Hotărârea nr. 447/2014

447/10.10.2014 privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 447/10.10.2014
privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 26406/6.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.962/09.06.2010 privind necesitatea absorbţiei fondurilor nerambursabile aferente POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 - privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.87/11.03.2014 - privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. 4, lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Anual de Dezvoltare 2014 al Municipiului Timişoara - Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2014-

PROGRAM DEZVOLTARE 2014

Rectificare 6

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE


APROBAT, PRIMAR Nicolae ROBU

Anexa la/2


mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE 1

Buget de

Stat

Buget EU

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite 1FC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

1

i

I

Avans pt derulare

i

Cheltuieli

Eligibile

Chelt. Neeligibile (inclusiv

TVA)

0

1=2+8+10

2—34-4+5+6+7+9+

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL GENERAL I

390.267,39

322.648,22

44.335,78

204.661,52

20.247,22

1.473,02

7.549,85

112.000,00

TOTAL GENERAL II

390.267,39

322.648,22

44.335,78

204.661,52

9.41438

6.154,18

4.678,66

1.473,02

7.549,85

66.146,15

45.853,85

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

332.219,18

272.630,01

37.630,96

173.489,25

4.704,44

5.816,12

4.654,66

1.373,02

635,81

58.216,15

45.698,77

LUCRĂRI NOI - B

58.048,21

50.018,21

6.704,82

31.172,27

4.709,94

338,06

24,00

100,00

6.914,04

7.930,00

155,08

TOTAL GENERAL CHELTUIELI

\ 390.267,39

322.648,22

4X33^,78

204.661,52

9.41438

6.154,18

4.678,66

1.473,02

7.549,85

66.146,15

45.853,85

Capitolul 65.02 învățământ

709,83

709,83

84,82

609,14

15,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.02.04 învățământ secundar

709,83

709,83

84,82

609,14

■   15,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

709,83

709,83

84,82

609,14

15,87

0,00

0,00

i

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

77,80

77,80

9,66

64,90

3,24

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale și recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timișoara HCL161/23.10.2012

24,80

24,80

2,86

18,70

3,24

0,00

0,00

(

>,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale și recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timișoara HCL 161/23.10.2012

53,00

53,00

6,80

46,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

632,03

632,03

75,16

544,24

12,63

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de

Stat

Buget EU

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Conir. Proprie

TVA Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibile (inclusiv TVA)

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+94*

3

4

5

6

7

s

9

10

n

Dezvoltarea creativitatii și capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/2014

242,00

242,00

28,79

208,37

4,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Cariera- provocarea mea "Colegiul Tehnic Ion Mincu Timișoara (FSE) HCL

150,03

150,03

17,85

129.18

3,00

0,00

0,00

(

,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea creativitatii și capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul Silvic " Casa Verde" Timișoara (FSE) HCL 406/2014

240,00

240,00

28,52

206,69

4,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 66.02 Sănătate

9.424,53

9.324,53

1.244,99

7.887,69

2,15

0,00

32,04

io0,oo

0,00

0,00

157,66

66.02.06 Spitale

9.424,53

9.324,53

1.244,99

7.887,69

2,15

0,00

32,04

100,00

0,00

0,00

157,66

A. Lucrări în continuare

6.928,61

6.928,61

897,10

5.865,66

0,15

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

157,66

Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale in aria Timișoara-Varset HCL 184/24.04.2012

6.526,83

6.526,83

844,87

5.524,15

0,15

0,00

0,00

,00

0,00

0,00

157,66

Prenatal Diagnosis Networek (SCM)

401,78

401,78

52,23

341,51

0,00

0,00

8,04

j

6,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

2.495,92

2.395,92

347,89

2.022,03

2,00

0,00

24,00

100,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE I

Buget de Stat

Buget EU

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt. Neeligibile (inclusiv

TVA)

0

1=2+8+10

2—3+4+S+6+7+9+

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnaționala privind impactul terapeutic si de prevenire a cancerului si bolilor congenitale in perioada perinatala /HEALTH RESEARCH NETWORK (FEDR)

2.271,92

2.271,92

334,89

1.937,03

0,00

0,00

0,00

0

,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara SMIS 26136, HCL 333/2014

224,00

124,00

13,00

85,00

2,00

0,00

24,00

100^00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

279,45

279,45

41,43

221,65

16,37

0,00

0,00

0

,00

0,00

0,00

0,00

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

239,45

239,45

41,43

191,65

6,37

0,00

0,00

i

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

239,45

239,45

41,43

191,65

6,37

0,00

0,00

0^00

0,00

0,00

0,00

Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională și a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA)

239,45

239,45

41,43

191,65

6,37

0,00

0,00

I

0,00

0,00

0,00

0,00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

40,00

40,00

0,00

30,00

10,00

0,00

0,00

0

,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

40,00

40,00

0,00

30,00

10,00

0,00

0,00

0^00

0,00

0,00

0,00

O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru participarea la Convenția Primarilor -CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380

40,00

40,00

0,00

30,00

10,00

0,00

0,00

0

ioo

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de

Stat

Buget EU

Buget local

Buget Parteneri Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

i

Avans |pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt. Neeligibile (inclusiv

TVA)

0

1=2+8+10

Z-3+4+5+6+7+9+

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

12.45531

10.130,51

1.498,74

6.822,88

52,53

270,90

611,40

1

0

,00

0,00

2.324,80

874,06

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

7.284,09

6.203,21

938,66

4.273,16

52,53

270,90

611,40

0

,00

0,00

1.080,88

56,56

A. Lucrări în continuare

7.284,09

6.203,21

938,66

4.273,16

52,53

270,90

611,40

0,00

0,00

1.080,88

56,56

Reabilitare clădire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012

3.828,04

2.747,16

484,39

2.205,15

1,06

0,00

0,00

0

,00

0,00

1.080,88

56,56

Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitatî „Podul Lung" Timișoara HCL 293/2011

2.152,49

2.152,49

301,05

1.370,48

34,11

41,64

405,21

i

1

o'oo

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea Serviciului pentru Protecția

Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/2011/POR

1.303,56

1.303,56

153,22

697,53

17,36

229,26

206,19

0!00

0,00

0,00

0,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

A. Lucrări în continuare

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.243,92

817,50

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011

5.171,22

3.927,30

560,08

2.549,72

0,00

0,00

0,00

0

,00

0,00

1.243,92

817,50

Capitolul 70.02 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

154.122,60

128.890,03

15.784,80

72.143,77

7.416,81

1.261,71

2.826,60

1.373

>02

6.961,14

23.859,55

22.495,20

70.02.03 Locuințe

27.361,96

27.347,94

2.818,12

12.866,13

4.697,18

338,06

0,00

14

,02

6.628,45

0,00

0,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

27.361,96

27.347,94

2.818,12

12.866,13

4.697,18

338,06

0,00

14

,02

6.628,45

0,00

0,00

A.Lucrări în continuare

51,42

37,40

0,00

28,05

9,35

0,00

0,00

14i02

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE

Buget de

Stat

Buget EU

Buget local              |

Buget

Parteneri

&

Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

1

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibile (inclusiv

TVA)

