Hotărârea nr. 446/2014

446/10.10.2014 privind aprobarea contului de execuţie la 30 Iunie 2014 al Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 446/10.10.2014
privind aprobarea contului de execuţie la 30 Iunie 2014 al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 26427/06.10.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 cu nr. 356/19.12.2013;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 3/28.01.2014 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 415/12.09.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014;
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicată si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă: "Contul de execuţie al bugetului local la data de 30 Iunie 2014" - Anexa nr.1, "Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 30 Iunie 2014" - Anexa nr. 2; Contul de execuţie al împrumuturilor externe la data de 30 Iunie 2014 - Anexa nr.3; Contul de executie al fondurilor externe nerambursabile la data de 30 Iunie 2014 - Anexa nr. 4.
Anexele 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţia Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a
Judeţului Timiş;
- Mass media locale.






Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

TOTAL JUDEȚ


CONTUL DE EXECUȚIE AL FONDURfLOR EXTERNE NERAMBURSABILE-VENITUR1 30 06 2014

Pag. 1  - iei-

Capi

tol

Subcapitol

Pa-ra-g ra f

Grupa !

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimes triale cum ulate

Dreptui’i constatate

Incasa rî realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul

ctiren t

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

08

TOTAL VENITURLNER_AMBURSABILE

60.000

30.000

0002

1. VENITURI CURENTE

60.000

30.000

2900

C. VENITURI NEFISCALE

60.000

30.000

3300

C2. VANZA.RI DE BUNURI SI SERVICII

60.000

30.000

3608

DIVERSE VENITURI

60.000

30.000

50

Alte venituri

60.000

30.000


Wec’ \ OH E OOW OVA i'c s

v M 'A RjR N U A H A A C i C L/



TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI 30 06 2014

Pag. I

Cu pi

to!

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angaja men fc

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Chel itdel

efective

anuale, aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

13

1

2

3

4

5

6

7-5-6

<?

o

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

60.000

30.000

7008

LOClJINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

60.000

30.000

03

Locuințe

60.000

30.000

01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

60.000

30.000

TOTAL JUDEȚ

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- fonduri externe nerambursabile -

30 OG 20U


Pag. 2

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ati

nc-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Chelt «iei

efective

anuale aprobate la (mele perioadei de raportare

trimestriale de fi uitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

60.000

30,000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

60.000

30.060

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIA.RE

60.000

30.000

7008

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA.

60.000

30.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

60.000

30.000

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

60.000

30.000

71

01

Active fixe

60.000

30.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

60.000

30.000

N'fRtCTOR. ECONOMIC^


S caA )\N i\ A N N     C ci


TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE

30 06 2014

Pag. 1       - iei-

Cn pi

to!

Subcapitol

Para-graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

AH’

ne-

nt

Denumire indicator

Credite de angaja ment

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimes trude definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5006

CREDITE EXTERNE

118.960.000

115.248.060

5.504.897

5.504.897

5.504.897

6606

SANATATE

157.660

157.660

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

157.660

157.660

01

Spitale generale

157.660

157.660

6806

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

3.198.86(1

3.198.860

529,940

529.940

529.940

06

Asistenta sociala pentru familie si

copii

1.137.440

LI 37.440

529.940

529.940

529.940

15

Prevenirea excluderii sociale

2.061.420

2.061.420

02

Cantine de ajutor social

2.061.420

2.061.420

7006

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

53.3 1 4.750

49.602.810

906.856

906.856

906.856

03

Locuințe

6.560.000

3.248.060

01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

6.960.000

3.248.060

50

/Vite servicii in domeniile loctiinfclor,

serviciilor si dezvoltării comunale

46.354.750

46.354.750

906.856

906.356

906.856

8.1.06

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

11.277.010

I 1.277.010

10.223

10.223

10.223

06

Energic termica

11.277.010

1 1.277.0 !0

3 0.223

10.223

10.223

8406

TRANSPORTURI

51.011.720

51.011.720

4.057.878

4.05 7.8 78

4.657,878

03

Transport rutier

51.011.720

51.01 1.720

4.057.878

4.057.878

4.057.878

01

Drumuri si poduri

9.478.050

9.478.050

3.238.766

3.238.766

3.238.766

02

Transport in comun

41.533.670

41.533.670

819.112

8J9.H2

819.1 12

TOTAL JUDEȚ

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- imprumuturi externe -

30 06 2014

Pag. 2       - lei-

Capi

tol

Sub-capi-

toi

Para-gr:if

Grupa t

Titlu

Ar-

ft-

eol

AH

ne-

Denumire indicator

Credite de angaj a nieiif

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efechi a te

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

11

5006

CREDITE EXTERNE

1 is.96o.ooo

115.248.060

5.504.897

5.504.897

5.504.897

0!

CHELTUIELI CURENTE

H 1.842.340

1 i 1.842.340

5.504.897

5.504.897

5.504.897

56

TITLUL VÎÎI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMB URS ABILE (FEN)

POST ADERARE

1HT42.N0

1HT42.340

5.504.897

5.504.897

5.504.897

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.960.000

3.248.060

7.1

TITLUL X ACTIVE NEFINANCLAR.E

6.960.000

3.248.060

6606

SA.NATATE

157,660

157.660

01

CHELTUIELI CURENTE

157.660

157.660

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

1’0 ST ADERARE

157.660

157.660

56

01

Programe din Fondul European dc Dezvoltare

Regionala (TEDR)

157.660

! 57.660

56

01

01

Finanțarea naționala

157.660

157.660

6H06

ASIGURĂRI. SI ASISTENTA. SOCIALA

3.198.860

3.198.860

529.9'10

529,940

529.940

01

CHELTUIELI CURENTE

3.I98.S60

3. i 98.860

529,940

529.940

529.940

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERA.RE

3.J9S.8GO

3.198.860

529.940

529.940

529.940

56

01

Programe din Fondul European dc Dezvoltare

Regionala (FEDR)

3.198.860

3.I98.S60

529.940

529.940

529.940

56

01

01

Finanțarea naționala

3.196.130

3.196.130

529.940

529.940

529.940

56

01

03

Cliekiiîeli necligibile

2.730

2,750

7006

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

53.314.750

49.602.810

906.856

906.856

906.856

01

CHELTUIELI CURENTE

96.354.750

46.354.750

906.856

906.856

906.856

Pag. 3

- iei-

Capi

tol

Subcapi

tol

Parii-graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

no

ai

Denumire indicator

Credite de a ngajnineut

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale a probate hi finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

l

2

3

4

5

6

7=5-6

8

56

TITLUL VOI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERA.RE

4fi.354.750

'16.354.750

906.856

906.856

90G.856

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

46.354.750

4 fi.3 54.750

906.856

906.856

906.856

56

01

01

Finanțarea naționala

45.360.600

45.36 8. 600

906.856

906.856

906.856

56

01

03

Cheltuieli nccligibiIc

986.150

986.150

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

6,060.000

.3.248.060

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

6.960.000

3.248.060

71

01

Active fNe

6.960.000

3.248.060

71

01

01

Construcții

fi.9fitl.000

3.248.060

8106

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

H.277.O10

! 1.277.010

10.223

10.223

10.223

01

CHELTUIELI CURENTE

II.277.010

11.277.010

1 0.223

10.223

i 0.223

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EX'E'ERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARF.

11.7.77.0 10

Jl.T77.riJ0

10.223

10.223

1 0.223

56

03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

11.277.0 Î0

11.277.010

10.223

10.223

10.223

56

03

03

Cheltuieli neeligibile

11.277.010

1 1.277.010

10.223

10.223

! 0.223

8406

TRANSPORTURI

51.011.720

51.011.720

4.057.878

4.057.878

4.057.878

01

CHELTUIELI CURENTE

51.0 i f. 720

5I.flll.720

4.057.878

4.057.878

4.057.878

56

TITLUL VIE PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBUR.SAB1.LE (FEN)

POSTADERARE

5f.0H.720

51.011.720

4.057.878

4.(157.873

4.057.878

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

5 1.01 1.720

51.011.720

4.057.878

4.057.878

4.057.878

56

01

01

Finanțarea naționala

50.986.240

50.986.240

4.057.878

4.057.878

4.057.878

Capi

tol

Stih

ii a pito!

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

AH

ne-

at

Denumire indicator

Credite de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

iegaie

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale a pro btt te la finele perioadei dc raportare

trimestriale definitive

B

1

1

3

4

1

6

7=5-6

8

56

01

03

Cheltuieli nceligibile

25/180

25.480

1 1



hl £t C'l     ECO N o M i'c

S îMSJX N E K E Ppv C \ Ci. j


yșE^F StEM- /?CJ0/E

/STEC/'pAE^ STAMClv


TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE

DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 30 06 2014

?«g- î

Cnpi-t ol

Subcapitol

Para-graf

Grupa /

Titlu

Ar

ii"

col

Ali

ne

at

Denumire indiciilor

Prevederi bugetare anuale aprobnate la finele perioadei de raportare

Prevederi b tigeta re trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasttri realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepte rî constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

B=3-6-7

0001

10

TOTAL VIiNITURI-VENITURI

297.739.630

170.774.640

162.462.962

3S.772.22S

1 23.690.734

140.644.774

1 i f.409

21.706.779

0002

I. VENITURI CURENTE

2S7.742.950

164.149.435

155.392.871

37.006.959

1 18.385.912

134.972.780

H 1.409

20,308.682

2000

C. VENITURI NEFISCALE

287.742.950

164.149.435

155.392.871

37.006.959

1 18.385.912

134.972.780

II 1.409

20.308.682

3000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

i.529.670

85 4.365

1.206.476

3 10.250

896.226

896.226

310.250

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

! .529.670

854.365

1.206.476

310.250

896.226

896.226

310.250

05

Venituri clin concesiuni si închirieri

691.670

360.165

30

Alte venituri din concesiuni si

30

indiiricri de către instituțiile

30

publice

691.670

360.165

OS

Venituri din dividende

J. 192.077

310.250

831.827

881.827

3 E 0.250

01

Venituri dtti dividende varsate de

01

Fondul Proprietatea

1.192.077

310.250

881.827

881.827

310.250

50

Alte venituri din proprietate

838.000

494.200

14.399

14.399

14.399

3300

10

C2. VANZA.RI DE BUNURI SI SERVICII

286.213.280

163.295.070

154.186.395

36.696.709

117.489.686

134.076.554

11 1.409

19.998.432

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTJVITATI

281.0(8.700

(60.224.530

i5I.ES3.349

36.664.(00

i (4.519.249

133.499.702

30.826

17.652.821

04

Taxe si tarife pentru analize si servicii

efectuate de laboratoare

1 1.372

11.372

1 L372

05

Taxe si alte venituri in invntamani:

i. 905.02 8

996.428

1.725.972

255.145

1.470.827

1.491.985

233.987

OS

Venituri din prestări de servicii

2.239.000

(.077.000

649.8(0

14 (.752

508.058

545.148

104.662

14

Contribuția elevilor si studenților

pentru internate, cămine si cantine-

21.651.195

11.439.799

5.856.61 8

48.410

5.808.208

5.808.208

48.410

16

Venituri din valorificarea produselor

obținute din activitatea proprie sau

anexft

200

EDO

17.271

(7.271

17.27 f

17

Venituri din organizarea de cursuri de

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

tal

capi-

ra-

pa /

li-

Denumire indicator

fol

graf

Titlu

col

nt

A


  • 19

  • 20

21

30


50

3410

50

35 MJ

50

3610

50

3710


B

calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

Venituri din serbări si spectacole școlare manifestări culturale, artistice si sportive

Venituri din cercetare

Venituri din contractele Încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate Venituri din contractele inc.heiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de h bugetul dc stat

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile dc sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii

Alte venituri din prestări dc servicii

si alte activitali

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

Alte venituri din taxe administrative,

eliberări permise

AMENZI, PENALITATE SI CONFISCĂRI

Alte amenzi, penalitati si confiscări

DIVERSE VENITURI

Alte venituri

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT


Pag.

Prevederi bugetare anuale ap robotite la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Încasări realiza te

Stingeri pe alte cai deent incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul

curent

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

56.568

56.568

56.568

808.000

702.600

439.194

131.541

307.653

237.755

2.432

199.007

298,000

145.000

119.877

3.840

116.037

91.980

22.051

5.836

210.179.210

122.449.135

121.734.420

36.019.336

85.71 5.08.4

104,729.804

6.333

16.998.283

30.520.000

15.543.000

17.962.1 37

17.962.137

17.962,137

5,263.000

2.360.500

1.058.5 i2

1.058.512

1.058.5 12

8.149.467

5.510.968

! .55 1.598

64.076

f .487.522

1.488.962

62.636

20.000

10.000

2.433.130

2.433.130

152.734

2.2S0.396

20.000

10.000

2.433.130

2.433.130

i 52.734

2.280.396

6.326

fi.320

5J2fi

6.326

6.326

6.326

5,1 27,! K(J

3.016.1'10

189.818

1 1.156

178.662

! 73.449

4.613

11.756

5.127.180

3.016.140

189.818

It.l 56

178.662

173.449

4,613

11.756


Pag 3 -

'E-

6

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ah-ne-

at

Denumire indicator

P re veci cri bugetare anuale aprob nate ia finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cu mulate

Drepturi constatate

Incasarî realizate

Stingeri pe alte cai deent incssrtrî

Drepturi constatate de Încasat

Total; din care:

din anii precedent!

din anul curent

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3710

SUBVENȚIILE

47.400

44.400

373.772

21.453

352.319

244.343

75.970

53.459

01

Donații se sponsorizări

7.400

7.400

356.369

21.453

334.916

244.343

SE.567

53.459

03

Varsaminte din. secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii dc dezvoltare

a bugetului local

-2.0 03.6 70

-1.158.585

04

Varsaminte din secțiunea de fimcfiona.re

2.303.670

1.158.585

50

Alte transferuri voluntare

40.000

37.000

17.403

17.403

17.403

3900

10

11. VENITURI DIN CAPITAL

85.000

72.000

45.000

45.000

45.000

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

85.000

72.000

45.000

45.000

45.000

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

aie instituțiilor publice

85.000

72.000

45.000

45.000

45.000

4 = 00

10

IV. SUBVENȚII

8.261.850

5.394.370

4.920.513

4.920.513

3.522.4 16

L39S.O97

43 !0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE

8.261.350

5.394.370

4.920.5 t3

4.920.513

3.522.416

1.398.097

09

Subvenții pentru instituții publice

25.000

20.000

2.535.000

1.283.000

1 .302.0110

10

Subvenții dîn bugetele locale pentru

finanțarea cheltuieli ioc curente din

domeniul sanatatii

432.000

43?_P00n

14

Subvenții din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capi tal

din domeniul sanatatii

6.404.710

3.892.370

2.1 85.5 13

2.185.513

2. t 85.5 U

19

Subvenții pentru instituții publice

1.400.140

1.050.000

150,000

150.000

53.903

96.097

4 510

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

1.049.830

1.158.835

2.104.578

1.765.269

339-309

2.104.578

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

1.699.830

1.158.835

2.104.578

1.765.269

339.309

2.104.578

01

Sumo primite in contul plăților

01

efectuate m anul curent

i.699.830

I.I58.S35

87.976

87.976

87.976

Capp

toî

Sub-capitol

Paragraf'

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare a miale □ probante Ia finele perioade! de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

In ca sari realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul

curent

A

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-?'

45 i 0

02

02

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

2.016.602

1.765.269

251.333

2.016.602



h)R&C) 0£ Econom/C



S tr A V, A U& c/

1

£>'i EGrXNfA- WA&,



TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL INST1TUTHLOR PUBLICE FINANȚATE

DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

30 06 2014

Pag. 1   - Iei-

Capi-

toi

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aîk ne-nt

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aproba a te la finele perioadei dc raportare

Prevederi bngela rc trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe

alte cai decât incasa ri

Drepturi constatate de încasat

Total, din care;

din anii precedent!

din linul cu reni

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

10

TOTAL VENITURI-VENITURI

2S5.B9Ci.280

163.442.850

157.977.871

37.006.959

120.970.912

136.255.780

IJ 1.409

21.610.682

0002

l. VENITURI CURENTE

285.439.2E0

î 62,990,£50

155.392.871

37.006.959

I IS.385.912

134.972.780

H 1.409

20.308.682

2900

C. VENITURI NEFISCALE

285.439.280

162.990.850

155.392.871

37.006.959

H8.385.912

134.972.780

H 1.409

20.308.682

3000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.529.670

854.365

1.206.476

310.250

896.226

896.226

310.250

3010

VENITURI. DIN PROPRIETATE

1.529.670

854.365

1.206.476

310.250

896.226

896.226

310.250

05

Venituri clin concesiuni si închirieri

691.670

360.165

30

Alte venituri clin concesiuni si

30

închirieri de către instituțiile

30

publice

691.670

360.165

08

Venituri di ti dividende

1.192.077

310.250

881.827

88 1.327

310.250

01

Venituri din dividende vărsate de

01

Fondul Proprietatea

1.192.077

3 i 0.250

881.827

88 1.327

310.250

50

Alte venituri din proprietate

8.38.000

494.200

14.399

14.399

14.399

3300

10

C2. VANZ.ARI DE BUNURI SI SERVICII

283.909.610

1 62.136.485

154.186.395

36.696.709

H7.489.686

134.076.554

111.4(19

19.993,432

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICE SI ALTE

ACTIVITATI

2SI.018.700

160.224.530

151.183.349

36.664.100

1 14.519.249

133.499.702

30.826

17.652.821

04

Taxe si tarife pentru analize si servicii

efectuate de Itiboriiioare

11.372

11.372

11.372

05

Taxe si alte venituri in invntamant

1.905.028

996.428

t. 725,972

255.145

1.470.827

1.491.985

233.987

08

Venituri din prestări dc sctvicii

2.239.000

1.077.000

649.810

141.752

508.058

545.148

104.662

14

Contribuția elevilor si studenților

pentru internate, cămine si cantine

21.651.195

1 1.439.799

5.856.618

48.4)0

5.808.7.08

5.808.208

48.4 iO

16

Venituri din valorificarea produselor oblitvute din activitatea proprie sau

ti nex ei

200

100

17.27!

