Hotărârea nr. 449/2014

449/10.10.2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
Hotararea Consiliului Local 449/10.10.2014
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 2495/22.09.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr.3125/27.08.2014, al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.7/28.01.2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.SC2014-15557/17.06.2014 a Direcţiei Dezvoltare- Serviciul Proiecte cu Finanţare Europeană ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit. a) şi alin.(3) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată ;
În temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, conform Anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcşia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit,
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Mass-media locale.







Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Consiliul Local al Municipiului Timișoara Direcția de AsistențăSocialăComunitară

Aprobat, Primar

NicolaeRobu


BiroulJuridicșiResurseUmane

Nr.3125/27.08.2014

Referat privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara

Prinproiectul,,Reabilitareclădirepentrupersoaneaflateîndificultate,,SMIS       40778 a

fostprevăzutăreabilitareașirefuncționalizareaclădiriineutilizată      din str. Plavoșin nr.21

precumșiînființareaCentrului de zipentrupersoaneaflateîndificultate.

Beneficiariiacestuicentruvor fi: persoaneaflateîndificultate-persoanevârstnice cu semipareză, accident cerebral vascular, boala Parkinson, persoanediagnosticate cu boala Alzheimer incipient șimediu, familiileaparținătoare ale persoanelor cu dizabilități.

ÎnvedereaîndepliniriiindicatorilorfizicișifinanciariprevăzuțiînCererea de finanțareșiînPlanul de Reutilizare a clădirii,DirecțiaDezvoltare, ServiciulProiecte cu FinanțareInternațională din cadrulPrimărieiMunicipiuluiTimișoara, prinadresa nr.SC2014-15557/2014 - anexatăprezentuluireferat-a solicitatDirecției de AsistențăSocialăComunitarăTimișoara, înființareaCentrului de zipentruPersoaneaflateîndificultate.

AtribuțiileCentrului de zipentrupersoaneaflateîndificultatevor fi următoarele:

 • -   Îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în dificultate,femei și bărbați, aflate pe raza municipiului Timișoara, care sunt în pericol de excluziune socială și prevenirea instituționalizării acestora prin dezvoltarea de servicii sociale alternative;

 • -  Asigurareafurnizării de serviciicomplexe ( sociale, psihologice, medicale) de

zipentrupersoaneleaflateîndificultateprinasigurareapetimpulzilei   a unoractivități de îngrijire,

educație, recreere - socializare, informareșiconsiliere;

 • -  Îmbunătățireaprocesuluiterapeuticși a procedurilor de tratament, asigurareaunorprograme de abilitareșireabilitare, reeducareprinoferirea de servicii de tipul :psihologie, kinetoterapie, ergoterapie, pshiomotricitate, logopedie, medicale, etc.

 • -  Îmbunătățireaprocesuluieducaționalprinasigurareaunorprogrameeducaționale, activitățirecreativeși de socializareadecvatevârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltareșiparticularitățilorpersoaneloraflateîndificultateprinoferireaserviciilor de tipul: psihologie, asistențăsocială, meloterapie, ergoterapie, etc.

 • -  Prevenireainstituționalizăriipersoanelorîndificultateșiasigurareaunui                        ambient

corespunzătorînvedereamențineriisaureadaptăriicapacitățilorfiziceșiintelectuale ale beneficiarilor;

 • -  Prevenireainstituționalizăriiprecoce a bolnavilorsuferinzi de boala Alzheimer șimenținereaînparametrii de funcționareacceptabili o duratăcâtmaiîndelungată a acestora;

 • -  Asigurareaprocesului                                                                         de

consiliereșisprijinpentrufamiliileaparținătoarebeneficiarilorprinprogramespecifice.

