Hotărârea nr. 444/2014

444/12.09.2014 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune si incheierea de acte aditionale la contractele de inchiriere aflate in derulare
Hotararea Consiliului Local 444/12.09.2014
privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune si incheierea de acte aditionale la contractele de inchiriere aflate in derulare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.IF2014-052002/12.09.2014 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) şi (c) , art. 123 alin.1 si 2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificata si in considerarea dispozitiilor art. 136 alin. 4 din Constitutia Romaniei, art. 14 si 15 din Legea 213/1998 - privind bunurile proprietate publică , cu modificările şi completările ulterioare, ale art.861 alin.3, art. 1553, art. 1777-1823, art.1828-1831 din Legea 287/2011 privind Noul Cod Civil, Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) şi (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Regulamentul cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, impreuna cu formularele 1-6 la acesta, prevazut in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art.2: Regulamentul cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, prevazut in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare nu se aplica in situatia in care, prin legi speciale se reglementeaza o alta procedura privind închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată unitatilor administrativ teritoriale .

Art.3: Se aproba Modelul cadru privind contractul de concesiune a bunurilor imobile aflate in proprietatea Municipiului Timisoara, prevazut in Anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

Art.4: Se aprobă încheierea de acte aditionale la contractele de inchiriere a bunurilor imobile aflate in proprietate publica si privata a Municipiului Timisoara in sensul alinierii acestora la modelul cadru - formularele 5 si 6 la Regulamentul cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara prevazut in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare, in ceea ce priveste: plata chiriei, facturarea si comunicarea facturilor, sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor, incetarea contractului prin reziliere si caracterul executoriu.

Art.5: Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.6: La data intrarii in vigoare a prezentei se revoca Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.218/23.04.2013 privind aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru suprafetele locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Direcţia Fiscală a Municipiului Timisoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Secretarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Compartimentului Arhiva;
- Serviciului Autoritate Tutelara;
- Serviciului Administrare Fond Funciar;
- Serviciului Achizitii Publice;
- Serviciului Juridic;
-Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei de Evidenta Persoanei Timisoara;
- Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Directiei Politia Locala Timisoara;
- Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara.
- Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
-Cantinei de Ajutor Social;
- Mass - media locale.

Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Județul Timis Municipiul Timișoara

Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Timișoara, B-dul M.Eminescu nr.2B, C.I.F. 21666630,

tel.408100, fax.0256-408191, www.dfmt.ro

Nr. IF2014-052002/12.09.2014

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU

privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timișoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune si incheierea de acte aditionale la contractele de inchiriere aflate in derulare

 • 1. Avand in vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala care prevad posibilitatea valorificarii bunurilor imobile aflate in proprietatea publica sau privata a municipiului Timisoara si prin institutia inchirierii (locatiunii),

In scopul realizarii unui interes economic pentru municipiu,

In vederea exercitarii acestei preorgative in conditii de echitate, transparenta, proportionalitate, nediscrimniare, egalitate, eficienta si eficacitate,

Avand in vedere faptul ca, in legislatia specifica proprietatii publice apartinand unitatilor administrativ teritoriale, inchirierea bunurilor imobile implica in mod obligatoriu procedura licitatiei, procedura care trebuie aplicata prin similitudine si in cazul inchirierii bunurilor proprietate private a municipiului

Avand in vedere ca in legislatia actuala nu se identifica niciun act normativ care sa stabileasca un cadru privind organizarea si desfasurarea licitatiilor publice privind inchirierea bunurilor imobile aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrative teritoriale,

In considerarea prerogativelor legale ale Consiliului Local privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului se impune necesitatea reglementarii la nivel local a unui cadru unitar privind organizarea si desfasurarea licitatiei privind inchierierea bunurilor imobile proprietate publica si privata a municipiului Timisoara.

 • 2. Pentru optimizarea si administrarea in conditii cat mai bune a veniturilor ce rezulta din raporturile contractuale care au ca obiect concesionarea bunurilor aflate in proprietatea municipiului Timisoara,

In vederea stabilirii unui cadru care sa permita administrarea in mod unitar, eficient si eficace in conditii de egalitate in tratament, trasparenta si nediscriminare si de imbunatatire a activitatii de urmarire a veniturilor nefiscale care rezulta din aceste raporturi contractuale, este necesara aprobarea unui model cadru privind contractele de concesiune a bunurilor imobile proprietatea municipiului Timișoara .

 • 3. Avand in vedere modificarile legislative in materia inchirierilor intervenite prin intrarea in vigoare a Legii 289/2011 privind noul Cod Civil

In vederea corelarii contractelor de inchiriere a bunurilor imobile din proprietatea publica si privata a municipiului Timișoara, aflate in derulare, cu prevederi legale, pe de o parte, iar pe de alta parte, in vederea unei mai bune valorificari a acestor bunuri, este necesara modificarea contractelor de inchiriere avand ca obiect bunuri imobile terenuri si cladiri, cu exceptia spatiilor cu destinatia de locuinta

Avand in vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

Emiterea unei hotarari de consiliu local prin care sa se aprobe:

 • 1.  Regulamentul cadru privind desfășurarea licitațiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, parte integranta din prezentul referat

 • 2.  Modelul cadru privind contractul de concesiune a bunurilor imobile aflate in proprietatea Mun. Timisoara, parte integranta din prezentul referat

 • 3.  încheierea de acte aditionale la contractele de inchiriere a bunurilor imobile aflate in proprietate publica si privata a Municipiului Timisoara in sensul alinierii acestora la modelul cadru -fomularele 5 si 6 la Regulamentul cadru privind desfășurarea licitațiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, in ceea ce priveste: plata chiriei, facturarea si comunicarea facturilor, sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor, incetarea contractului prin reziliere si caracterul executoriu.

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO

SECRETAR

IOAN COJOCARI

Avizat juridic

C.J

Anexa nr 2 la

HCLMT nr________

CONTRACT DE CONCESIUNE - model cadru -

 • I. Părțile contractante

Consiliul Local al Municipiul Timișoara in numele municipiului Timișoara, cu sediul în ......................... Telefon ...................... , cod fiscal ......................, având contul

curent ............................., deschis la Trezoreria......................., reprezentat prin Primar

in conformitate cu HCLMT............................, în calitate de concedent, pe de o parte,

Și

.................................., persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoană juridică (actul constitutiv al agentului economic) ........................, cu sediul principal în ....................,

reprezentat prin............., având funcția de ......................, în calitate de concesionar, pe de altă

parte, la data de......................, la sediul concedentului (alt loc, adresă etc.)..........................., în

temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, și al HCLMT de aprobare a concesionării nr............. din ........................., s-a încheiat

prezentul contract de concesiune.

NOTA* In situatia in care bunul concesionat face parte din proprietate publica a mun. Timișoara se va invoca OUG 54/2006 si HCLMT...................;

**In situatia in care bunul concesionat face parte din proprietate privata a mun. Timisoara se va invoca doar HCLMT....................

 • II. Obiectul contractului de concesiune

Art. 1. - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bun proprietate publica/privata, ........................, situat în ..................................., în conformitate cu obiectivele

concedentului.

 • (2) Obiectivele concedentului sunt:

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • (3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utilize următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunurile de retur:

 • b) bunurile proprii:.....................................................

 • III. Termenul

Art. 2. - (1) Durata concesiunii este de .................... ani,  începând de la data

de ........................................