Avans derula

pt. re

0

1=2+8+10

2=34-4+5+6+7+9+

3

4

5

6

7

s

9

10

n

Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a clădirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piața europeana a renovărilor de clădiri- NeZeR HCL 108/2014

51,42

37,40

0,00

28,05

9,35

0,00

0,00

14

,02

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

27.310,54

27.310,54

2.818,12

12.838,08

4.687,83

338,06

0,00

0,00

6.628,45

0,00

0,00

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bI4C2; b-dul I.C. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B-dul C. Torontalului nr.15, Sc. A+B+C)

5.643,88

5.643,88

573,38

2.612,08

530,91

83,70

0,00

0,oo

1.843,81

0,00

0,00

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. A+B+C; C. Sagului nr.1-3-5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. A+fUC; C. Sgului nr.24: C. Sagului nr.38, bl 15B; C.Sagului nr.52)

8.816,09

8.816,09

902,78

4.112,64

1.671,81

41,84

0,00

(

L00

2.087,02

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

Buget de

Stat

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9+

3

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 3 -cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Se. A+B+C; str. Brândușei nr.14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C. Sever Bocu bl. B 57)

4.477,48

4.477,48

471,53

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”-faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Șagului nr. 72-78, str. Simion Bărnțiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take Ionescu nr. 45, B-dul Take Ionescu nr. 37, Calea Șagului nr. 35-37, Calea Șagului nr. 53-55)”

8.373,09

8.373,09

870,43

70.02.50 : Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

126.760,64

101.542,09

12.966,68

A. Lucrări în continuare

126.760,64

101.542,09

12.966,68

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010

41.847,98

32.536,21

4.642,95

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara (CETATE ), HCL 355/2010

50.042,52

39.487,34

5.590,75

SURSE DE FINANȚARE Ș

Buget EU

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans |pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibile (inclusiv

TVA)

4

5

6

7

8 '

9

10

ii

2.148,07

873,20

55,74

0,00

0,00

928,94

0,00

0,00

3.965,29

1.611,91

156,78

0,00

0,00

1.768,68

0,00

0,00

59.277,64

2.719,63

923,65

2.826,60

1,359,00

332,69

23.859,55

22.495,20

59.277,64

2.719,63

923,65

2.826,60

1.359,00

332,69

23.859,55

22.495,20

21.136,49

67,69

0,00

806,31

9,00

0,00

9.311,77

5.882,77

25.403,56

1,07

0,00

8,93

6,00

0,00

10.555,18

8.483,03

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE !

Buget de

Stat

Buget EU

1

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite 1FC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

i

Avans jpt. derulaire

Cheltuieli

Eligibile

Chelt. Neeligibile (inclusiv

TVA)

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9+

3

4

5

6

7

s

9

10

ii

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010

2.154,62

2.154,62

119,77

545,61

332,69

504,48

319,38

0,00

332,69

0,00

0,00

Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

3.878,37

3.878,37

261,74

1.192,37

1.454,11

272,18

697,97

0,00

0,00

0,00

0,00

Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012

13.357,83

11.536,56

819,57

3.733,62

508,90

19,89

244,28

0,00

0,00

1.821,27

6.210,30

Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere TimisoaraHCL218/2012

9.595,23

7.423,90

977,65

4.450,67

0,22

74,40

1,86

ioo

0,00

2.171,33

1.919,10

Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara HCL 408/13.12.2012

5.182,93

3.940,79

554,25

2.523,17

62,80

52,70

747,87

i

1.242,14

0,00

0,00

0,00

Speeding every european digital SEED HCL 37/2012

701,16

584,30

0,00

292,15

292,15

0,00

0,00

116,86

0,00

0,00

0,00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

i

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in județul Timiș (proiect Aquatim) HCL 364/2010

1.188,19

1.188,19

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01

81.02.06 Energie termică

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01

A. Lucrări în continuare

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

0,00

11.277,01

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE ;

Buget de Stat

Buget EU

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA

Eligibil

Avans pt. derulare

i

Cheltuieli

Eligibile

Chelt. Neeligibile (inclusiv

TVA)

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9+

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării Ia normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009

16.705,47

16.705,47

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

i

i

0,00

0,00

0,00

11.277,01

Capitolul 84.02 Transporturi

195.382,01

155.420,21

25.681,00

116.976,39

114,46

0,00

1.009,73

0,00

588,71

39.961,80

11.049,92

84.02.03 Transport rutier

195.382,01

155.420,21

25.681,00

116.976,39

114,46

0,00

1.009,73

0,00

588,71

39.961,80

11.049,92

84.02.03.02 Transportul în comun

144.476,66

104.514,86

18.417,02

83.907,79

29,47

0,00

0,00

0,00

588,71

39.961,80

1.571,87

A. Lucrări în continuare

116.866,94

84.835,14

14.953,37

68.139,87

21,99

0,00

0,00

0,00

303,12

32.031,80

1.416,79

Trafic management si supraveghere video

HCL 98/14.09.2012

60.791,93

43.506,93

7.674,47

34.937,35

0,00

0,00

0,00

i

1

6,00

0,00

17.285,00

895,11

Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012

22.639,62

17.009,62

3.002,20

13.667,23

0,00

0,00

0,00

0,00

303,12

5.630,00

37,07

Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timișoara HCL 97/14.09.2012

33.347,41

24.230,61

4.276,70

19.469,30

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

9.116,80

484,61

Adressing Challenges Sustainable Mobility

Planning CH4LLENGE

87,98

87,98

0,00

65,99

21,99

0,00

0,00

(1,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

27.609,72

19.679,72

3.463,65

15.767,92

7,48

0,00

0,00

0,00

285,59

7.930,00

155,08

Extindere rețea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda)

27.609,72

19.679,72

3.463,65

15.767,92

7,48

0,00

0,00

0,00

285,59

7.930,00

155,08

84.02.03.01 Drumuri si poduri

45.666,48

45.666,48

6.516,86

29.66739

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2014

Valoare proiect 2014

SURSE DE FINANȚARE !

Buget de

Stat

Buget EU

i i

Buget local

Buget Parteneri & Alte Surse

Credite IFC

Avans pentru derulare

Contribuție proprie

Contr. Proprie

TVA Eligibil

Avans! pt. derulare

Cheltuieli

Eligibile

Chelt.

Neeligibile (inclusiv

TVA)

0

1=2+8+10

2=3+4+5+6+7+9+

3

4

5

6

7

8

9

10

u

A. Lucrări în continuare

45.666,48

45.666,48

6.516,86

29.667,39

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05

Amenajare    Complex    rutier    zona

Michelangelo etapa I HCL356/2011

45.666,48

45.666,48

6.516,86

29.667,39

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

0,00

9.478,05

84.02.03.03 Străzi

5.238,87

5.238,87

747,12

3.401,21

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

5.238,87

5.238,87

747,12

3.401,21

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2011

5.238,87

5.238,87

747,12

3.401,21

84,66

0,00

1.005,88

I

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE

Aurelia JUNIE

Verificat,

SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ Gabriela BIC A

întocmit,

CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ

Luminița TOMA

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DEZVOLTARE SC 2014-

APROBAT PRIMAR, Nicolae ROBI


HCL

PROGRAM DEZVOLTARE 2014-2016 PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ NE RAMBURSABILĂ

Valoare proiect pe surse de finanțare

Cheltuieli anterioare 2014

2014

DENUMIREA OBIECTIVULUI

valoare totala cu TVA

valoare totala fara TVA

total TVA

finanțare UE

finanțare stat

alte surse

buget local

sume cheltuite anterior anului 2014

MB

TOTAL 2014 (fara avans)

finanțare UE

finanțare stat

alte surse

BUGET LOCAL

CREDIT 11C

eligibil

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

sume cheltuite in implementa re

finanțare UE

finanțare stat

alte

surse

cheltuieli eligibile

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

AVANS

2014

Avans pentru derulare

Contribîtie proprie

eligibil

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

TOTAL GENERALI

666.745,42

523.859,99

140.829,09

358.874,76

142.575,21

7.840,43

155.204,61

294.229,10

121.655,57

88.499,64

277,04

16.011,54

14.888,77

52.677,15

3.753,87

322.648,22

204.661,52

44.335,78

7.549,85

20.247,22

1.473,02

112.000,00

TOTAL GENERAL II

666.745,42

523,859,99

140.829,09

358.874,76

142.575,21

7.840,43

32.804,07

28.641,43

93.759,11

294.229,10

121,655,57

88.499,64

277,04

16.011,54

14.888,77

52.677,15

3.753,87

322.648,22

204.661,52

44.335,78

7.549,85

9.414,38

6.154,18

4,678,66

1.473,02

66,146,15

45.853,85

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

603.119,59

487.010,07

114.053,18

318.137,69

134.185,94

926,39

27.663,11

28.254,21

91.701,84

294.133,26

121.583,18

88.483,74

277,04

16.009,74

14.883,02

52.677,15

3.723,22

272.630,01

173.489,25

37.630,96

635,81

4.704,44

5.816,12

4.654,66

1.373,02

58.216,15

45.698,77

LUCRĂRI NOI - B

63.625,83

36.849,92

26.775,91

40.737,07

8.389,27

6.914,04

5.140,96

387,22

2.057,27

95,84

72,39

15,90

0,00

1,80

5,75

0,00

30,65

50.018,21

31.172,27

6.704,82

6.914,04

4.709,94

338,06

24,00

100,00

7.930,00

155,08

TOTALGENERALCHELTUIELI

666.745,42

523.859,99

140.829,09

358.874,76

142.575,21

7.840,43

32.804,07

28.641,43

93.759,11

294.229,10

121.655,57

88,499,64

277,04

16.011,54

14.888,77

52.677,15

3.753,87

322.648,22

204.661,52

44.335,78

7.549,85

9.414,38

6.154,18

4.678,66

1.473,02

66,146,15

45.853,85

Capitolul 65.02 învățământ

1.188,97

958,85

230,12

856,75

118,32

0,00

19,90

0,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

709,83

609,14

84,82

0,00

15,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.02.04 învățământ secundar

1.188,97

958,85

230,12

856,75

118,32

0,00

19,90

0,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

709,83

609,14

84,82

0,00

15,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

1.188,97

958,85

230,12

856,75

118,32

0,00

19,90

0,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

709,83

609,14

84,82

0,00

15,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

194,00

156,45

37,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,80

64,90

9,66

0,00

3,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale și recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timișoara HCL161/23.10.2012

69,00

55,65

13,35

47,00

0,00

24,80

18,70

2,86

0,00

3,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale și recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timișoara HCL 161/23,10,2012

125,00

100,81

24,19

72,00

0,00

53,00

46,20

6,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

994,97

802,40

192,57

856,75

118,32

0,00

19,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

632,03

544,24

75,16

0,00

12,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea creativitatii și capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/2014

362,50

292,34

70,16

312,13

43,12

0,00

7,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242,00

208,37

28,79

0,00

4,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Cariera-provocarea mea "Colegiul Tehnic

Ion Mincu Timișoara. (FSE) HCL

273,45

220.52

52,93

235,45

32,53

0,00

5,47

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

150,03

129,18

17,85

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea creativitatii și capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul Silvic " Casa Verde" Timișoara (FSE) HCL 406/2014

359,02

289,53

69,49

309,17

42,67

0,00

7,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

206,69

28,52

0,00

4,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 66.02 Sănătate

17.673,59

15.607,92

2.065,67

13.213,32

2.020,86

8,04

302,86

71,24

2.057,27

50,56

42,97

6,58

0,00

1,01

0,00

0,00

30,65

9.324,53

7.887,69

1.244,99

0,00

2,15

0,00

32,04

100,00

0,00

157,66

66.02.06 Spitale

17.673,59

15.607,92

2.065,67

13.213,32

2.020,86

8,04

302,86

71,24

2.057,27

50,56

42,97

6,58

0,00

1,01

0,00

0,00

30,65

9.324,53

7.887,69

1.244,99

0,00

2,15

0,00

32,04

100,00

0,00

157,66

A. Lucrări în continuare

6.979,17

6.979,17

0,00

5.908,64

903,67

8,04

130,99

27,83

0,00

50,56

42,97

6,58

0,00

1,01

0,00

0,00

0,00

6.928,61

5.865,66

897,10

0,00

0,15

0,00

8,04

0,00

0,00

157,66

Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malfonnatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012

6.577,39

6.577,39

0,00

5.567,13

851,44

0,00

130,99

27,83

0,00

50,56

42,97

6,58

0,00

1,01

0,00

0,00

0,00

6.526,83

5.524,15

844,87

0,00

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

157,66

Prenatal Diagnosis Networek

401,78

401,78

0,00

341,51

52,23

8,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

401,78

341,51

52,23

0,00

0,00

0,00

8,04

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

10.694,42

8.628,75

2.065,67

7.304,68

1.117,19

0,00

171,87

43,41

2.057,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,65

2.395,92

2.022,03

347,89

0,00

2,00

0,00

24,00

100,00

0,00

0,00

Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnaționala privind impactul terapeutic si de prevenire a cancerului si bolilor congenitale in perioada perinatala /HEALTH RESEARCH NETWORK (FEDR)       |