Centrul de zipentrupersoaneaflateîndificultatevaaveaînstructură18 posturi,după cum urmează:

Se redistribuie 14 posturi din cadrulaltorservicii aleDirecției de AsistențăSocialăComunitarăTimișoara, astfel:

 • 1 Administrator I

3 Supraveghetori (2 pentrupersoanevârstnice cu Alzheimer și 1 pentrupersoanevârstnice) - formați din 2 referențiși 1 infirmieră

 • 2 antrenori (1 kinetoterapeutși 1 ergoterapeut)

1 Medic generalist

1 Asistent medical

1 Psiholog

 • 1 Îngrijitor(femeie de serviciu )

 • 2 referenți

1Asistent social debutant

1.Muncitorcalificat III

Referitor la posturile de StomatologșiAsistentăacestea nu pot fi redistribuite din cadrulDirecției de AsistențăSocialăComunitarăTimișoaraîntrucâtnuexistăasemenea posture înorganigramaacesteia.

Se înființează4 posturiastfel:

 • 1 asistent social

 • 2 asistențipentrupersoanevârstnice (1 logopedși 1 instructor de educație - meloterapeut)

1 șefcentrupentruconducereașicoordonareacentrului.

Se suplimenteazănumărul de posturi aleDirecției de AsistențăSocialăComunitarăTimișoaracu cele 4 posturinou create.

Înconsiderareacelorexpuse, înconformitatecu, prevederileLegii nr. 292/2011 și art.36 alin.2 lit.ași alin.3 lit.bdinLegea nr. 215/2001 privindadministrațiapublicălocală.

PROPUNEM :

modificareași aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, conform anexei nr.1 șianexei nr.2.

Secretar, loan Cojocari


Serviciul Juridic,


Director executiv, Maria Stoianov

Consilier juridic gr. principal, Marilena Loredana Muntiu

Referent gr. superior, Aurelia Anica Bogdan

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Anexa nr.2 la HCLMT nr............/...........                                               Aprobat,

PRIMAR Nicolae Robu

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Funcția publică/Post contractual

Nr.posturi

Cls.

Grad

A . Funcții publice de conducere

1

Director executiv

S

1

II

2

Director executiv adjunct

S

1

I

3

Șef serviciu

S

3

I

4

Șefbirou

S

1

I

Total funcții publice de conducere

6

B . Functii publice de executie

5

Consilier

S

3

I

superior

6

Auditor

S

1

I

superior

7

Auditor

S

1

I

principal

8

Consilier

S

1

I

principal

9

Consilier juridic

S

1

I

principal

10

Consilier juridic

S

1

I

asistent

11

Inspector

S

6

I

superior

12

Inspector

S

13

I

principal

13

Inspector

S

6

I

asistent

14

Referent de specialitate

SSD

1

II

principal

15

Referent

M

6

III

superior

16

Referent

M

4

III

principal

Total funcții publice de execuție

44

Total funcții publice

50

C.1. Funcții personal contractual de conducere

17

Șef Serviciu

S

1

I

18

Șef birou

S

1

I

19

Șef centru

S

1

Total personal contractual de conducere

3

C.2. Funcții personal contractual de executie

20

Asistent social principal

S

1

21

Asistent social specialist

S

4

23

Asistent social debutant

S

5

24

Kinetoterapeut principal

S

1

25

Kinetoterapeut

S

2

26

Logoped principal

S

2

27

Logoped

S

1

28

Medic specialist med generală

S

1

29

Psiholog practicant

S

2

30

Psiholog specialist

S

2

31

Psihopedagog principal

S

1

32

Inspector de specialitate

S

1

II

33

Asistent medical

PL

1

34

Administrator

M

1

I

35

Casier

M

1

36

Educator principal

M

3

37

Educator

M

3

38

Pedagog de recuperare principal

M

1

39

Instructor de educație principal

M

3

40

Instructor de ergoterapie principal

M

6

41

Instructor de ergoterapie

M

2

42

Magaziner

M

1

43

Referent

M

4

I

44

Referent

M

3

II

45

Sofer

G

4

II

46

Sofer

G

1

I

47

Ingrijitor

G

4

48

Infirmieră

G

25

49

Muncitor calificat

G

1

III

50

Paznic

G

3

Total personal contractual de executie

90

Total personal contractual

93

TOTAL GENERAL

143

Director Executiv, Maria Stoianov


Referent gr.superior

Aurelia-Anica Bogdan