Hotărârea nr. 442/2014

442/12.09.2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 4/28.01.2014
Hotararea Consiliului Local 442/12.09.2014
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 4/28.01.2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 24010/10.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2014-001524/02.09.2014 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014;
Având în vedere Hotărârea nr. 128/28.08.2014 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
În baza prevederilor art. 4 şi 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipului Timişoara nr. 4/28.01.2014, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBUJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

BIROUL TRANSPORT

SC2014-

Bd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timișoara aprobat prin HCLMT nr. 4/28.01.2014

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timișoara, buget aprobat și de Consiliul de Administrație al aceștia.

În proiectia bugetului pe anul 2014 si estimarile pentru anul 2015 si 2016, s-a tinut cont de principalele prevederi ale actelor normative în vigoare (O.G.26/2013, OUG 109/2011; Legea nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, L.571/2003, OMFP 3055/2009; etc).

La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2014, s-au avut in vedere si prevederi ale Hotararilor emise de Consiliului local - HCL 125/26.02.2013 privind guvernanta corporativa a RATT, HCL 503/22.10.2013 prin care se aproba componenta Consiliului de administratie, Planul de Administrare, organigrama, ROF si Statul de functiuni al Regiei Autonome de Transport, precum si hotarari cu privire la facilitatile la transportul in comun in municipiul Timisoara, acordate diferitelor categorii de cetateni ai municipiului Timisoara.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2014-001524/02.09.2014, Regia Autonomă de Transport Timișoara rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 având în vedere faptul că prin HCLMT nr. 349/18.07.2014 s-a aprobat trecerea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara (R.A.T.T.) a unui sistem municipal de transport intermodal, format din 35 de stații de biciclete, 11 stații RATT și 440 de biciclete din care:

0 25 de stații de biciclete și 300 de biciclete și 11 stații de transport în comun realizate prin proiectul ,”Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara”, cod SMIS 40139;

0 9 stații de biciclete și 140 biciclete realizate prin proiectul ”Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814

0 1 stație de biciclete realizată prin proiectul ”Reabilitare str. Iancu Văcărescu -tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol și B-dul 16 decembrie 1989”, cod SMIS 25625.

Potrivit art. 3 din HCLMT nr. 349/18.07.2014, Regia Autonomă de Transport Timișoara (R.A.T.T.) va întreprinde toate demersurile necesare pentru asigurarea tuturor mijloacelor organizatorice, logistice, materiale și financiare pentru funcționarea întregului sistem, în perioada de operare a acestuia.

Astfel, adoptarea acestei hotărâri impune modificări în structura organizațională (Organigrama, Stat de functii, ROF), și în indicatorii prevazuți prin bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Timisoara.

Functionarea sistemului municipal de transport intermodal (SMTI) presupune in principal organizarea urmatoarelor activitati generatoare de cheltuieli materiale si financiare care se reflecta in nivelul indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli al RATT dupa cum urmeaza:

 • > Managementul cardurilor .

 • > Monitorizarea sistemului in timp real .

 • > Mentenanta, reparatia bicicletelor, totemurilor si statiilor de transport public ale SMTI.

  • > Administrarea sistemului informatic si a comunicațiilor.

  • > Asigurarea de materiale si piese de schimb prin achiziții publice.

  • > Administrarea centrului de cost.

  În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia


  PROPUNEM:


  1. Aprobarea rectificării, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timișoara, aprobat prin HCLMT nr. 4/28.01.2014;


  VICEPRIMAR,

  DAN DIACONU


  SECRETAR,

  IOAN COJOCARI


  DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


  CULIȚĂ CHIȘ


  DIRECTOR D. ECONOMICĂ,

  SMARANDA HARACICU


  ȘEF SERVICIU, ADRIAN COLOJOARĂ


  CONSILIER, NASTASIA POP


  AVIZAT JURIDIC,


  Cod FP53-01, ver. 2


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.