17.271

17.271

17

Venituri din organizarea de cursuri de

Cnpi-

h>I

Sub-

capitol

Paragraf

Grupa / Titli!

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare ntnuile aprobau te la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Lncasari realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii procedeu ti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

F “3-6-7

3310

calificare si conversie prrrlcsicinaki.

speciali£aî.'c si perfecționare

56.568

56.568

5636S

1.9

Venituri clin serbări si spectacole școlare

manifestări culturale, artistice si

sportive

803.600

702.600

439.194

I3I.54I

307.653

237.755

2.432

199.007

20

Venituri din cercetare

298.000

145.000

119.877

3.840

116.037

91.930

22.06!

5.836

21

Venituri din contractele incheiate cu

casele de asigurați sociale de snnatate

.210.179.210

122.449,135

121,734.420

36.019.336

J 04.729.804

6333

16.998.283

30

Venituri din contractele incheiate cu

direcțiile de sanatatc publica clin sume

alocate de la bugetul de stat

30.520.000

15.543.000

17.962.i37

17.962.137

17.962.137

31

Venituri din contractele incheiate cu

direcliile de sanatale publica din sume

alocate din venituri proprii iile

Ministerului Sanatatii

5.268.000

2.360.500

1.058.512

1.053.512

!.058.512

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

8.149,467

5.5 i0.968

1.551.598

64.076

1J37322

L4SS,%2

62.636

3410

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

20.000

10.000

2.433.130

2.433.130

152.734

2,230396

50

Alte venituri din taxe administrative,

citbcrari permise

20.000

10.000

2.433.130

2.433.130

152.734

2.280.396

3510

AMENZI, PENALITATi SI CONFISCĂRI

6326

6.326

6.326

50

Alte amenzi, pcnalitat.i si confiscări

6.326

6.326

6.326

3610

INVERSE VENITURI

5.127. ISO

3.016.Î40

189.818

1 1.156

i 78.662

173.449

4.613

11.756

50

Alte venituri

5.127.180

3.016.140

189.818

! 1.156

178.662

173.449

4.613

H.756

37! 0

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

rn-

pa /

ti-

Iul

graf

Titlu

col



0!

03


4100

■4310


09

Î0


Aii-

ne-

n(

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobnate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

In ca sari realizate

Stingeri pe alte cai decât in ea sari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din antiî curent

B

1

2

3 =4-1-5

4

5

6

7

8=3-6-7

SUBVENȚIILE

-2.256.270

-1.1 14.185

3 73.772

21.453

352.3 1 9

244.343

75.970

53-^59

Donații si sponsorizări

7.400

7.400

356.369

21.453

334.9! (>

244..143

58.567

53.459

Varsaminte clip, secțiunea de limctkmare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-2.3 03.670

-1.158.585

Alte transferuri voluntare

40.000

37.000

17.403

17.403

17.403

IV. SUBVENȚII

457.000

452.000

2.585.000

2.585.000

1.283.000

1.302.000

SUBVENȚII DE LA ALTE ADM IN IST RATE

457.000

452.000

2.585.000

2.585.000

!. 283.000

1.302.000

Subvenții pentru institutii publice

25.000

20.000

2.585.000

2.585.000

1.283.000

1.302.000

Subvenții din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domenhd sanatatii

432.000

432.000




N ICOLA&Î %


TOTAL JUDEȚ


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

30 06 20'14


Capi

tol

Subcapi

tol

Pa-rn-

Gr tipa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprob a a te Iu finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări realizate

Totul, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

0001

10

TOTAL VENITURLVENITURI

1 1,893.350

7.331.790

4,485.091

1.765.269

2.719.822

4.388.994

0002

I. VENITURI CURENTE

2.303.670

1.[58.585

2000

C. VENITURI NEFISCALE

2.303.670

1.158.585

3000

C2. VANZARi. DE BUNURI SI SERVICII

2.303.670

[. 158.585

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

2,303.670

1.158.585

04

Varsamiiitc din secțiunea de fitncf.ionare

2.303.670

1.158.585

3900

10

H. VENITURI DIN CAPITAL

85.000

72.000

45.000

45.000

45.000

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

85.000

72.000

45.000

45.000

45.000

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

85.000

72.000

45.000

45.000

45.000

4 100

10

IV. SUBVENȚII

7.80'1.850

4.942.370

2.335,513

2.335.513

2.239,416

43 10

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE

7.804.850

4.942.370

2.335.513

2.335.513

2.239.416

14

Subvenții din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capilnl

din domeniul satuitatii

6.404.710

3.892.370

2.185.513

2.185.513

2.185.513

19

Subvenții pentru instituții publice

i ,400.140

1.050.000

150.000

150,000

53.903

4510

SUME'TRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

pONTUt PLĂȚILOR,.EFECTUATE SI

1.699.830

1.158.835

2.104.578

1.765.269

339.309

2.104.578

01

Fondul-eu.râpean deîSe^yoItaie Regionala

I.699.S3O

1.158.835

2.104.578

[.765.269

339.309

2.104,575

0 1            ■; -J

Sume-primite in con tul' pi at.il or

01 ' .2'..:

efectnnterifimnul cureți!"

[,699.830

[.158.835

87.976

87.976

87,976

02 '.■■■

S u m e ’p r i mi țes î n c o n t.uL p 1 a t i 1 o r

02           A

e te etaredn /’ ’i Larffeiri oriA

2..01.6.602

].765,2C^

25 [ .333

2.016.602


Pag

1 -Ici-

Stingeri pe

Drepturi

alte cai

constatate

decât încasări

de încasai

7

8=3-6-7

96.097

96.097

96.097

96.097





TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE

DIN VENITURI PROPRII Si SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 30 06 2014

Pag. 1       - lei -

_ Q 1 X. -u

[FJ

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa /

Titlu

.Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plat!

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

M ti ale a probate la linele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

1?

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

297,789.630

170.774,640

151.432.566

151.085.985

132.624.739

18.461.246

125.676.690

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.068.000

3.004,000

1.511.606

1.511.606

1.511.606

1.470.517

10

Servicii publice comunitare de evidenta

a persoanelor

5.068.000

3.004.000

1.5 1 1.606

1.51 1.606

1.51.1.606

1.470.517

6510

INVATAMANT

26.643,97,0

14.085.370

8.704.592

8.704.592

8.704.592

8.490.69 1

03

Invatamant preșcolar si primar

14.294.142

7.456.5 12

3.892.262

3.892.262

3.892.262

3.914.103

01

In vătămării' preșcolar

13.350.502

6.920,25 1

3.653.667

3.653.667

.3.653.667

3.664.030

02

Invatamant primar

943.640

536.261

238.595

738,595

238.595

250.073

04

în va! amant secundar

8.246.455

3.951,909

2.163.759

2.163.759

2.163.759

2.246.680

01

Invatamant secundar inferior

1.060.923

553.173

265.391

265 J9I

265.391

191.771

02

Invatamant secundar superior

6.961.748

3.291.722

1.871.095

1.87: .095

1.871.095

2.041.157

03

Invatamant profesional

223.784

107.014

27.273

27.273

27.273

13.752

05

Invatamant postliccal

767.218

767.21S

767.218

767.218

767.218

721.769

11

Servicii auxiliare pentru educație

3.336.105

1.909.73 3

J.88 1.353

1.881.353

1.881.353

1.608.139

03

Internate si cantine pentru elevi

3.336.105

1.909.731

1.881.353

1.881.353

t, 8 81.353

1.608.139

6610

-SANATATE

261.845.570

150.630.770

140.1 16.722

140.116.722

1 2 1.658.644

18.458.078

115.021.045

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu prafuri

261.845.570

159.630.770

140.116.722

140.116.722

12 1.658.644

18.458.07-8

1 [5.021.045

01

Spitale generale

261.845,570

150.630.770

140.116.722

140.116.722

1 2 1.658.644

J8.458.O78

! 15.021.045

671.0

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

2.495.000

1.764.500

887.434

540.853

537.938

2.915

488.526

03

Servicii culturale

2.495.000

1,764.500

887.434

540.853

5 3 7.93 S

2.915

488.526

04

Instituții publice de spectacole si

04

concerte

1,645.000

1.244.500

367.434

367.434

364.519

2.915

355,520

06

Case de cultura

850.000

5 2(1. OM

520.000

173.419

173.419

133.006

681.0

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

487.000

330.000

212.212

212.212

2H.959

253

205.91 1

P 2      "I ti-

Capi-toi

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Tithi

Articol

ATi-

UC“

nt

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

b ugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli

efective

anuale ap robiile Ia (melc perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

fi

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

6810

04

Asistenta acordata persoane lor in varsta

'D7.000

330.000

212.212

212.212

211.959

253

205.911

7010

LOCUINȚE, SERVICII Si DEZVOLTARE PUELICA.

1.250. MO

960.000

03

Locuințe

L250.M0

060.000

01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

1.250.140

960.000

TOTAL JUDEȚ

DETALfEREA CHELTUIELILOR

INSTITUT!! PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

30 06 20'14

Pag. 3      - iei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa 1

Titlu

Ar

ti

col

ah

ur

at

Denumire indicator

Credite de angaj umerii

Credite bugetare

Angajamen fe

bugetare

Angajameu te

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la linele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

l

1

3

4

5

6

7=5-6

8

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI subvenții

2y7.7H9.fiN

17(1 774 64(1

LSI.432.566

151.085.985

I 32.624.739

18.46i.246

125.676.690

01

CHELTUIELI CURENTE

2S6.336.060

163.745.7 10

147.974.263

147.627.682

129.524.103

18.103.579

122.5! 9.584

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

f 10.965,070

69.412.720

69.027.4 H

69.027.411

62.947.126

6.080.285

62.928.635

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

174.727.060

93.935.630

78.629.554

78.2112.973

66.399.383

1 1.883.590

59.080.221

56

TITLUL VII! PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDUR.I EXTERNE NERA.MBURSABILE (FEN)

POSTA.DE RARE

439,780

302.860

231.323

23 1.323

91.619

139.704

398.353

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

20,

10.000

3.513

3.513

3.513

.3.515

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

184.150

84.500

82.462

82.462

82.462

108.862

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.453.570

7.028.930

3.458.303

3.458.303

3.100.636

357.667

3.157.106

71

TITLUL X ACTIVE NEFi.NANCIARli

11.453.570

7.028.930

3.458.303

3.458.303

3.100.636

357.667

3.157.106

541.0

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.068.000

3.004.000

1.511.606

1.511.606

1.511.606

ș.470.5] 7

01

CHELTU1E LI CURENTE

4.918.000

2.914.000

1.457.703

1.457.703

1.457.703

1.468.369

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.585.000

L4I9.000

1.277.870

1.277.870

L277.870

1.287.372

10

01

Cheltuieli salariate in bani

2.013.000

1.104.000

1.00 1.73 1

1.001.73 1

L001.731

1.010.355

10

01

01

Salarii tic baza

1.982.000

1.084.000

992.494

992.494

992.494

999.963

10

01

17.

Indemnizații plățile unor persoane din

afara imita!ii

1.000

1.000

10

01

13

Indemnizații de delegare

1.000

1.000

10

01

30

Alte drepturi salarialc in bani

20.000

18.000

9.237

9.237

9.237

10.392

10

03

Contribuții

572.000

315.000

276.139

276.139

276.139

277.017

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

Stat

4IS.000

229.000

2.07.615

207.615

207.615

209.486

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

11.000

6.000

4.957

4.957

4.957

5.000

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

Capitol

Subcapi

tol

2, “ “

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Alb

ne-

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angaj simetrie

bugetare

Angajamente

legale

Fîafi

efectuate

Angajamente legale de plutii

Cheltuieli

efective

anuale aprobate ia finele perioadei de raportare

tri mestrinle definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

f!

sanatate

105.000

58.000

52.090

52.090

52.090

52.538

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

4.000

2.000

1.482

1.482

1.482

1.495

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

34.000

20.000

9.995

9.995

9.995

8.498

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

2.333.000

1.495.000

179.833

179.833

179.833

ș S0.977

20

01

Bunuri si servicii

1.106.000

662.000

166.615

166.615

166.615

171,485

20

01

Oi

Furnituri de birou

32.000

16.000

9.139

9.139

9.139

12.950

20

Oi

02

Materiale pentru curățenie

34.000

28.000

5.478

5.478

5.478

5.479

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

332.000

166.000

24.159

24.159

24.159

24.407

20

01

04

Apa, canal si salubritate

160.000

K0,000

4.055

4.055

4.055

4.075

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

34.000

2S.OOO

4.156

20

01

06

Piese de schimb

23-tHW

21.000

1.95 1

1.951

1.951

1.951

20

01

OR

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

100,000

90.000

32.363

32.363

32.363

32.471

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

147.000

8 1.000

12.685

12.685

[2.685

[6.834

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

Întreținere si funcționare

244.000

152.000

76.785

76.785

76.785

69.162

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

39.000

30.000

4.627

4.627

4.627

20

05

30

Alte obiecte de inventar

39.000

30.000

4.627

4.027

4.627

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

59.000

45.000

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferări

59.000

45.000

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

8.000

4.000

20

13

Pregătire profesionala

30.000

30.000

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa !

Titlu

Ar

ti

col

AW

nt>

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Artgrtj amente

bugeta re

Angajamente

legale

Plafi

efectuate

Angajamente

legale

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la linele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

S

20

14

Protecția muncii

17,000

9.000

1.620

1.620

1.620

Ș .620

20

23

Cheltuieli judiciare si exlrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului. potrivit

dispozițiilor legale

63.000

50.000

429

419

429

429

20

30

Alte cheltuieli

I.Oi t.000

665.000

6.542

6.542

6.542

7.463

20

30

02

Protocol si reprezentare

i 2.000

6.000

20

30

06

Prestări servicii pentru transmiterea

drepturilor

767.000

467.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

232.000

102.000

6.547.

6.542

6.542

7.463

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

150.000

90.000

53.903

53.903

53.903

2.148

71

TITLUL X ACTIVE NE FIU ANULARE

E50.000

90,000

53.903

53.903

53.903

2.148

71.

01

Active fixe

f 50.000

90.000

53.903

53.903

53.903

2.148

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

115.000

55.1100

53-903

53.9(13

53.903

1.500

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

35.000

35,000

648

6310

INVAT AMANT

26.643.920

14.055.370

8.704.592

8.704.592

8,704.592

8.490.69)

01

CHELTUIELI CURENTE

26.469.420

14.007.3 70

8.684.316

8.684.3 16

8.684.3 16

8.435.297

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.000.580

1,008,420

971,383

97 f .383

971.383

991.636

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

1.522.544

776.677

76L955

761.955

761.955

778.024

10

01

01

Salarii de baza

570.044

243. U 9

240.398

240.398

240.398

247.514

10

01

06

Alte sporuri

4,525

2.528

2.111

2.111

2.111

1.58.9

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

29.050

24.080

23,304

23.304

23.304

23.982

10

01.

11

Fond aferent plătii cu ora

776.070

407.790

402.669

402.669

402.669

401.872

10

01

13

Indemnizații de delegare

7.474

3.866

260

260

260

260

rag. 6       " iej-

Capi

tol

Subcapitol

Pa-

ra-cțrîlf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

An gajaniente

legale

de plătit

ChcRmeH

efective

anuale aproba (c la finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

3

10

01

30

.Alte drepturi salariate in bani

135.348

95.294

93.213

93.213

93.213

102.807

10

03

Contribuții

478.036

231.743

209.428

209.428

209.428

213.612

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

364.407

166.81 l

159.203

159.203

159.203

162.562

10

03

02

Contribuții dc asigurări de șomaj

12.878

7.71 1

3.707

3.707

3.707

3.799

10

03

03

Contribuții dc asigurări sociale dc

sanatnte

90.1111

48.889

39.820

39.820

39.82.0

40.662

10

03

04

Contribuții de asigurări pcsitru

accidente dc munca si boli profesionale

3.219

2.030

1.229

] .229

1.229

1.262

10

03

05

Prime dc asigurare viata plătite

de angajator pentru angajați

85

41

1.0

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

7J29

6.261

5.469

5.469

5.469

5.327

20

TITLUL Î.1 BUNUPJ SI S13RV1CU

24.407.190

12.951.950

7.704.767

7.704.767

7.704.767

7.609.095

20

01

Bunuri si sen-'ieti

4.216.753

2.478.561

1.621.943

1.621.943

1.621.943

1.591.814

20

01

01

Furnituri de birou

441.416

235.066

185.041

1 85.041

185,041

199.459

20

01

02

Materiale pentru curățenie

340.886

192.194

8 i .007

8 1.007

81.007

68.76'0

20

01

03

lncalz.it, iluminat si forța mo frica

487.754

278.229

152.412

152.612

! 52.412

152.412

20

01

04

Apa, canal si salubritate

143.260

83.288

53.265

53.265

53.265

48.240

20

01

05

Carburanți si Itibrihanli

215.154

105.544

30.116

30.116

30. i 16

35.352

20

01

06

Piese de schimb

85.074

48.330

3.405

3.405

3.405

3.405

20

01

07

Transport

60.053

31.075

9.823

9.323

9.823

9.823

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

278.327

166.455

109.304

] 09.3G4

109.304

110.472

20

01

09

Materiale si prestări dc scivicii cu

caracter funcțional

391.296

237.876

155.299

5 55.299

155.299

156.140

C:i pi

to!

