Hotărârea nr. 438/2014

438/12.09.2014 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună"
Hotararea Consiliului Local 438/12.09.2014
privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 23994 / 10.09.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele ce solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 1.2 " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe";
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere art.42 şi art.43 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu completările şi modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi alin. (4) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă cererea de finanţare, prezentată în Anexa nr.1, necesară realizarii proiectului "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună", având un buget total de 1.546.863,43 lei.

Art. 2: Se aprobă cofinanţarea proiectului cu suma de 578.533,61 lei, reprezentând cota de 40% din cheltuielile eligibile şi finanţarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se mandatează Viceprimarul Municipiului Timişoara, domnul DIACONU DAN AUREL, să semneze contractul de finanţare a proiectului " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună".

Art. 4: Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013

Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” Domeniul major de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”

FORMULARUL CERERII DE FINANȚARE

<semnătura>

Cuprins

0. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

 • 1.  INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

  • 1.1.    Solicitantul

  • 1.2.   Reprezentantul legal al Solicitantului

  • 1.3.   Persoana de contact

  • 1.4.   Persoana responsabilă cu operațiunile financiare

  • 1.5.   Banca/Trezoreria

  • 1.6.   Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea

instituțiilor financiare internaționale (IFI)

 • 2.  CEREREA DE FINANȚARE

  • 2.1.   Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

  • 2.2.   Managementul cererii de finanțare

  • 2.3.    Proiectele din cadrul cererii de finanțare

 • 3.  DESCRIEREA PROIECTELOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE

  • 3.1.    Localizarea proiectelor

  • 3.2.   Descrierea proiectelor

   • 3.2.1. Obiectivele cererii de finanțare

 • 3.2.2  Contextul proiectelor 

 • 3.2.3  Potențialii beneficiari ai proiectelor

  • 3.3.    Calendarul activităților cererii de finantare

  • 3.4.   Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare

  • 3.5.    Indicatori

  • 3.6.    Sustenabilitatea investitiilor

  • 3.7.    Informare și publicitate

  • 3.8.   ACHIZIȚIILE PUBLICE

 • 4.  FINANȚAREA PROIECTELOR

  • 4.1.   Bugetul CERERII DE FINANȚARE

  • 4.2.   SURSE DE FINANȚARE

 • 5.  CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE

<semnătura>

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

Organismul intermediar pentru POR - Agenția pentru Dezvoltare Regională

Nr:

Înregistrată de:

Cod SMIS:

Semnătura

Data

TITLUL:

Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocului de locuinte strada Prezan din Municipiul

Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna

0. INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

1. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1. Solicitantul

Denumirea solicitantului

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Codul de înregistrare fiscală

RO 14756536

Codul unic de înregistrare

Adresa sediului solicitantului

Bulevardul C.D. Loga, numărul 1, cod postai 300081, Timișoara, județul Timiș

Email

primariatm@primariatm. ro

Tipul solicitantului

unitate administrativ-teritorială (autoritate a administrației publice locale) municipiu reședință de județ

□ unitate administrativ-teritorială (autoritate a administrației publice locale) sector al municipiului București

<semnătura>

1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului

Numele

Diaconu A. Dan-Aurel

Funcția

VICEPRIMAR

Numărul de telefon

0256408300

Numărul de fax

0256490635

Email

dan.diaconu@primariatm.ro

1.3. Persoana de contact

Numele

Georgiu H. Ana

Funcția

CONSILIER

Numărul de telefon

0256408385

Numărul de fax

0256408322

Email

a.georgiu@yahoo.com

1.4.   Persoana responsabilă cu operațiunile financiare

Numele

Haracicu M. Smaranda

Funcția

DIRECTOR Directia Economica

Numărul de telefon

0256408468

Numărul de fax

0256293606

Email

smaranda.haracicu@primariatm.ro

1.5. Banca/Trezoreria

Denumirea băncii (sucursalei)

TREZORERIA TIMISOARA

Adresa băncii

Strada Gheorghe Lazar, numarul 9B, cod postal 300081, Timisoara, judetul Timis

Codul IBAN

RO89TREZ62124510220XXXXX

1.6. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice și/sau împrumuturi din partea instituțiilor financiare internaționale (IFI)

 • 1.6.1 Ați mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI, pentru vreunul din proiectele (fie în întregime, fie parțial, respectiv pentru o parte din activitățile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare?

□ Da

<semnătura>

Daca da, vă rugăm să specificați următoarele informații

Denumirea programului, titlul și numărul de înregistrare a solicitării de finanțare / proiectului

NA

Valoarea proiectului / finanțării solicitate (lei)

NA

Sursa de finanțare

NA

Stadiul la data depunerii Cererii de finanțare Activități finanțate

NA

 • 1.6.2 Vreunul din proiectele (integral sau parțial, respectiv activități/investiții din proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanțare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI?

□ Da

0 Nu

Daca da, vă rugăm să prezentați detalii referitoare la programul de finanțare, organizația finanțatoare / autoritatea contractantă, activitățile finanțare (respectiv acele activități care se regăsesc și în proiectul ce face obiectul prezentei Cereri de finanțare), valoarea finanțării.

2. CEREREA DE FINANȚARE

Prin prezenta Cerere de finanțare se solicită co-finanțarea proiectelor propuse mai jos, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”.

Ratele de co-finanțare ale autorității publice locale și asociațiilor de proprietari vor fi:

 • □ 30% contribuția autorității publice locale și 10% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 150 Euro;

20% contribuția autorității publice locale și 20% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 350 Euro;

 • □ 10% contribuția autorității publice locale și 30% contribuția fecăreia din asociațiile de proprietari, în condițiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 500 Euro.

2.1. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Resursele materiale necesare pentru desfasurarea activitatilor din cadrul acestui proiect vor fi cele de care dispune Administratia Locala a municipiului Timisoara.

Deoarece membrii echipei de proiect din partea UAT Timisoara fac parte din mai multe departamente din cadrul administratiei, resursele materiale din cadrul acestor departamente vor fi puse la dispozitie pentru desfasurarea activitatilor proiectului. Imobilul ce va fi folosit pentru desfasurarea activitatii echipei de implementare a proiectului este sediul principal al beneficiarului:

<semnătura> strada C.D. Loga, nr.1, Municipiul Timisoara, Judetul Timis. In cadrul acestei cladiri membrii echipei de proiect dispun de propriile birouri, dotate cu mobilierul si aparatura necesara.

Spatii de birouri:

Specialistii implicati au la dispozitie propriile birouri cu statii de lucru. Pentru implementare se vor utiliza, de asemenea, consumabilele si resursele existente (telefonie, internet, fax, produse de papetarie).

Echipamente:

•  1 server

•  8 PC legate in retea

•  1 conexiune internet prin fibra optica

•  2 copiatoare

•  1 ploter

•  2 scanner-e

•  2 imprimante

2.2. Managementul cererii de finanțare

Data fiind materia specifica proiectelor cu finantare nerambursabila, a chestiunilor tehnice ce tin de implementarea unui proiect avand lucrari de interventii, pentru derularea cu succes a proiectului, la nivelul Primariei Municipiului Timisoara s-a decis contractarea de servicii specializate. Pentru elaborarea cererii de finantare s-a decis contractarea serviciului catre o firma de consultanta, iar pentru realizarea serviciilor de proiectare - e.g. aferente Expertizei tehnice a blocurilor vizate, Auditului Energetic, Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), respectiv Proiectului Tehnic si Detaliilor de Executie (PT+DE) - s-a decis contractarea serviciului catre o firma de proiectare.

Activitati realizate inainte de semnarea Contractului de finantare

Activitatea nr.1. Realizarea dosarului de finantare

1.1 Achizitia serviciilor de elaborare a dosarului de finantare

Scopul acestei subactivitati a fost contractarea serviciului de elaborare a dosarului de finantare; Strategia folosita a constat in pregatirea documentatiei specifice derularii procesului de achizitii, finalizata cu incheierea contractelor de servicii.

Rezultatul acestei activitati a constat in semnarea contractelor de servicii:

-. Contract nr. 14/24.01.2013 pentru serviciile de Consultanta intocmire Cerere de finantare, incheiat cu SC SIAB Development SRL, din localitatea Cluj-Napoca;

Locatia: aceasta activitate s-a desfasurat in cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Resurse utilizate: pentru desfasurarea acestei activitati au fost utilizate resurse umane - personalul de specialitate din cadrul UAT Timisoara - respectiv resurse materiale (sediul si dotarile din cadrul UAT Timisoara);

Durata: 7 luni.

1.2 Elaborarea dosarului de finantare

Scopul acestei subactivitati a vizat elaborarea dosarului de finantare;

Strategia folosita a constat in monitorizarea procesului de elaborare a dosarului, coroborata cu un contact permanent cu echipele firmelor contractate;

Rezultatul acestei activitati a constat intr-un dosar de finantare elaborat;

Locatia: aceasta activitate s-a desfasurat atat in cadrul Primariei Municipiului Timisoara, cat si la sediile SC SIAB Development SRL.

Resurse utilizate: pentru desfasurarea acestei activitati au fost utilizate resurse umane - personalul

<semnătura>

Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finanțare

de specialitate din cadrul UAT Timisoara, SC SIAB Development SRL, respectiv resurse materiale (sediul si dotarile din cadrul UAT Timisoara, SC SIAB Development SRL);

Durata: 4 luni

Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare

Activitatea 1. Managementul de proiect

1.1 Constituirea echipei de proiect, identificarea mecanismelor de lucru

Scopul acestei activitati este reprezentat de identificarea personalului ce va fi implicat in implementarea proiectului - din cadrul firmelor ce vor face obiectul contractelor de servicii consultanta - identificarea mecanismelor de lucru, trasarea sarcinilor si responsabilitatilor in cadrul echipei.

Strategia folosita: Proiectul va fi coordonat de un Manager de Proiect desemnat de Primăria Municipiului Timisoara. Managerul de proiect este responsabil cu buna implementare a acestui proiect, urmărirea proceselor și etapelor principale, susținerea relațiilor contractuale cu părțile implicate și avizarea rapoartelor tehnice și cererilor de prefinantare si rambursare.

Echipa de implementare a proiectului va fi constituită din:

 • •   1 Manager de proiect

 • •   1 Responsabil tehnic

 • •   1 Responsabil financiar

 • •    1 Responsabil achiziții

 • •   1 Asistent proiect

 • •   1 Responsabil arhivare - secretariat

 • •   Consultant specializat - implementare proiect

 • -  1 Expert AT Raportari

 • -  1 Expert AT Rambursari

 • •   Consultant specializat - Asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului

 • -  1 Expert - Asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului

 • 1.1. Structura echipei de management, desemnată de către Primăria Timisoara în vederea gestionării proiectului va avea următoarele atribuții:

1.1.1 Manager de proiect - principalele atribuții/responsabilități:

 • •    supravegherea desfășurării zilnice a proiectului și gestionarea echipei proiectului;

 • •   gestionarea organizării și participarea la ședințele/evenimentele din cadrul proiectului;

 • •    asigurarea unui circuit informațional adecvat, discuții și feedback dintre diferiți actori;

 • •   întocmirea planurilor detaliate de lucru și de monitorizare a respectării implementării acestora;

 • •    asigurarea respectării termenelor stabilite;

 • •   verificarea și aprobarea rapoartelor de progres.

1.1.2. Responsabil tehnic - principalele atribuții/responsabilități

 • •    participarea la pregătirea documentației de achiziție publică și la elaborarea contractelor;

 • •    verificarea asigurării calității prevăzute în documentația tehnică și în contract;

 • •    participarea la recepția calitativă a lucrărilor, pe categorii de lucrări;

 • •    patriciparea la verificarea în fazele determinante și la întocmirea proceselor verbale.

1.1.3. Responsabil financiar - principalele atribuții/responsabilități:

 • •   coordonarea activităților necesare pentru buna desfășurare a activității de contabilitate a proiectului;

 • •   completarea și predarea documentelor financiare legate de proiect;

 • •    participarea la implementarea subactivităților de achiziții publice;

 • •    relaționarea cu banca și trezoreria și efectuarea plăților contractate;

 • •    realizarea de rapoarte financiare/ situații cerute;

 • •   urmărirea bugetului proiectului pe perioada de implementare.

<semnătura>

1.1.4. Responsabil achiziții publice - principalele atribuții/responsabilități:

 • •    realizarea documentației de achiziție publică de servicii și lucrări;

 • •    participarea la pregătirea procedurilor de achiziții pentru desemnarea executanților lucrărilor de construcții;

 • •    acordarea de asistență pentru echipa tehnică la elaborarea contractului de execuție cu constructorul;

 • •    acordarea de asistență pentru responsabilul pentru probleme tehnice la verificarea asigurării calității prevazute în documentația tehnică și în contract;

 • •    participarea la recepția lucrărilor și întocmirea actelor de recepție;

 • •    colaborarea cu membrii echipei de implementare în realizarea rapoartelor tehnice si financiare.

1.1.5. Asistent de proiect - principalele atribuții/responsabilități:

 • •   asistență la contractare cu Autoritatea de Management;

 • •   coordonarea echipei de proiect propusa de consultant;

 • •    managementul riscurilor la nivel de proiect, astfel încât, în eventualitatea materializării acestora să se pună în lucru planurile de acțiune stabilite;

 • •    sprijin in mentinerea unei legaturi permanente intre echipa de proiect UAT Timisoara si consultant cu ADR Vest, respectiv Autoritatea de Management POR;

 • •    managementul publicitatii proiectului;

 • •    sprijin la transferul de informatii intre parti;

 • •    gestionarea ședințelor/evenimentelor din cadrul proiectului, din partea echipei consultantului;

 • •   asistenta in monitorizarea proiectului/management;

 • •    asistenta juridica;

 • •    asistență acordată Primăriei pentru solicitările Autorităților de Management legate de derularea proiectului;

 • •    orice alt tip de asistență acordată Primăriei pentru implementarea cu succes a proiectului.

1.1.6. Responsabil arhivare - secretariat - principalele atribuții/responsabilități:

 • •  Îndosariază și arhivează toate documentele și materialele, conform procedurii specifice;

 • •   Asigură înregistrarea în registrul de intrare-ieșire a întregii corespondențe privind Proiectul, pe toată durata de implementare a acestuia;

 • •  Convoacă membrii, la solicitarea Managerului de Proiect, și redactează minuta ședințelor interne;

 • •   Asigură logistica desfășurării întâlnirilor/ședințelor de analiza din cadrul proiectului, transmiterea Agendei, invitațiilor, pregătirea/printarea materialelor;

 • •  La solicitarea Managerului de Proiect, realizează orice alte activități specifice de secretariat, redactare sau traduceri;

 • •  Răspunde pentru îndeplinirea corespunzătoare, întocmai și la timp, a sarcinilor specifice.

Fișele de post individuale pentru fiecare membru al echipei de implementare a proiectului sunt prezentate în anexa cererii de finațare.

Consultanța specializată nu va înlocui responsabilitatea Primăriei Municipiului Timisoara de gestiune a proiectului tratat în prezenta cerere de finanțare, ca unic responsabil pentru buna implementare a acestuia, privit ca proiect de dezvoltare a comunității locale din Timisoara.

 • 1.2. Pentru alegerea consultantului se urmărește acoperirea a cel putin 3 elemente fundamentale:

 • •   experiența în consultanța de management (pentru implementarea cu succes a tuturor activităților în corelare cu timpul, finanțarea, și procedurile impuse prin contractul de finanțare)

 • •    expertiza economică și juridică (pentru realizarea managementului financiar al proiectului și

corelarea bugetului Primăriei, posibilelor surse împrumutate prefinanțării, cererilor de plată etc, precum și asistența, analiza și răspunsul la eventualele contestații etc),_____________________

<semnătura>

 • •    expertiza tehnică (monitorizarea implementării tehnice a proiectului, respectarea soluțiilor propuse în proiectul tehnic etc)

Structura echipei de management, desemnată de către consultant în vederea gestionării proiectului va avea următoarele atribuții:

1.2.1. Expert Asistenta Tehnica Raportări - principalele atribuții/responsabilități:

 • •    realizarea Rapoartelor de progres trimestriale;

 • •    asistenta/realizarea de adrese, notificari, solicitari catre ADR Vest, AM POR sau terti;

 • •    asistenta la realizarea dosarului cererilor de prefinantare si rambursare;

 • •    intocmirea de analize, situatii in acord cu solicitarile Managerului de proiect;

 • •    asigurarea unui circuit informațional adecvat;

 • •    asistenta in planificarea si realizarea activitatilor din cadrul proiectului, in acord cu atributiile desemnate;

 • •    suport in asigurarea managementul publicitatii proiectului;

 • •   desfasurarea activitatii de secretariat, pentru echipa de proiect;

1.2.2. Expert Asistenta tehnica Rambursari - principalele atribuții/responsabilități:

 • •   întocmirea fluxului de numerar al proiectului (cash flow);

 • •    intocmirea cererilor de prefinantare;

 • •    intocmirea cererilor de rambursare;

 • •    asistenta/ intocmire rapoarte de analiza pentru determinarea încadrarii proiectului în limitele stabilite prin buget;

 • •    urmarirea incadrarii in buget a cheltuielilor din proiect, in raport cu luniile bugetare si in acord cu calendarul activitatilor;

1.3. Consultant specializat - Asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului

Desemnarea firmei de consultanta abilitata sa furnizeze Expertul/ii - Asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului - se va face in urma unui proces de achizite publica. Expertul/ ii vor fi insarcinat cu asigurarea serviciilor de consultanță de specialitate pe durata implementării proiectului. Serviciile de consultanță vor fi solicitate numai pentru activitățile și ariile de expertiză pentru care solicitantul nu dispune de resurse proprii.

1.3.1 Expert AT - servicii de supraveghere a santierului - principalele atribuții/responsabilități;

 • •    clarificarea anumitor soluții date de proiectant;

 • •    punerea în practică și urmărirea modificărilor proiectului survenite pe parcurs din diferite motive obiective, etc.

 • •    asistenta acordata beneficiarului in activitatile de supervizare și monitorizare asigurate de către beneficiar prin intermediul diriginților de șantier proprii;

Fișele de post individuale pentru fiecare membru al echipei de implementare a proiectului sunt prezentate în anexa cererii de finațare.

Rezultatul acestei activitati este reprezentat de atribuirea de sarcini si responsabilitati in cadrul echipei.

Locatia acestei activitati se va regasi la sediul UAT Timisoara, respectiv firma de consultanta contractata.

Responsabilul din cadrul acestei activitati este Managerul de proiect, sustinut de echipa de implementare;

Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare), respectiv resurse materiale (sediul si echipamentele aflate in dotarea UAT Timisoara si a firmei).

Durata acestei activitati este de 10 zile, din prima luna de implementare.

1.2. Monitorizarea, Evaluarea, Raportare

Scopul acestei subactivitati este de a realiza monitorizarea si evaluarea stadiului implementarii

<semnătura> proiectului de catre echipa de implementare.

Strategia urmata consta in monitorizarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului, evaluarea rezultatelor obtinute comparativ cu cele preconizate in cererea de finantare, respectiv raportarea lor catre Organismul Intermediar ADR Vest.

Echipa de management a proiectului va prelua responsabilitatea activităților de monitorizare și evaluare a modului de implementare a proiectului.

Această activitate va presupune organizarea de ședințe de lucru periodice, pe toată durata proiectului, pentru a se analiza și verifica rezultatele etapei în curs. Aceste ședințe de lucru vor urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor și rezultatelor proiectului prin analiza implementării fiecărei activități, a gradului de respectare a graficului de activități.

În cazul apariției unor riscuri care pot periclita îndeplinirea fazei în curs sau a celor următoare, se vor defini măsuri pentru diminuarea acestor riscuri. Se va institui o procedura de management a riscurilor la nivel de proiect. În cazul în care se vor constata abateri de la planul inițial, se vor evalua cauzele acesteia și se vor stabili măsuri pentru reîncadrarea în plan.

Activitatea de evaluare și monitorizare va acoperi întreaga durată de implementare a proiectului și se va realiza pe bază de:

 • •    procese verbale de recepție a lucrărilor

 • •    minute a sedintelor evidentiind actiunile de intreprins si responsabilii

 • •    rapoarte financiar-contabile

 • •    rapoarte periodice de monitorizare, sintetizând concluziile și recomandările formulate în cadrul ședințelor de lucru (cel puțin 3 rapoarte - la inițierea proiectului; intermediar; la finalizarea proiectului)

 • •   time-sheet-uri lunare intocmite de echipa de implementare

O atenție deosebită va fi acordată monitorizării și supervizării lucrărilor de construcție. Această activitate se referă la asigurarea serviciilor de consultanță de specialitate pe durata implementării proiectului. Serviciile de consultanță vor fi solicitate numai pentru activitățile și ariile de expertiză pentru care solicitantul nu dispune de resurse proprii.

Activitatea de asistență tehnică de specialitate se referă la clarificarea anumitor soluții date de proiectant, punerea în practică și urmărirea modificărilor proiectului survenite pe parcurs din diferite motive obiective, etc. Supervizarea și monitorizarea vor fi asigurate de către beneficiar prin intermediul diriginților de șantier proprii, asistat fiind de către consultant.

Pentru asigurarea resurselor financiare in cadrul proiectului, se vor depune Cereri de prefinantare. Aspectele tehnice se vor raporta OI prin intermediul raportelor de progres, urmand a fi transmise in acord cu de prevederile contractuale.

Pentru asigurarea unui cash flow coerent in cadrul proiectului, se vor transmite OI cereri de rambursare in acord cu graficul de transmitere CR.

Responsabilitatea pentru activitatea de monitorizare si evaluare, respectiv raportare, revine Managerului de proiect, respectiv Asistentului de proiect, Expertului tehnic, respectiv expertului financiar, echipei de implementare;

Rezultatul acestei activitati se va materializa intr-o implementare corecta a proiectului, in acord cu indicatorii asumati.

Locatia acestei activitati se va regasi in cadrul UAT Timisoara, respectiv sediul consultantului.

Resurse utilizate pentru desfasurarea acestei activitati vor fi de tipul resurselor umane si resurselor materiale.

Durata acestei activitati se intinde pe 12 luni, respectiv intreaga perioada de implementare a proiectului.

Activitatea 2. Achizitiile in cadrul proiectului

Scopul acestei activitati vizeaza incheierea contractelor de lucrari de interventie pentru obiectivele vizate, respectiv contractarea serviciilor de publicitate, consultanta si asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului.

Strategia folosita consta in elaborarea unei documentatii de achizitii publice care sa respunda perfect nevoilor identificate.

Intregul proces de achizitie se va realiza in conformitate cu prevederile „OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii”, actualizata la zi, si normele legale incidente. Pentru

<semnătura> lucrarile de interventie, operatorii economici vor trebui sa detina certificat de Sistem de Management al calitatii si sa respecte prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.

Se vor utiliza criterii care ce reflecta avantaje de natura economica in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret.

Evaluarea ofertelor transmise de operatorii economici se va realiza in cadrul echipei de proiect condusa de Responsabilul achizitii publice, alegerea ofertei castigatoare realizandu-se in baza criteriilor mentionate.

Se va proceda la indosarierea si arhivarea tuturor documentelor care deriva din procedura de achizitie.

Responsabilitatea pentru activitatea de fata ii revine Managerului de proiect, respectiv responsabilului Achizitii publice, responsabilului financiar, echipei de implementare.

Rezultatul acestei activitati se va materializa in semnarea de contracte de lucrari, respectiv servicii pentru obiectivele proiectului.

Locatia acestei activitati se va regasi in cadrul UAT Timisoara.

Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare a proiectului) si resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul UAT).

Durata acestei activitati va fi de 7 luni.

Activitatea 3. Lucrari de interventie la obiectivele vizate in proiect

Contractarea executării lucrărilor de intervenție se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice. Executanții lucrărilor de intervenție au obligația de a respecta prevederile autorizației de construire, proiectul tehnic și detaliile de execuție, precum și de a asigura nivelurile de performanță prevăzute de legislația privind calitatea în construcții, precum și calitatea estetică, arhitecturală și ambientală a clădirilor, în scopul protejării securității și sănătății persoanelor, siguranței utilizării spațiului public și calității mediului natural și construit.

Materialele și sistemele izolante utilizate de contractorul executării lucrărilor de intervenție trebuie să fie însoțite de declarațiile de conformitate ale producătorilor, prin care să se ateste conformitatea cu specificațiile tehnice recunoscute în condițiile legii.

3.1 Executia lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect

Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect

Strategia urmareste derularea lucrarilor de executie la standardele legale si cele impuse de proiect. Aceasta activitate are un rol foarte important in cadrul proiectului reprezentand punctul central al proiectului.

Lucrarile de interventie se vor realiza la obiectivele:

> Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, BL. 54)

Activitatile derulate se vor constitui, astfel:

 • 3.1.1 Organizarea de santier

Organizarea de santier pentru lucrarile de interventie se va amplasa pe un teren pus la dispozitie de catre beneficiar, asa incat constructorul sa se racordeze la utilitati, cale de acces provizorie sau existenta. Împreună cu organele locale se vor stabili în primul rând locurile de depozitare a materialelor și a barăcilor de șantier. Se va realiza un sigur punct de organizare aflat la distanță convenabilă de limitele lucrării.

Obiectivele organizarii de santier sunt :

 • -   Montarea unei baraci metalice pentru birouri - spatiu pentru muncitori (masa, odihna - 1 buc. tip container, existenta in dotarea executantului)

 • -   Alimentarea cu apa potabila (de la sursa existenta)

 • -   Alimentarea cu energie electrica pentru iluminat si forta, contorizata;

 • -   Montarea de WC - ECU - 1 buc (existent in dotarea executantului)

Organizarea incintei presupune asigurarelor urmatoarelor :

 • -   alei pietonale balastate pentru acces la baracamente - existente avand in vedere amplasamentul in spatiul urban, in zona blocului de locuinte ;

<semnătura>

- amenajarea spatiului pentru depozitare temporara a materialelor lucrarii

- amenajarea zonei pentru utilaje retrase la terminarea programului;

- amenajarea zonei/depozit pentru scule/echipamente de lucru;

- amenajarea zonei pentru depozitarea diferentiata a deseurilor de materiale, folosite in santier, transportate in organizare (containere inscriptionate existente in dotarea executantului);

- semnalizare corespunzatoare, acces incinta ;

- afisarea de panouri avertizoare pe linie de PM si PSI;

- asigurarea acordarii primului ajutor in caz de accidente;

- sursa de apa potabila sa intruneasca normele sanitare;

Ca urmare a executarii lucrarilor de reabilitare termica nu rezulta un necesar de utilitati, sau o modificare a celor existente; reabilitarea termica nu afecteaza retelele utilitare din zona.

Asociatia de proprietari va asigura:

Necesarul de apa;

Necesarul de energie electica;

Acestea vor fi asigurate pe intregul parcurs al derurarii lucrarilor de interventie, fiind suportat in intregime de acestia.

Durata estimata: 1 saptamana

 • 3.1.2 Dirigentie de santier

Constructorul va trebui să ofere ajutor cu facilitățile, forță de muncă, utilaje și materiale pentru construcție oricând sunt cerute de către Diriginte, având legătură directă sau indirectă cu lucrările.

 • -   constructorul va avea relatii de colaborare fie stabilite prin contract, fie prin legislatia in vigoare;

 • - constructorul are obligatia de a asigura accesul si toate facilitatile in santier, pentru efectuarea inspectiei;

 • - constructorul va fi reprezentant de o persoana autorizata, desemnata de conducere, prin decizie.

Ținând seama de duratele normale de execuție, constructorul își va întocmi grafice de execuție ținând cont de fazele de execuție în cadrul activității și de condițiile pentru realizarea fazei, specific lucrării.

Lunar, contractorul executării lucrărilor de intervenție prezintă Managerului de Proiect, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă, situația lucrărilor executate și situația de plată lunară, verificate și avizate conform legislației specifice în vigoare.

Durata estimata: 6 luni

 • 3.1.3 Executia lucrarilor cu investitia de baza

Lucrarile de interventii propuse vor consta in :

Izolarea termică a pereților exterior (exceptând pereții de la rosturi), inclusive a parapețiilor de la logii, balcoane și a aticului, cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațadă cu grosimea de 10 cm, polistiren extrudat fa soclu.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite: Polistiren expandat ignifugat (EPS) - pentru camp curent fațada opaca:

Efortul de compresiune a plăcilor la o deformație de 10% - CS (10) - min. 80 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR - min. 120 kPa Polistiren extrudat ignifugat (XPS) -10 cm pentru soclu.

