor

1

06

Parc zona Blașcovici

1

07

Parc str.Lisabona/Măslinului

1

08

Parc Sf. Nicolae

1

09

Parc Central

2

10

Cimitir Calea Șagului/str.Vulturilor

1

11

Cimitir Calea Șagului/str.Clăbucet

1

12

Parc Petofi/RATT

1

13

Parcul Poporului

1

17

Parc Piața Bihor

1

18

Bd. Sudului/parc

1

19

str Prezan/parc

2

20

zona Steaua/loc joacă

2

21

Parcul Catedralei

2

22

Statia Timișoara Nord

2

23

Calea Aradului/Institutul Agronomic

1

24

Str. Albăstrelelor

1

25

Calea Sever Bocu/ str. Câmpina

1

VICEPRIMAR

DIRECTOR

Traian Stoia


Laura Koszegi Stoianov

ȘEF BIROU

Otilia Sîrca