Hotărârea nr. 453/2014

453/10.10.2014 privind concesionarea terenurilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
Hotararea Consiliului Local 453/10.10.2014
privind concesionarea terenurilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 25819/01.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 242/30.06.2009 privind concesionarea terenurilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decăt aceea de locuinţă;
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Terenurile aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pot fi concesionate în vederea extinderii construcţiilor existente, cu maxim 20% în raport cu suprafaţa spaţiului iniţial.
In situatia în care imobilul are mai multe apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă cu parţi comune indivize, autorizarea extinderii va fi admisă numai cu acordul notarial individual al tuturor coproprietarilor, conform Cărţii Funciare colective.
Extinderile vor fi solicitate numai la spaţiile cu altă destinaţie intabulate în cartea funciară, alăturate zonei. Construcţia se va încadra în aspectul arhitectural al imobilului si al zonei, respectând Regulamentul Local de Urbanism. Construcţia nu trebuie să aducă prejudicii funcţiunilor existente. Accesul se va realiza din materiale care ulterior permit readucerea la starea iniţială.

Art. 2: Prin terenurile aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă se înteleg terenurile situate la aceeasi adresă poştală cu spaţiul, fiind delimitate prin împrejmuiri sau calcane în conformitate cu planul parcelar, întocmit de un proiectant autorizat de O.C.P.I.

Art. 3: Se pot concesiona în vederea extinderii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă existente, doar terenurile care nu fac obiectul revendicării de către foştii proprietari în baza Legii nr.10/2001, Legii nr.1/2000 sau a Legii nr.247/2005, nu fac obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti şi fac parte din domeniul privat al Statului Român sau al Municipiului Timişoara.
Prin suprafaţa imobilului ce se extinde se înţelege suprafaţa construită cu autorizaţie de construire sau cea care rezultă din actul de dobândire al dreptului de proprietate.
Extinderea propusă se poate face pe o suprafaţă la sol, cel mult egală cu 20% din suprafaţa construită iniţială a spaţiului.

Art. 4: Terenul necesar extinderii se va concesiona fără licitaţie publică, pe durata de 49 de ani.

Art. 5: Taxa de concesiune percepută asupra terenurilor proprietate de stat destinate construcţiilor pe raza municipiului Timişoara este prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre.
Aceste taxe vor fi supuse aprobării Consiliului Local şi se vor actualiza anual cu rata inflaţiei stabilită de Institutul Naţional de Statistică, până la expirarea contractului.

Art. 6: Pentru contractele de concesionare în derulare, având in vedere clauzele contractuale stipulate în aceste documente, taxa de concesionare asupra terenurilor proprietate de stat destinate constucţiilor, se modifică începând cu data de 01.01.2015 conform prevederilor art. 5 din prezenta hotărâre.

Art. 7: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 242/30.06.2009 privind concesionarea terenurilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă; Hotărârea Consiliului Local nr. 218/09.12.1997 privind modificarea taxelor de concesiune percepute asupra terenurilor proprietate de stat destinate construcţiilor pe raza municipiului Timişoara;
Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Terenuri din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Biroul Valorificare Spaţii cu Altă Destinaţie şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Timişoara.
Art. 9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU


DIRECȚIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE

BIROUL TERENURI

NR. SC2014-025819/01.10.2014

REFERAT privind concesionarea terenurilor aferente spatiilor cu alta destinație decat aceea de locuinta

Prin HCL nr. 242/30.06.2009 privind concesionarea terenurilor aferente spatiilor cu alta destinație, sa aprobat ca terenurile aferente spatiilor cu alta destinatie sa poata fi concesionate în vederea extinderii constructiilor existente.

Prin HCL nr. 218/09.12.1997 s-a aprobat modificarea taxelor de concesiune percepute asupra terenurilor proprietate de stat destinate constructiilor pe raza municipiului Timisoara, cu actualizarea anuala cu rata inflatiei.

Prin HCL nr. 162/29.03.2013 privind modificarea taxelor de concesiune pentru concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobandite in baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, legii nr. 112/1995 si Legii nr. 79/1997 si a celor privind concesionarea terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, negocierea tarifelor de concesiune se va face de catre Comisia de negociere abilitata de Consiliul Local , iar suma negociata va fi supusa aprobarii Consiliului Local.

Prin HCL nr. 164/29.03.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 45/24.02.2009, privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobandite in baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997 s-a aprobat modificarea art.5 din Hotararea Consiliului Local nr. 45/24.02.2009.

Avand in vedere ca HCL nr.218/1997 nu a mai suferit nicio modificare in ceea ce priveste cuantumul taxelor de concesiune, actualele contracte nu mai sunt echitabile din punct de vedere al taxelor de concesiune, Primaria Municipiului Timisoara incasand mult mai putin raportat la preturile reale.

