Hotărârea nr. 439/2014

439/12.09.2014 privind aprobarea asocierii Municipiului Timişoara cu Federaţia Romana de Fotbal, în vederea înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă pentru Fotbal Juniori dinTimişoara
Hotararea Consiliului Local 439/12.09.2014
privind aprobarea asocierii Municipiului Timişoara cu Federaţia Romana de Fotbal, în vederea înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă pentru Fotbal Juniori dinTimişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-22720/29.08.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând seama de Informarea cu privire la infiintarea unui Centru Regional de Excelenta pentru Fotbal Juniori din Timisoara, promovata de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu, in sedinta de plen din data de 4 august 2014;
În baza prevederilor Legii nr.69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, actualizata;
În conformitate cu prevederile art.36, alin (1), alin.(2) lit.c), d) si e) si alin.6 lit.a) pct.6 si 19, alin 7 lit a) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea Municipiului Timisoara cu Federatia Romana de Fotbal, in vederea infiintarii Centrului Regional de Excelenta pentru Fotbal Juniori dinTimisoara.
Proiectul contractului de asociere va fi supus aprobarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art. 2: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara sa negocieze cu reprezentantii desemnati ai Federatiei Romane de Fotbal, clauzele contractului de asociere.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA INSTITUTII ȘCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE

SC2014- 22720/29.08.2014

APROBAT PRIMAR,

NICOLAE ROBUBd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea asocierii Municipiului Timișoara cu Federația Romana de Fotbal, in vederea infiintarii Centrului Regional de Excelenta pentru Fotbal Juniori dinTimisoara

In sedinta de plen a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 4 august 2014 a fost acordat prin vot avizul de principiu privind asocierea între Municipiul Timisoara cu Federatia Romana de Fotbal, in vederea infiintarii Centrului Regional de Excelenta pentru Fotbal Juniori dinTimisoara.In expunerea de motive sustinuta de domnul Primar Nicolae Robu au fost prezentate oportunitatea, scopul, obiectivele activitatii centrului de excelenta , si respectiv conditiile privind infiintarea si functionarea acestui centru.

Asociații convin sa intemeieze o asociere cu scopul comun de a promova sportul in general si jocul de fotbal in special, cu predilectie in randul copiilor si juniorilor, prin crearea acestui centru regional de dezvoltare. In vederea realizarii scopului propus, partile vor putea infiinta asociatii in baza OG nr. 26/2000, cu respectarea legislatiei in vigoare si a statutelor proprii. Asocierea se caracterizeaza prin lipsa de personalitate juridica. Deoarece nu constituie o entitate juridica distincta in raporturile cu tertii asocierea nu se poate obliga distinct. Fiecare membru asociat se poate obliga fata de terti in mod direct si distinct. Asocierea va fi condusa de un consiliu de administrare format din membri desemnati din partea fiecarei persoane juridica asociate.

Jucatorii centrului vor fi recrutați în principiu din partea de vest a țării din diversele centre de copii și juniori, situatie care nu exclude varianta de a fi adusi copii si din alte parti ale tarii. Dar aria de observare și recrutare esențială va fi în partea de vest a tarii. In prima faza s-ar forma o grupa de 25 de copii elevi de liceu , deci după vârste de 14 ani, care ar constitui o clasă la Liceul cu Program Sportiv Banatul. Copiii respectivi vor constitui o echipă care va fi înscrisă în competiție oficială a federației la categoria de vârstă superioară categoriei lor, având în vedere că ei sunt cei mai buni. Se are în vedere ca acești jucatori formați în acest centru să fie pe viitor principalii componenți ai loturilor naționale de juniori, cu perspectiva loturilor de tineret si seniori.