Subcapi

tol

Pa

ra-

grt'f

Grupa i litiu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de

angtij anient

A

B

1

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20

02

Reparații curente

20

03

Hrana

20

03

01

Hrana pentru oameni

20

03

02

Hrana pentru animale

20

04

Medicamente si materiale sanitare

20

04

01

Medicamente

20

04

02

Materiale sanitare

20

04

03

Reactivi

20

04

04

Dezinfectau ti

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

Oi

Uniforme si echipament

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasați, detasari, transferări

20

06

01.

Deplasări interne, detasari, transferări

20

06

02

Deplasați in străinătate

20

09

Materiale de laborator

20

11

Cârti, publicații si materiaie

documentare

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

24

Comisioane si alte costuri aferente imprasrmturilor

CrediU bugetare

Angaj amcnfe

buget a re

Angajamente

legale

Plăti

efectua te

Angajamente legale de plătit

Chclhiseli

efective

anuale

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale ele fi riitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

l. 773.533

1.120.504

842.271

842.271

842,271

807.751

525.933

243.413

59.155

59.155

59.155

57.915

17.963.030

9.288.507

5.466.438

5.466.438

5.466.438

5.1 93.518

17.962.630

9.288.307

5.466.438

5.466.438

' 5.466.438

5.198.518

400

200

33.747

17.811

529

629

629

207

19.5713

12.926

629

629

629

207

11.765

4.183

400

200

2.004

502

866.332

520.966

384.128

384.128

384.128

414.414

33.200

16.600

8.401

8.401

S.40!

72.349

37.674

2.! 14

2.114

2.1 14

760.284

466.692

373.6 13

373.613

373.613

414.414

IK 1.154

97.171

21.597

21.597

21.597

32.039

II 2.734

58.6! 1

! 8.905

18.905

1 8.905

29.347

68.420

38.560

2.692

2.692

2.692

2.692

6.400

3.200

720

720

720

3.796

64.312

34.256

16.835

16.835

*6.335

4.1(rj

22,000

I 1 ,DOC1

227.846

95.241

20.823

20.323

20.823

20.089

77.636

35.418

2.121

2.121

2.121

2.121

1.800

9011

R46

846

846

846

Capi

tol

Sitb-

c ti pito!

Paragraf

Grupa i

Titlu

Ar

ti

col

AH-

HC-

111

Denumire indientor

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angaja mente legale

de piatît

Cheltuieli

efective

anuale ap robiile la linele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5 -6

8

20

24

01

Comisioane si alte costuri a ferelile

imptumuitirilor externe

1 .800

900

R46

846

846

846

20

30

Alte cheltuieli

220.247

125.506

109.532

109.532

109.532

83.236

20

30

01

Reclama si publicitate

1 7.940

] 2.720

4.770

4.770

4.770

4.770

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

8.220

7.! 10

5.524

5.524

5.524

5.524

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

194.OS 7

105.676

99.238

99.238

99.238

72.942

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERA.MB URS ABILE (FEN)

POSTADERARE

38.000

35.000

3.643

3.643

3.643

3.643

56

02

Programe dtn Fondul Social European (FSE)

33.(100

35.000

3.643

3.643

3.643

3.643

56

02

01

Finanțarea naționala

3.000

l.OOtl

801

80!

80!

801

56

02

0.2

Finanțarea externa nerambtirsabila

35.000

34.000

2.842

2.842

2.842

2.842

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

20.000

10.000

3.513

3.513

3.513

3.513

57

02

Ajutoare sociaie

20.000

10.000

3.5 13

3.513

3.513

3.513

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

5.722

3.222

2.622

2.622

2.622

2.622

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

14.778

6.778

891

891

891

891

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

3.650

2.000

1.0! 0

1.010

LOtO

27.4 HI

59

01

Burse

3.650

2.000

t.010

t.oto

1.0 10

27.410

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

174.500

78.000

20.276

20.276

20.276

55.394

71

TITLUL X ACTIVE NEFI.NANC1ARE

174.500

78.000

20.276

20.276

20.276

55.394

71

01

Active fixe

174.500

78.000

20.276

20.276

20.276

50.874

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

168.548

72.04 8

14.324

14.324

14.324

19.484

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

5.952

5.952

5.952

5.952

5.952

27.! 53

71

01

30

Alte active fixe

Cu pi

to!

Subcapitol

PîV

graf

Crupa /

TitJ«

Ar

ti

col

Al?

nc-

a (

Denumire indicator

Credite dc ■angajament

A

1

(inclusiv reparații capitale)

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fisc

6610

SANATATE

01

CHELTUIELI CURENTE

10

Til'LUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salariate in bani

10

01

0!

Salarii de baza

10

Oi

05

Sporuri pentru condiții de munca

.10

01

06

Alte sporuri

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10

01

11

Fond aferent plătit cu ora

io

01

13

Indemnizații dc delegare

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

io

02

Cheltuieli salariate in natura

10

02

01

7'ichete dc masa

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții dc asigurări sociale dc

siat

10

03

02

Contribuții de asigurați dc șomaj

10

03

03

Contribuții dc asigurări sociale de

sa natale

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de mtuica si boli profesionale

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Piati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Chelii! leii

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale defi nitive

2

3

4

5

6

7=5-6

3

4.237

4.520

26I.iM5.570

150.630.770

140.116.722

(40.1 16.722

121.658.644

18.458.078

115.021.045

252. 121 .640

1 44.836.840

136.777.3 83

136.777.383

118.676.972

18.100.41 (

! 1 1.971.903

105.964.430

66.68(1.300

66.680.300

66.680.300

60.600.015

6.080.285

60.557.528

76.797.290

47.953.800

47.953.800

47.953.800

45.718.957

2.234.843

45.371.617

57.594.290

35.372.800

35.372.800

35.372.800

34.772.472

GQCL32E

32.949.656

11.553.000

7.524.000

7.524.000

7.524.000

7.046.(62

477.838

7.230.968

2.782.000

1.668.000

1.668.000

(.668.000

1.663.105

4.895

1.666.409

586.000

370.(100

370.000

370.000

344726

25.174

349.483

3.760.000

2.582.(100

2.582.000

2.5S2.000

(.476.049

1.(05.951

2.752.950

40.000

20.000

20.000

20.000

157

19,843

157

482.000

417.000

417.000

417.000

416.186

814

421.994

5.29K,2_m

3.824.000

3.824.000

3.824.000

2799.102

1.224.898

2.657.583

5.29 8.200

3.824.000

3.824.000

3.824.000

2.599.102

1.22479S

2,657.583

23.869.000

i4.902.500

14.902.500

14.902.500

12.28!.956

2.620.5-14

12.528.328

17.424.000

i 1.420.000

11.420.000

11.420.000

9.458.540

i.96!.460

9.523.417

516.000

277.000

277.000

277.000

2(4.3 63

62.837

215.619

5.088.000

2.720.000

2.72000

2.720,000

7,244.342

475.658

2.258.01 5

311.000

166.500

166.500

166.500

I (9.941

46.559

121.647

530.000

319.000

.319.000

3(9.000

244.970

74.030

409.630

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ați

neai

Denumire indicator

Credite de an gaj a urc ut

Credite bugetare

Angnj amente

bugetare

Angajamente legale

Plan

efectuate

Angajauicu te

legale

de plătit

Cheinneli

efective

a miale aprobate la Ha ele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

TITLUL, H BUNURI SI SERVICII

ld5.574.S70

77.806.180

69.787.951

69.787.95]

57.907.529

H.880.422

50.938.213

20

01

Bunuri si servicii

31,129.690

16.545.000

14.675.2i5

14.675.215

14.026.724

648.491

12.872.929

20

01

01

Fu mi (uri de birou

301.170

264.170

200.255

200.255

i 37.546

62.709

141.492

20

01

02

Materiale pentru curățenie

93 1.840

484.840

405.420

405.420

394.547

JD.S73

460.410

20

01

03

Incalz.it, iluminat si forța metrica

9.704.000

3.712.000

3.602.792

3.602.792

3.58 1.350

21.442

3.382.854

20

01

04

Apa, canal si salubritate

3.162.000

1.584.000

92 3 >250

921.250

894.286

26.964

878.602

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

445.000

244.50(1

203.877

203.87?

173.263

30.614

(75.870

20

Oi

06

Piese de schimb

1,514.740

769.550

675.280

675.280

649.837

25.443

544.474

20

Oi

07

Transport

524.200

286.200

266.537

266.587

186.847

79.740

200.775

20

Ol

OS

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

507.470

258.470

226.856

226.856

224.854

2.002

216.898

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6.447.970

3.696.970

2.993.376

2.993.376

2.795.154

198.222

1.985.420

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

7.591.300

5.244.300

5.179.522

5.179.522

4.989.040

190.482

4.886.13-1

20

02

Reparații curente

1.432.000

744,000

383.7.13

383.213

3 5 1.829

31.384

356.252

20

03

Hrănit

4.381.000

7.25 LOCO

1.9 18.581

! .918.581

1.731.133

187.448

1.774.266

20

03

Oi

Hrana pentru oameni

4.3SO.OOO

2.250.000

1.917.86!

1.9I7.S6I

1.730.413

187.448

1.773.546

20

03

02

Hrana pentru animale

1.000

1.000

720

720

7ÎO

720

20

04

Medicamente si materiale sanitare

102.196.230

53.999.230

50.799.448

50.799.448

40.073.498

10.725.950

34.571.308

20

04

01

Med ic smeri ie

84.526.000

45.060.000

4 J. 881.905

41.881.905

32.246.960

9.634.945

26.65i.010

20

04

02

Materiale sanitare

8.185.430

3.912.430

3.912.430

3.912.430

3.671.720

240.710

4.158.912

20

04

03

Reactivi

8.708.900

4.316.900

4.316.900

4.316.900

3.646.610

670.290

3.212.213

20

04

04

Dezinfecta o ti

775.900

709.900

688.213

688.213

508.208

1811.005

549.173

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

931.370

715.370

713.381

713.381

627.991

85.390

256.242

20

05

Ol

Uniforme si echipament

46.000

34.000

34.000

34.000

32.838

1.162

40.051

Subcapitol

Pa-ia-grai'

Gru

pa /

Ti fiu

Articol

Aii-nC’ ai

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angaja mente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale ap robote la linele perioadei de raportare

trimes! riale definitive

A

S

1

2

3

4

5

6

7=S-6

8

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

73.000

29.000

27.011

27.0] ]

21.012

5.999

33.623

20

05

30

Alte obiecte de inventar

SI 2.370

652.370

652.370

652.370

574.141

78.229

182.568

20

06

Deplasări, detasari, transferări

63.000

33.000

29.729

29.729

29.729

34.864

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

55.000

30.000

29.619

29.619

29.619

34.754

20

06

02

Deplasări in străinătate

8.000

3.000

110

110

110

uri

20

09

Materiale de laborator

859.980

446.980

406.886

406.886

238.342

168.544

302.758

20

il

Cârti, publicații si materiale

documentare

9.000

4.500

2.055

2.055

I.8S9

i 66

1.889

20

12

Consultanta si expertiza

114.000

52.300

52.300

42.220

10.080

52.300

20

13

Pregătire profesionala

107.000

54.000

25.776

25.776

25.776

15.101

20

14

Protecția muncii

46.870

20.359

20.359

13.98!

6.378

17,783

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor stalului, potrivit

dispozițiilor legale

59.000

55.000

13.026

13.026

13.026

13.026

20

30

Alte cheltuieli

4.245.730

2.875.230

747.982

747.982

731.391

16.591

669.495

20

30

04

Chirii

2.61 8.000

2.034,000

486.205

486.205

4 80.5 18

5.687

408.117

20

.30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.627.730

8-1! .230

261.777

261.777

250.S73

10.904

261.378

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE ^RAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

401.780

267.860

227.680

227.680

87.976

139.704

394.710

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

401.780

267.860

227.680

227.680

i 39.704

394.710

56

Ol

01

Finanțarea naționala

60.270

40.180

56

Ol

02

Finanțarea externa ncrambursabila

3-11.510

227.68(1

227.6S0

227.680

87.976

129.704

394.710

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

180.500

8 1.452

81.452

81.452

8 (.45 2

Capitol

Subcapitol

Pa-

ia-gr a f

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

AH-

ne*

nt

Denumire indicator

Credite de

angajament

Credite bugetare

Angnjamcn te

b ti geta re

An gaj a meri te

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plutit

Ch e! fu î e îi

efective

anuale aprobate la Ou ele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

59

01

Burse

180,500

32.500

81,452

81.452

81.452

8L452

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9,723,930

5.793.930

3.339,339

3.339.339

2.981.672

357.667

3.049.142

71

TITLUL X ACTIVE NEFINA.NCLARE

9.723.9.30

5.793.930

3.339.339

3.339.339

2.981.672

357.667

3.049.142

71

01

.Active fixe

9.723.93(1

5.793.930

3.339.339

3.339.339

2.981.672

357.667

3,049.142

71

01

02

Mașini, echipamente sî mijloace dc

transport'

9,583,930

5.673.930

3.221.012

3.221.012

2.863.345

357.667

2.772.702

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

! 19.969

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

140.000

120.000

118.327

118.327

118.327

156.471

67 K

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

2.495.000

1.764.500

887.434

540.853

537.938

2.915

488.526

01

CHELTUIELI CURENTE

2.340.000

1.657.500

842.649

496,061?

493.153

2.915

438.905

10

TITLUL I' CHELTUIELI DE PERSONAL

415.000

305.000

97.858

97.858

97.85S

92.099

10

01

Cheltuieli salariate in bani

415.000

305.000

97.858

97.858

97.858

92.099

1.0

01

01

Salarii de baza

30.000

30.000

29.892

29.892

29.892

10

01

12

indemnizații plutite unor persoane din

afara unitatii

250.000

I 82.000

35.237

35.237

35.237

29.478

10

01

13

Indemnizații de delegare

135.000

93.000

32.729

32.729

32.729

32.729

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.925.000

1.352.500

744.79]

398.210

395.295

2.915

346.806

20

01

Bunuri si servicii

604.000

406,500

233.187

i 51.1 51

149.336

1.-515

155.232

20

01

01

Furnituri de birou

18.000

14.000

6.594-

1.499

L-199

1.543

20

01

02

Materiale pentiu curățenie

18.000

13.500

5.868

2.868

2.868

3.350

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

15.000

9.000

9.000

20

01

04

Apa, canal si salubritate

5.000

4.000

2.000

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

36.000

105.000

20.873

8.929

8.929

fi.5*12

20

01

06

Piese de schimb

Î9.000

]£J47

IOP712

10.7 12

E0.71 2

’ag, 13

- Set-

J s          1

■ P................ J

Sub-capi-

1 ol

Paragraf

Grupa i Titlu

Articol

Alineat

Denumire indica tor

Credite de angajament

Credite bugetare

.Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale tle plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

l

1

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

07

Transport'

88.000

68.000

22.600

4.1 83

4. Ș 83

4.184

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

29.000

16.000

14.545

4.573

4.300

273

4,674

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

89.000

4 8.000

27.795

25.3 30

24.772

553

12.017

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinerc si funcționare

28(1.000

1 10.000

105.765

93.057

92.073

984

112.250

20

02

Reparații curente

65.000

60.000

22.231

22.23 1

22.23 1

22.4 1 7

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

H 5.000

83.000

25.321

17.630

16.530

1.100

20

05

01.

Uniforme Si cehi pa mont

10.000

5.000

5.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

105.000

73.000

20.321

17.630

16.530

1.100

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

347.000

294.000

34.03 1

23.472

23.472

23.538

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

152.GOG

109.000

25.120

22.202

22.202

22.436

20

06

02

Deplasări in străinătate

195.000

185.00(1

8.91!

1.270

1.270

i. 102

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

10.000

10.000

1.044

1.044

1.044

1.044

20

13

Pregătire profesionala

13.000

11.000

1.620

1.620

1.620

1.620

20

14

Proiecția muncii

5.000

5.000

20

30

Alte cheltuieli

760.000

483.000

427.357

181.062

181.062

142.955

20

30

01

Reclamași publicitate

29.000

17.000

6.109

6.109

6.! 09

6.181

20

30

02

Protocol si reprezentare

20.000

15.000

4.527

4.527

4.527

4.527

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

3.000

3.000

3.000

1.553

20

30

04

Chirii

52.000

36.000

10.636

10,636

] 0.636

10.636

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

662.000

412.000

403.085

159.790

159.790

120.058

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

I55.OOO

107.000

44.785

44.785

44.785

49.621

71

TITLUL X ACTIVE NEF1MANCIARE

155.000

107.000

44.785

44.785

44.785

49.621

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite dc

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajanien te

legale

dc plătit

Cheltuieli

efective

anuale ap l obate Ia finele peri nad ei dc raportare

trimestriale definitive

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

01

Active fixe

155.000

10 7.000

44.785

44.785

44.785

49.621

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

50.000

15.000

25.809

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

20.000

20.000

22.563

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

85.000

72.000

^1-4,785

44.785

44.785

1.249

6810

asigurări si asistenta sociala.

487.000

330.000

212.212

212.212

211.959

253.