Urmare a verificarii cuantumului taxelor de concesiune, s-au stabilit taxele in lei/mp/an pentru extinderile de locuinta si de spatii cu alta destinatie, dupa cum urmeaza:

Prin Procesul Verbal inregistrat cu nr. SC 2014-019009/30.07.2014 incheiat cu ocazia intrunirii Comisiei numita prin Dispozitia Primarului nr. 483/28.04.2014 si modificata prin Dispozitia Primarului nr. 833/28.07.2014 pentru stabilirea taxelor de concesiune privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobandite in baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, legii nr. 112/1995 si Legii nr. 79/1997 si a celor privind concesionarea terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta s-au stabilit ca baza de calcul a taxei de concesiune preturile de vanzare.

Comisia a hotarat ca baza de calcul a taxei de concesiune preturile de vanzare a terenurilor intravilane ale Municipiului Timisoara stabilite de catre notarii publici pe zone. Valorile sunt exprimate in euro/mp la cursul din data de 30.07.2014 (4.4025), dupa cum urmeaza:

Zona A    240E/mp

Zona B    140E/mp

Zona C     90E/mp

Zona D     34E/mp

In conformitate cu art. 17 din Lege 50/91 - Limita minima a pretului concesiunii se stabileste, prin hotararea consiliului local, astfel încât sa asigure recuperarea în 25 de ani a pretului de vânzare al terenului, în conditii de piata.

Avand in vedere cele mai sus mentionate, taxele de concesiune vor fi :

  • -  Zona A 42.26 lei/mp

  • -   Zona B 24.65 lei/mp

  • -   Zona C 15.85 lei/mp

  • -   Zona D 5.99 lei/mp

Aceste taxe vor fi supuse aprobării Consiliului Local si se vor actualiza anual cu rata inflației stabilita de Institutul National de Statistica, pana la expirarea contractului.

PROPUNEM :

Terenurile aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, pot fi concesionate în vederea extinderii constructiilor existente, cu maxim 20% in raport cu suprafata spatiului initial.

In situatia în care imobilul are mai multe apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta cu parti comune indivize, autorizarea extinderii va fi admisa numai cu acordul notarial individual al tuturor coproprietarilor, conform Cărții Funciare colective.

Extinderile vor fi solicitate numai la spatiile cu alta destinatie intabulate in cartea funciara, complementare zonei. Constructia se va incadra in aspectul arhitectural al imobilului si al zonei, respectand Regulamentul Local de Urbanism. Constructia nu trebuie sa aduca prejudicii functiunilor existente. Accesul se va realiza din materiale reversibile.

Prin terenurile aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta se înteleg terenurile situate la aceeasi adresa postala cu spatiul, fiind delimitate prin împrejmuiri sau calcane în conformitate cu planul parcelar, intocmit de un proiectant autorizat O.C.P.I.

Se pot concesiona în vederea extinderii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta existente doar terenurile care nu fac obiectul revendicarii de catre fostii proprietari în baza Legii nr.10/2001, Legii nr.1/2000 sau a Legii nr.247/2005, nu fac obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instantelor judecatoresti si fac parte din domeniul privat al Statului Roman sau al Municipiului Timisoara.

Prin suprafata imobilului ce se extinde se intelege suprafata construita cu autorizatie de construire sau cea care rezulta din actul de dobandire al dreptului de proprietate.

Extinderea propusa se poate face pe o suprafata la sol, cel mult egala cu 20% din suprafata construita initiala a spatiului.

Terenul necesar extinderii se va concesiona fara licitatie publica, pe durata de 49 de ani.

Taxa de concesiune perceputa asupra terenurilor proprietate de stat destinate constructiilor pe raza municipiului Timisoara este prevazută in anexa la prezenta hotărâre.

Aceste taxe vor fi supuse aprobării Consiliului Local si se vor actualiza anual cu rata inflatiei stabilita de Institutul National de Statistică, până la expirarea contractului.

Pentru contractele de concesionare in derulare, având in vedere clauzele contractuale stipulate in aceste documente, taxa de concesionare asupra terenurilor proprietate de stat destinate constuctiilor, se modifica incepând cu data de 01.01.2015 conform prevederilor art. 5 din prezenta hotărâre.

La data emiterii prezentei hotarari se abroga Hotărârea Consiliului Local nr. 242/30.06.2009 privind concesionarea terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

ADMINISTRATOR PUBLIC SORIN IACOB DRAGOI

SECRETAR

IOAN COJOCARI


ARHITECT ȘEF CIPRIAN CĂDARIU


DIRECTOR DIRECȚIA URBANISM EMILIAN SORIN CIURARIU

ȘEF BIROU TERENURI PETRU CRISTESCU


DIRECȚIA C.T.D.D. DIRECTOR LAURA KOSZEGI

AVIZAT JURIDIC,

Cod FO 53-01,ver.1


ANEXA


Taxele de concesiune pe zone sunt:

  • -  Zona A 42.26 lei/mp/an

  • -  Zona B 24.65 lei/mp/an

  • -  Zona C 15.85 lei/mp/an

  • -  Zona D 5.99 lei/mp/an

    ADMINISTRATOR PUBLIC, SORIN IACOB DRAGOI


DIRECTIA C.T.D.D.

DIRECTOR, LAURA KOSZEGI

SEF BIROU TERENURI, PETRU CRISTESCU