2.271,92

1.937,03

334,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAM DEZVOLTARE 2014-2016  1

DENUMIREA OBIECTIVULUI

•/TOTAL/

(fara avans)

finanțare

UE

finanțare stat

alte surse

BUGET LOCAL

Credite

/•.TOTAL/;

(fara avhns)

finanțare

UE

finanțare stat

BUGET LOCAL

Credite

eligibil

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

AVANS

2015

eligibil

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

AVANS

2016

0

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

TOTAL GENERAL I

52.111,36

30.151,05

6.086,14

0,00

15.874,17                   9.093,69

0,00

59,40

44,55

0,00

14,85

0,00

0,00

TOTAL GENERAL H

52.111,36

30.151,05

6.086,14

0,00

1.637,39

6.630,68

7.606,10

9.093,69

0,00

59,40

44,55

0,00

14,85

0,00

0,00

0,00

0,00

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

36.358,29

18.742,62

4.085,89

0,00

1.363,75

6.587,27

5.578,76

9.093,69

0,00

59,40

44,55

0,00

14,85

0,00

0,00

0,00

0,00

LUCRĂRI NOI-B

15.753,07

11.408,43

2.000,25

0,00

273,64

43,41

2.027,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL CHELTUIELI

52.111,36

30.151,05

6.086,14

0,00

1.637,39

6.630,68

7.606,10

9,093,69

0,00

59,40

44,55

0,00

14,85

0,00

0,00

0,00

0,00

din care pe capitole

Capitolul 65.02 învățământ

362,96

312,51

43,18

0,00

7,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.02.04 învățământ secundar

362,96

312,51

43,18

0,00

7,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

362,96

312,51

43,18

0,00

7,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A, Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale ți culturale ți recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timișoara HCL161/23.10,2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale și recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri Lic. Teoretic D. Obradovici Timișoara HCL 161/23,10.2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

362,96

312,51

43,18

0,00

7,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea creativitatii și capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/2014

120,51

103,76

14,34

0,00

2,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Cariera-provocarea mea "Colegiul Tehnic

Ion M'incu Timișoara (FSE) HCL-

123,42

106,27

14,68

0,00

2,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea creativitatii și capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii - Colegiul Silvic " Casa Verde" Timișoara (FSE) HCL 406/2014

119,03

102,48

14,16

0,00

2,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 66.02 Sănătate

10.539,77

7.198,67

1.100,98

0,00

169,37

43,41

2.027,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.02.06 Spitale

10.539,77

7.198,67

1.100,98

0,00

169,37

43,41

2.027,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prenatal Diagnosis Networek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

10.539,77

7.198,67

1.100,98

0,00

169,37

43,41

2.027,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnaționala privind impactul terapeutic si de prevenire a cancerului si bolilor congenitale in perioada perinatala /HEALTH RESEARCH NETWORK (FEDR)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

valoare totala cu TVA

valoare totala fara TVA

total TVA

finanțare UE

finanțare stat

alte surse

buget local

sume cheltuite anterior anului 2014

:■ Facturi /plătite in 2014(inclu sisTVA)

TOTAL 2014 (fara avans)

finanțare UE

finanțare stat

alte surse

BUGETLOCAL

CREDIT IFC

eligibil

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

sume cheltuite in implementa re

finanțare

UE

finanțare stat

alte

surse

cheltuieli eligibile

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

AVANS

2014

Avans pentru derulare

Contribitie proprie

eligibil

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

0

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obstretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara S.MIS 26136, HCL 333/2015

10,694,42

8,628,75

2.065.67

7,304,68

1.117,19

0,00

171,87

43,41

2.057,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,65

124,00

85,00

13.00

0,00

2,00

0,00

24.00

100,00

0,0(1

0,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

498,65

463,81

34,84

379,72

41,43

0,00

42,66

0,00

34,84

179,59

79,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

279,45

221,65

41,43

0,00

16,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.02,03,04 Instituții publice de spectacole și concerte

318,65

318,65

0,00

270,85

41,43

0,00

6,37

0.00

0,00

79,20

79,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239,45

191,65

41,43

0,00

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

318,65

318,65

0,00

270,85

41,43

0,00

6,37

0,00

0,00

79,20

79,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239,45

191,65

41,43

0,00

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională și a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA)

318,65

318,65

0,00

270,85

41,43

0,00

6,37

0,00

0,00

79,20

79,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239,45

191,65

41,43

0,00

6,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67702.05.03Înt reținere grăd ini- pa rcuri ——

zone verzi, baze sportive și de agrement

180,00

145,16

34,84

108,87

0,00

0,00

36,29

0,00

34,84

100,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

30,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

180,00

145,16

34,84

108,87

0,00

0,00

36,29

0,00

34,84

100,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

30,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru participarea la Convenția Primarilor -CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380

180,00

145,16

34,84

108,87

0,00

0,00

36,29

0,00

34,84

100,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

30,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

13.697,47

11.067,30

2.630,27

9.126,40

2.004,74

0,00

227,16

351,99

1.987,18

3.566,96

2.303,52

505,99

0,00

57,34

78,36

621,75

129,49

10.130,51

6.822,88

1.498,74

0,00

52,53

270,90

611,40

0,00

2.324,80

874,06

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

9.703,14

7.839,43

1.863,81

6.532,81

1.435,02

0,00

162,60

351,99

1.220,72

3.499,93

2.259,65

496,35

0,00

56,25

78,36

609,32

129,49

6.203,21

4.273,16

938,66

0,00

52,53

270,90

611,40

0,00

1.080,88

56,56

A. Lucrări în continuare

9.703,14

7.839,43

1.863,81

6,532,81

1.435,02

0,00

162,60

351,99

1.220,72

3.499,93

2.259,65

496,35

0,00

56,25

78,36

609,32

129,49

6.203,21

4.273,16

938,66

0,00

52,53

270,90

611,40

0,00

1.080,88

56,56

Reabilitare clădire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28,09,2012

2.995,20

2.419,63

575,57

2.404,46

528,17

0,00

59,84

2,73

0,00

248,05

199,31

43,78

0,00

4,96

0,00

0,00

.83,10

2.747,16

2,205,15

484,39

0,00

1,06

0,00

0,00

0,00

1.080,88

56,56

Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung" Timișoara I-ICL 293/2011

5.162,56

4.171,27

991,29

3.319,68

729,21

0,00

82,63

49,20

981,84

3.010,07

1.949,20

428,16

0,00

48,52

7,56

576,63

15,66

2.152,49

1.370,48

301,05

0,00

34,11

41,64

405,21

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea Serviciului pentru Protecția

Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/2011/POR

1.545,38

1.248,53

296,95

808,67

177,64

0,00

20,13

300,06

238,88

241,81

111,14

24,41

0,00

2,77

70,80

32,69

30,73

1.303,56

697,53

153,22

0,00

17,36

229,26

206,19

0,00

0,00

0,00

68,02.15.02 Cantine de ajutor social

3.994,33

3.227,87

766,46

2.593,59

569,72

0,00

64,56

0,00

766,46

67,03

43,87

9,64

0,00

1,09

0,00

12,43

0,00

3.927,30

2.549,72

560,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

A. Lucrări în continuare

3.994,33

3.227,87

766,46

2.593,59

569,72

0,00

64,56

0,00

766,46

67,03

43,87

9,64

0,00

1,09

0,00

12,43

0,00

3.927,30

2.549,72

560,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr,8 HCL 288/03.08,2011

3,994,33

3.227,87

766,46

2.593,59

569,72

0,00

64,56

0,00

766,46

67,03

43,87

9,64

0,00

1,09

0,00

12,43

0,00

3.927,30

2.549,72

560,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.243,92

817,50

Capitolul 70.02 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

189.744,64

138.957,02

50.787,58

101.309,37

22.155,82

7.238,18

19.714,54

10.005,49

29.321,24

25.513,28

10.472,80

2.285,12

277,04

6.582,20

1.244,75

4.651,37

3.298,67

128.890,03

72.143,77

15.784,80

6.961,14

7.416,81

1.261,71

2.826,60

1.373,02

23.859,55

22.495,20

70.02.03 Locuințe

27.422,73

7.641,45

19.781,28

12.922,22

2.818,12

6.628,45

4.715,88

338,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.347,94

12,866,13

2.818,12

6.628,45

4.697,18

338,06

0,00

14,02

0,00

0,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

27.422,73

7.641,45

19.781,28

12.922,22

2.818,12

6.628,45

4.715,88

338,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.347,94

12.866,13

2.818,12

6.628,45

4.697,18

338,06

0,00

14,02

0,00

0,00

A.Lucrări în continuare

112,19

105,14

7,05

84,14

0,00

0,00

28,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,40

28,05

0,00

0,00

9,35

0,00

0,00

14,02

0,00

0,00

Promovarea unor măsuri NZEBR de renovare a clădirilor în sistem "o energie", inteligente și integrate pe piața europeană a renovărilor de clădiri -NeZeR

112,19

105,14

7,05

84,14

0,00

0,00

28,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,40

28,05

0,00

0,00

9,35

0,00

0,00

14,02

0,00

0,00

B. Lucrări noi

27.310,54

7.536,31

19.774,23

12.838,08

2.818,12

6.628,45

4.687,83

338,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.310,54

12.838,08

2.818,12

6.628,45

4.687,83

338,06

0,00

0,00

0,00

0,00

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr. 12, bl A3; B-dul C, Aradului nr, 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul I,C. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B-dul C. Torontalului nr.15, Se. A+B+C)

5,643,88

105,14

5.538,74

2.612,08

573,38

1.843,81

530,91

83,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.643,88

2.612,08

573,38

1.843,81

530,91

83,70

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

■     2015 i;;.

(fara avans)

finanțare UE

finanțare stat

alte surse

BUGET LOCAL

Credite

TOTAL

(fara avans)

finanțare

UE

finanțare stat

BUGET LOCAL

Credite

eligibil

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

AVANS

2015

eligibil

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

AVANS

2016

0

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obslretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara SM’IS 26136, HCL 333/2015

10.539,77

7.198,67

1.100,98

0,00

169,37

43,41

2 027,34

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 67,02 Cultură, recreere și religie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole si concerte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională și a Comunității HCL 181/24.04,2012 (IPA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

rte1      î     . j*            w j*. <  ,         ■

zone verzi, baze sportive si de agrement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru participarea la Convenția Primarilor -CONURBANT, CIP - 1EE - 2010, nr.271380

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68»02406 Asistenta sociala pentru familie si copii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare clădire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung" Timișoara HCL 293/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea Serviciului pentru Protecția Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/201 l/POR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68,02.15.02 Cantine de ajutor social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A, Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane i’ara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.201 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 70.02 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

35.402,09

18.676,64

4.085,89

0,00

473,53

6.587,27

5.578,76

9.093,69

0,00

37,40

28,05

0,00

9,35

0,00

0,00

0,00

0,00

70.02.03Locuințe

37,40

28,05

0,00

0,00

9,35

0,00

0,00

0,00

0,00

37,40

28,05

0,00

9,35

0,00

0,00

0,00

0,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

37,40

28,05

0,00

0,00

9,35

0,00

0,00

0,00

0,00

37,40

28,05

0,00

9,35

0,00

0,00

0,00

0,00

A.Lucrări în continuare

37,40

28,05

0,00

0,00

9,35

0,00

0,00

0,00

0,00

37,40

28,05

0,00

9,35

0,00

0,00

0,00

0,00

Promovarea unor măsuri NZEBR de renovare a clădirilor în sistem "o energie", inteligente și integrate pe piața europeană a renovărilor de clădiri -NeZeR

37,40

28,05

0,00

0,00

9,35

0,00

0,00

0,00

0,00

37,40

28,05

0,00

9,35

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul I.C, Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B-dul C. Torontalului nr. 1.5, Sc, A+B+C)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

buget local

sume cheltuite anterior anului 2014

BUGET LOCAL

CREDI

TIFC

DENUMIREA OBIECTIVULUI

valoare totala cu TVA

valoare totala fara TVA

sume cheltuite in implementa re

Tacturi

TOTAL 2014 (fara avans)

total TVA

finanțare

UE

finanțare stat

alte surse

eligibil

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

finanțare UE

finanțare stat

alte

surse

eligibil

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

plătite in; 2014(inclu

finanțare UE

finanțare stat

alte surse

cheltuieli eligibile

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

AVANS

2014

Avans pentru derulare

Contribitie proprie

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit inediu sub 350 de euro/lună”- tea. 4, cod SMIS 48191 (C.Șagului nr.83.bl.9,sc. A+B+C; C. Șagului nr.1-3-5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. A+B+C; C. Sgului nr.24; C. Șagului nr.38, bl. 15B; C.Sagului nr.52)

8.816,09

7.109,75

1.706,34

4.112,64

902,78

2.087,02

1.671,81

41,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

8.816,09

4.112,64

902,78

2.087,02

1.671,81

41.84

0,00

0,00

0,00

0,00

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 3 -

--------.107_14

-- 4.370,34

------27148^07'

- ---4-71,-53-

- - 928;94

------8-79;26

- ■—0,00

----------0-00.