205.911

01

CHELTUIELI CURENTE

487.000

330.000

212.212

212.212

211.959

253

205.1 10

20

TITLUL 0 BUNURI SI SERVICII

407.000

330.(100

212.212

212.212

211.959

2.53

205.1 î0

20

01

Bunuri si servicii

142.000

H 6.000

70.247

70.247

70.247

73.099

20

01

01

Furnituri de birou

497

20

01

02

Materiale pentru curățenie

3.952

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța metrica

! 40.000

1 15.000

70.100

70.100

70.100

67.195

20

01

04

Apa, canal si salubritate

i.308

20

01

30

/Vite bunuri si servicii pentru

întreținere si (hnctionarc

2.000

1.000

147

N7

147

147

20

03

Hrana

530.000

200.000

120.45 fi

129.456

129.203

253

131.675

20

03

01

Hrana pentru oameni

330.000

200.000

129.450

129.456

129.203

253

131.675

20

04

Medicamente si materiale sanitare

336

20

04

02

Materiale sanitare

24^

20

04

04

rjcz.tnfcct.miti

88

20

05

Bunuri de natura obiectelor dc inventar

15.000

14.000

12.509

12.509

12.509

20

05

30

Alte obiecte dc inventar

15.000

14.000

12.509

12.509

12.509

£01

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

801

Capi

tol

Subcapitol

Pa- [Grii-ra- pa / graf Ti (Iu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angaja menf

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate

Ia linele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

E

1

2.

3

4

6

7=5-6

8

71

01

Active fixe

801

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

801

70 10

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

1.250. j 40

960.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.250.! 40

960.000

71

TITLUL X ACTIVE NE FINANCIARE

1.250.140

960.000

71

01

Active fixe

1.250.140

960.000

7!

01

01

Cmistmctii

1.250.140

960.000


ECoXJ 0/Vh'c^


sMT-MSAivM ^hAfeAC-fcjj



TOTAL JUDEȚ

DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUT!! PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

30 06 2014

Capi

tol

Subcapi

tol

Pa

ra “

grnf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Alb

n*>

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamen te

bugetare

Angajamente

legale

Plat!

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la linele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5010

TOT/XL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

285.896.280

163.442.350

147.742.940

147.396.359

1 29,432.424

17.963.875

122.121.231

CHELTUIELI CURENTE

285.896.280

163.442.850

[47.742.940

147.396.359

129.432.484

17.963.875

122.121.231

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1 10.965.070

69.4 12.720

69.027.41 1

69.027.4 1 1

62,947. î26

6.080.235

62.928.63 5

20

TITLUL 11 SLINURI SI SERVICII

174.727.060

93.935.630

78.629.554

78.283.973

66.399.353

1 1.883.590

59.080.221

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

20.000

m.onn

3.513

3.513

3.5:3

3,5 LȚ

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

18'1.150

84.500

82.462

82.462

82.462

108.862

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4.9 18.000

2.914.000

t.457.703

1.457.703

1.457.703

1.468.369

01

CHELTUIELI CURENTE

4.918.000

2.914.000

1.457.703

1.457.703

1.457.703

1.468.369

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.5K5.00D

1.419.000

1.277.870

1.277.870

1.277.870

1.287.372

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

2.013.000

1.104.000

1.001.731

1.001.731

1.001.731

!.Oi 0.355

1.0

01

01

Salarii de baza

i.982.000

1.084.WW

992.494

992.494

992.494

999.963

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara imitații

1.000

1.000

10

01

13

Indemnizații de delegare

1.000

1.000

10

01

30

Alte drepturi sabriale in bani

29.000

18.000

9.237

9.237

9.237

10.392

10

03

Contribuții

572.000

315.000

276.139

276.139

276.139

277.017

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

4IS.00Q

229.000

207.615

207.615

2(17.6 15

209.486

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

! 1.000

6.000

4.957

4.957

4.957

5.000

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sanatatc

105.000

58.000

52.090

52.090

52.090

52.538

10

03

04

Contribuiii de asigurați pentru

accidente de munca st boli profesionale

4.000

2.000

! .482

1,482

1.482

1.495

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indcmmzîiiii

34.000

20.000

9,995

9.995

9.995

8.498

Capi-

Sub-

Pa-

Gru- [ Ar-

Aii-

foi

capi-

ra-

pa / fi-

nc-

toi

grai'

Ti tiu coi

at


Denumire indicator


Credite de angaja ment


20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

Oi

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si furia metrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

20

01

06

Piese de schimb

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

20

Ol

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20

01

30

Alte buriuri si servicii pentru intre tinere si funcționare

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasați, delăsări, transferări

20

06

01

Deplasată interne, detașări, transferări

20

11

Cârti, publicații si materiale documentare

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statui ui, potrivit

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

i

Cheltuieli      1

efective

anuale aprobate la rinele perioadei de raportare

trimestriale definitive

2

3

4

6

7=5-6

8

2.333.000

L 495.000

179.833

179.833

179.833

1 80.997

1.106.000

662.000

166.615

166.615

166.615

171.485

32.000

16.000

9.(39

9J39

9.139

12.950

34.000

28.000

5.478

5.4711

5.478

5.479

332.000

166.000

24.159

24.159

24.3 59

24.407

160.000

li 0.000

4.055

4,055

4.055

4.075

34.000

28.000

4.156

23.000

21.000

1.951

1.951

1.951

1.95!

100.000

90.000

32,363

32.363

32.363

32.471

147.000

81.000

12.685

12.685

12.685

16.834

244.000

152.CKW

76.785

76.735

76.735

69.162

39.000

30.000

4.627

4.627

4.627

39.000

30.000

4.627

4.627

4.627

59.000

45.000

59,OUO

45.000

8.000

4.000

30.000

30.000

17.000

9.000

1.620

1.620

1.620

1.620

63.000

50.000

429

429

429

429

PfltL 3

C:i pito!

Subcapi

tol

Pil-rn-gra f

Gropii /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

iegaie

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Chel fideli

efective

anuale aprobate Ja fine ie perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

1

2

.3

4

5

6

7=5-6

5

20

30

Alte cheltuieli

1.011.000

665.000

6.542

6.542

6.542

7.463

20

30

02

Protocol si reprezentare

12.000

6.000

20

30

06

Prestări servicii pentru transmiterea

drepturilor

767.000

467.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

232.000

192.000

6.542

6.542

6.542

7.463

65 10

1NVATAMANT

26.'13 1.420

13.972.370

8.680.673

8.680.673

8.680.673

8.43 1.654

01.

CHELTUIELI CURENTE

26.431/12(1

1 3.972.370

8.68.0.673

8.680.673

8.680.67.3

8/131.654

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.000.580

1.008.4 20

971.383

971.383

97 ! .383

991.636

10

01

Che-ltiîieli salariile in bani

1.522.511

776.677

761.955

761.955

761.955

778.024

10

01

01

Salarii de baza

570.011

243.1 19

240.398

240.398

240.398

247.514

10

01

06

Alte spaiiiri

4.528

2.528

2.1 M

2.111

2,1 1 1

s ,539

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cu inul

29.080

24.080

23.304

23.304

23.304

23.982

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

776.070

407.790

402.669

402.669

402.669

401.872

10

01

13

Indemnizații de delegare

7.474

3.866

260

?,6Q

260

2i5(l

10

01

30

Alte drepturi sahiriale in bani

135.348

95.294

93.213

93 J, 13

93.213

102.807

10

03

Contribuții

47R.036

231.743

209.428

209/28

209.428

213.612

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

364.407

166. EH

159.203

•59.203

159.203

162.562

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

12.878

7.711

3.707

.3.707

3.7(17

3.799

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale tic

sa notate

90.118

48.889

39.820

39.820

39.820

40.662

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente dc mutica si boli profesionale

3,219

2.030

1.229

L229

1.229

J.262

10

03

05

Prime de asigurare viata plătite

dc angajator pentru angajați

85

41

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Tithi

Ar

ti

col

AH

ne-

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale

de plătit

Chei țuicii

efective

nu ii ale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale de fi nitive

A

B

1

2

3

4

5

fi

7=5-6

8

indemnizații

7.329

6.261

5.469

5.469

5,469

5.327

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24.407.190

12.951.950

7.704.767

7.704.767

7.704.767

7   (W

20

01

Bunuri si scivicii

4.216.753

2.478.56 1

1.621.943

1.621.943

1.62;.943

1.591.814

20

01

01

Furnituri dc birou

441.41 fi

235.066

185.041

185.041

185.041

? 99_459

20

01

02

Materiale pentru curățenie

340.886

192.194

R 1.007

SI.007

8! .007

fiR.760

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

487.756

2 7 R, 229

152.412

152.412

152.412

152.412

20

01

04

Apa, canal si salubritate

143.260

83.288

53.265

5.3.265

53,265

48.240

20

01

05

Carburanți si hibrifîanti

215.154

105.544

30.116

30.116

30.116

35.352

20

01

06

Piese dc schimb

85.074

4R.330

3.4(15

3.405

3.405

3.405

20

01

07

Transport

60.053

31.075

9.823

9.823

20

01

03

Posta, telecomunicații, radio, tv.

inie met

2711.327

146.455

109.304

109.304

109.304

110.472

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

391,296

23 7. £76

155.299

155.299

155.299

156.! 40

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si fwicticniare

1.773.533

1.120.504

842.27!

842.271

842.271

S07.75I

20

02

Reparații curente

525.933

243.4 13

59.155

59.155

59.155

57.915

20

03

Hrana

17.963.030

9.288.507

5.466.438

5.466.433

5.466.438

5.198.518

20

03

01

Hrana pentru oameni

17.962.fi30

9.288.307

5.466.438

5.466.438

5.466.43 S

5.198.5 1S;

20

03

02

Hrana pentru animale

400

200

20

04

Medicamente st materiale .sanitari’.

33.747

17.811

629

629

629

207

20

04

01

Medicamente

19.578

12.926

629

629

629

207

20

04

02

Materiale sanitare

11.765

4.183

20

04

03

Reactivi

400

200

20

04

04

Dezinlectanti

2.004

502

20

05

Bunuri de natura obiectelor dc inventar

1)66.332

52O.9fi6

384.128

3S4-. 128

384.128

414.414

Capi

tol

Sub-

cispi -

toi

Paragraf

Grupa/

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de a n gaj ani e rit

Credite bugetare

.Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia rinele perioadei de raportare

tri mest riale definitive

13

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

05

01

Uniforme si echipament

33.200

16.600

8.40 I

8.401

8.401

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

72.848

37.674

2.114

2.114

3 1 14

20

05

30

Alte obiecte de inventar

760.284

466.692

373.613

.373.613

373.613

414.414

20

06

Deplasări, delăsări, Uansfcrari

IM .15-1

97.171

21.597

21.597

21.597

32.039

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

112.73'1

58.61 1

18,905

18.905

IS.905

29.347

20

06

02

Deplasați in strai listate

68.420

38.560

2.692

2.692

2.692

2.692

20

09

Materiale de laborator

6.400

3.200

720

720

720

3.796

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

64.312

34.256

16.835

16.835

16.835

4.100

20

12

Consultanta si expertiza

22.000

1 1.000

20

13

Pregătire profesionala

227.846

95.241

20.823

20.823

20.823

20.089

20

14

Protecția muncii

77.636

35.418

2.1 2 1

2.121

2.121

2.121

20

24

Comisioane st alte costuri aferente

Împrumuturi ier

1.800

900

846

846

846

846

20

24

01

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

1.800

900

846

846

Pr46

846

20

30

Alte cliciluicli

220.247

125.506

109.532

109.532

109.532

83.236

20

30

01

Reclama si publicitate

17.940

12.720

4.770

'1.770

4.770

4.770

20

30

03

Prime dc asigurare non-viata

8.220

7.11 □

5.524

5.524

5.524

5.524

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

i 94.087

105.676

99.238

99.23 8

99.238

72.942

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

20.000

10.000

3.513

3.513

3.513

3.513

57

02

Ajutoare sociale

20.001)

10.000

3,513

3.513

3.513

3.513

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

5.222

3,222

2.622

2.622

2.622

2.622

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

14.778

6.778

891

891

891

891

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

3.650

2.000

1.010

1.010

1.010

27.410

59

01

llui'se

3.650

2.000

1.010

l .010

27.410

Capi

tol

Subcapitol

Pa- 1 Gru-rn- pa / «raf Ti tl«

Articol

Air nc-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

An gaj a meri te

legale dc plătit

Cheltuieli

efective

anuale

-aprobate ia [Inele perioadei de raportare

trimestriale de fi nitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

6610

SA.NATATE

25 1.71

144.568.980

136.549.703

I3A.54 9.703

H8.588.996

17.960.707

111.577.193

01

CHELTUIELI CURENTE

25i.7S9.SflO

144.568.980

136.549.703

1 36.549.703

118.588.996

17.960.707

1 11.577.193

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

105.964.490

66.680.3 00

66.680.300

66.680.300

60.600.015

6.080.285

60.557.528

10

01

Cbelhrieli salariate in bani

76.797.290

47.953.800

47.953.800

47.953.800

45.718.957

2.234.843

45.371.617

10

01

01

Salarii de baza

57.594.290

35.372.800

35.372.800

35.372.800

34.772.472

600.328

32.949.656

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

i 1.553.000

7.524.000

7.524.000

7.524.000

7.046.162

477.838

7.230.968

10

01

06

Alte sporuri

2.782.000

1.663.000

1.668.000

1.668.000

1.663,105

4.895

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

586.000

370.000

370.000

370.000

344.826

25.17-1

349.483

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

3.760.000

2.582.000

2.582.000

2.582.000

1.476.049

1.105.95!

2.752.950

10

01

13

Indemnizații de delegare

40.000

20.000

20.000

20.000

157

19.843

157

10

01

30

Alte drepturi satariale in bani

432.000

4! 7.000

417.000

417.000

4 16.1 86

814

421.994

10

02

Cheltuieli salariate in natura

5.293.200

3.824.000

3.824.000

3.824.000

2.599.102

1,224.898

2.657.5 63

10

02

01

Tichetc de masa

5.293.200

3.824,000

3,824.000

3.824.000

2.599.102

1.224.898

2.657.5S3

10

03

Contribuții

23.869.000

14.902.500

14.902.500

14.902.500

12.281.956

2.620.544

12.528.328

10

03

01

Contribuții de asigurați sociale de

stat

f 7.424.000

11.420.000

11.420.000

f 1.420.000

9.458.540

1.96 i .469

9.523.4 17

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

516.000

277.OCX)

277P(XW

277.000

214.163

62.837

215.619

10

03

03

Contribuții de asigurați socialo dc

sanatate

5.088.000

2.720.000

2.72D.onn

2.244.342

475.658

2.258.015

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3 i 1.000

166.500

166.500

166.500

1 19.94 1

46.559

121.647

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

.5.10.000

319.000

319.000

719.000

244.970

74.030

409.630

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

145.574.870

77.806.ISO

69.787.9.51

69.787.951

57.907.529

11.880.422

50.938,21 3

20

01

Bunuri si servicii

31.129.690

16.545,000

14,075.215

14.675.215

14.026.724

648.491

12.872,929

20

01

01

Furnituri de birou

301.170

264.170

200.255

200.255

137.546

62.709

141.492

c lei-


-lei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/

Titlu

Ar-lied

Alî-

Itl

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajnmen te

bugetare

Angajamente

’egaie

Plăti

efectuate

Angajamente

legale

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia fi ii ele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

R

1

2

3

4

5

6

7=5-6

S

20

Oi

02

Materiale pentru curățenie

931.840

484.840

405.420

405.420

394.547

10.873

460.410

20

Oi.

03

încălzit, iluminat si forța metrica

9.70-1.000

3.712.000

3.602.792

3.602.792

3.581.350

21.442

3.382.85'4

20

01

04

Apa, canal si salubritate

3.162.000

1.584.000

921.250

92: .250

894.286

26.964

878.602

20

01

05

Carburanți si lubrifiant:

•115.000

244.500

203,877

203.877

173.263

30.614

175.870

20

01

06

Piese de schimb

l .514.7'10

769.550

675.280

675.280

649.837

25.443

544.474

20

01

07

Transport

524.200

7.86.200

266.587

266.587

T 86.847

79.740

200.775

20

01.

08

Posta, telecomnnicalii, radio, Iv,

internet

507.470

258.470

226.356

226.856

224.854

2.002

216.898

20

01.

09

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

fi.447.970

3.696.970

2.993.376

2,993,376

2.795.154.

198.222

1.985.420

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intrctincre si funcționare

7.591.300

5.244.300

5.179.57.2

5.179.522

4.989.040

190.482

4.886.134

20

02

Reparații curente

1.432.000

744.000

383.2! 3

383.213

35 1.829

31.384

356.252

20

03

Hrana

4,381.000

2.25],GG0

1.918.581

1.918.58!

1.731.133

187.448

î. 7 74.266

20

03

01

Hrana pentru oameni

4.380.000

2.250.000

1.917.861

1.917.861

1.730.413

i 87.448

1.773.546

20

03

02

Hrana pentru animale

1.000

1.000

720

720

720

720

20

04

Medicamente si materiale sanitare

102-196.230

53.999.230

50.799.448

50.799.448

40.073,498

10.725.950

34.571.308

20

04

01

Medicamente

84.526.000

45.060.000

4i.881.905

4!. 881.905

32.246.960

9.634.945

26.651.010

20

04

02

Materiale sanitare

tf. 185.430

3.91 2.43G

3.912.430

3.912.430

3.671.720

240.710

4.158.912

20

04

03

Reactivi

8.708.900

4.316.900

4.316.900

4.316.900

3.646.6 10

670.290

3.212.213

20

04

04

Dezin fectanti

775.900

709.900

688.213

6SS.7.13

508.208

180.005

549.173

20

05

Bunuri de natura obiectelor dc inventar

931.370

7L5J70

7] 3.38!

713.381

627.991

85.390

256.242

20

05

01

Uniforme si echipament

46.000

34.000

34.000

34.000

32.838

1.162

40.05!

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

73.000

29.000

27.01 1

27.011

2I.0S2

099

33.623

20

05

30

Alte obiecte de inventar

812.370

652.370

652.-170

652.37(1

574.14 I

7(8.229

182.568

20

06

Deplasări, detasari, transferuri

63.000

33.000

29.729

29.729

29.729

34.864

8

Ici-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denurniru indicator

Credite de angaja ment

Credite bugetare

Afigajameiî te

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

an nule aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

B

I

2

3

4

6

7-5-6

8

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferai':

55.000

30.000

29.6 19

29.619

29.6:9

34.754

20

06

02

Deplasări in strai mi ta te

8.000

3,000

110

tio

110

1 10

20

09

Materiale ele laborator

859.980

446.9150

406.886

406.886

238.342

168.544

302.758

20

1 1

Carii, publicații si materiale

documentare

9.000

4.500

2.055

2.055

1.889

166

1.889

20

12

Consultanta si expertiza

1 14.000

5 G.00(1

52.300

52.300

42.220

10.080

52.300

20

13

Pregătire profesionala

107.000

54.000

25.776

25.776

25.776

15.101

20

14

Protecția muncii

46.870

24.870

20.359

20,359

13.9S1

6.378

17.783

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

59.000

55.000

13.026

13.026

13.026

13.026

20

30

Alte cheltuieli

4.245.730

2.875.230

747.982

747.982

731.391

16.59!

669.495

20

30

04

Chirii

2.613.000

2,034.000

4R6.205

4^6.205

480.518

5.687

40S.1 (7

20

30

30

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

1.627.730

84 1.230

261.777

261.777

250.873

10.904

261.378

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

i 80.500

82.500

81.452

81.452

51.452

81.452

59

01

Burse

180.500

82.500

81.452

81.452

81.452

81.452

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

2.340.000

1.657.500

842.649

496.068

493.153

2.915

438.905

01

CEIELTUIEU CURENTE

2.340.000

1.657.500

842.649

496.068

493.153

2.9U

4.38.905

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

415.000

305.000

97.858

97.858

O7.S5S

92.099

10

01

Cheltuieli salartale in bani

415.000

305.000

97.858

97.858

97.858

92.099

10

01

01

Salarii de baza

30.000

30.000

2.9. K 92

29.892

29.892

29.JÎ92

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uni tatii

250.000

S K2.000

3 5.2? 7

35.237

35.237

?9 -'Î78

10

01

13

Indemnizații do delegare

135.000

93.000

32.729

32.729

32.729

32.729

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.925.000

1.352.500

744,791

398.210

395.295

2.915

3 4 6. fl 06

Ca pi

to!

Subcapi

tol

Para-Sii-aî

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Alb

no

af

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

.An gaj a ine trie

bugetare

Angnjamen te legale

Plăti

efectuate

Angaja mente legale

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate în Finele perioadei de r aportare

trimestriale definitive

A

0

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

Bunuri si servicii

604.00(1

406.500

233.187

151.151

149.336

1.815

155.232

20

01

01

Furnituri ele birou

I1! .000

14.000

6.594

1.499

J.499

1.543

20

01

02

Materiale pentru curățenie

18.000

13.500

5.868

2.868

2.868

3.350

20

01

03

încălzit, i Imn imit si forța motrica

15.000

9.000

9.000

20

01

04

Apa, canal si salubritate

5.000

4.000

2.001!

20

01

05

Carburanți si hibrifinirii

36.000

105.000

20.873

8.929

8.929

0.502

20

01

06

Piese de schimb

26.000

19.000

18.147

10.712

10.712

10.712

20

01

07

Transport

88.000

68.000

22.600

4.183

4. î 83

4.! 84

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

29.000

16.000

14.545

4.573

4.300

273

4.674

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

sq.uoo

48.000

27.795

25.330

24.772

558

12.0! 7

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intrstinere si funcționare

280.000

110.000

105.765

93.057

92.073

984

] E 2.250

20

02

Reparații curente

65.000

60.000

22.231

22,23 î

22.23 1

22.4 17

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

115.000

83.000

25.32 î

17.630

16.530

1.1 cm

20

05

01

Uniforme si echipament

10.000

5.000

5.000

20

05

30

Alte obiecte dc inventar

105.000

78.000

20.321

17.630

16.530

1.100

20

06

Deplasări, detasari, transferări

347.000

294.000

34.031

23.472

23.472

23.538

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

152.000

109.000

7.5.120

22,202

22.202

22.430

20

06

02

Deplasări in străin a ta te

195.000

1 85.000

8.91 1

1.270

1.270

1.102

20

1 I

Carii, publicații si materiale

documentare

10.000

16.000

1.044

1.044

1.044

1.044

20

13

Pregătire profesionala

13.000

11.000

1.620

1.620

1.620

1.620

20

14

Protecția muncii

5.000

5.000

20

30

Alte cheltuieli

766.000

483.000

427.357

181.062

T 3 1.062

147.955


20

30

04

20

30

30

Oi

20

20

01

20

01

0!

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

30

20

03

20

03

01

20

04

20

04

02

20

04

04

20

05

20

05

30


BiȘțnri ele natbrîf oțftmiclor de InVbnjSar 'Alte obicp-i'^e-i^vctiiaT cAcrf


TR/1M/W

N \COL Ag


Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamcn te

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legate de plătit

Chel tu lefi

efective

anuale aprobate la linele perioadei de raportare

trimestriale definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

29.000

17.000

6.109

6.109

6.109

6. i s 1

20.000

15.000

4.527

-1,527

4,527

4.527

3.000

3.000

3.000

ș,553

52.000

36.000

10.636

10.636

10.636

10.636

662.000

<112.000

403.035

159.790

159.790

120.058

4S7.000

330.000

212.212

2 S 2,212

211.959

253

205.1 10

487.000

330.000

212.212

212.212

2 [1.959

253

205.1 10

4H7.000

330.000

21 2.212

212.212

211.959

253

205.1 10

142.000

116.000

70.247

70.247

70.247

73.099

497

3,952

140.000

1 15.000

70.100

70.100

70.100

67.195

1,308

2.000

1.600

147

147

147

147

330.000

200.000

129.456

129.456

129,203

353

13 1.675

330.000

200.000

129.456

129.456

129.203

253

131.675

336

243

15.000

14.000

12.509

12.509

12.509

15.000

14,000

12.509

12.5G9

12,509

6.323.296

r*—



©M ofwc\




TOTAL JUDEȚ

DETALIEREA CHELTUIELILOR

INST1TUTI1 PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

30 06 2014

Fag. 1        ■■ lei-

Capi

tol

Siib-

capi-

1(J 1

Pn-iii-gnd

Grupa /

Titlu

Articol

Aii.

1ÎC-

sl

Denumire indicator

Credite de angaja rnent

Credite bugetare

Angajamen te

bugetare

.Angajamente

legate

Pkti efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli

efective

anuale ap rob a te Ia finele perioadei de raportare

trimestriale definit ive

A

ii

!

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

Si SUBVENȚII

] ! .S93.35O

7.33 L790

3.6S9.626

1 6MQ 676

3 J 92.255

497.371

3.555.459

01

CHELTUIELI CURENTE

439.780

302.860

231.323

231.323

91.619

139.704

398,353

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

302.860

231.323

23 1.323

91.619

139.704

398.353

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.453.570

7.028.930

3.458.303

3.458.303

3.100.636

357.667

3.157.106

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

11.453.570

7.028.930

3.458.303

3.458.303

3.100.636

3 57.667

3.157.106

541.0

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

150.000

90.000

53.903

53.903

53.903

2.148

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

150.000

90.000

53.903

53.903

53.903

2.148

71

TITLUL. X ACTIVE NEFINANCIARE

150.000

9 0.0 00

53.903

53.903

53.903

2.

71

01

Active fixe

i5G,ooo

90.000

53.903

53.993

53.903

2.148,

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

1 15.000

55.000

53.903

53.903

53,903

] ,500

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

35.000

35.000

648

6510

INVATAMANT

212.500

113.000

23.919

23.919

23.919

59.037

01.

CHELTUIELI CURENTE

38.000

35.000

3.643

3.643

3.643

3.643

56

TITLUL VI.I1 PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (TEN)

POSTADERARE

33.000

35.000

3.643

3.643

3.643

3.643

56

02

PrngraiTic clin Fondul Social European (FSE)

33.000

35.000

3.643

3.643

3.643

3.643

56

02

01

Finanțarea naționala

3.000

1.000

8<J1

80 i

8CH

SOI

56

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

35.000

34.000

2.842

2.842

2.842

2.542

70

CHELTUIELI. DE CAPITAL

174.500

78.000

20.2.76

20.276

20.276

55.394

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

174.500

20,276

20.276

20.276

55.394


.. îei„

Capi’

fol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

An gaj a mente

legale

Plăti

efectuate

Angaj amente legale de plutit

Cheltuieli

efective

a n ir ale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7-5-6

S

71

01

Active fixe

174.500

78.000

20.276

20.276

20.276

50.874

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

168.548

72.048

14.324

14.324

14.324

19.484

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

5.952

5'952

5.952

5.952

5.952

27.153

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

4.237

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

4.520

66 H)

SANATATE

ICI. 125.710

6P06]P79n

3.567.019

3.567.019

3.069.648

497.371

3.443.852

01

CHELTUIELI CURENTE

401.780

267.860

227.680

227.68.0

87.976

139.704

394.7 10

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (REN)

POSTADERARE

401.780

267.860

227.680

227.680

S7.976

139.704

394.710

56

01

Programe din Fetidul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

401.700

267.800

227.680

227.680

87.976

139.704

394.710

56

0!

01

Finanțarea naționala

00.270

40.180

56

Ol

02

Finanțarea externa nerambursabila

34L5I0

227.680

227.680

227.680

87.976

139.704

394.710

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.723.930

5.793.930

3.339.339

3.339.339

2.9S1.677.

357.667

3.049.142

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

9.723.930

5.793.930

3.339.339

3.339.339

2.9S1.672

357.667

3.049.142

71

01

Active fixe

9.723.930

5.793.930

3.339.339

3.339.339

2.981.672

357.667

3.049.142

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

9.583.930

5.673.930

3.221.012

3.221.012

2.863.345

357.667

2.772.702

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

I [9.969

71

01

30

Alte active fixe


Capi-

Sub-

Pa-

Grn-

Ar-

tel

capi-

î'tl-

pa /

fi-

toi

graf

Titlu

col


70

*7 1

f

71

01

71

01

02

71

01

03

71

01

30

70

71

71

01

71

01.

02

70

71

i; ...

7L

01


- iei-


Denumire indicator

Credite de angaja ment

Credite bugetare

Angaja mente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

a ii tt ale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

B

I

2

3

4

6

7=5-6

8

(inclusiv reparații capitale)

M 0.000

120.000

f 18.327

118.327

118.327

156.471

CULTURA, RECREERE -Si RELIGIE

155.000

107,000

44.785

44.785

44.785

49.621

CHELTUIELI DE CAPITAL

155.00(1

107.000

44.735

44.785

44.785

49.621

TITLUL X ACTIVE NEFINANCLARE

155.000

107,00(1

44.735

44.785

44.785

49.621

Active fixe

155.000

107.000

44.735

44.785

44.785

49.621

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

50.000

15.000

25.809

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

20.000

20.000

22.563

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

85.000

72.000

44.785

44.785

44.785

1.249

ASIGURARE SI ASISTENTA SOCIALA

SO]

CHELTUIELI DE CAPITAL

SOI

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

SG 1

Active fixe

801

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

ROI

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

1.250. MO

960.000

XTfiiEȚUIELI DE CAPITAL

1.250. MO

950.000

.TITLUL X AUTAT1 NE1TMANCIARE

1.250.MO

960.000

:-'?\ctive fixe

1.250. MO

960.000

\

AUWructii   A- \

1.250. MO

960.000

cL/-.h

■ex-ceZl^/dcfiti^^pL dezv

1.196.739


b>fcECr©fe .KOA/O/WC,-s, ÎMO A’-A-mCJCU




TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 30 06 2014

Capi-

£01

Subcapi

tol

PfH

rn-

rnf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

AU

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajanicn t

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli

efective

a ntiale aprobate la finele perioadei tle raportare

(rimestri ale clefi nitive

A

Ii

1

l

3

4

5

6

7=5-6

5002

TOTAL CHELTUIELI

974.SS0.310

650,448.360

348.503.578

354.598.93(5

343.878.387

i 0.720.549

5100

02

Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE

78.2'14,-170

48.372.450

3i.247.S23

36.117.617

29.523.722

fi. 5 91.89 5

29.067.439

5102

Al ITORTFATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.820,230

26.610,220

22.614,454

27.484.248

21.190.407

6.293^ ]

20.814. J 53

01

Autocitatî executive si legislative

45.825.230

26.610.220

22.614.454

27.484.248

21.190.407

6.293.841

20.814.153

03

Autorități executive

45.826.230

26.610.220

22.614.454

7,7.484.2.48

21,190.407

6.293.841

20.8 i 4.153

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4.665.000

2.678.000

1.801.417

i.801.417

1.501,363

300.054

1.278.744

10

Servicii publice comuni torc de

evidenta a persoanelor

2.735.000

i.509.000

L33 6.903

1.336.903

L 3 3 6.903

1.217.511

50

Alte servicii publice generale

1.930,000

1.169.OM)

464.514

464.514

164.460

300.054

61.233

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

2.7.753.240

19.084.230

6.831.952

6.831.952

6.831.952

6.974.562

6000

02

Partea Ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

17.349.460

10.137.860

7.377.743

S.394.044

7.272.757

L121.287

7. i 98.389

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA.

17.349.460

[0.137.860

7.377.743

8.394.044

7.272.757

1_ 121.237

7.198,389

03

Ordine publica

16.357.340

9.148.740

7.113.220

8.129.52 f

7.003,734

1.121.287

7.080.8.33

04-

Politic comunitara

16.357.340

9.148.740

7.113.220

8.129.52 S

7.008.234

1.121.287

7.080.833

05

Proiecție civila si proiecția contra

incendiilor (protecție civila

nmimilitara)

992.120

989.120

264.523

264.523

264.523

1 ! 7.556

6500

02

Partea ffl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

353.020.540

229.025.380

154,501.873

154.7N.136

153,210.992

1.500.144

155.705.199

6502

INVATAMANT

184.165.290

109.856.780

91.886.998

91.886.998

91.886.998

91.139.591

03

Invatamant preșcolar si primar

63. ES 2.085

36.606.825

29.243.110

29.243.1 10

29.243.1 10

29.380.0 !4

01

Invatamant preșcolar

35.216.080

19.829.400

16.500.254

i 6.500.254

16.500,254

16.667.815

02

Invatamant primar

28.666.005

16.777.425

12,742.856

12.742.856

[2.742.856

12.712.199

04

Invatamant secundar

1 19.01)3.475

72.458.915

62.216.540

62,21 6.540

62.216.540

61.311,356

01

Invatamant secundar inferior

3 8.525.520

2L029.630

19.308.[68

19.308.168

i9.3 08.168

19.735.81 2

Capi

tol

Subcapitol

Pa-

ra-

£Hlf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne-

3t

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plat!

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate La rinele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

650?

02

lovatamant secundar superior

78.H7.595

49.844.055

41.885.102

41.885.102

41.885.102

40.5-10.501

03

Invatamant profesional

2,360.360

1.585.230

1.023.270

!.1123.270

LC23.270

1.035.043

05

In   iama nt postii ceti 1

!.279.730

791.040

42S.867

428.867

428.867

448.22 t

50

Alte cheltuieli in domeniul

invalamantului

-1.519

-1.519

-1.519

6602

SANATATE

38.028.9(1(1

20.693.010

7.296.369

7.296.369

7.296.369

4.165.181

06

Servicii medicale iu unitati sanitare

cu paturi

32.900.860

18.268.690

5.048.462

5.048.462

5.048.462

2.274.540

01

Spitale generale

32.900.860

18.268.690

5.048.462

5.043.462

5.(148.462

2.274.540

08

Servicii de sanatatc publica

5.123.040

2.424.320

2.247.907

2.247.907

2.2-17.907

1.874.730

50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

15.911

50

Alte institut ii si acțiuni sanitare

15.9 !1

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

85.182.260

70.126.930

35. i 98.291

35.178.386

34.910.3 16

268.070

38.901.287

03

Servicii culturale

28.682.180

1 7.366.970

13.077.716

13.057.811

12.7S9.741

268.070

12.176.968

04

Instituții publice de spectacole si

04

concerte

20.107.250

12.976.500

9.156.7 56

9.156.716

8.888.646

268.07(1

8.686.5 i 1

06

Case de cultura

8.574,930

4.390.470

3.921.000

3.901.095

3.90 l.095

3,490,457

05

Servicii recreative si sportive

53.566.080

50.409.960

21.058.415

21.058.415

21.058.4 15

26.525.7! 6

01

Sport

28.328.380

27.478.380

10.481.96(1

10.481.960

10.481.960

8.562.402

02

Tineret

12.996

03

Întreținere grădini publice, parcuri

03

zone verzi, baze sportive si de agrement

25.237.700

22.93 1.580

10.576.455

10.5 76.455

10.576.455

17.950.3 18

50

Alte servicii in domeniile culturii,

rccrccs'ii si religiei

2.934.000

2.35(1.000

1.062.1 60

1.062.160

L 062.160

198.003

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

45.644.090

28.348.660

20.120.215

20.349.383

19.1 17.309

1.232.074

21.499,140

04

/Asistenta acordata persoanelor in varsta

361.000

544.(100

421.233

42!.233

36.0.478

60.755

417.425

toî

Sub-capi

tol

Para-gm r

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii-

ne-

a t

Denumire indicator

Credite de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Pinii efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate In finele perioadei de raportare

trimestriale defî nrtive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5A5

8

6302

05

Asistenta sociala in caz ele boli si

invalidități

22.1 87.500

11.965.500

11.427.943

1 f.427.943

10.760.856

667.087

10.844.794

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

22.187.500

1 1.965.500

1 1.427.943

11.427.943

10.760.856

667.087

ș 0.844.794

06

Asistenta sociala pentru familie si

copii

10.127.654

7.601.087

3.743.816

3.743.816

3.645.770

98.046

6.211.919

i I.