In vederea realizarii scopului privind pregatirea si perfectionarea sportivilor selectionati in cadrul centrului regional, părțile ar avea contribuții după cum urmează : a) Federatia Romana de Fotbal va asigura :

 • - personalul calificat: antrenori, specialisti, inclusiv salarizarea lor;

 • - echipamentele sportivilor;

 • - dupa caz, suplimentarea veniturilor antrenorilor si infrastructurii;

 • - deplasarea la evenimentele sportive internationale;

 • - orice alta activitate sustenabila convenita de parti prin acte adiționale.

b) Municipiul Timișoara va participa cu următoarele aporturi in natura sau echivalent:

 • - cazarea si masa sportivilor, varianta optima fiind la Liceul cu Program Sportiv Banatul Timișoara;

 • - transportul local al sportivilor , pentru calendarul competitional intern;

 • - asigurarea conditiilor de pregatire scolara a sportivilor; necesita formarea unei clase speciale , in colaborare cu Inspectoratul Școlar Judetean Timis și cu suport din partea Ministerului Educației Nationale;

 • -  administrarea terenurilor de antrenament/joc puse la dispozitie asocierii;

 • - infrastructura de joc/antrenament, constand in teren de joc, cladiri administrative, dependinte, etc.;

 • - acoperirea altor cheltuieli necesare desfasurarii activitatii centrului;

Mentionam ca Municipiul Timisoara are capacitatea administrativa si resursele necesare pentru a asigura lucrurile si bunurile materiale necesare acestui centru, respectiv infrastructura de terenuri pentru antrenamente si jocuri.

De asemenea, jucatorii formati in acest centru vor putea fi transferați înspre cluburile cele mai performante din țară, transferul fiind contra cost. Veniturile obținute din transferuri vor fi împărțițe după cum urmează: 25% din venituri revin FR Fotbal, 25% Municipiului Timisoara si 50% din fonduri vor reveni cluburilor care au format acești jucatori până la vărsta de 14 ani prin Centrele de copii și juniori. In acest sens, partile vor incheia conventii in mod distinct cu cluburile de fotbal, avand ca obiect reglementarea situatiilor de transfer a jucatorilor.

În mod normal, principalul furnizor de copii pentru acest centru local ar fi Asociatia Sportiva ACS POLI Timisoara, care are in structura un puternic centru de copii și juniori, cu 9 grupe de varsta. Prin urmare, banii obținuți din vânzare s-ar duce majoritar către clubul ACS POLI -Centrul de copii și juniori al clubului.

Federatia Romana de Fotbal a adus argumente sustinute de domnul Primar in plenul consiliului local, ca acest proiect privind infiintarea unor centre regionale de excelenta pentru fotbal juniori este unul generos si este considerat de forurile europene de fotbal ca fiind cel mai important proiect pentru susținerea performanțelor în fotbal la juniori din Europa. Pentru Romania este un proiect foarte important și chiar necesar în tara, având în vedere că de când nu a mai existat o preocupare sistematică și coerentă la nivel național pentru pregătirea copiilor în fotbal, fotbalul românesc a căzut de la an la an ajungând în starea actuala, de care nimeni din Romania nu poate fi multumit.

Având în vedere cele prezentate , propunem:

 • 1. Emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local prin care să se aprobe asocierea Municipiului Timisoara cu Federatia Romana de Fotbal, in vederea infiintarii Centrului Regional de Excelenta pentru Fotbal Juniori dinTimisoara;

 • 2. Sa se imputerniceasca Primarul Municipiului Timisoara sa negocieze cu reprezentantii desemnati ai Federatiei Romane de Fotbal, clauzele contractului de asociere;

 • 3. Proiectul contractului de asociere va fi supus aprobarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Înaintăm pentru analiză , avizare și aprobare proiectul de hotărâre alăturat, privind aprobarea asocierii Municipiului Timisoara cu Federatia Romana de Fotbal, in vederea infiintarii Centrului Regional de Excelenta pentru Fotbal Juniori dinTimisoara.

Viceprimar, Dan Diaconu


Director Direcția Economică, Smaranda Haracicu


Pt. Secretar, Simona Dragoi

Pt.Director Direcția Instituții Școlare. Medicale, Sportive si Culturale, loan Mihai Costa

Biroul Baze Sportive Ion Crasovan

Avizat Juridic, Daniela Ștefan