Vată minerală bazaltică (MW):

Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformație de 10% - CS (1 O/Y) -min. 30 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR - min. 10 kPa

Spumă poliuretanică rigidă ignifugată (PUR):

<semnătura> Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor ia o deformație de 10% - CS (10/Y) -min. 140 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR - min. 200 kPa

Operații de pregătire a suprafețelor conform caiete/or de sarcini:

Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice; Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar compatibil;

Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, aer condiționat, coșuri central termice);

Încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre, uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

Durata estimata: 6 luni

 • 3.1.4 Receptia lucrarilor

Recepția lucrarilor constituie o componentă a sistemului calității în construcții și este actul prin care beneficiarul declară ca acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve și că aceasta poate fi dată în folosință. Prin actul de recepție se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentației de execuție.

Receptia lucrarilor trebuie intampinata de catre beneficiar printr-o conduita ferma aratandu-se in mod expres ca acesta are obligatia ca intr-un termen rezonabil potrivit naturii lucrarii si uzantelor in domeniu sa verifice lucrarea si sa o receptioneze in masura in care aceasta corespunde conditiilor stabilite prin contract. O consecinta importanta a receptiei este aceea ca determina antrenarea raspunderii antreprenorului pentru viciile constructiei.

Comisiile de recepție pentru construcții se vor numi de către Managerul de proiect și vor fi alcătuite din cel puțin 5 membri. Dintre aceștia, obligatoriu vor face parte și un reprezentant al administrației publice locale, si specialiști în domeniu. Proiectantul va întocmi și va prezenta în fața comisiei de recepție punctul său de vedere privind execuția construcției.

Recepțiile se vor organiza de către reprezentantii UAT Timisoara/echipa de implementare si reprezentantii asociatiei de proprietari.

Durata estimata: pe parcursul lunii a 12-a

Recepția finală este convocată de UAT Timisoara în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție. Perioada de garanție este cea prevăzută în contract.

Responsabilul realizarii acestei activitati este responsabilul legal al executantului contractat. Lucrarile vor fi supervizate de Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, de membrii echipei de proiect, cu precadere responsabilul tehnic, coordonati de catre Managerul de proiect.

Locatia unde se va implementa aceasta activitate este reprezentata de obiectiv, secundar sediul executantului, respectiv sediul UAT Timisoara.

Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de lucru, echipa de implementare) si resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul firmei).

3.2 Monitorizarea derularii lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect

Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect;

Strategia urmareste monitorizarea atenta a lucrarilor de interventie, in acord cu indicatorii tehnico-financiari asumati prin contractul de lucrari, precum si cu calendarul activitatilor. Aceasta activitate are un rol foarte important in cadrul proiectului reprezentand punctul central al proiectului.

Responsabilul realizarii acestei activitati este Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, sprijinit de membrii echipei de proiect, cu precadere responsabilul tehnic, coordonati de catre Managerul de proiect.

Locatia unde se va implementa aceasta activitate este sediul UAT Timisoara, respectiv pe teren, la obiectiv.

<semnătura>

Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare) si resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul firmei).

Durata acestei activitati va fi de 6 luni.

Activitatea 4. Publicitatea proiectului

Scopul acestei activitati este reprezentat de asigurarea vizibilitatii proiectului si a finantatorului. Strategia acestei activitati este dezvoltata in cadrul sectiunii 3.7 Informare si publicitate. Responsabilul: Asistentul de proiect, sprijinit de echipa de implementare din cadrul firmei de consultanta contractate va fi responsabila pentru toate actiunile specifice de publicitate a proiectului, precum si de respectarea conditiilor de identitate vizuala, supervizati de Managerul de proiect.

Rezultat: publicitate asigurata proiectului

Locatia: sediul UAT Timisoara, respectiv sediul firmei de consultanta.

Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile).

Durata: publicitatea va fi asigurata pe intreaga perioada de implementare a proiectului (12 luni).

Activitatea 5. Auditul energetic la finalizarea lucrarilor

Scopul acestei activitati vizeaza cuantificarea exacta a indicatorilor propusi in cadrul proiectului si eliberarea unui certificat de performanta energetica care sa reflecte noua situatie a imobilului.

Strategia acestei activitati urmareste evaluarea finala a documentatiei de audit, si eliberarea unui certificat de performanta energetica pt incalzire, la terminarea lucrarilor.

Responsabilul: firma care va fi contractata

Rezultat: eliberarea unui certificat de performanta energetica pt incalzire, la terminarea lucrarilor, pentru fiecare din imobilele vizate de proiect;

Locatia: sediul firmei care va fi contractata.

Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile).

Durata: 2 luni de zile.

2.3. Proiectele din cadrul cererii de finanțare

Prezenta cerere de finanțare include următoarele proiecte individuale:

> Proiectul 1 (Strada Mareșal Constantin Prezan, nr. 91-101, BL. 54)

3. DESCRIEREA PROIECTELOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DIN CEREREA DE FINANȚARE

3.1. Localizarea proiectelor

Statul:


ROMÂNIA

Regiunea de dezvoltare:

Județul:

Municipiul / sectorul: Cartierul sau zona de intervenție (după caz)


Vest

Timis

Municipiul Timisoara

NA


<semnătura>

3.2. Descrierea proiectelor

3.2.1. Obiectivele cererii de finanțare

Obiectivul strategic al Programului Operațional Regional 2007 - 2013 (POR) constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiții.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale se vizeaza atingerea următoarelor obiective specifice (sunt mentionate doar cele cu relevanta pt cazul de fata):

 • •     Creșterea rolului economic și social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor;

 • •      Îmbunătățirea accesibilității în regiuni și în special a acesibilității centrelor urbane și a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare;

 • •      Creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor.