Crcse

1.823.981

925. i 64

834.654

834.654

675.067

159.587

71.8.989

15

Prevenirea excluderii sociale

10.518.954

7.192.909

.3.670.4 12

3.899.580

3.652.981

246.599

3.280.689

01

Ajutor social

4.450.600

2.665.600

1.848.160

2.077.328

T .830.729

246.599

1.709.356

02

Cantine de ajutor social

6.068.554

4.527.309

t.822.252

1.822.252

1.822.252

1.57 (.333

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

120.0(10

120.000

22.157

22,157

22.157

25.324

50

A.ltc cheltuieli în domeniul asistentei

50

sociale

1 20.000

120.000

22.157

22.157

22.157

25.324

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

201.055.780

! 37.507.860

56.445.563

56.445.563

55.382.041

1.063.522

57.SM.7f.il

7002

LOCUINȚE, SERVICE SI DEZVOLTARE PUBLICA

178.651.590

120.121.660

48.783.466

48.783.466

47.719.944

t.063.522

50.857.028

03

Locuințe

19.008.220

i3.5l9.680

5.293.580

5.293.580

4.806.531

487.043

10.007.81 7

01.

Dezvoltarea sistemului de locuințe

19.008.220

I3.5I9.6SO

5,29 3.5 SO

5.293.580

4.806.537

-1S7rQ43

4,689^68

30

Alte chcituicli in domeniul locuințelor

5.318.349

05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

16.348.860

16.348.860

5.817.568

5.817.568

5.817.568

20.447.135

0!

Alimentare cu apa

16.3 48.860

1 6.348.860

5.817.568

5.817.568

5.817.568

20.467.135

06

Iluminat public si electrificări rurale

12.628.240

12.628.240

7.307.748

7.307.748

7.048.555

259.! 93

6.303.548

07

Alimentare cu gaze naturale m localiLati

1.200.000

600.000

249.748

249.748

249.748

229.967

50

Alte scn'icii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

129.466.270

77.024.880

30.114.822

30. f 14.822

29.797.53.6

317.286

13.868..561

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

22.404.190

1 7.386.200

7.662.097

7.662.097

7.662.097

7.027.753

Ca pi-

rol

Sub-capitol

Paragraf

Grupa /

Ti tiu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angaja mc.n t

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angaja mente

legale

Pfati efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheftuieii

efective

a tnmlc ap robote la finețe perioadei de raportare

trimestriale definitive

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

fs

740?

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

21.216.000

16.616.000

7.367.03.4

7.367.034

7.367.034

6.732.690

01

Salubritate

12.21 6.000

1 l.l 16.000

5.930.301

5.930.301

5.930.30!

5.5(7.419

02

Colectarea, tratarea si distrugerea

02

deșeurilor

9.000.000

5.500.000

1.436.733

1.436.733

1.436.733

1.215.271

06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

1.1 88.190

770.200

295.063

295.063

295.063

295.063

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

325.219.060

225.404.810

98.930.576

9S.930.576

98.4SS.875

441.701

239.129.591

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

50.42S.460

50.428.460

38.692.273

38.692.273

38.492.273

200.00(1

136.318.455

06

Energie termica

50.428.460

50.428.460

38.692.273

38.692.273

3S,49Z273

200.000

136.318.455

8402

TRANSPORTURI

274.790.600

1 74.976.350

60.238.303

60.238.303

59.996.602

241.70!

102.8! 1.136

03

Transport rutier

274.790.60(1

174.976.350

60.238.303

60.238.303

59.996.602

241.701

102.8(1.136

01

Drumuri si poduri

43.626.700

26.300.510

3.550.807

3.550.807

3.474.929

75.878

02

Transport in comun

161.470.810

104.433.960

33.075.920

33.075.920

33.075.920

3J.913.483

03

Străzi

69.693.090

44.24 1.880

23.611.576

23.6! 1.576

23.445.753

165.823

70.897.653

TOTAL JUDEȚ

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

30 06 2014

Cn pilei

Subcapitol

Para-gra f

Gru

pa /

Tir! o

Ar

ti

col

/Vii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angaja mente

bugetare

Angli jamen te.

legale

PNti

efectuate

> nT “ TS

h

Cheltuieli

efective

anuale a ]) rob a te la finele perioadei de raportare

(riinesf riale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

* i4

67

02

5!

02   15

8.73 7.900

8.03 7.900

1.453.677

1.453.677

t.453.677

1.453.677

5002

TOTAL CHELTUIELI

974.889.310

650.448.360

348.503.578

354.598.936

343.373.337

10.720.549

488.985.419

01

CHELTUIELI CURENTE

826.500.030

572.010.370

32 L 030.796

327.126.154

317.362.G8

9.764.016

381.603.508

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

206.136.935

1 13.592.480

106.364.876

H2.460.234

105.416.635

7.043.599

104.337.142

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

221.813.270

181.857.220

99,055,24 3

99.055.24 i

96.610.702

2.4-44.539

88.44 3.99<i

30

TITLULUI DOBÂNZI

27.75 3.210

19.084.230

6.831.952

6.831.952

6.831.952

6.974.562

40

TITLUL IV SUBVENȚII

80.000.000

80.000.000

61.340.655

61.340.655

61.140.655

200.000

60.259.9 10

5!

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIE.!'PUBLICE

25.Ui.190

iS.007.050

6.904.145

6.904.145

6,904,M5

3.627H20

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURS ABILE (REN)

POSTADERARE

247.352.72(1

149.639.760

31.937.762

31.937.762

31.861.884

75.S7S

109.237.627

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

13,972.000

7.128.000

6.705.340

6.705.340

6.705.340

6.877.347

59

TITLUL !X ALTE CHELTUIELI

4.300.675

2.701.630

L89H825

HK90.K25

1.S90.S25

3.845.KO4

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

H1K.13S.650

57.412.220

17.341.681

17.34L681

16.385. 148

956.533

100.335.498

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

108.131.650

57.412.220

17.341.681

! 7.3 4 1.681

16.385.148

956.533

100.335.498

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

40.257.630

21.025,770

13.824.027

13,324,027

1 3.824.027

7.046.413

SI

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

40.257.630

21.025.770

13.824.027

13.824.027

13.824.027

7.046.413

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

-3.692,926

-3.692.926

-3.692.926

85

Titlul XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-3.692.926

-3.692.926

-3.692.926

5100

02

Partea l-a SERVICE PUBLICE GENERALE

78.244.470

48.372.450

31.247.823

36.1 17.617

29.523.722

6.593.895

29.067.459

5 102

AUTO RIT ATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.S26.23O

26.610.220

22.614.454

27.484.248

21.190.407

6.293.841

20. SI 4.1.53

01.

CHELTUIELI CURENTE

43.364.38(1

24.786.420

22.061.144

26.930.938

20.940.764

5.990.174

20.077.989


Capi

tol

Sub-

capi

tol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Alb

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angaj a ment

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Pluti efectuate

Angajamente legale de plătit

Chei iui Ni

efective

anuale a pro bate la Linele perio ;id ei de raportare

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

33.103.370

16.633.220

15.618.380

20.4 88,174

15.617.249

4,870.925

15,617.464

i()

01

Cheltuieli salariate in bani

25.991,096

13.064.1 67

12.304.621

16.088.589

12.303.490

3.785.099

12.308.915

10

01

01

Salarii do baza

25.294.d22

12.685.205

12.019.034

15.503.002

5 2.019.034

3.783.968

12.054.138

10

01

06

Alte sporuri

33.750

31.250

27.400

27.400

27.400

1.560

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uni tatii

615.924

307.962

247.560

247.560

246,429

1.131

242,590

10

01

13

Indemnizații de delegare

'17,000

39.750

10.627

1 0.627

10.627

10.627

10

03

Contribuții

7.112.274

3.569.05.3

3.313.759

4.399.585

3.313.759

1.085.826

3.308.549

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

5,3 ] 6.630

7.652.202

2.489.559

3.291.134

2.489.559

801,575

2.494.611

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

127.662

63.684

59.720

79.027

59.720

19.307

67.315

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

! .388,360

692.403

625.751

884.916

625.751

259.165

652.448

1.0

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

33.323

20.116

17,970

23,749

17.970

> 779

18.001

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

241.299

140.648

120.759

120.759

120.759

76.1 74

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

9.261.010

7.453.200

6.126.487

6.126.487

5.007.238

1.119.249

4.144.248

20

01

Bunuri si servicii

5.334.848

5.198,514

4.523.025

4.523.025

3.418.921

1.104,104

2.594.282

20

01

01

Furnituri de birou

171.270

998.142

985.8 30

985.810

985.810

112.282

20

01

02

Materiale pentru curățenie

80.000

80.000

54. H 2

54.112

54. (12

60.049

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța metrica

579.800

579.800

342.771

342.771

312.797

29.974

31O.S55 :

20

01

04

Apa, canal si salubritate

83.000

73.000

40.060

40,060

39.763

297

36.947

20

01

05

Carburanți si ktbrifîanti

80.000

40.000

18.750

18.750

18.750

30.730

20

01

06

Piese de schimb

120.000

120.000

44.125

44.125

44.125

799

20

01

03

Posta, ickcomunicalii, radio, lv.


Capi

tol

Sub-capi-loi

Para-grai

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

AII

ne-

ai

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plutit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele peri cariei de raportare

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

5

6

7=5-6

8

ia te-ETicf:

1.366.974

1.190.102

936,902

936.902

498.772

438.130

436.247

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere- si funcționare

2.853.804

2.117.470

2.100.495

2.100.495

1.464.792

635.703

1.562.373

20

02

Reparații curente

150.000

200.000

10.846

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

222.500

142.5(10

79.264

79.264

79.264

74.926

20

05

30

Alte obiecte de inventar

222.500

142.500

79.264

79.264

79.264

74.926

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

663.000

173.000

79.164

79.164

79.1 64

92.899

2.0

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferuri

512.000

52.000

36.569

36.569

36.569

48.812

20

06

02

Deplasări iu strninalatc

151.000

121.000

42.595

42.595

42.595

44.(587

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

10.600

6.600

1.223

ș ,223

1.223

20

13

Pregătire profesionala

261.610

101.610

70.677

70.677

70.677

3 5.93 CI

20

14

Proiecția muncii

10.000

6.000

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni iii re prezent arca

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1.000.000

520.000

482.162

482.1 62

482.162

484.561

20

30

Alte cheltuieli

1.6011.452

1.104.976

890.972

890.972

875.827

15.145

850.804

20

30

01

Reclama si publicitate

70.000

65.000

32.827

32.827

32.827

26.98!

20

30

02

Protocol si reprezentare

350,000

20.000

10.809

10.809

10,809

4.161

20

30

03

Prime de asigurare tion-viata

50.000

35.000

7.712

7.712

7.712

14.502

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.138.452

984.976

839.624

839.624

824.479

15.145

805.160

59

TITLUL IX ALTE CHEL'I'UIEIJ

1.000.000

700.000

316.277

316.277

316.277

316.277

59

17

Despăgubiri civile

1.000.000

700.000

316.277

316.277

316.277

316.277

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.401.850

L823.800

575.316

575.316

27 1.649

303.667

736.164

71

TITLUL X ACTIVE NEF1NANCIARE

2.461.850

1.823.800

575.316

575.3 16

271.649

303.667

736.164

Cn pi

to!

Sub’ capitol

Para-grai'

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire îrnlîtrator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plafit

Cheltuieli

efective

atitialc aprobate hi finele perioadei de raportare

trimestriale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

01

Active fixe

2.46 J. 850

1.823.800

.575.316

575.3 16

271.649

303.667

736.164

71

01

01

Construcții

50.171

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

25.352

25.352

] 8.352

18.352

18.352

122.701

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte.

active corporale

55.4 19

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

2.43 6.49 8

1.79S.44R

556.964

556.964

253.297

303.667

507.S73

84

PLAT! EFECTUATE IM ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-22.006

-22.006

-22.<306

85

Titlul XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-22.006

-22.006

-22.006

85

01

Plăti efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anul curent

-22.006

-22.006

-22.006

Q>s

01

01

Plăti efectuate in anii pree.e.denti si

recuperate in anul curent (SF)

-22.006

-22.006

-22.006

N-l 02

ALTE SERVICE PUBLICE GENERALE

4.665.000

2.670.000

1.801.417

1.801.417

1.50 J .363

309.054

1.278,744

01

CHELTUIELI CURENTE

4.270.000

2.283.000

1.755.704

1.755.704

1.455.650

300.054

1.233.031

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.500.000

750.000

406.801

406.801

106.747

300.054

3.520

20

01

Bunuri si servicii

300.000

50.000

28.706

28.706

-S3J00

f 11.806

3.520

20

01

07

Transport

300.000

50.000

28.706

28.706

-1.100

29.S06

3.520

20

01

09

Materiale si prestări de servicii ctt

caracter funcțional

-82.000

82.000

20

05

Bunuri de natura obiectelor do inventar

300.000

250.000

226.426

226.426

226.426

20

05

30

Alte obiecte de inventar

300.000

250.000

226.426

226.426

226.426

Capi’

toi

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii-

ne-

Denumire indicator

Credita de angajament

Ă

B

1

20

30

Alta cheltuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATEI PUBLICE

51

01

Transferuri curente

51.

01

01

Transferuri către instituțiile publice

51

01

3?)

Transferuri pentru acordarea trusou-

Iui pentni uou-nascuti

51

02

Transferuri de capital

51

02

29

Alte transferuri de capital cal re

instituții publice

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

01

Rambursări de credite externe

81

01

02

Rambursări de credite e>;ternc din

fondul de garantare

81

02

Rambursări dc credite interne

81

02

01

Rambursări de credite interne garantate

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

01

CHELTUIELI CURENTE

30

'HTLUL III DOBÂNZI

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

30

01

02

Ltobanzi aferente creditelor interne

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamen te

legale.

Pluti

efectuate

Angajamen te

legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la linele perioadei de raportare

trimestriale definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

900.000

450.000

151.669

151.669

-36.579

5 BS.24S

900.000

450.000

1 5 1.669

151.669

-35.579

188.748

2.770.000

1.533.000

1.348.903

1.3-48.903

1.348.903

1.229.51 1

2,020.000

1.443.000

1.295.000

1.295.000

1.295.000

1.175.608

2.505,000

1,419.000

! .2^3.000

1.2S3.0U0

1.784.000

1.163.608

35.000

24.000

12.000

12.000

[2.000

12.000

150.000

90.000

53.903

53.903

53.903

53.903

150.000

90.0(10

53.903

53.903

53.903

53.903

395.000

395.000

45.713

45.713

45.713

45.7 S 3

395.000

395.000

45.713

45.713

45.713

45.713

195.000

195.000

45.713

45.713

45.713

45.713

195.000

45.713

45.713

45.713

45.713

200.000

200.000

200.000

20IUÎ0D

27.753.240

19.084.230

6.831.952

6.831.952

6.831.952

6.974.562

27.75.3.240

19.084.230

{5.831.952.

6.831.952

6.831.952

6.974.562

27.753.240

19.084.230

6.831.952

6.831.952

6.831.952

6.974.562

14.615.3 R0

7.728.500

3.476.150

3.476.150

3.476.150

3.455.433

11.493.620

6.003.620

3.476.150

3.476.150

3.476.150

3.455.433

Căpi

ței

Sub-capitol

P n-

ra-gnif

Grupa l Titlu

Ar

ii-

col

Ah-

ne-

ii t

Denumire indicator

Credite de angaja meni

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la fineie perioadei de raportare

tri mes triale defi ni iive

A

R

1

2

3

4

5

6

7=5-6

O

garantate

3.121.760

1.724.880

30

02

Dobânzi aferente dEiforiei publice

externe

11.037.860

ItJ.I37.S6t)

2.463.37?

2.463.377

2.463.377

2.463.162

30

02

02

Dobânzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

9.(137.360

9.037.860

1.778.700

1.778.700

1.778.700

1.778.485

30

02

03

Dobânzi aferente creditelor exteme

garantate si/sau directe

subimprum utate

2.000.000

1.109.000

684.677

684.677

684.677

684.677

30

03

Alte dobânzi

2.100,000

1.217.870

S92.425

892.425

892.425

1.055.967

30

03

05

Dobânzi la operațiunile de leasing

2.100.000

1.217.870

892.425

892.425

892.425

1.055.967

6000

02

Partea II-a AP ARARE, ORDINE PUHLIC'A SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

17.349.460

10.137.860

7.377.743

8.394.044

7.272.757

1.121.287

7.198.389

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

17.345.400

10.137.860

7.377.743

8.394.044

7.272.757

L121.287

7.198.389

01.

CHELTUIELI CURENTE

16.015.000

9.403.400

7.075.101

8.091.402

6.970.115

1.121.287

7.116.205

10

TITLU!, I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.000.000

7.02 1.000

6.401.667

7.417.968

6.401.667

1.016.301

6.346.467

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

10.971.000

5.500.000

5.070.705

5.874.834

5.070.705

804.129

4.972.250

10

01

01

Salarii de baza

10.971.000

5.500.000

5.070.705

5.874.834

5.070.705

804.129

4.972.250

10

03

Contribuții

3.029.000

1.52 1.00(1

1.330.962

1.54 j. 134

1.330.962

212.172

1.374.217

10

0.3

01

Contribuții de asigurări sociale dc

stat

2.282.000

1.142.000

1.034.815

1.200.001

1.034.815

165.186

1.037.120

10

03

02

Contribuții do asigurări dc șomaj

55.000

28.000

23.221

26.936

23.22!