-------0;00

--O;0O

--------0,00

----------0,00

------0;00

- - 4:477,48-

.— 2448,0-7-

------471;53-

---928ț94

—873,20

------55?74

----------0,00

------0,00

_________-0,00

-- . 0,00-.

nr,25A, Sc, A+B+C; str. Brândușei nr, 14, Sc A+B, B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc, A+B; B-dul L.Rebreanu nr,141;C. SeverBocubl.B57)

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”-faza 2” Cod SMIS 48189 (str, Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Șagului nr. 72-78, str, Siraion Bămțiu, nr. 63/A, B-dul Take lonescu nr. 63, B-dul Take lonescu nr. 45, B-dul Take lonescu nr. 37, Calea Șagului nr, 35-37, Calea Șagului nr. 53-55)”

8.373,09

108,14

8.264,95

3.965,29

870,43

1.768,68

1.611,91

156,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.373,09

3.965,29

870,43

1.768,68

1.611,91

156,78

0,00

0,00

0,00

0,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

162.321,91

131.315,57

31.006,30

88.387,15

19.337,70

609,73

14.998,66

9.667,43

29.321,24

25.513,28

10.472,80

2,285,12

277,04

6,582,20

1.244,75

4.651,37

3.298,67

101.542,09

59.277,64

12.966,68

332,69

2.719,63

923,65

2.826,60

1.359,00

23.859,55

22,495,20

A. Lucrări în continuare

162.321,91

131.315,57

31.006,30

88,387,15

19.337,70

609,73

14.998,66

9.667,43

29.321,24

25.513,28

10.472,80

2,285,12

277,04

6.582,20

1.244,75

4.651,37

3.298,67

101.542,09

59.277,64

12.966,68

332,69

2.719,63

923,65

2.826,60

1.359,00

23.859,55

22,495,20

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010

49.207,39

39,759,44

9.447,95

27.967,71

6.143,50

0,00

696,15

6.140,58

8.259,45

1.355,83

885,28

194,47

0,00

22,04

1,03

253,01

2.544,22

32.536,21

21.136,49

4.642,95

0,00

67,69

0,00

806,31

0,00

9.311,77

5,882,77

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE), HCL 355/2010

65.588,18

53.005,71

12.582,47

42.034,81

9.233,53

0,00

1.046,29

718,04

12.555,51

6,051,50

3.928,60

862,97

0,00

97,79

0,00

1.162,14

0,00

39.487,34

25.403,56

5.590,75

0,00

1,07

0,00

8,93

0,00

10.555,18

8.483,03

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010

3.559,84

2.881,44

678,40

999,95

219,50

609,73

609,73

535,56

585,37

1.405,24

454,34

99,73

277,04

277,04

31,09

266,00

0,00

2.154,62

545,61

119,77

332,69

332,69

504,48

319,38

0,00

0,00

0,00

Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

19.159,21

15,502,87

3,656,32

5.918,00

1.299,07

0,00

7.217,07

1.260,88

3.464,19

15.280,82

4.725,62

1.037,33

0,00

5.762,96

988,69

2.766,22

32,95

3.878,37

1.192,37

261,74

0,00

1.454,11

272,18

697,97

0,00

0,00

0,00

Centru Regional de Competente si

Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul

Automotive, HCL 179/2012

12,625,32

10.193,19

2.432,11

4.023,13

883,13

0,00

4,906,26

457,80

2.355,00

1.088,75

289,51

63,56

0,00

353,07

213,38

169,23

721,50

11.536,56

3,733,62

819,57

0,00

508,90

19,89

244,28

0,00

1.821,27

6.210,30

Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara HCL 218/2012

7.489,23

6.049,65

1.439,58

4.542,53

997,83

0,00

113,07

491,31

1.344,49

139,73

91,86

20,18

0,00

2,28

0,00

25,41

0,00

7,423,90

4.450,67

977,65

0,00

0,22

74,40

1,86

0,00

2.171,33

1,919,10

Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara HCL 408/13.12.2012

3.999,74

3.230,27

769,47

2,554,52

561,14

0,00

63,59

63,26

757,23

58,93

31,35

6,88

0,00

0,78

10,56

9,36

0,00

3.940,79

2.523,17

554,25

0,00

62,80

52,70

747,87

1.242,14

0,00

0,00

Speeding every european digital SEED HCL

37/2012

693,00

693,00

0,00

346,50

0,00

0,00

346,50

0,00

0,00

132,48

66,24

0,00

0,00

66,24

0,00

0,00

0,00

584,30

292,15

0,00

0,00

292,15

0,00

0,00

116,86

0,00

0,00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

2.056,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

295,06

1.188,19

0,00

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

2.056,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

295,06

1.188,19

0,00

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

2.056,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

295,06

1.188,19

0,00

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in județul Timiș (proiect Aquatim) HCL 364/2010

2.056,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

295,06

1,188,19

0,00

0,00

0,00

1.188,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 81,02 Combustibili si energie

254.081,48

205.056,85

49.024,63

95.351,43

85.816,29

0,00

9.535,15

17.785,70

45.592,91

237.376,02

91.075,43

81.821,29

0,00

8.927,15

13.164,13

42.388,02

0,00

16.705,47

0,00

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

11.277,01

81.02.06 Energie termică

254.081,48

205.056,85

49.024,63

95.351,43

85.816,29

0,00

9.535,15

17.785,70

45.592,91

237,376,02

91.075,43

81.821,29

0,00

8.927,15

13.164,13

42.388,02

0,00

16.705,47

0,00

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

! 11.277,01

BUGET LOCAL

BUGET LOCAL

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2015 (fără avans)

finanțare UE

finanțare stat

alte surse

eligibil

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

AVANS 2015

Credite

TOTAL

2016 j':; (fara avans)

finanțare UE

finanțare stat

eligibil

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

AVANS

2016

Credite

0

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/Iună’*- faza 4, cod SMI.S 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. A+B<; C. Sagului nr.1-3-5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr,79, se. A+B+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl. 15B; C.Sagului nr.52)

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de Locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 3 -«.iSam.Q. JJt.1 JOO.r.R.d< îl.   TArnntn.1i tI ni

------0,00

-.........-0,00

-----------0,00

-----------0.00

--------0-Q0

----------o_09

------------Oj0Q

---------0~00

o oo

-------0.00

-----------0-00

_... otcc

nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brândușei nr, 14, Se A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc, A+B; B-dul L.Rebreanu nr,141;C. Sever Bocu bl. B 57)

“Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/iună”-faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr, 29, bl. T22, Calea Șagului nr, 72-78, str. Simion Bămțiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take Ionescu nr. 45, B-du! Talce Ionescu nr. 37, Calea Șagului nr, 35-37, Calea Șagului nr. 53-55)”

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

35.364,69

18.648,59

4.085,89

0,00

464,18

6.587,27

5.578,76

9.093,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

35.364,69

18.648,59

4,085,89

0,00

464,18

6.587,27

5.578,76

9.093,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010

15,315,35

5,945,94

1,306,08

0,00

148,00

6,139,55

1.775,78

2.900,81

0,00

0,00

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE), HCL 355/2010

20,049,34

12.702,65

2.779,81

0,00

316,18

447,72

3.802,98

6.192,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri, HCL 302/2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara HCL 218/2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara HCL 408/13.12,2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Speeding every european digital SEED HCL

37/2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

868,23

0,00

0,00

0,00

868,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

868,23

0,00

0,00

0,00

868,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

868,23

0,00

0,00

0,00

868,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in județul Timiș (proiect Aquatim) HCL 364/2010

868,23

0,00

0,00

0,00

868,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 81,02 Combustibili si energie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81.02.06 Energie termică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

valoare totala cu TVA

valoare totala fara TVA

total TVA

finanțare UE

finanțare stat

alte surse

buget local

sume cheltuite anterior anului 2014

Facturi plătite in 2014(indu .'sisTVA)'

TOTAL 2014 (fara avans)

finanțare UE

finanțare stat

alte surse

BUGET LOCAL

CREDIT IFC

eligibil

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

sume cheltuite in implementa re

finanțare

UE

finanțare stat

alte

surse

cheltuieli eligibile

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

AVANS

2014

Avans pentru derulare

ContribHie proprie

eligibil

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

A, Lucrări în continuare

254.081,48

205.056,85

49.024,63

95.351,43

85.816,29

0,00

9.535,15

17.785,70

45.592,91

237.376,02

91.075,43

81.821,29

0,00

8.927,15

13.164,13

42.388,02

0,00

16.705,47

0,00

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

11.277,01

Retehnologizarea sistemului centralizat de termofîcare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29,09.2009

254,081,48

205.056,85

49.024,63

95,351,43

85.816,29

0,00

9.535,15

17.785,70

45.592,91

237.376,02

91,075,43

81.821,29

0,00

8.927,15

13.164,13

42.388,02

0,00

16.705,47

0,00

0,00

0,00

608,00

4.621,57

198,89

0,00

0,00

11.277,01

Capitolul 84.02 Transporturi

187.804,21

151.748,24

36.055,98

138.637,77

30.417,75

594,21

2.961,80

427,01

14.765,67

27.423,69

17.681,65

3.880,66

0,00

443,84

401,53

5.016,01

0,00

155,420,21

116.976,39

25.681,00

588,71

114,46

0,00

1.009,73

0,00

39.961,80

11.049,92

84.02.03 Transport rutier

187.804,21

151.748,24

36.055,98

138.637,77

30.417,75

594,21

2.961,80

427,01

14.765,67

27.423,69

17.681,65

3.880,66

0,00

443,84

401,53

5.016,01

0,00

155.420,21

116.976,39

25.681,00

588,71

114,46

0,00

1.009,73

0,00

39.961,80

11.049,92

84.02.03.02 Transportul în comun

110.530,91

89,285,98

21.244,93

88.558,33

19.417,10

594,21

1.716,27

245,00

0,00

1.055,74

670,81

143,99

0,00

21,42

219,52

0,00

0,00

104.514,86

83.907,79

18.417,02

588,71

29,47

0,00

0,00

0,00

39.961,80

1.571,87

A. Lucrări în continuare

85.905,01

69.403,52

16.501,49

68.820,77

15.081,46

308,62

1.454,91

239,25

0,00

959,90

598,42

128,09

0,00

19,62

213,77

0,00

0,00

84.835,14

68.139,87

14.953,37

303,12

21,99

0,00

0,00

0,00

32.031,80

1.416,79

Trafic management si supraveghere video

HCL 98/14.09.2012

-—35:307,62

—87454,74-

-----3'5.1'09,12

---7:712)20’

---------0)00

----873)90

——25’5,-43’

-----171)77

----37)73

■-----0)00

- 4)27

-----”0,00’

-------0,00

— 43)5 06)93'

—3'4:937)35-

—7)674)47

--------0;00

.....—0)00

-------0;00

---------0,00

—17.285,00

------895?11-

43.762,36

’•    •’ 673’4’

0)00

41766

Extindere rețea troleibuz Dumbrăvi ța (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara - Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012

17.228,69

13.914,13

3.314,56

13.813,25

3.034,28

303,12

40,70

37,34

0,00

219,07

146,02

32,08

0,00

3,63

37,34

0,00

0,00

17,009,62

13.667,23

3.002,20

303,12

0,00

0,00

0,00

0,00

5,630,00

37,07

Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timișoara HCL 97/14,09.2012

24.695,62

19.963,43

4,732,19

19.734,64

4.334,98

0,00

491,23

134,77

0,00

465,01

265,34

58,28

0,00

6,62

134,77

0,00

0,00

24,230,61

19,469,30

4.276,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.116,80

484,61

Adressing Challenges Sustainable Mobility

Planning CH4LLENGE

218,34

218,34

0,00

163,76

0,00

5,50

49,08

0,00

0,00

20,39

15,29

0,00

0,00

5,10

0,00

0,00

0,00

87,98

65,99

0,00

0,00

21,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

24.625,90

19.882,46

4.743,44

19.737,56

4.335,64

285,59

261,36

5,75

0,00

95,84

72,39

15,90

0,00

1,80

5,75

0,00

0,00

19.679,72

15.767,92

3.463,65

285,59

7,48

0,00

0,00

0,00

7.930,00

155,08

Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara-Ghiroda)

24,625,90

19.882,46

4.743,44

19,737,56

4.335,64

285,59

261,36

5,75

0,00

95,84

72,39

15,90

0,00

1,80

5,75

0,00

0,00

19.679,72

15.767,92

3,463,65

285,59

7,48

0,00

0,00

0,00

7,930,00

155,08

84.02.03.01 Drumuri si poduri

68.991,74

55.768,87

13.222,87

44.701,31

9.819,27

0,00

1.111,66

182,01

13.177,49

23.325,26

15.033,92

3,302,41

0,00

373,21

182,01

4.433,71

0,00

45.666,48

29.667,39

6.516,86

0,00

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

9.478,05

A. Lucrări în continuare

68.991,74

55.768,87

13.222,87

44.701,31

9.819,27

0,00

1.111,66

182,01

13.177,49

23.325,26

15.033,92

3.302,41

0,00

373,21

182,01

4.433,71

0,00

45.666,48

29.667,39

6.516,86

0,00

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

9.478,05

Amenajare Complex rutier zona Michelangelo etapa 1HCL356/2011

68,991,74

55.768,87

13.222,87

44.701,31

9,819,27

0,00

1.111,66

182,01.