Obiectivele axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere” concorda cu politicile comunitare privind creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă promovate de Uniunea Europeană prin Noile Orientări ale Politicii de Coeziune 2007-2013 si vizează crearea premiselor necesare pentru creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului. Urmarind o dezvoltare teritorială echilibrată și pentru a evita creșterea disparităților interne, investițiile vor fi concentrate în orașe care acționează ca poli regionali și/ sau locali de creștere și iradiază dezvoltare în zonele adiacente, acordând prioritate polilor de creștere localizați în regiunile și județele cu un nivel de dezvoltare mai scăzut în termeni de PIB și șomaj. Este esențială sprijinirea orașelor, pentru ca acestea să-și îndeplinească funcțiile urbane, mai ales în cazul acelor orașe polarizatoare, care au legături intense cu arealele înconjurătoare, a căror dezvoltare este dependentă de aceste orașe. În același timp, nivelul de dezvoltare al unei regiuni este direct influențat de nivelul de dezvoltare al orașelor mari, prin multitudinea de funcții de grad superior pe care acestea le îndeplinesc, acestea acționând ca centre de creștere.

În cadrul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenție „1.2. Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinte” sunt finanțate investiții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe. Proiectul de fata - prin investiile pe care le vizeaza - se pliaza pe obiectivele specifice domeniului major de intervenție 1.2: crearea de locuri de muncă și promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020.

Prin proiectul de fata se urmareste imbunatatirea calitatii vietii urbane prin sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Timisoara.

Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din municipiul Timisoara se va asigura prin realizarea unor lucrari de interventie care sa determine diminuarea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldura catre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii.

Investițiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe vor contribui la reducerea sărăciei energetice (fuel poverty) în România, prin reducerea costurilor cu încălzirea populației, în special a

<semnătura> celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătățirea puterii de cumpărare a categoriilor sociale defavorizate. Acest domeniu major de intervenție va contribui la coeziunea socială, acordând o atenție deosebită grupurilor vulnerabile ale populației cu venituri mici. Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

 • •  Imbunatatirea conditiilor de confort termic interior

 • •  Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice

 • •  Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;

 • •  Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Prin solutiile identintificate la nivelul proiectului se creaza premise pt atingerea unor indicatori ce sustin obiectivele primordiale ale domeniului major de interventie 1.2:

 • •  Nr. de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice : 75

 • •  Economie de energie termica - 530.869,50 kWh/an

Obiectivele specifice, din cadrul proiectului, constau in realibilitarea termica a imobilelor:

> Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, BL. 54)

 • 3.2.2 Contextul proiectelor

1. Proiect 1: „Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, BL. 54”

1.1 Regimul de înălțime

Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4E.

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4E, are 6 scari de acces si 75 de apartamente din care:

 • -   6 apartamente cu o camera

 • -  6 apartamente cu 2 camera

 • -  56 apartamente cu 3 camere

 • -  7 apartamente cu 4 camere

Imobilul este situat pe strada Maresal Constantin Prezan, fosta strada Lidia, nr. 91-101, BL. 54, avand urmatoarele extrase: CF 407165-C1, CF 412443-C1, CF 414233-C1, CF 415482-C1, CF 425787-C1, CF 408277-C1.

1.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului

Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerințelor esențiale de calitate in constructii

REZISTENȚĂ si STABILITATE

<semnătura>

Imobilul cu regim de inaltime S+P+4E are structura de rezistenta din panouri mari prefabricate. Dispunerea pereților este in sistem celular avand travei de 5.4,3.6,3,2.4 m si deschideri de 5.4 m. Parterul are tot destinatia de locuințe.

 • b. Fundații

Infrastructura este alcătuită din pereții de subsol avand 20 cm grosime, iar fundapa este continuă din beton turnat monolit.

 • c. Structura

Pereții exteriori sunt din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm). Pereții interior sunt panouri mari prefabricate de 14 cm grosime. Planșeele sunt din panouri mari de 13 cm din beton armat prefabricat. Scările sunt cu 2 rampe, respectiv o rampa din beton armat prefabricat. Acoperișul este de tip șarpanta.

 • d. Condiții de fundare

Terenul de fundare este constituit din nisipuri fine prafoase, nisipuri fine si mijlocii de grosime minim 6 m. Nivelul apei este ridicat (1-2 m) fata de CTN.

Nu se observă degradări care sa aiba drept consecința reducerea capatitatii portante a structure, cauzate de tasari diferențiate sau de efectele unei seisme petrecute pe durata existentei construcției. Construcția se prezintă în stare bună și nu prezintă defecte care i-ar putea afecta rezistenta si stabilitatea

SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE

Cerința de siguranță în exploatare presupune protecția utilizatorilor în timpul exploatării unei clădiri și are în vedere următoarele condiții tehnice de performanță:

Siguranța circulației pietonale

Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate

Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații

Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere

Siguranța la intruziuni și efracții

PROTECȚIA TERMICĂ, HIDROFUGĂ ȘI ECONOMIA DE ENERGIE

 • a. Orientarea față de punctele cardinale

Artera principală pe care se găsește imobilul are forma aproximativ rectilinie având orientarea față de punctele cardinale de la Est - Vest.

 • b. Anvelopa

- Aspect exterior

Fațada principala este realizata cu accente locale cu placaj din cărămidă aparenta. Fata prezintă desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.Fațada posterioara este realizata cu accente locale cu placaj din cărămidă aparenta, respectiv cu finisaj strop. Fata prezmta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Fațadele laterale sunt realizate cu accente locale cu placaj din cărămidă aparenta. Prezintă desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.