3.715

23.26'0

10

03

03

Contribi.itii dc asigurări sociale de

sanatatc

571.000

290.000

258.027

299.232

258.027

41.205

253.597

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

29.000

15.000

12.94!

15.007

12.941

2.066

i 2.971

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

Cu pi-

tnl

Sn b-capi

tol

Paragraf

Grapa l

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

An gaj ameți te

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente [egale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale ap rob a te la finele perioadei de raportare

trimestriale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5G

8

indemnizații

9V.00CJ

46.000

1.958

1.953

5.956

42.269

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

2.400.000

2.167.400

673.434

673.434

568.448

104.986

769.738

20

01

Bunuri si servicii

i. 127.(100

934.400

417.281

417.281

383.146

34.135

369.856

20

01

01

Furnituri dc birou

96.000

61.000

31.294

31.294

30.10!

1.193

23.200

20

01

02

Materiale pentru curățenie

16.000

9.400

6.236

6.236

6.136

100

2.761

20

01.

03

încălzit, iluminat si forța motrica

1,30,000

100.000

62.229

62.229

62.229

62.229

20

01

04

Apa, canal si salubritate

15.000

1 1.000

6.866

6.866

6.378

488

6,393

20

Oi

05

Carburanți si Iu b fi fi an ti

274.000

274.000

f 08.531

108.531

93.955

14.576

92.086

20

01

06

Piese de schimb

38.000

25.000

2.730

2.730

l.UG

1.590

2.828

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, fv,

internet

05.000

60.000

29.961

29.961

27.773

2.183

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționai

333.000

274.000

94.599

94,599

80.764

13.835

98.232

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

inlrctincre si funcționare

140.000

120.000

74.835

74.835

74.665

170

53.841

20

02

Reparații curente

1 0.000

10.000

244

20

03

Hrana

5.000

5.0UG

2.490

2/190

2.^90

2.485

20

03

Oi

I-Iranrt pentru oameni

5.000

5.000

2.490

2.490

2.490

2.485

20

04

Medicamente, si materiale sanitare

4.000

4.000

20

04

02

Materiale sanitare

3.000

3.000

20

04

04

Dezinfectant!

1.000

1.000

20

05

Bunuri de natura obiectelor dc inventa;'

415.000

395.000

127.721

127.721

86.591

4LI30

205.693

20

05

01

Uniforme si echipament

215.000

215.000

J0G.S67

108.867

71.477

37.390

261.800

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pal

10.000

10.000

20

05

30

Alte obiecte dc inventar

190.000

1 70.000

18.854

18.854

15.114

3.740

33.893

20

06

Deplasat';, delăsări, transferări

325.000

325.000

6.760

6.760

3.230

3.530

6.773

Capi

tol

Subcapitol

Pa-

ra-g™f

Gru

pa 1

Ti li 11

Ar

ti

col

Ali

ne J

ut

Denumire indicator

Credite de a riga j a meni

Credite bugetare

Angajamente

b ugetu re

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efecnve

nnu ale aprobate Sfi finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

b

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferuri

325.000

325.000

6.760

6.760

3.230

3.530

6.773

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

! 5.000

! 5.000

1,565

1.565

1.565

1.565

20

13

Pregătire profesionala

161,000

161.000

17.825

17.825

i 0.095

7.730

4.329

20

15

Muniție, furnituri si armament de natura

activelor fixe pentru armata

23.100

23.100

5.999

5.999

5.999

20

16

Studii si cercetări

10.000

! 0.000

20

23

Prevenirea si combaterea inundațiilor si

înghețurilor

5.000

5.000

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

92.900

92.900

] 3.761

13.761

13.761

13.761

20

30

Alte cheltuieli

207.000

] 87.000

80.032

80.032

61.57!

! 8.461

75.032

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

60.000

40.000

25.3 63

25,363

6.902

18,461

25.363

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

LI 7.000

147.000

54.669

54.669

54.669

49.669

51.

TITLUL VI TRANSFERURIINTRE UN1TATI /ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.000

15.000

51

01

Transferuri curente

15.000

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

15.000

15.000

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

200.000

200.000

59

02

Ajutoare pentru daune provocate ele

calamitati naturale

200.000

200.000

70

CHELTUIELI' DE CAPITAL

734.460

734.460

302.662

302.662

302.662

82.184

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

734.460

734.460

302.662

302.662

302.662

82.184

71

0!

Active fixe

734.46(1

734.460

302.662

302.662

302.662

82.184-

Capi

tol

Sub-

capi-

(o i

Pa

ra-grai'

Grupa /

Titlu

Articol

Aîf

nc-

nt

Denumire indicatei'

Credite de n ngnjnmcnt

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale

de plutit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la îl ne ie perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

01

01

Construcții

J 32.500

132.500

132.499

132.499

132.499

6.888

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

601.960

601.960

170.163

170.163

170.163

64.873

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

676

71

01.

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

9.747

84

PLĂTI EFECTUATE IN .ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-20

-20

-20

85

Titlul XVffl PLĂTI EFECTUATE IM ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-20

-20

85

01

Plăti efectuate in anii precedc.nti si

recuperate in anul curent

-20

-20

-20

85

0.1

01

Plăti efectuate in anii preced unii si

recuperate in anul curent (ST)

-20

-20

-20

6500

02

Partea IlI-a CHELTUIELI SOCLAL-CULTURALE

353.020.540

229.025.380

154.50 1.873

154.71t.136

153.210.992

1.500.144

155.705.199

6502

INVATAMANT

lSd. 165.290

109.856.780

9 i .886.998

91.886.998

91.386.998

91.139.591

01.

CHELTUIELI CURENTE

176.135.100

102.876.470

91.121.859

91.121.859

91.121.859

89.543.298

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

124.004.635

70.124.720

66.716.014

6G.716.014

66.716.0 14

fi 5.94 7.031

10

01

Cheltuieli salariate in bani

0fi.0S3.395

54,43 9. 4 20

51.884.418

5 1.884.4 18

51.884.418

51.714.195

10

01

01

Salarii de baza

71.280.045

45.683,080

45,093.575

45.093.575

45.093.575

43.584.690

10

01

02

Salarii de merit

55.506

10

01

05

Sporuri pentru condiții dc munca

4 i 5.150

265.670

110.4S3

110.483

1 10.483

165.585

10

01

06

Alte sporuri

1.453.710

609.1 10

240.589

240.589

240.5??

464.1 18

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

768.040

520.150

452.293

452.293

452.293

<170.348

€ti pi

to!

Subcapitol

Para-graf

Grupa /

Titlu

Ar-

ti-

col

AM-

no-

ai

Denumire indicator

Credite de iingaj iimcnf

Credite bugetare

Angajamente

linge ta re

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Atigaj a mente legale de ptefit

Cheltuieli

efective

anuale ap ro bate la finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

E

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

4.403.770

2.785.900

2.598.729

2.598.729

2.598.729

2.625.593

10

01

12

Indemnizații plătite mior persoane din

afara uni tatii

108.780

64.470

12.623

12.623

12.623

■ 0.389

10

01

1.3

Indemnizații de delegare

457.510

128.250

10

01

15

Alocații pentru transportul la si de Ia

locul de munca

1.000

1.000

714

714

714

10

01

16

Alocații pentru locuințe

13.700

6.860

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

17.181.690

4.374.930

3.375.412

3.375.412

3.375.412

4.333.056

10

02

Cheltuieli salariate in natura

2.000

1.000

625

625

625

10

02

30

Alte drepturi sahiriale in natura

2.000

1.000

625

625

625

10

03

Contribuții

27.919.240

15.684.300

14.830.971

14.830.971

14.830.971

14.232.836

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

Stat

20.566.700

11.575.570

1 1.166.329

I i. 166.329

11.166.329

10.888.871

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

697.240

346.470

249.803

249.803

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

snnatate

5.327.270

2.944.090

2.697.391

2.697.39 î

2A97.39 T

.2.690.196

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente dc munca si boli profesionale

215.810

120.250

87.476

87.476

87.476

□C1.822

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.112.220

697.920

629.972

629.972

629.972

316.367

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

48.099.990

30.414.320

22.333.345

22.333.345

22.333.345

21.436.286

20

01

Bunuri si servicii

27.847.180

17.049.120

15.201.117

15.201.1Î7

15.201.H7

15.960.366

20

01

01

Furnituri cte birou

767.629

402.540

216.845

216.845

216.845

205.628

20

01

02

Materiale pentru curățenie

853.270

419.660

230.448

230.448

230.443

281.112

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

15.1 10.581

10.096.940

9.839.642

9.8.39.642

9.839.642

10.165.168

20

01

04

Apa, canal si salubritate

4.064.500

2P()2y.97G

1.608.665

i .60.8.665

1.878.529

Capi

tol

Snb-eiipî-toî

Paragraf

Grupa /

Tiihi

Ar

ti

col

AII

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

b «geta re

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

Ol

05

Carburanți si lubrifitmli

I 19.400

65.540

33.630

38.630

38.630

55.055

20

Ol

06

Piese ele schimb

59.510

30.460

9.39!

9A9 î

9.391

9.432

20

Ol

07

Transport

1 OS.630

53.810

] 2.463

12.463

12.468

11.977

20

Oi

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

790.B60

421.260

323.573

323.573

323.573

335.5 i 5

20

01

09

Materiale sî prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.161.330

647.740

393.041

393.041

393.04 I

408.336

20

OL

30

Alte bunuri si servicii pentru

intrelmere si funcționare

AS 10.970

2.88 1.200

2.528.414

2.528.4 1-4

2.523.414

2.589.114

20

02

Reparații curente

EA 397.570

9.663.660

5.035.644

5.035.644

5.035.644

4.172.113

20

04

Medicamente si materiale sanitare

27.360

1 1.920

1.041

1.041

1.041

1.041

20

04

01

Medicamente

18.180

7.000

247

247

247

247

20

04

02

Materiale sanitare

4.580

2.270

794

79^

794

794

20

04

04

Dezinfectând

A 600

2.700

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.008.630

1.120.030

675.60!

675.60!

675.601

1.920

20

05

01

Uniforme si echipament

33.470

16.870

6.66-1

6.664

6.664

20

05

03

Lenjerie si accesorii de nat

133.800

76.400

9.326

9.326

9.326

20

05

30

Alte obiecte dc inventar

1.84 L360

1.026.760

659.611

659.611

659.6! 1

1.920

20

06

Deplasări, detasari, transferări

147.170

72.480

12.330

12.330

L2.330

î 3.596

20

06

01

Deplasat'! interne, delăsări, transferări

67.740

31.950

1.4 10

1.410

1.410

2.534

20

06

02

Deplasați in strainatatc

79.430

40.530

10.920

10.920

10.920

11.062

20

09

Materiale dc laborator

18.690

8.520

20

i 1

Cârti, publicații si materiale

documentare

60.940

28.320

1.470

20

12

Consultanta si expertiza

6.200

2.700

20

13

Pregătire profesionala

451.390

220.660

45.170

155.170

45.17(1

44.7E0

Cn pi

to!

Stib-capi-tal

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cli elriîieli

efective

anuale aprobate Ist finele perioadei de rsîportsire

trimestriale

definitive

B

I

2

3

4

5

6

7-5-6

8

20

14

Proiecția muncii

5 1 8.590

261.750

100.029

100.029

100.029

H 7.456

20

30

Alte cheltuieli

2.616.270

J .97.5.160

1.2.62.413

1.262.413

i.262.4! 3

Li 43.614

20

30

01

Reclama si publicitate

9.720

4.310

20

30

03

Prime dc asigurare non-vialti

2'1.630

4.940

1.977

1.977

1.977

1.977

20

30

04

Chirii

1.986.750

1.393.880

1.209.444

1.209.444

L209.444

1.088.720

20

30

09

Executarea silita a creanțelor bugetare

4.'100

2.400

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

590.770

569.630

50.992

50.992

50.992

52,917

5!.

TITLUL V! TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

-87 i

-871

-871

5 î.

01

Transferuri curente

-871

-871

-871

51.

01

01

Transferuri către înstitutiilc publice

-87!

-871

-87 1

56

TITLUL VEI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTAUERARE

77.800

77.S00

70.226

70.226

70.226

86.79(1

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

77. son

77.800

70.7.26

70.226

70.226

86.790

56

02

01

Finanțarea naționala

12.900

12.900

12.431

12.481

12.481

' 1.938

56

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

64.900

64.900

57.745

57.745

57.745

74.852

57

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA

852.000

458.000

428.597

428.597

428.597

543.664

57

02

Ajutoare sociale

352.000

458.000

428.597

428.597

425,597

543.664

57

02

01

Ajutoare socialo in numerar

144.740

44.740

44.572

44.572

44.572

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

707.260

413.260

334.025

3 84.025

3 84.025

5'13.664

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

3.100.675

1.1101.630

1.574.54IÎ

1.574.548

1.574.548

1.529.527

59

01

Burse

3.100.675

1.301.630

1.574.548

1.574.548

1.574.548

1.529.527

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.653.630

6.792.030

674.269

674.269

674.269

1.596.293

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

7.653,630

6.792.030

674.269

674.269

674.269

1.596.293

71

01

Active fixe

7.653.630

6.792.030

674.269

674.269

1.596.293

Capi

tel

Sub-capital

Paragraf'

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ab-

ne-

ai

Denumire indicator

Credite de migaj amenf

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la linele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

îi

1

2

3

4

5

6

7=5-6

3

71

01

01

Construcții

4.100.030

3.278.430

247.285

247.285

247.285

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

35.456

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

2.4 70.800

2.470.800

46.866

46.866

46.866

91.056

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

1.082.800

1.042.800

380.118

3S0.118

380. H 8

1.469.781

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

376.560

188.2.80

94.140

94J40

94. f 40

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

376.560

188.280

94.140

94.140

94.140

81

02

Rambursări de credite interne

376.560

188.280

94.140

94.149

94.140

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice, interne locale

376.560

188.280

94.140

94.140

94.140

84

PLĂTI EFECTUATE IN AMR PRECEDENT1 SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

“3.27G

-3.270

-3.270

85

Titlul XVIII PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IM ANUL CURENT

■3.270

-3.270

-3.270

85

,01

Plăti efectuate iii anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-3.270

-3.270

-3.270

85

Oi

01

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent (SE)

-2.622

85

01

02

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent (SD)

-648

-648

-648

6602

SANATATE

38.028.900

20.693.010

7.296.3 69

7.296369

7.296.369

4.165.181

01

CHELTUIELI CURENTE

29.155360

17.278.470

7.255.457

7.255.457

7.255.-157

3.198.208

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

4.694.040

2347.320

2.2 4 1.502

2.241.502

2.241.502

]  69.325

Capi

tol

Subcapitol

Paradai’

Grupa /

'Titlu

Articol

AH-

no

711

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale

de plătit

Chei tu teii

efective

a nurlie

aprobate la linele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

H)

01

Chclluieli salariale in bani

3.680.000

1.840.000

1,739.340

1.739.340

1.739.340

1.464.991

10

01

01

Salarii de baza

3,680.000

1.840.000

1.739.340

1.739.340

1.739.340

1.464.99!

10

03

Centri butii

1.014.0^0

507.320

502.162

502.162

502.162

404.334

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

765.480

354.740

364.101

364.101

364.10!

306.CM9

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

17.800

9.200

7.866

7.866

7.866

6.5CÎ0

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

191.360

9 1.680

90.340

90.340

90.340

76.093

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

7.900

3.950

3.742

3.742

3.742

3.144

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

31.500

37.750

36.113

36. S 13

.36.1 13

12.4 88

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

7,734.000

5.077.000

L871.935

I.S7L9J5

1.871.935

1.320.592

20

02

Reparații curente

7.580.00(1

6.000.000

1.865.530

I.SG5.530

1.865.530

1..3 15.187

20

04

Medicamente si materiale sanitare

120.000

611.000

20

04

01

Medicamente

50.000

25.000

20

04

02

Materiale sanitare

70.000

35.000

20

30

Alte cheltuieli

34.000

17.000

6.405

6.405

6.405

5.405

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

34.00(1

17.000

6.405

6.405

6.405

5.405

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.354.150

6.454.150

3.124.762

3.124.762

3.124.762

51

01

Transferuri curente

S 5 2.000

S52.000

5i

01

01

Transferuri către instimtide publice

852.000

852.00(1

51

02

Transferuri de capital

9.502.150

5.602.150

3.124.762

3.124.762

3.124.762

51

02

28

Transferuri din bugetele locale puntru

finanțarea cheltuielilor de capital

Cupi-

roi

Subcapitol

ru-gra f

Grupa i ruin

Ar

ti

col

Alb

nc-

nt

Deninnii e indicator

Credite de angaj iirucnt

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectua ic

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei dc raportare

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

clin dometiii.il sanatntii

9.502. i 50

5.602.150

3.124.762

3.124.762

3.124.762

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSAJ3ILE (TEN)

POSTADERARE

6.369.170

2.400.000

17.258

17.258

17.258

8.291

56

07

Programe Instrumentul de Asistenta pentru

Preaderarc (IPA)

6.369.170

2.400.000

17.258

17.7,5 S

17.258

8.29!

56

07

01

Finanțarea naționala

845.020

360.000

1.345

1.345

1.345

56

07

02

Finanțarea externa nerambursabila

5.524.150

2.040.000

i5.913

15.9I3

15.913

8.29!