13.177,49

23.325,26

15.033,92

3.302,41

0,00

373,21

182,01

4.433,71

0,00

45.666,48

29.667,39

6,516,86

0,00

0,33

0,00

3,85

0,00

0,00

9,478,05

84.02.03.03 Străzi

8.281,56

6.693,39

1.588,18

5.378,13

1.181,38

0,00

133,87

0,00

1.588,18

3,042,69

1.976,92

434,26

0,00

49,21

0,00

582,30

0,00

5.238,87

3.401,21

747,12

0,00

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

8.281,56

6.693,39

1.588,18

5.378,13

1.181,38

0,00

133,87

0,00

1.588,18

3.042,69

1.976,92

434,26

0,00

49,21

0,00

582,30

0,00

5,238,87

3.401,21

747,12

0,00

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2011

8.281,56

6.693,39

1.588,18

5.378,13

1.181,38

0,00

133,87

0,00

1,588,18

3,042,69

1.976,92

434,26

0,00

49,21

0,00

582,30

0,00

5,238,87

3.401,21

747,12

0,00

84,66

0,00

1.005,88

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

(fara avans)

finanțare UE

finanțare stat

alte surse

BUGET LOCAL

Credite

TOTAL

(fa ra avans)

finanțare

UE

finanțare stat

BUGET LOCAL

Credite

eligibil

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

AVANS

2015

eligibil

neeligibil inclusiv TVA

TVA eligibil

AVANS

2016

0

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

A. Lucrări tn continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_

0,00

0,00

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la nonnele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29,09,2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

4.938,31

3.963,23

856,09

0,00

118,99

0,00

0,00

0,00

0,00

22,00

16,50

0,00

5,50

0,00

0,00

0,00

0,00

84.02.03 Transport rutier

4.938,31

3.963,23

856,09

0,00

118,99

0,00

0,00

0,00

0,00

22,00

16,50

0,00

5,50

0,00

0,00

0,00

0,00

84.02.03.02 Transportul în comun

4.938,31

3.963,23

856,09

0,00

118,99

0,00

0,00

0,00

0,00

22,00

16,50

0,00

5,50

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

87,97

65,98

0,00

0,00

21,99

0,00

0,00

0,00

0,00

22,00

16,50

0,00

5,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Trafic management si supraveghere video

HCL 98/14.09.2012

--------0.00.

------------0,00

--0,00

--------------9,00

C

n..nn.

---------0,00

0-00

0-00

Extindere rețea troleibuz Dumbrăvi ța (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara-Dumbrăvița) HCL 87/28.02,2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timișoara HCL 97/14.09.2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adressing Challenges Sustainable Mobility

Planning CH4LLENGE

87,97

65,98

0,00

0,00

21,99

0,00

0,00

0,00

0,00

22,00

16,50

0,00

5,50

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

4.850,34

3.897,25

856,09

0,00

97,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Extindere rețea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timișoara - Ghiroda)

4.850,34

3.897,25

856,09

0,00

97,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.02.03.01 Drumuri si poduri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenajare Complex rutier zona Micheiangelo etapa IHCL3 56/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.02.03.03 Străzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare Str, Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. T. Vladimirescu HCL 405/2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VICEPRIMAR

Ing. Dan DIACONU


DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE

Arh.Aurelia JUNIE


SEF SERVICIUL P.F.I.

Ing.Magdalena NICOARA


SEF SERVICIUL P.F.L.R.N

Ing.Gabriela BICA


ROMÂNIA

Se aprobă,

PRIMAR


NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ

Biroul Generare Proiecte F.L.R.N.

Nr. SC2014- 26406/6.10.2014

REFERAT

privind modificarea bugetului prevăzut pentru Progamul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timișoara

Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timișoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională în vederea asigurării creșterii economice și creării de locuri de muncă.

Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creștere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” a Programului Operațional Regional (POR) al cărui obiectiv general îl reprezintă creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.

Pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Axa prioritară 1, Municipiul Timișoara a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creștere Timișoara (PID), care împreună cu lista proiectelor prioritare au fost avizate de către Comitetului de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (C.M.C.) prin Decizia nr. 7 din data de 17.05.2010.

Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, are ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de acțiune urbană), clar delimitate spațial în cadrul orașelor, cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a orașului, cât și a zonei înconjurătoare.

PID este un document de planificare pe termen mediu a dezvoltării Polului de creștere Timișoara care, pe baza analizei diagnostic, propune strategia de dezvoltare pe termen mediu și planul de acțiune pentru implementarea acesteia. Planul de acțiune cuprinde proiecte a căror realizare au un impact major în atingerea obiectivelor strategice.

Dorința generală desprinsă din PID este dezvoltarea unei zone moderne si atractive, cu un confort urban unitar la nivelul polului, plăcută atât pentru locuitorii ei, cât și pentru turiști, oamenii de afaceri si investitori, dinamice din punct de vedere economic, iar scopul final este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.

Concentrarea populației, a principalelor activități economice și culturale ale regiunii în Timișoara, precum și faptul că orașul este un important nod de transport multimodal conferă acestuia rolul de principal centru polarizator, nu numai al zonei sale de influență, ci și al întregii regiuni de vest a României. Nivelul de dezvoltare al regiunii vest este direct influențat de gradul și dinamica de dezvoltare a Timișoarei, prin multitudinea de funcții de grad superior pe care orașul, ca nucleu al polului le îndeplinește, acesta acționând ca centru de creștere economică.

Însă, pentru asigurarea dezvoltării economice durabile, dinamice și competitive este necesară atragerea de fonduri nerambursabile de către autoritățile administrației publice locale, în vederea reabilitării, modernizării și reorganizării zonelor reprezentative ale orașului.

În acest sens, au fost adoptate, succesiv, mai multe hotărâri de consiliu local privind aprobarea bugetului multianual al Municipiului Timișoara pentru proiectele cu finanțare internațională.

În urma modificărilor intervenite în cadrul bugetului multianual, amintit mai sus, ca urmare a elaborării Programului de Dezvoltare 2013-2016, s-a adoptat HCL nr. 286/30.05.2013 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timișoara, revocat și înlocuit prin HCL nr.388/05.07.2013.

În urma elaborării Programului Multianual de Dezvoltare al Municipiului Timișoara pentru perioada următoare, 2014-2017, se impune adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe modificarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014-2017, structurat după cum urmează: Investiții din fonduri alocate de la bugetul local 2014 și estimări 2015-2017 (Anexa 2).

Totodată, este necesară modificarea Programului Anual de Dezvoltare 2014 al Municipiului Timișoara - Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (Anexa 1).

Având în vedere cele expuse mai sus,

Propunem :

  • - Se aprobă modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Anual de Dezvoltare 2014 al Municipiului Timișoara - Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Se aprobă modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timișoara, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Secretar

Jur. Ioan Cojocari

Director executiv Direcția Dezvoltare

Arh. Aurelia Junie

Director executiv Direcția Economică

Ec. Smaranda Haracicu

Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Șef Serviciul Proiecte cu F.L.R.N. Ing. Gabriela Bica


Ing. Magdalena Nicoară

Șef Biroul Generare Proiecte cu F.L.R.N.

Ec. Daniela Ghinea

Întocmit,

Cons. Maria Pantic- Telbis

Avizat juridic Cons. Juridic Daniela Ștefan