 • (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

 • IV. Redevența.

Art. 3. (1) Redevența este de ................. lei, în conformitate cu caietul de sarcini (detalii cu

privire la modul de plată), stabilita pe lună calendaristica, pe care concesionarul se obligă să o plătească concedentului.

 • (2) Acestei valori i se va aplica o actualizare la inceputul fiecarui an calendaristic, reprezentand rata inflatiei, conform datelor furnizate de catre Institutul National de Statistica.

 • (3) Plata se efectueaza se efectueaza in doua rate anuale.

 • (4) Termenul scadent pentru plata primei rate a redeventei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie.

 • (5) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data primei scadente, adica 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiasi an.

 • (6) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa date celei de a doua scadente, adica 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiasi an.

NOTA*- in aplicarea art. 3 alin. 4-6 se va identifica in concret situatia incidența, iar in contractul ce urmeaza a se incheia se va insera doar aceasta situtie fara celealte cazuri.

Art. 4. (1). Plata redeventei se va efectua în baza unei facturi emisa de catre concedent in forma electronica, in format pdf.

 • (2) Factura se va comunicata concesionarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email veniturinefiscale@dfmt.ro pe adresa de email valida, securizata si comunicata in mod oficial de catre locatar. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinerea termenului scadent.

 • (3) Partile au obligatia sa intretina functionarea continua a adreselor de email pe toata durata executarii contractului.

 • (4) Orice modificare sau nefunctionare a adresei de email se va comunica celeilalte parti in cel mult 24 de ore de la data modificarii sau deficientei, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere.

 • (5)   Concesionarul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de email veniturinefiscale@dfmt.ro primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicarii.

 • (6) In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la art 4.3 alin. 2, concesionarul va informa concedentul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul mentionat.

 • (7) In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmata de catre concesionar in termenul prevazut la alin. 5, factura va fi considerata comunicata si acceptata.

 • (8) Pe cale de exceptie, daca factura nu poate fi comunicata in format electronic, deoarece concesionarul fie nu detine adresa de e-mail, fie aceasta nu este functionala temporar, concesionarul se obliga sa se prezinte la sediul concedentului in vederea remiterii facturii pe suport de hartie, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 4.3 alin. 2. In acest caz, comunicarea se considera indeplinita la data la care concesionarului i-a fost inmanata sub semnatura factura emisa pe suport de hartie.

 • (9) In caz de neindeplinire de catre concesionar a obligației prevăzuta la alin. 8, factura se considera comunicata in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 4.3 alin. 2, cu toate consecintele ce decurg din acest fapt.

 • (10) - Plata redevenței se face prin conturile:

 • - contul concedentului nr................, deschis la Banca.............;

 • - contul concesionarului nr.............., deschis la Banca.............

 • VI. Drepturile părților

Drepturile concesionarului

Art. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului de concesiune.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului.

Art. 6. - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • (2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului și în următoarele condiții:

 • (3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • VII. Obligațiile părților - clauze stabilite în condițiile caietului de sarcini.

Obligațiile concesionarului

Art. 7. - (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a bunurilor proprietate publică ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.

 • (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.

 • (3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii/ Concesionarul poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

 • (4) Concesionarul este obligat să plătească redevența.

 • (5) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietate publică (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

 • (6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini.

 • (7) În termen de (cel mult) 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă de lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevență pentru primul an de activitate.

 • (8) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

 • (9) Concesionarul se obligă să plătească ...% din prima de asigurare.

 • (10) Alte clauze.

Obligațiile concedentului

Art. 8. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.

 • (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • VIII. Încetarea contractului de concesiune

Art. 9. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoare situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a adduce atingere cauzelor și condițiilor reglementate de lege.

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunuri de retur.....................................................;

 • b) bunuri proprii......................................................

 • IX. Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între concedent și concesionar

Art. 10.

 • X. Răspunderea contractuală

Art. 11. - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • XI. Litigii

Art. 12. - (1) Soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii.

 • XII. Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere convențională, clauze penale)

Art. 13.

 • XIII. Definiții

Art. 14. - (1) Prin forță majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înțelege acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în............exemplare.

Concedent,


Concesionar,

DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO

Anexa nr. 1 la HCLMT nr.

REGULAMENT

privind desfășurarea licitațiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara

CAPITOLUL I

DOMENIUL DE APLICARE, PREVEDERI GENERALE

Art. 1 Prezentul Regulament reglementează procedura închirierii bunurilor imobile aflate in proprietatea publică și privată a Municipiului Timisoara.

Art. 2 Închirierea bunurilor imobile aflate in proprietate publică și privată a municipiului Timisoara, se realizeaza pe bază de licitație publică, organizată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament intocmit si adoptat in temeiul prevederilor art. 36 alin.1 lit. c, art 36 alin. 2 lit. a si b, art 45, 123 alin.1 si 2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, rep., modificata si completata, si in considerarea dispozitiilor art. 136 alin. 4 din Constitutia Romaniei, art. 14 si 15 din Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 861 alin.3 din legea 287/2011 privind Noul Cod Civil, ale Codului de Procedură Civilă, precum și ale prezentului Regulament.

Art. 3 (1) Studiul de oportunitate, inchirierea bunurilor imobile aflate in proprietate publică sau privată a municipiului, prețul chiriei, durata contractului de inchiriere, se aprobă prin hotărâre de consiliu local.

Pretul de pornire va fi stabilit de catre aparatul de specialitate al primarului si aprobat de acesta, avand la baza HCL a municipiului Timisoara privind stabilirea tarifelor de inchiriere si indicele de inflatie.

 • (2) Ulterior aprobării, licitația se organizează și contractul de închiriere se încheie de către persoanele juridice care au în administrare bunurile respective.

Art. 4 (1) închirierea (locatiunea) este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părți, numita locatar, folosința unui bun pentru o perioadă limitata de timp, în schimbul unui preț, denumit chirie.

 • (2) În cazul bunurilor imobile aflate in proprietatea publica a municipiului Timisoara, inchirierea acestora se face în baza unui contract de închiriere prin care municipiul Timisoara, in calitate de locator, transmite locatarului dreptul de folosință asupra unui bun imobil exclusiv cu respectarea specificului acestuia, pe o perioadă limitată de timp, în schimbul unei sume încasate cu titlu de chirie.

Art. 5 Ofertant, respectiv locatar poate fi orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, română sau străină, în condițiile legii. Ofertanții pot participa la licitație fie în nume propriu fie prin reprezentanți împuterniciți.

Art. 6 Licitația publică se va desfășura după procedura licitației publice deschise - cu ofertă prin strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț oferit.

CAPITOLUL II - DEFINIȚII

Art. 7 În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) contract de închiriere - contractul prin care o persoană, denumită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, denumită locatar, folosința temporară, totală ori parțială, a unui bun în schimbul unei sume de bani, denumită chirie;

 • b) bunuri imobile - terenurile și clădirile cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in proprietatea publica sau privata al municipiului Timisoara;

 • c) ofertant- orice persoana fizica sau juridica care a depus ofertă în termenul de depunere a ofertelor indicat în anunțul/invitația de participare;

 • d) documentație de licitație - documentație ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul licitației și procedura aplicată;

 • e) încheierea contractului de închiriere - etapă în cadrul procedurii de închiriere în care titularul dreptului de proprietate încheie contractul de închiriere cu ofertantul câștigător;

 • f) proprietatea publica a municipiului - proprietatea publică este dreptul de proprietate ce aparține unității administrativ-teritoriale, respectiv a Municipiului Timisoara asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declarația legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiția să fie dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege.