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

R.877.540

3,414.540

40.912

40.912

40.912

966.973

71

TITLUL, X ACTIVE NEFINANCIARE

$.877.5'3 (J

3.414.540

40.9 1 2

40.912

40.912

966.973

71

01

Active fixe

8.877.540

3.414.540

40.912

40.912

40.917.

966,973

71

01

Oi

Construcții

7.983.000

3.000.000

10.260

i 0.260

10.260

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

494.540

114.540

95! .062

71

Ol

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

400.(100

300.000

30.652

30.652

30.652

15.91 s

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

85.182.26(1

70.126.930

35,198.291

35.1 78.386

34.910.316

268.070

38.901.287

01

CHELTUIELI CURENTE

79.001.280

66.2 I 7.670

34.662.342

34.642.457

,34.374.367

268.070

33.201.998

10

TITLUL- 5 CHELTUIELI DE PERSONAL

14.399.930

8.31.5.470

6.963.049

6.943.144

6.933.610

0,534

7.028.983

10

01

Cheltuieli salariate in bani

1 1.77.6.000

6.959.000

5.735.713

5.720.112

5.710.578

9.534

5.801.950

10

01

01

Salarii de baza

H.157.000

4.392.000

3.900.372

3.884.771

.3.884.77!

3.908 J 29

10

01

05

Sporuri pentru condiții dc munca

538.000

3G6.QOO

267.346

267.346

267.346

270.109

10

01

06

/Lite sporuri

6.000

54.000

51.1S8

51.188

51,188

58.160

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

90.000

47.000

45.228

45.228

45.228

45.228

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane, din

afara imitații

2.1 02.000

1.718.000

t. (20.245

1.120.245

1.1 10,711

9.534

f .177.477

Capi

tal

Stib-

cnpl-

toi

Paragraf

Grupa / Titlu

.Articol

Aii

no

at

Denumire indicator

Credite de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

b ugetare

Angajamen te

legale

Plăti

efectuate

Angaja meu te legale de plătit

Cbeltisidj

efective

anuale aprobate la Unele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

t

2

3

4

5

(>

7=5-6

8

10

01

13

Indemnizații de delegare

28.000

24.000

9.6'35

9.635

9.635

9.635

10

01

16

Alocații pentru locuințe

29'1.000

153.000

132.030

132.030

132.030

132.030

10

Ol

30

Alte drcptuii salarialc in bani

5 f LOGO

265.000

209.669

209.669

209.669

201.182

10

03

Contribuții

2.673.930

1.356.470

1.227.336

1.223.032

1.223.032

1.227.033

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2.005.240

1.005420

928.179

924.93?

924.932

936.758

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

47.880

24.940

20.709

20.64 I

20.641

20.857

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanntate

470.5M

2-11.230

220.473

219.662

219.662

7 22,921

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

37.6 !0

22.1530

15.998

15.936

15.936

I6.G53

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

112.640

62.300

41.977

41.861

4 Mfd

36.444

20

TITLUL 0 I3UNURI SI SERVICII

55.5114.000

49.714.300

26.177.3S!

26.177.3SI

25.915.S45

258.536

24.679.188

20

01

Bunuri si servicii

4.032.00(1

3.097.500

1.807.506

1.807.506

!. 62 8.679

178.827

1.635.668

20

Oi

01

Furnituri de birou

63.000

34.000

29.643

29.643

29.239

404

23.216

20

01

02

Materiale pentru curățenie

51.000

39.000

27.870

27.570

27.870

14.674

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța niotrica

723.000

511.000

393.62!

393.62!

383.219

10.402

393.246

20

01

04

Apa, canal si salubritate

104.000

63.000

38.692

38.692

35.607

3.085

38.304

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

90.000

63.000

37.160

37.160

37.(60

34.502

20

Oi

06

Piese de schimb

3 8.0(10

34.000

,3.841

3.84 1

3.S4 [

4.579

20

01

07

Transport

203.000

153.000

61.010

6!.0i0

54.855

6.155

87.! 32

20

01.

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

172.000

124.800

67.688

67.688

67.364

324

67.340

20

01

09

Materiale si prestări dc scivicii cu

caracter funcțional

1.155.000

960.000

575.978

575.978

464.918

li 1.060

41 f .063

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa i

Titlu

Articol

AH-

nc-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectua te

Angaja mente iegrde

de plătit

Che’iufeli

efective

anuale aprobate la linele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

8

1

2

3

4

5

6

7=5-0

8

20

01.

30

Alte buinin si servicii pentru

întreținere si fmictîmiEirc

J.428.000

LI [6.000

572.003

572.003

524.606

47.397

56Î.6S2

20

02

Reparații curente

670.000

590.000

427.912

427.9(2

425.002

2.910

233491

20

03

Hrana

592.00(1

350.000

230.833

230.833

230.333

206.800

20

03

02

Hrana pentru animale

592.(100

350.000

230.833

230.833

230.833

206.800

20

04

Medicamente si materiale sanitare-

20.000

[9.000

11.532

11.332

(1.332

20

04

01

Medicamente

10.000

10.000

4.759

4.759

4.759

20

04

02

Materiale sanitare

10.000

9.000

6.573

6.573

6.573

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

735.950

664.950

397.341

.397.341

342.679

54.(562

244.183

20

05

01

Uniforme si echipament

00.000

50.000

46.000

46.000

46.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

675.950

614.950

35 1.34 E

351.341

296.679

54.662

244.183

20

06

Deplasări, detasari, transferări

427.000

311.000

106.120

106.120

105.452

668

113.333

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

264.000

189.000

9 [.971

91.971

91.303

668

97.7! I

20

06

02

Deplasări in străinătate

163.000

122.000

14. N9

14.149

14.149

15.622

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

16.500

i 2.500

2.238

2.233

2.238

1.787

20

13

Pregătire profesionala

44.500

29.000

9.231

9.231

8.581

650

9.231

20

[4

Proiecția muncii

33.000

19.000

9.780

9.780

8.718

L062

10.02.3

20

30

Alte cheltuieli

49.013.050

44.621.050

23. i 75.088

23.175.088

23.155.33!

19.757

22.224.972

20

30

01

Reclama si publicitate

130.000

92.00(1

68.181

6S.ISI

61.435

6.746

70.593

20

30

03

Prime de asigurare ritm-via ta

30.000

21.000

S.428

8.428

8.423

14.578

20

30

04-

Chirii

22 i .000

144,000

102.295

102.295

89.620

12.675

99.39 ]

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

48.632.050

44.364.050

22.996.184

22.996.184

22.995.848

336

22,040.410

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UN1TAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8,737.900

8.037.900

1.453.677

L453.677

[.453.677

1.453.677

5 1

02

Transferuri de capital

8.737.900

8.037.900

1.453.677

1.453.677

1.453.677

1.453.677

Ca pi-

toi

Sub-capitol

Pa-

ni-

grnr

Grupa /

Tiffii

Articol

Alb nv-nt

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite, bugetare

Angajamen te

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamen te

legale de plătit

Clici țuicii

efective

anuale a pro bate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

Ii

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

51

02

.15

Programe mtiltianualc de mediu si

gospodărire a apelor

3.737.900

3.037.900

1.453.677

1.453.677

1.453.677

i.453.677

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMHURSABILE (FEbT)

POSTAUERARE

279.450

150.000

68.235

68.235

68.235

40.150

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

8.666

56

01

Ol

Finanțarea naționala

8.666

56

07

Programe Instrumentul de Asistenta pentru

Preaderare (IPA)

239.450

110.000

3-4.500

34.500

34.560

12.805

56

07

01

Finanțarea naționala

47.300

15.500

4.936

4.936

4.936

4.936

56

07

02

Finanțarea externa nerambursabila

19 f .650

94.500

29.564

29.564

29.564

7.565?

56

15

Alte programe comunitare Fm-Liiitalc in

perioada 2007-2013

40.000

40.000

33.73 5

33.735

33.735

18.679

56

15

01

Finanțare naționala

16.000

16.000

15.660

15.660

15.660

1,5.602

56

15

02

Finanțarea externa nernmbursabiîn

24.000

24.000

18.075

18.075

18.075

3.077

70

CHELTUIELI DE CAPITAL,

5.992.700

3.815.120

579.979

579.979

579.979

5.699.289

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIAK.E

5.992.700

3.815.120

579.979

579.979

579.979

5.699.289

71

01

Active fixe

5.992.700

3.315.120

579.979

579.979

579.979

5.695.914

71

01

01

Construcții

3.445.29(1

2.195.290

290.43.3

290.433

290.433

3.820.650

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1.133.800

9<J6.000

174.788

174.783

174.788

235,739

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

261.980

229.980

67.123

7!

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitalei

Li 51.630

483.850

i H.75S

114.758

114.758

i. 5 72.402

Capi

tol

Subcapi

tol

Pa

ra-

graf

Grupa /

TJthr

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

.Angajamente

bugetare

Angajamente legate

Plăti

efectuate

Angaja mente legale de plătit

Cheltuieli

efective

antiaie ap rob a te Ia finele perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

E

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

3.375

79 -

OPERAȚIUNI FINANCIARE

18,8.280

94.140

47.070

47.070

47.070

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

f 88.280

94.140

47.070

47.070

47.070

81

02

Rambursari tic credite interne

1 88.280

93.140

47,07(1

47.070

47.070

81

02

05

Rambursări dc credite aferente datoriei

publice interne locale

188.280

94.140

4 7.070

47.070

47.070

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PR.ECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-91300

-91.100

-9 [. 100

85

Titlul XVin PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PR.ECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-91.100

-91.100

-91.100

85

01

Plăti efectuate in anii precedenta si

recuperate in anul curent

-91.100

■91.100

-91.100

85

Oi.

01

Plăti efectuate in anii prccedenti si

recuperate in amil curent (SE)

-91.100

-9S.I00

-91,100

6S02

ASIGURARE SI ASISTENTA SOCIALA

AS.6N.tiyO

28.348.660

20.120.215

20.349.383

19.1 17,309

t. 2 32.074

21.499340

01

CHELTUIELI CURENTE

45.246.L10

27.959.010

20.060.478

30.289.646

19.057.572

1.232.074

2! .379.796

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

15.934.960

9.150.750

8.424.264

8.653.432

7.506.593

1.146.839

7.527.872

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

12.434.33(1

7.093.450

6.585.232

6.743.77 1

5.885.656

8583 15

5.J177.1 93

10

01

01

Salarii dc baza

6.382.133

3.482.250

3.1 18.776

3.277.315

2.971.601

305.714

2.892-036

10

01

05

Spoturi pentru condiții de munca

201.680

H 5.000

95.282

95.282

.38.282

57.000

84.724

10

01

06

Alte sporuri

5.5 i 7

3.200

2.123

2.123

2.1 23

2.072

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uni tatii

5.811.000

.3.472.000

3.363.05 1

3.363.05!

2.873.650

489.40 1

2.897.8 17

10

01

13

Indemnizații de delegare

22 .una

15.000

- Ici-

Capi

tol

Subcapitol

FaL

rn-nmf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aîi-

nc-

uf

Denumire indicator

Credite dc

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamcn te

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate în linele perioadei (le raportare

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

12.000

6.000

6.000

6.000

6.000

544

10

03

Contribuții

3.500.630

2.057.300

1.839.032

1.909.661

1.620.937

288.724

1.650.679

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2.583.344

1.497.480

1.373.048

1.425.149

1.206.638

218.5H

1.247.357

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

66.789

37.720

31.165

32.740

27.559

5JSI

28.364

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale dc

sanatate

584.313

411.170

341.633

358.298

304.900

53.398

313.712

H)

03

04

Contribuții dc asigurări pentru

accidente dc munca si boli profesionale

27.720

15.83 8

11.432

1 1.720

i 0.163

î .557

10.221

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

133.464

95.092

81.754

8 1.754

71.677

10.077

51.025

20

TITLUL III3UNUILI SI SEP, VICII

4.921.030

3.913.740

2.1 51.4 II

2. i 51.41 t

2.066.176

85.235

2.125.747

20

01

Bunuri si servicii

2.045.920

1.462.450

832.479

832.4 79

777.437

55.042

794.105

20

01

01

Furnituri de birou

103.690

90.693

26.79!

26.791

25.551

i.240

32.547

20

01

02

Materiale pentru curățenie

131.000

ti 7.000

51.3 54

51.354

44.388

6.966

53.614

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

443.500

328.000

220.922

220.922

199.652

21.270

194.098

20

01

04

Apa, canal si salubritate

205.603

i45.t03

92.700

92.700

79.780

12.920

86.756

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

1 12.220

90.720

40.470

40.470

40.470

52.890

20

Ol

06

Piese de schimb

30.000

66.000

22.837

22.837

22.485

352

?/=.^70

20

01

07

Transport

121.540

69.540

61.282

61.282

61.282

53.570

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, !v,

internet

184.664

127.714

82.179

82.179

82.179

79.121

20

01

09

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

53.310

46.810

1 1.473

11.473

10.909

56 J

11.400

20

01

30

Alto bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

605,393

380.870

222.471

222J71

210.74!

11.730

205.239

Ca pi

la!

Subcapitol

Para-

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angaja ment

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

[egide

Plat!

efectuate

Angaja mente f egale

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la inie le perioadei de raportare

trimes! riale definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7—5-6

S

20

02

Reparații curente

328.100

252.320

74.391

74.391

67.179

7.212

52.125

20

03

Hrana

1.977.020

1.709.680

1.072.085

1.072.085

1.060.886

11.199

1.136.988

20

03

01

Hrana pentru oameni

1.977.620

1.709.680

1.072.085

1.072.08 5

1.060.886

! 1.199

1.136.988

20

04

Medicamente si materiale .sanitare

65.000

53.500

32.16!

32.161

25.330

6.831

23.392

20

04

01

Medicamente

'10.300

30.300

19.512

19.512

18.101

1.411

16.743

20

04

02

Materiale sanitare

13.500

13.000

9.632

9.632

6.310

3.322

3.066

20

04

04

Dezinfectări ti

f 1.200

10.200

3.017

3.017

91?

2.098

3.5E3

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

88.500

73.000

20.429

20.429

16.296

4.133

[5.228

20

05

01

Uniforme si echipament

8.500

8.500

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

5.000

5.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

75,000

59.500

20.429

20.429

16.296

4,133

15.228

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

41.950

39.650

5.520

5.520

5.520

5.520

20

06

01

Deplasări interne, detasari, Iran sforari

IK,950

16.650

25 G

250

250

250

20

06

02

Deplasări in sfrainatalc

23.000

23.000

5.270

5.270

5.270

5.27(1

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

10.600

9.000

3.66 i

3.661

3.407

254

3.584

20

12

Consultanta si expertiza

13.000

12.000

600

600

600

600

20

13

Pregătire profesionala

102.880

96.880

12.029

12.029

12.029

7.149

20

1.4

Protecția muncii

33.160

24.960

16.777

16.777

16.304

473

12.712

20

30

Alte cheltuieli

2î4.300

180.300

81.279

81.279

31.188

91

74.344

20

30

03

Prime dc asigurare non-viata

67.000

63.000

40.928

40.928

40.928

34.008

20

30

30

Alte chcld.tieli cu bunuri si servicii

147.300

117.300

40.351

40,351

40.260

9i

40.336

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNU'ATI ALE

A.DMiN LSTRATÎ.E I P U B LIC E

2.0I4.000

1.007.000

977,674

977.674

977.674

943.932

51

01

Transferuri curente

2.(114.000

I.007.000

977.674

977.674

977,674

943.932

51

01

39

Transferuri din bugetele locale pentru

- Ic-U

Capi

tol

Sub-

capi-

toI

Paragraf

Gru

pa 1

Titlu

Articol

AH

no

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia Finețe perioadei de raportare

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

finanțarea unilatilor dc asistenta

sociala si medico-sociale

2.014.000

1.007.000

977.674

977.674

977.674

9.-13.932

56

titlul viii proiecte cu finanțare din

FONDURI EXTERNE N ERA MB URS ABILE (FEN)

POSTAU E RARE

9.256.4 50

7.217.520

2.230.386

2.230.386

2.230.386

4.448.562

56

01

Programe dtn Fondul Europe,! a de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

9.256.450

7.217.520

2.230.386

2.230.386

2.230.386

4.445.395

56

01

01

Finanțarea naționala

2.162.67(1

2.162.670

684.571

684.571

684.571

825.397

56

01.

02

Finanțarea externa, nerambursabila

6.822.880

'!.783.950

1.385.535

1.385.535

1.385.535

3.393.022

56

01

03

Cheltuieli neeligibilc

270.900

270.900

J 60.280

160.280

I60.280

226.976

56

15

AHe programe comunitare finanțate in

perioada 2007-2013

3. 1 rj7

56

15

02

Finanțarea externa nerarnlntrsabila

3.167

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

13.120.000

6.670.000

6.276.743

6.276.743

6.276.743

6.333.683

57

02

Ajutoare sociale

13.120.000

6.670.000

6.276.743

6.276.743

6.276.74 3

6.333.683

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

13.120.000

6.670.000

6.276.743

6.276.743

6.276.743

6.333.683

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

397.650

389.650

93.479

93.479

93.479

119.344

71

TITLUL X ACTIVE NEFJNAN CIARE

397.650

389.650

93.479

93.479

93.479

1 19.34'1

71

01

Active, fixe

397.650

389.650

93.479

93.479

93.479

119.344

71.

Ol

01

Construcții

36.473

71

01

02

Mașini, echipamente si mifioace de

transport

88.550

88.550

28.968

28.968

28.968

31.565

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

117.000

H 7.000

34.840

71

01

30

Alte active llxe

(inclusiv reparații capitale)

192.100

184.100

64.5 1 l

64,5I l

64.5 11

16.466

Capi

tol

Subcapitol

Para-graf

Grupa l

Titlu

>kr-

col