Hotărârea nr. 451/2014

451/10.10.2014 privind aprobarea modificării Statului de Funcţii la Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara
Hotararea Consiliului Local 451/10.10.2014
privind aprobarea modificării Statului de Funcţii la Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.AS nr 120133668/05.09.2014 al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 15181/24.09.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemelor minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.210/23.04.2013 privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de Funcţii al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Statului de Funcţii al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

JUDEȚUL TIMIȘ

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU


CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA

Direcția de Asistență Socială Comunitară a Mun. Timișoara

Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap

AS. 120133668/05.09.2014

privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții la Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.210/23.04.2013, s-a aprobat modificarea Organigramei și Statului de Funcții al Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara.

În conformitate cu prevederile: art. 26 din Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 41 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Având în vedere examenul de promovare pe funcția corespunzătoare studiilor universitare absolvite cu diplomă de licență și a studiilor superioare de scurtă durată organizat în luna august 2014 - pentru personalul contractual din cadrul Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara care îndeplinește condițiile de promovare - cu respectarea Dispoziției Primarului nr.1242/17.05.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual;

Propunem modificarea statului de funcții, respectiv:

1. Transformarea posturilor ocupate :

  • -   1 post referent 1A (M) în asistent social practicant (S);

  • -   1 post referent II ( M) în referent I (SSD).

    Secretar

    Jr. Ioan Cojocari


Direcția de Asistență Socială Comunitară Director executiv adjunct Gabriela Cristina Curuț

Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara Șef serviciu

Daniela Lung

Întocmit

Insp.spec. Mariana Boșcu

Red/Ed.3ex.M.B.

Cod: F.P.52-02,ver.1

Anexa nr. 1 la Referatul nr./

Aprobat

Primar

NICOLAE ROBU

STAT DE FUNCȚII

SERVICIUL pentru PROTECȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP TIMISOARA”

Nr.

Crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Post contractual

Nr. posturi

Grad

A.Funcții personal de conducere

1.

Șef Serviciu

S

1

II

2.

Șef birou

S

1

I

B. Funcții personal contractual de execuție

3.

Asistent social specialist

S

4

4.

Asistent social practicant

S

2

5.

Asistent social debutant

S

3

6.

Psiholog practicant

S

1

7.

Consilier juridic

S

1

II

8.

Inspector de specialitate

S

5

I

9.

Inspector de specialitate

S

3

II

10.

Auditor

S

1

IA

11.

Auditor

S

1

II

12.

Referent

SSD

1

I

13.

Referent

M

3

IA

14.

Referent

M

2

II

15.

Casier

M

1

16.

Șofer

M

1

Total personal contractual

29

TOTAL GENERAL

31

Direcția de Asistență Socială Comunitară Director executiv adj.

Gabriela Cristina Curuț

Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara,

Șef serviciu                              Întocmit

Daniela Lung                    Insp.spec. Mariana Boscu