Hotărârea nr. 443/2014

443/12.09.2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, în calitate de administrator, a spaţiului situat în incinta Clinicilor Noi, str. N. Dima nr. 5, către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Timiş
Hotararea Consiliului Local 443/12.09.2014
privind atribuirea în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, în calitate de administrator, a spaţiului situat în incinta Clinicilor Noi, str. N. Dima nr. 5, către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014- 21841/08.09.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2014-21841/20.08.2014 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi adresa nr. CDS2014-27/20.08.2014 a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Timiş; Având în vedere art.868 şi art. 874 din Codul civil;
Având în vedere art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 174/1995 privind reorganizarea unor unităţi sanitare;
Având în vedere Dispoziţia nr. 302/12.06.1995 a Direcţiei Sanitare a Judeţului Timiş privind înfiinţarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Timiş;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c), şi (d) şi alin 6 lit.pct.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se dă acordul privind atribuirea în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, în calitate de administrator, a spaţiilor care servesc activităţi de salvare - Substaţia 2 Municipal, situate în incinta Clinicilor Noi din str. Ghe Dima nr. 5, proprietatea publică a Municipiului Timişoara, către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Timiş, pe o perioadă de 10 ani, în baza unui contract de comodat ce se va încheia între cele două părţi .

Art.2: Lucrările de întreţinere, reparaţii şi amenajări vor fi executate şi suportate integral de către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Timiş.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale ;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
- Serviciul de Ambulanţă Judeţean Timiş. ;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI