Hotărârea nr. 440/2014

440/12.09.2014 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Dudui Viorica
Hotararea Consiliului Local 440/12.09.2014
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Dudui Viorica


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CM2014-1471 din 08.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.CT2014-4160 din 12.08.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, de către Dudui Viorica, în calitate de proprietar, prin care ne înştiinţează că, renunţă la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat în Timişoara Calea Urseni nr.15/A, înscris în C.F. nr.437981-Timişoara, în suprafaţă de 58 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum ;
Având în vedere, "Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate" autentificată cu nr.2136 din 29.07.2014, la Societatea Profesională Notarială "Ana Boar şi Flavius-Alexandru Boar", de către Notar Public, Ana Boar;
În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr.437981-Timişoara, a fost notată declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate, de către Dudui Viorica.
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren, situat în Timişoara Calea Urseni nr.15/A, înscris în C.F. nr.437981-Timişoara, în suprafaţă de 58m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum, care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate, de către Dudui Viorica.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Birou Terenuri, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Doamnei Dudui Viorica;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT : PRIMAR,

Nicolae Robu


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr. CM2014-1471 din 08.09.2014

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Dudui Viorica

Biroul Terenuri :

Având în vedere adresa nr.CT2014-4160 din 12.08.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către Dudui Viorica, în calitate de proprietar, prin care ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat în Timișoara Calea Urseni nr.15/A, înscris în C.F. nr.437981-Timișoara, în suprafață de 58 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum ;

Având în vedere, '“Declarația de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată cu nr.2136 din 29.07.2014, la Societatea Profesională Notarială ”Ana Boar și Flavius-Alexandru Boar”, de către Notar Public, Ana Boar, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren, declară că, renunță la dreptul de proprietate asupra terenului menționat mai sus. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini;

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr.437981-Timișoara, a fost notată declarația de renunțare la dreptul de proprietate, de către Dudui Viorica.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare...”

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :


Emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a unei hotărâri, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren, situat în Timișoara Calea Urseni nr.15/A, înscris în C.F. nr.437981-Timișoara, în suprafață de 58 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către Dudui Viorica.


ADMINISTRATOR PUBLIC Sorin Drăgoi


SECRETAR,

Ioan Cojocari


DIRECȚIA URBANISM


SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE și CADASTRU,


Emilian-Sorin Ciurariu


Dan Robescu


BIROUL TERENURI


CONSILIER


Petru Cristescu


Ilie Dumbravă


AVIZAT:

Serviciul Juridic