Proprietatea publica a municipiului Timisoara este alcatuita din bunurile prevazute la pct. III din anexa la Legea 213/1998 modificata si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national ori judetean.

 • g) Proprietatea privata a mun. Timisoara este alcatuita din totalitatea bunurilor mobile si imobile care nu constituie proprietate publica si cu privire la care mun. timisoara detine un titlu de proprietate conf. dispozitiilor legale din vigoare;

 • h) Conflict de interese -Acea situatie sau împrejurare in care interesul personal, direct sau indirect, al functionarului public contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei publice detinute;

CAPITOLUL III - ETAPELE PROCEDURII DE LICITAȚIE

Subcapitol III.1. Elaborarea „Documentației de licitație”

Art. 8 (1) După aprobarea închirierii, conform prevederilor art.3 alin.(1), titularul dreptului de proprietate inițiază procedura de licitație prin întocmirea „Documentației de licitație” ce va conține 4 secțiuni :

 • - Secțiunea I - Caiet de sarcini;

 • - Secțiunea II - Instrucțiuni pentru ofertanți;

 • - Secțiunea III - Formulare;

 • - Secțiunea IV - Formular de contract;

(2) Documentația de licitație elaborată potrivit alin.(1) va fi supusă spre aprobare conducătorului instituției organizatoare.

Art. 9 Documentația de licitație va conține, minim, următoarele elemente:

Secțiunea I - Caietul de sarcini trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente;

 • a) datele de identificare ale organizatorului licitației;

 • b) descrierea bunului ce face obiectul închirierii ( denumire, adresă, suprafață, elemente constructive, tehnice etc.) ;

 • c) regimul juridic al bunului ce face obiectul închirierii (proprietate publica sau privata a municipiului) ;

 • d) durata inchirierii care nu va putea depasi 5 ani;

 • e) in cazul cladirilor proprietate publica se vor arata conditiile de exploatare, fara ca prin acestea sa se denatureze specificul acestora sub aspect arhitectural, ambiental traditional-cultural etc;

 • f) destinația închirierii, cu precizarea ca in cazul cladirilor proprietate publica a municipiului destinatia inchirieri se va corela in mod obligatoriu cu specificul acestora;

 • g) procedura de licitație și cadrul legal al închirierii;

 • h) chiria minima, stabilita dupa evaluarea, in prealabil, a bunurilor imobile ce constituie obiectul inchirierii si aprobata prin HCL;

 • i) natura garantiilor si cuantumul acestora;

 • j) clauze contractuale specifice (după caz) ;

Secțiunea II - Instrucțiuni pentru ofertanți;

 • a) informații generale privind organizatorul licitației și procedura de licitație;

 • b) data limită și locul de depunere a documentelor de eligibilitate ;

 • c) data și locul verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate de către ofertanți ;

 • d) data și locul deschiderii licitației ;

 • f) elemente de preț (prețul de pornire al licitației - lei/ lună-, contravaloarea documentației de licitație, pasul de strigare, garanția de participare, etc.) ;

 • g) condiții de participare la licitație, condiții de eligibilitate ( documente de eligibilitate solicitate);

 • h) modul de desfășurare a licitației;

 • i) contestații ;

 • j) forme de publicitate și modul de depunere a documentelor solicitate ;

Secțiunea III - Formulare;

 • a) declarație de participare la procedură - conform Formular nr. 1 din anexa la prezentul Regulament;

 • b) împuternicire (după caz) - conform Formular nr. 2 din anexa la prezentul Regulament;

 • c) declarație de eligibilitate - conform Formular nr. 3 din anexa la prezentul Regulament;

 • d) declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in situatie de conflict de interes- conform Formular nr 4 din anexa la prezentul Regulament (se va completa doar de catre membrii comisiei)

 • e) Formulare de contract (formularul nr. 5 si forumlarul nr. 6, dupa caz) care vor cuprinde obligatoriu urmatoarele elemente minimale ;

 • - părțile contractante

 • - obiectul contractului ;

 • - forma dreptului de proprietate

 • - durata contractului ;

 • - prețul contractului și modalități de plată ;

 • - obligațiile părților ;

 • - răspunderea contractuală ;

 • - încetarea contractului ;

 • - forța majoră ;

 • - subînchirierea și cesiunea contractului ;

 • - litigii ;

 • - clauze finale ;

Art. 10 (1) Garanția de participare este obligatorie și se constituie de către ofertant, de regulă, în numerar la casieria instituției organizatoare, în scopul protejării organizatorului licitației față de riscul unui comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de închiriere.

 • (2) Valoarea garanției de participare la licitație va fi stabilită într-un cuantum care nu poate fi mai mic decat 10% din cuantumul chiriei stabilite la nivelul de pornire a licitatiei calculate pe un an calendaristic.

 • (3) În cazul în care un ofertant urmează să liciteze pentru mai multe bunuri în cadrul aceleași proceduri, va achita garanția de participare și contravaloarea documentațiilor de licitație pentru fiecare bun în parte.

Art. 11 (1) Garanția de participare se restituie, în cazul ofertanților a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare, în termen de cel mult 10 zile de la data declararii ofertei castigatoare respectiv de la data aprobării Referatului de anulare a procedurii de licitație de către conducătorul instituției organizatoare.

 • (2) În cazul adjudecatarului licitației, garanția de participare se restituie doar după constituirea garanției de bună execuție asa cum aceasta va fi prevazuta sau stabilita prin contract.

 • (3) Instituția organizatoare are dreptul de a reține garanția de participare, ofertantul câștigător pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă refuză să semneze contractul de închiriere în termenul precizat în documentația de licitație sau nu constituie garanția de bună execuție a contractului în cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Subcapitolul III. 2. Desfășurarea licitației

Art. 12 Licitația publică - cu ofertă prin strigare - se va desfășura în două etape, respectiv:

 • a) preselecția, etapă care se va desfășura la data ora și locul precizat în documentația de licitație și în anunțul publicitar, în cadrul căreia va fi verificată eligibilitatea ofertanților;

 • b) licitația propriu-zisă, care se va desfășura la data și locul precizat în documentația de licitație și în anunțul publicitar;

Art. 13 Anunțul privind organizarea licitației va fi adus la cunoștință publică concomitent prin publicare intr-un cotidian de circulație locală, prin afișare la sediul și pe site-ul organizatorului licitației,cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfășurarea licitației, și va cuprinde cel puțin următoarele elemente :

 • a) informații privind organizatorul licitației ;

 • b) informații privind obiectul închirierii, descrierea și identificarea acestuia ;

 • c) informații privind obținerea documentației de licitație ;

 • d) data limită și locul de depunere a documentelor de eligibilitate ;

 • e) data și locul de desfășurare a preselecției și a ședinței de licitație propriu-zisă.

