Hotărârea nr. 445/2014

445/12.09.2014 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei Proiectului 79/2014 „Reabilitare termică bloc str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl. A2" întocmit de SC Eurodraft SRL, de la Asociaţia de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional
Hotararea Consiliului Local 445/12.09.2014
privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei Proiectului 79/2014 „Reabilitare termică bloc str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl. A2" întocmit de SC Eurodraft SRL, de la Asociaţia de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-24176/12.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere actul notarial nr. 2387 din 11.09.2014 întocmit de Societatea Profesională Notarială "Luminiţa Greu-Mireana Cădăren";
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.18/2009, actualizată, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele ce solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 1.2 " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se acceptă de către Municipiul Timişoara donaţia Proiectului 79/2014 "Reabilitare termică bloc str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl. A2" întocmit de SC Eurodraft SRL, de la Asociaţia de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                      APROBAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                               PRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ                               NICOLAE ROBU

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR

DE UTILITĂȚI PUBLICE

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2014-      /

REFERAT privind acceptarea de către Primăria Municipiului Timișoara a donației Proiectului nr. 79/2014 „Reabilitare termică bloc str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl. A2” întocmit de SC Eurodraft SRL, de la Asociația de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programului Operațional Regional

Prin actul notarial nr. 2387 din 11.09.2014 întocmit de Societatea Profesională Notarială „Luminița Greu-Mireana Cădăren”, se autentifică prin declarația domnului Cosma Dănuț, acordul proprietarilor din str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl. A2 cu privire la donarea către Primăria Municipiului Timișoara a Proiectului nr. 79/2014 „Reabilitare termică bloc str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl. A2”, în vederea accesării fondurilor europene.

Având în vedere acest lucru, propunem acceptarea de către Primăria Municipiului Timișoara a donației proiectului 79/2014 „Reabilitare termică bloc str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl. A2” întocmit de SC Eurodraft SRL, de la Asociația de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programului Operațional Regional.

VICEPRIMAR DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU IOAN ZUBAȘCU

SERVICIUL JURIDIC


CONSILIER ADRIAN HUMĂ


SECRETAR, IOAN COJOCARI

Red/Dact A.H.

Ex.1