Art. 14 (1) Ofertanții vor depune, până la data limită stabilită în documentația de licitație și anunțul publicitar, documentele de eligibilitate solicitate, care pot consta în:

 • a) Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent

pentru persoane juridice străine) - in original sau în copie certificata pentru conformitate cu originalul, doar pentru persoane juridice;

 • b) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent pentru persoane juridice străine) - în original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul, valabil la data licitației - doar pentru persoane juridice;

 • c) Dovada achitării garanției de participare la licitație - în copie;

 • d) Dovada achitării contravalorii documentației de licitație - în copie ;

 • e) Declarație de participare la procedură - în original -;

 • f) Împuternicire prin care reprezentantul persoanei juridice/ fizice este autorizat să-l angajeze pe acesta în procedura pentru atribuirea contractului de închiriere (dacă este cazul) - în original. Împuternicirea va fi însoțită de o copie a actului de identitate a persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport) ;

 • g) Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din

care să rezulte că acesta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment -doar pentru persoane juridice;

 • h) Copie act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport) - în copie legalizată - doar pentru persoane fizice.

 • i) Declarație "De insusire a contractului propus”- doar in cazul contractelor de inchiriere avand ca obiect locatiunea bunurilor imobile proprietate publica a mun. Timisoara.

 • (2) În cazul în care ofertanții nu prezintă sau nu îndeplinesc cel puțin una din condițiile de eligibilitate solicitate prin documentația de licitație, aceștia vor fi excluși de la licitație.

 • (3) Ofertanții care îndeplinesc cumulativ toate condițiile de eligibilitate solicitate prin documentația de licitație, vor fi declarați eligibili și vor putea participa la licitație.

Art. 15 (1) Documentele de eligibilitate vor fi depuse prin posta sau la registratura institutiei organizatoare de către ofertanți într-un plic închis, ce va fi marcat, la expeditor, cu adresa ofertantului (pentru returnarea documentației fără a fi deschisă, în cazul în care a fost depusă după data și ora limită de depunere, sau la o altă adresă decât cea stabilită), iar la destinatar, cu denumirea, adresa organizatorului licitației și cu mențiunea:

,, Pentru licitația: Închirierea imobilului situat în, str.

nr.___, aflat în proprietatea publică/ privată a Municipiului Timisoara. A nu se

deschide înainte de data, ora”.

(2) Plicul care este depus/transmis la o altă adresă decât cea stabilită în documentația de licitație, ori este primit de către organizatorul licitației după expirarea datei și orei limită pentru depunere, se returnează de către comisia de licitație fără a fi deschis.

Art. 16 Desfășurarea licitației va fi asigurată de către o comisie de licitație numită prin dispoziția/ decizia conducătorului instituției organizatoare.

Art. 17 (1) Comisia de licitație se va constitui prin dispozitie/decizie emisa de catre conducatorul institutiei organizatoare si va fi formată dintr-un număr de minim 5 membri ( număr impar), dintre care unul va fi președintele acesteia.

In mod obligatoriu, cel putin unul din membrii comisiei trebuie sa aiba calitate de consilier juridic.

 • (2) Comisia de licitație este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorității acestora.

 • (3) Membrii comisiei vor declara pe proprie raspundere ca nu se afla in situatie de conflict de interese.

Art. 18 Atribuțiile comisiei de licitație sunt:

 • a) verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate de către ofertanți ;

 • b) întocmirea Procesului - verbal și afișarea listei cu ofertanții declarați eligibili;

 • c) asigurarea derulării procedurii de licitație propriu-zisă, stabilirea ofertantului câștigător și întocmirea Procesului verbal respectiv a Raportului procedurii de licitație;

Art. 19 Etapele licitației publice - cu ofertă prin strigare - se vor desfășura la data, locul și orele menționate în anunțul publicitar, respectiv în documentația de licitație.

Art. 20 (1) Comisia de licitație va verifica documentele de eligibilitate prezentate de ofertanți și va întocmi lista cu ofertanții eligibili, excluzând de la participare pe cei care fie nu îndeplinesc condițiile, fie nu au prezentat în totalitate, până la data limită de depunere, documentele de eligibilitate solicitate.

(2) La finalizarea etapei de verificare a eligibilității (preselecție), Comisia de licitație va întocmi un Proces-verbal în care va fi consemnat rezultatul acesteia ce va fi afișat la locul desfășurării licitației cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea licitației propriu-zise.

Art. 21 (1) Ședința de licitație propriu-zisă este condusă de președintele comisiei de licitație care declară deschisă ședința de licitație, prezintă obiectul licitației, anunță prețul de pornire al licitației și precizează pasul de supralicitare stabilit.

Primul pasul de supralicitare se stabileste procentual, incepand cu 5% din pretul de pornire a licitatiei, pentru pasii urmatori nemaifiind impus vreun procent.

 • (2) Participanții la licitație vor prezenta oferta de preț prin strigări, ofertă care trebuie să respecte condițiile de salt precizate la deschiderea licitației. Președintele comisiei de licitație anunță tare și clar suma oferită de licitant.

 • (3) Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se oferă o sumă mai mare, președintele

comisiei de licitație anunță adjudecarea licitației în favoarea participantului la licitație care a oferit cea mai mare sumă.

 • (4) În cazul în care la licitație se prezintă un singur participant care îndeplinește condițiile de eligibilitate și oferă cel puțin prețul de pornire al licitației la care se adauga o singura data pasul de licitatie, licitația poate fi adjudecată în favoarea acestuia.

Art. 22 În cazul în care nu s-a prezentat nici un participant la licitație sau în cazul în care nici un ofertant nu a oferit cel puțin prețul de pornire plus primul pas de licitatie, licitația se va repeta, încheindu-se în acest sens proces-verbal de amânare a licitației, prevederile articolului 11 alin. 1 din Regulament aplicandu-se corespunzator.

Art. 23. In cazul in care ofertantul declarat castigator refuza incheiere contractului de inchiriere, contractul se va incheia cu ofertantul clasat pe pozitia imediat urmatoare, doar in conditiile in care acesta din urma a oferit cel putin pretul de pornire pus primul pas de licitatie.

Art. 24 La finalizarea procedurii, comisia de licitație întocmește Procesul-verbal de desfășurare a licitației ce va fi semnat de către toți membrii comisiei de licitație precum și de către ofertanții participanți sau reprezentanții acestora. O copie a Procesului verbal al ședinței de licitație va fi comunicată ofertanților, respectiv împuterniciților acestora.

Art. 25 (1) Candidații participanți la licitație, care apreciază că au fost declarați neeligibili din motive neîntemeiate sau că nu au fost respectate prevederile Documentației de licitație, pot face contestație. Orice ofertant care a fost declarat neeligibil din motive neintemeiate sau care considera ca nu au fost respectate prevederile prezentului regulament fiind lezat in acest fel intr-un drept al sau, poate face contestatie.

 • (2) Contestația se formulează în scris, în cel mult 3 zile de la data comunicarii procesului verbal de licitație, și se adresează spre soluționare conducătorului instituției organizatoare a licitației.

 • (3) Conducătorul instituției organizatoare va soluționa contestatia printr-o dispozitie/decizie, dupa caz, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, de la data depunerii acesteia.

Contestatia va fi solutionata prin dispozitie in cazul in care institutia organizatoare este primaria mun. Timisoara si respectiv decizie, in cazul in care institutia organizatoare este un serviciu public cu personalitate juridica din subordinea primarului sau a consiliului local, precum si in cazul celorlalte institutii publice aflate in subordinea primarului sau a consiliului local.

 • (4) Dacă în urma analizării contestației se stabilește că aceasta a fost întemeiată, organizatorul anulează prin dispoziție/ decizie licitația și ia măsuri pentru organizarea unei noi licitații,

în condițiile prezentului Regulament.

 • (5) împotriva dispozitiei/deciziei de solutionare contestatorul se poate adresa instantei de contencios administrativ, conditiile Legii 544/2004.

Subcapitolul III.3. Atribuirea contractului de închiriere

Art. 26 (1) În baza Procesului verbal de desfășurare a licitației, Comisia de licitație întocmește Raportul procedurii de licitație care se semnează de către toți membrii comisiei și se înaintează conducătorului instituției organizatoare care il va aproba in maxim 5 zile de la data primirii.

(2) Raportul procedurii de licitație va fi înaintat spre aprobare conducătorului autorității organizatoare a licitației, doar după expirarea perioadei de contestații sau după soluționarea eventualelor contestații formulate.

Art. 27 În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului procedurii de licitație, ofertantul adjudecatar va fi invitat pentru semnarea contractului de închiriere.

Art. 28 Contractul de închiriere se încheie în cel mult 10 zile de la data aprobării de către conducătorul organizatorului licitației a Raportului procedurii de licitație.

Art. 29 Contractul de închiriere va cuprinde obligatoriu minim prevederile din contractul-cadru de închiriere aprobat si insusit de catre ofertantul adjudecatar, și alte clauze specifice, în funcție de natura și regimul bunului ce face obiectul închirierii.

CAPITOLUL IV- DISPOZIȚII FINALE

Art. 30 Documentația de licitație se pune la dispoziția ofertanților, contra cost. Contravaloarea acesteia se stabilește de către instituția organizatoare a licitației astfel încât să fie acoperite cheltuielile ocazionate de organizarea licitației.

Art. 31 Dacă din diferite motive, înainte de data stabilită pentru desfășurarea licitației, licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți. În acest caz, ofertanților li se va înapoia, în termen de cel mult 10 zile, garanția de participare la licitație și contravaloarea documentației de licitație, pe baza unei cereri scrise și înregistrate la sediul organizatorului licitației.

Art. 32 Organizatorul licitației are obligația de a asigura păstrarea și arhivarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului de închiriere.

Art. 33 Formularele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul regulament.

DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO

Formular nr.1 la Regulament

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ Nr........./....................

 • 1. Denumirea completă a ofertantului

(în situația în care oferta depusă este ofertă comună se vor menționa toți operatorii economici asociați, precum și liderul de asociație)

 • 2. Sediul ofertantului (adresa completă)

telefon.....................................................fax.......................................

 • 3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerțului și cod unic de

înregistrare)...................................................................................................

 • 4. Garanția de participare la procedură a fost constituită, în data de...........................prin

chitanța nr.:.........................;

 • 5. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură este :

 • 6. Ne angajăm, ca, în cazul în care oferta noastră este adjudecată să încheiem cu organizatorul licitației contractul de închiriere și să constituim garanția de bună execuție a contractului, în termenele stipulate în documentația de licitație.

 • 7. Am luat cunoștință de faptul că, în cazul neîndeplinirii angajamentului stipulat la punctul a), vom fi decăzuți din drepturile câștigate în urma atribuirii contractului și vom pierde garanția de participare constituită.

 • 8. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancțiunile aplicate faptelor penale de fals și uz de fals, pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și/sau copie, în vederea participării la procedură, precum și pentru realitatea informațiilor, datelor și angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.

 • 9. Am luat cunoștință de prevederile Documentației de licitație și suntem de acord ca procedura să se desfășoare în conformitate cu acestea.

(Nume, prenume) (Funcție) (Semnătura autorizată și ștampila)

Formular nr. 2 la Regulament

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa............................................................................................., cu sediul în

............................................................................................................, înmatriculată

la Registrul Comerțului sub nr............................, CUI.................., atribut fiscal......,

reprezentată legal prin................................................................, în calitate de

..................................................., împuternicim prin prezenta pe .....................................................,domiciliat in.......................................... ......................................., identificat cu B.I./C.I. seria......, nr..................., CNP ......................................., eliberat de...................................., la data de.................., având funcția de............................................................, să ne reprezinte la procedura de

licitație publică deschisă cu ofertă prin strigare inițiată de în calitate de

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

 • 1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;

 • 2. Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii.

 • 3. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură.

 • 4. Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

Data

Denumirea mandantului

Reprezentat legal prin

(Nume, prenume)

(Funcție)

(Semnătura autorizată și ștampila)

Formular nr. 3 la Regulament

Persoana juridică


(denumirea/numele)


DECLARAȚIE

Subsemnatul(a).................................................. [se inserează numele persoanei juridice], în calitate de

ofertant la procedura de licitație publică deschisă cu ofertă prin strigare organizată de ____________________________________________________________în vederea închirierii bunului ___________________________________________________________ aflat în proprietatea publică/ privată a mun.

Timisoara, declar pe proprie răspundere următoarele:

 • a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile mele comerciale nu sunt suspendate și nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii.

 • b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situațiile prevăzute la lit. a);

 • c) la data prezentei mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit ;

ci) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situația neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor contractuale, din motive imputabile mie, și respectiv nu am săvârșit fapte care să producă sau să fie de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

 • d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională; Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

Persoană juridică,

Formular 4 la Regulament

DECLARAȚIE

Subsemnatul, avand calitate de membru al comisiei de licitației constituita conform dispozitiei/deciziei nr din privind inchieriea bunului/bunurilor aflate in

proprietatea publica/privata a municipiului Timisoara, cunoscand prevederile legii penale cu privire la falsul in decalartile publice, declar ca nu am niciun interes personal, direct sau indirect, in prezenta procedura, ca nu ma aflu in relatii de rudenie cu niciunul dintre ofertantii participant si prin urmare nu ma aflu in nicio situatie care sa afecteaza sau care ar putea afecta independenta si impartialitatea mea in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea atributilor conferite de calitatea de membru a comisiei de licitatie.

Semnătura

Formular 5 la Regulament

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - CADRU -

 • 1. Părțile contractante

Municipiul Timisoara, cu sediul în , telefon, cod fiscal , având contul curent , deschis la Trezoreria , în calitate - locator, reprezentat prin Primar, pe de o parte, și , cu sediul în localitatea, județul

, str.  nr. , CI/BI/Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr., cont nr. , deschis la., CNP/CUI/CIF, e-mail, reprezentată prin ., având funcția de, în calitate de locatar,

au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze:

 • 2. Obiectul contractului

  • 2.1 Il constituie inchirierea bunului imobil aflat in proprietate publica a mun. Timisoara, situat în Timisoara, str, nr, având elementele de identificare CF/Nr cadastral/top/ suprafata/ etc.

  • 2.2 Locatorul predă locatarului bunul imobil închiriat, în termen de cel mult zile de la data

semnării prezentului contract. Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna prin proces-verbal de predare- primire, care va fi încheiat, datat, semnat de părțile contractante, menționându-se totodată starea fizică a imobilului, dotările și utilitățile de care acesta beneficiază în momentul predării primirii.

2.3. Bunul închiriat este dat în folosința locatarului pentru desfășurarea activităților (conform destinației stabilite prin documentația de licitație)

 • 3. Durata contractului

  • 3.1 Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadă de ............. luni/ani, de la data de

pana la data de.

 • 4. Prețul contractului și modalitățile de plată

 • 4.1. (1) Prețul închirierii - chiria - este de.................. lei/stabilit pe lună calendaristica, pe care

locatarul se obligă să o plătească locatorului.

 • (2) Acestei valori i se va aplica o actualizare la inceputul fiecarui an calendaristic, reprezentand rata inflatiei, conform datelor furnizate de catre Institutul National de Statistica.

 • (3) Pretul inchirierii neindexate poate fi modificat unilateral prin Hotarare a Consiliului Local mun. Timisoara.

 • 4.2. (1) Plata chiriei se efectueaza in doua rate anuale in contul nr............................deschis la

Trezoreria Municipiului Timisoara pe numele locatorului sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.

 • (2) Termenul scadent pentru plata primei rate a chiriei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie.

 • (3) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data primei scadente, adica 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiasi an.

 • (4) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa date celei de a doua scadente, adica 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiasi an.

NOTA*- in aplicarea art. 4.2 se va identifica in concret situatia incidența, iar in contractul ce urmeaza a se incheia se va insera doar aceasta situtie fara celealte cazuri.

 • 4.3 (1). Plata chiriei se va efectua în baza unei facturi emisa de catre locator in forma electronica, in format pdf.

 • (2) Factura se va comunicata locatarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email veniturinefiscale@dfmt.ro pe adresa de email valida, securizata si comunicata in mod oficial de catre locatar. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinerea termenului scadent.

 • (3) Partile au obligatia sa intretina functionarea continua a adreselor de email pe toata durata executarii contractului.

 • (4) Orice modificare sau nefunctionare a adresei de email se va comunica celeilalte parti in cel mult 24 de ore de la data modificarii sau deficientei, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere.

 • (5) Chiriasul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail_veniturinefiscale@dfmt.ro primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicarii.

 • (6) In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la art 4.3 alin. 2, chiriasul va informa proprietarul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul mentionat.

 • (7) In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmata de catre chirias in termenul prevazut la alin. 5, factura va fi considerata comunicata si acceptata.

 • (8) Pe cale de exceptie, daca factura nu poate fi comunicata in format electronic, deoarece locatarul fie nu detine adresa de e-mail, fie aceasta nu este functionala temporar, locatarul se obliga sa se prezinte la sediul locatarului in vederea remiterii facturii pe suport de hartie, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 4.3 alin. 2. In acest caz, comunicarea se considera indeplinita la data la care locatarului i-a fost inmanata sub semnatura factura emisa pe suport de hartie.

 • (9) In caz de neideplinire de catre locatar a obligatiei prevazuta la alin. 8, factura se considera comunicata in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 4.3 alin. 2, cu toate consecintele ce decurg din acest fapt.

 • 4.4 (1) Pentru buna executare a prezentului contract, locatarul va constitui în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere, garanția de bună execuție a contractului.

 • (2) Valoarea garanției de bună execuție reprezinta pretul chiriei calculat pentru 6 luni, respectiv

de__________ lei.

 • (3) Locatorul are dreptul de a executa garantia de bună execuție ori de câte ori locatarul nu își îndeplinește obligația de plata a chiriei in termen de maxim 90 de zile de la data scadentei.

 • (4) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data executarii de catre locator a garantiei de buna executie, locatarul, sub sanctiunea rezilierii de drept a prezentului contract in conditiile art. 8.2 alin. 2 din Contract, este obligat sa constituie o noua garantie de buna executie sau suplineasca diferenta, dupa caz, pana la nivelul prevazut la alin. 2 al art.4.4.

 • 5. Obligațiile locatorului

  • 5.1 Locatorul se obligă:

 • a) să predea bunul , liber de orice sarcină, pe bază de Proces verbal de predare-primire, în termen de cel mult 10 zile de la data semnării contractului de închiriere;

 • b) să garanteze pentru liniștita și utila folosință a bunului închiriat;

 • 5.2 Locatorul poate să controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica dacă acesta este folosit sau exploatat in conformitate cu specificul bunului inchiriat si in scopul pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se exercită fără a stânjeni folosința bunului imobil de către locatar.

 • 6. Obligațiile locatarului

  • 6.1 Locatarul se obligă:

 • a) să întrebuințeze, pe toată durata închirierii, bunul ca un bun proprietar, cu bună-credință și potrivit destinației, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

 • b) să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilitățile consumate pentru folosința bunului închiriat.

 • c) să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere și reparații normale ce îi incumbă, în vederea menținerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;

 • d) să plătească chiria la termenele stipulate în contract;

 • e) sa foloseasca/exploateze bunul inchiriat cu respectarea conditiilor impuse in caietul de sarcini;

 • f) să nu tulbure desfășurarea celorlalte activități desfășurate în cadrul imobilului ( după caz);

 • g) să răspundă pentru distrugerea totală sau parțială a bunului închiriat, care s-ar datora culpei sale;

 • h) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul închiriat și starea acestuia;

 • i) să nu aducă modificări bunului închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului și cu respectarea legislației în vigoare;

 • j) să elibereze/restituie bunul la expirarea/încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire;

 • k) să răspundă integral pentru deteriorările aduse bunului de către locatar precum si de persoanele aduse de acesta în spațiu, precum prepușii, vizitatorii etc.;

 • l) sa constituie garantia de buna executie in termenul prevazut la art 4.4 alin. 1, sa reintregeasca garantia de buna executie in conditiile si la termenul prevazut la art 4.4 alin.4 din Contract.

 • 6.2 Orice amenajări, îmbunătățiri la bunul inchiriat vor fi efectuate de locatar numai cu aprobarea locatorului si in conditiile stabilite de acesta si cu respectarea conditiilor din caietul de sarcini.

 • 7. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor.

  • 7.1 (1) În cazul neplății chiriei la termenele scadente, locatorul va percepe penalitați de întârziere calculate în cuantum de 2% pe luna sau fractiune de luna.

 • (2) La expirarea scadenței, locatarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.

 • (3) În cazul neachitării chiriei în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenței, prin simplul fapt al neexecutarii, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă.

 • (4) În situația prevazuta la alin. 3, in conformitate cu prevederile art 1778 alin. 3 coroborate cu prev. art. 1831 alin. 2 NCC, locatarul este obligat la plata chiriei prevazuta in contract pana la data eliberarii efective a imobilului precum si la reparerea prejudiciilor de orice natura cauzate locatorului pana la data eliberarii efective a imobilului.

 • (5) Chiria prevazuta la alin 4 se va factura de catre locator in conditiile prevazute la art 4.3 din Contract pana la eliberarea efectiva a imobilului de catre chirias constatata prin proces-verbal intocmit de locator.

 • 8. Încetarea contractului.

 • 8.1. Locațiunea încetează prin:

 • a) expirarea termenului contractului;

 • b) pieirea sau avarierea bunului de așa manieră încât acesta nu mai poate fi întrebuințat conform destinației ;

 • c) acordul partilor;

 • d) denuntarea unilaterala din partea locatorului, pentru situații excepționale ce privesc realizarea unor obiective de interes național sau local, după o prealabilă notificare a chiriașului (de zile).

 • 8.2. încetarea contractului prin reziliere.

 • (1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute in contract de catre una din parti indreptateste cealalta parte sa solicite rezilierea contractului.

 • (2) Simplul fapt al neindeplinirii de catre locatar a obligatiilor prevazute la art. 6 .1 lit a, b, d, i si l din Contract atrage rezilierea de plin drept a Contractului, fara nicio notificare, fara punerea in intarziere a locatarului si fara interventia instantelor de judecata.

 • (3) In cazul nerespectarii de catre locatar a obligatiilor prevazute la art 6.1 lit. c, e, f, g, h, k,

locatorul va proceda la notificarea catre locatar a unui termen de conformare de zile, in

vederea indeplinirii obligatiei/obligatiilor.

Neindeplinirea obligatiei sau obligatiilor la implinirea termenului (de conformare) indicat in cuprinsul notificarii atrage rezilierea de plin drept a Contractului, fara nicio notificare, fara punerea in intarziere a locatarului si fara interventia instantelor de judecata.

 • 9. Caracterul executoriu.

  • 9.1 (1). Partile declara in mod expres si confirma ca prezentul Contract constituie titlu executoriu in coformitate cu dispozitiile art 1798 NCC si art 1809 alin 3 raportat la alin. 2 NCC.

 • 10. Forța majoră.

  • 10.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 10.2 Forța majoră exonerează parțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 10.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 10.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 10.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parți să poată pretindă celeilalte daune-interese.

 • 11. Subînchirierea și cesiunea.

  • 11.1 Cedarea drepturilor rezultând din prezentul contract, subînchirierea totală sau parțială, sau utilizarea acestor drepturi în cadrul unei asocieri în participațiune, este interzisă.

 • 12. Modificarea unilaterala a contractului.

 • (1) Fiind un contract administrativ, proprietarul își rezervă dreptul de a modifica sau rezilia în mod unilateral contractul de închiriere, în situații excepționale ce privesc realizarea unor obiective de interes național sau local, după o prealabilă notificare a chiriașului (de zile).

 • 13. Relocatiunea tacita.

La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita relocațiune nu operează.

 • 14. Litigii

  • 14.1 Orice litigiu privind incheierea, executarea sau modificarea prezentului contract se solutioneaza prin parcurgerea procedurii prealabile prevazuta la art. 7 alin. 6 din Legea nr 554/2004 privind contenciosul administrativ.

  • 14.2 Fiind un contract administrativ, competența de soluționare a litigiilor născute în legătură cu încheierea, modificarea, interpretarea, executarea și încetarea contractului revine în exclusivitate instanțelor de contencios administrativ, incidente fiind prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 • 15. Dispoziții finale

15. 1. Prezentul contract reprezinta un contract administrativ in sensul definit de art. 2 alin. 2 lit c din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ.

 • 15.2 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

 • 15.3 Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adițional semnat de ambele părți, cu excptia modificarii unilaterale din partea locatorului prevazuta la art. 12.

15. 4. (1) Orice comunicare între părți se realizeaza in principal prin email, prin remitere, posta cu confirmare de primire sau fax.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

15.5. Locatarul recunoaste dreptul locatorului de a recurge imediat la procedura prevazuta de cap.II din Titlul XI Cod procedura civila privind procedura de evacuare conform dispozitiilor art.1037 Cod procedura civila.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ..............., la ................, în (două) exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.

Locator,

Locatar,


NOTA* Prezentul reprezintă Contract Cadru, clauzei prevăzute in cuprinsul aceastuia avand caracter obligatoriu si minimal, urmand a fi adaptat si completat corespunzator fiecarei inchirieri in parte.

Formular 6 la Regulament

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - CADRU -

 • 1. Părțile contractante

Municipiul Timisoara, cu sediul în , telefon, cod fiscal , având contul curent , deschis la Trezoreria , în calitate - locator, reprezentat prin Primar, pe de o parte, și , cu sediul în localitatea, județul

, str.  nr. , CI/BI/Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr., cont nr. , deschis la., CNP/CUI/CIF, e-mail, reprezentată prin ., având funcția de, în calitate de locatar,

au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze:

 • 2. Obiectul contractului

  • 2.1 Il constituie inchirierea bunului imobil aflat in proprietate privata a mun. Timisoara, situat în Timisoara, str, nr, având elementele de identificare CF/Nr cadastral/top/ suprafata/ etc.

  • 2.2 Locatorul predă locatarului bunul imobil închiriat, în termen de cel mult zile de la data

semnării prezentului contract. Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna prin proces-verbal de predare- primire, care va fi încheiat, datat, semnat de părțile contractante, menționându-se totodată starea fizică a imobilului, dotările și utilitățile de care acesta beneficiază în momentul predării primirii.

 • 2.3. Bunul închiriat este dat în folosința locatarului pentru desfășurarea activităților (conform destinației stabilite prin documentația de licitație)

 • 3. Durata contractului

  • 3.1 Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadă de ............. luni/ani, de la data de

pana la data de.

 • 4. Prețul contractului și modalitățile de plată

 • 4.1. (1) Prețul închirierii - chiria - este de.................. lei/stabilit pe lună calendaristica, pe care

locatarul se obligă să o plătească locatorului.

 • (2) Acestei valori i se va aplica o actualizare la inceputul fiecarui an calendaristic, reprezentand rata inflatiei, conform datelor furnizate de catre Institutul National de Statistica.

 • (3) Pretul inchirierii neindexate poate fi modificat unilateral prin Hotarare a Consiliului Local mun. Timisoara.

 • 4.2. (1) Plata chiriei se efectueaza in doua rate anuale in contul nr............................deschis la

Trezoreria Municipiului Timisoara pe numele locatorului sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara

 • (2) Termenul scadent pentru plata primei rate a chiriei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie.

 • (3) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data primei scadente, adica 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiasi an.

 • (4) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa date celei de a doua scadente, adica 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiasi an.

NOTA*- in aplicarea art. 4.2 se va identifica in concret situatia incidența, iar in contractul ce urmeaza a se incheia se va insera doar aceasta situtie fara celealte cazuri.

 • 4.3 (1). Plata chiriei se va efectua în baza unei facturi emisa de catre locator in forma electronica, in format pdf.

 • (2) Factura se va comunicata locatarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email veniturinefiscale@dfmt.ro pe adresa de email valida, securizata si comunicata in mod oficial de catre locatar. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinerea termenului scadent.

 • (3) Partile au obligatia sa intretina functionarea continua a adreselor de email pe toata durata executarii contractului.

 • (4) Orice modificare sau nefunctionare a adresei de email se va comunica celeilalte parti in cel mult 24 de ore de la data modificarii sau deficientei, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere.

 • (5) Chiriasul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail veniturinefiscale@dfmt.ro primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicarii.

 • (6) In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la art 4.3 alin. 2, chiriasul va informa proprietarul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul mentionat.

 • (7) In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmata de catre chirias in termenul prevazut la alin. 5, factura va fi considerata comunicata si acceptata.

 • (8) Pe cale de exceptie, daca factura nu poate fi comunicata in format electronic, deoarece locatarul fie nu detine adresa de e-mail, fie aceasta nu este functionala temporar, locatarul se obliga sa se prezinte la sediul locatarului in vederea remiterii facturii pe suport de hartie, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 4.3 alin. 2. In acest caz, comunicarea se considera indeplinita la data la care locatarului i-a fost inmanata sub semnatura factura emisa pe suport de hartie.

 • (9) In caz de neideplinire de catre locatar a obligatiei prevazuta la alin. 8, factura se considera comunicata in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 4.3 alin. 2, cu toate consecintele ce decurg din acest fapt.

 • 4.4 (1) Pentru buna executare a prezentului contract, locatarul va constitui în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere, garanția de bună execuție a contractului.

 • (2) Valoarea garanției de bună execuție reprezinta pretul chiriei calculat pentru 6 luni, respectiv

de lei.

 • (3) Locatorul are dreptul de a executa garantia de bună execuție ori de câte ori locatarul nu își îndeplinește obligația de plata a chiriei in termen de maxim 90 de zile de la data scadentei.

 • (4) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data executarii de catre locator a garantiei de buna executie, locatarul, sub sanctiunea rezilierii de drept a prezentului contract in conditiile art. 8.2 alin. 2 din Contract, este obligat sa constituie o noua garantie de buna executie sau suplineasca diferenta, dupa caz, pana la nivelul prevazut la alin. 2 al art.4.4.

 • 5. Obligațiile locatorului

  • 5.1 Locatorul se obligă:

 • a) să predea bunul , liber de orice sarcină, pe bază de Proces verbal de predare-primire, în termen de cel mult 10 zile de la data semnării contractului de închiriere;

 • b) să garanteze pentru liniștita și utila folosință a bunului închiriat;

 • 5.2 Locatorul poate să controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica dacă acesta este folosit sau exploatat in conformitate cu specificul bunului inchiriat si in scopul pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se exercită fără a stânjeni folosința bunului imobil de către locatar.

 • 6. Obligațiile locatarului

  • 6.1 Locatarul se obligă:

 • a) să întrebuințeze, pe toată durata închirierii, bunul ca un bun proprietar, cu bună-credință și potrivit destinației, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

 • b) să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilitățile consumate pentru folosința bunului închiriat.

 • c) să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere și reparații normale ce îi incumbă, în vederea menținerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;

 • d) să plătească chiria la termenele stipulate în contract;

 • e) sa foloseasca/exploateze bunul inchiriat cu respectarea conditiilor impuse in caietul de sarcini;

 • f) să nu tulbure desfășurarea celorlalte activități desfășurate în cadrul imobilului ( după caz);

 • g) să răspundă pentru distrugerea totală sau parțială a bunului închiriat, care s-ar datora culpei sale;

 • h) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul închiriat și starea acestuia;

 • i) să nu aducă modificări bunului închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului și cu respectarea legislației în vigoare;

 • j) să elibereze/restituie bunul la expirarea/încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire;

 • k) să răspundă integral pentru deteriorările aduse bunului de către locatar precum si de persoanele aduse de acesta în spațiu, precum prepușii, vizitatorii etc.;

 • l) sa constituie garantia de buna executie in termenul prevazut la art 4.4 alin. 1, sa reintregeasca garantia de buna executie in conditiile si la termenul prevazut la art 4.4 alin.4 din Contract.

 • 6.2 Orice amenajări, îmbunătățiri la bunul inchiriat vor fi efectuate de locatar numai cu aprobarea locatorului si in conditiile stabilite de acesta si cu respectarea conditiilor din caietul de sarcini.

 • 7. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor.

  • 7.1 (1) În cazul neplății chiriei la termenele scadente, locatorul va percepe penalitați de întârziere calculate în cuantum de 2% pe luna sau fractiune de luna.

 • (2) La expirarea scadenței, locatarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.

 • (3) În cazul neachitării chiriei în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenței, prin simplul fapt al neexecutarii, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă.

 • (4) În situația prevazuta la alin. 3, in conformitate cu prevederile art 1778 alin. 3 coroborate cu prev. art. 1831 alin. 2 NCC, locatarul este obligat la plata chiriei prevazuta in contract pana la data eliberarii efective a imobilului precum si la reparerea prejudiciilor de orice natura cauzate locatorului pana la data eliberarii efective a imobilului.

 • (5) Chiria prevazuta la alin 4 se va factura de catre locator in conditiile prevazute la art 4.3 din Contract pana la eliberarea efectiva a imobilului de catre chirias constatata prin proces-verbal intocmit de locator.

 • 8. Încetarea contractului.

8.1. Locațiunea încetează prin:

 • a) expirarea termenului contractului;

 • b) pieirea sau avarierea bunului de așa manieră încât acesta nu mai poate fi întrebuințat conform destinației ;

 • c) acordul partilor;

 • d) denuntarea unilaterala din partea locatorului, pentru situații excepționale ce privesc realizarea unor obiective de interes național sau local, după o prealabilă notificare a chiriașului (de zile).

 • 8.2. încetarea contractului prin reziliere.

 • (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute in contract de catre una din parti indreptateste cealalta parte sa solicite rezilierea contractului.

 • (2) Simplul fapt al neindeplinirii de catre locatar a obligatiilor prevazute la art. 6 .1 lit a, b, d, i si l din Contract atrage rezilierea de plin drept a Contractului, fara nicio notificare, fara punerea in intarziere a locatarului si fara interventia instantelor de judecata.

 • (3) In cazul nerespectarii de catre locatar a obligatiilor prevazute la art 6.1 lit. c, e, f, g, h, k,

locatorul va proceda la notificarea catre locatar a unui termen de conformare de zile, in

vederea indeplinirii obligatiei/obligatiilor.

Neindeplinirea obligatiei sau obligatiilor la implinirea termenului (de conformare) indicat in cuprinsul notificarii atrage rezilierea de plin drept a Contractului, fara nicio notificare, fara punerea in intarziere a locatarului si fara interventia instantelor de judecata.

 • 9. Caracterul executoriu.

  • 9.1 (1). Partile declara in mod expres si confirma ca prezentul Contract constituie titlu executoriu in coformitate cu dispozitiile art 1798 NCC si art 1809 alin 3 raportat la alin. 2 NCC.

 • 10. Forța majoră.

  • 10.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 10.2 Forța majoră exonerează parțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 10.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 10.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 10.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parți să poată pretindă celeilalte daune-interese.

 • 11. Subînchirierea și cesiunea.

NOTA* Cedarea drepturilor rezultând din prezentul contract, subînchirierea totală sau parțială, sau utilizarea acestor drepturi în cadrul unei asocieri în participațiune, se va stabili in conditiile caietului de sarcini.

 • 12. Relocatiunea tacita.

La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita relocațiune nu operează.

 • 13. Litigii

 • (1) Orice litigiu privind incheierea, executarea sau modificarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabila.

 • (2) In situatiain care partile nu ajung la un acord comun pe cale amiabila, litigiile nascute din incheierea, executarea sau modificarea, contractului vor fi supuse spre solutionarea instantelor de drept comun.

 • 14. Dispoziții finale

14. 1. Prezentul contract reprezinta un contract administrativ de gestiune, avand un regim juridic mixt, de drept administrativ si civil.

 • 14.2 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

 • 14.3 Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adițional semnat de ambele părți, cu excptia modificarii unilaterale din partea locatorului prevazuta la art. 12.

 • 14.4. (1) Orice comunicare între părți se realizeaza in principal prin email, prin remitere, posta cu confirmare de primire sau fax.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • 14.5. Locatarul recunoaste dreptul locatorului de a recurge imediat la procedura prevazuta de cap.II din Titlul XI Cod procedura civila privind procedura de evacuare conform dispozitiilor art.1037 Cod procedura civila.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ..............., la

................, în (două) exemplare, câte unul


Locatar,


pentru fiecare parte.

Locator,

NOTA* Prezentul reprezintă Contract Cadru, clauzei prevăzute in cuprinsul aceastuia avand caracter obligatoriu si minimal, urmand a fi adaptat si completat corespunzator fiecarei inchirieri in parte.