Finisajele interioare: la casa scării pereții sunt tencuiti si gletuiti si zugrăviți cu zugrăveli pe baza de var, pardoseala in casa scării este de tip mozaic. Pardoseaua subsolului este de tip beton sclivisit, pereții subsolului sunt nefinisati.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din 2 foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost înlocuita cu tamplarie PVC sau aluminiu cu geam termoizoiant. Usa principala si secundara de acces in clădire sunt din tamplarie metalica. Imobilul are 95 balcoane. Pereții exteriori sunt realizați din panuri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm) avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA 12 cm si strat exterior d

<semnătura> Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punți termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri.

Acoperișul este de tip șarpanta. Invelitoarea este din țigla. Starea termica a șarpantei este fara degradari vizible si fara infiltartii. Nu au fost realizate reparații ale șarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata. Planseul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolatie.

Tamplarii: usa principala si secundara de acces in clădire sunt din tamplarie metalica. Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost inițiala din lemn cu geam din 2 foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost înlocuita cu tamplarie PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Aria totala a tamplariei (ferestrelor) exclusiv cele de la balcoane este de 345.6 mp, iar aria totala a tamplatiei fara geam termoizolant, (exclusiv cele de la balcoane) este de 44.64 mp. In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de către locatari aceștia au inceput închiderea balcoanelor si logilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constitutuind o metoda in anîi 80-90. Ulterior aceste tamplarii au fost înlocuite, cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totuși închidearea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fațadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 95 balcoane. Aria totala a tamplariei necesare in varianta ca toate balcoanele/ logile ar fi inchise este 898 mp. Aria necesara de tamplarie pentru închiderea tuturor balcoanelor este: 527 mp.

Finisajele interioare care delimiteaza anvelopa. La casa scării pereții sunt tencuiti si gletuiti si zugrăviți cu zugrăveli pe baza de var, pardoseala in casa scării este de tip mozaic. Pardoseaua subsolului este de tip beton sclivisit, pereții subsolului sunt nefinisati.

Anvelopa clădirii nu respectă prevederile normelor actuale de rezistență termică a elementelor

 • 1.3 Numărul de apartamente cu destinație locuință, spații comerciale sau spații cu altă destinație decât locuință per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spațiile comerciale de la parter)

 • •  75 apartamente de locuit;

 • •  Spatiile comerciale existente in bloc (un spatiu comercial) vor suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 1,672904%.

1.4 Numărul și proporția proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

 • •   70 familii/proprietari

 • •   94,59% din total proprietari

1.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

Izolarea termică a pereților exterior (exceptând pereții de la rosturi), inclusive a parapețiilor de la logii, balcoane și a aticului, cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațadă cu grosimea de 10 cm, polistiren extrudat fa soclu.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite: Polistiren expandat ignifugat (EPS) - pentru camp curent fațada opaca: Efortul de compresiune a plăcilor la o deformație de 10% - CS (10) - min. 80 kPa Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR - min. 120 kPa Polistiren extrudat ignifugat (XPS) -10 cm pentru soclu.

Vată minerală bazaltică (MW):

<semnătura> Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformație de 10% - CS (1 O/Y) -min. 30 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR - min. 10 kPa

Spumă poliuretanică rigidă ignifugată (PUR):

Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor ia o deformație de 10% - CS (10/Y) -min. 140 kPa

Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR - min. 200 kPa

Operații de pregătire a suprafețelor conform caiete/or de sarcini:

Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice; Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar compatibil; Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, aer condiționat, coșuri central termice); Încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre, uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

 • 1.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.

se va asigura o economie anuala de energie pentru incalzire de 60,8%

Valori sumarizate Tabelar :

Nr. crt.

Supr af utila

Adresa

Nr. de aparta mente reabilit ate

Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT

Consumul de energie pentru incalzire PROPUS

Economie de energie termica TOTAL

Economie de energie termica TOTAL

EFICIENTA CLĂDIRE

1

mp

Nr.

kWh/an

kWh/an

kWh/an

kWh/m2an

%

5080

Strada

Maresal Constan tin

Prezan,

nr. 91101,

BL. 54

75

666.587,50

310.288,90

356.298,60

102,50

60,8

Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati - familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.

De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona strada Maresal Constantin Prezan, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul altor cereri de

<semnătura> finantare.

Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara.

NU sunt inițiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanțare

3.2.3 Potențialii beneficiari ai proiectelor

Grupul tinta direct identificat este reprezentat de locuitorii Municipiului Timisoara, care locuiesc sau isi desfasoara activitatea in cadrul blocurilor vizate de proiect, si care vor beneficia direct de lucrarile de reabilitare termica ce se vor efectua. Conditiile noi, create prin proiect, vor avea un impact direct asupra acestora, cu rezultate in cresterea nivelului de trai, prin scaderea costurilor implicate de incalzire si canalizarea lor catre alte nevoi. Investiile in eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea saraciei energetice (fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incalzirea populatiei, in special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la imbunatatirea puterii de cumparare a categoriilor defavorizate.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt executantii de lucrari, ce se vor contracta in cadrul proiectului, furnizorii de materii prime, prestatorii de servicii din cadrul proiectului (i.e. proiectare, consultanta, audit, publicitate), furnizorii de servicii conexe (e.g. colectare deseuri etc.), diversi colaboratori ai operatorilor economici implicati, care prin diverse activitati au contact cu acestia.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt toti locuitorii Municipiului Timisoara, atat rezidenti cat si cei aflati in transit, care vor beneficia de locuinte reabilitate, cu „amprenta verde”, moderne, avand o estetica primitoare.

<semnătura>

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

3.3. Calendarul activităților cererii de finanțare

Nr. Crt.          (Sub)Activitatea               Responsabil

Anul 1                                          Anul 2

Luna

1*

Luna

2

Luna

3

Luna

4

Luna

5

Luna

6

Luna

7

ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTEA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Activ. 1 1. Realizarea dosarului de Ana Georgiu - consilier -finantare                     UAT Timisoara

16.11.2012

30.05.2013]

10.09.2014

Subactiv. Achizitia serviciilor de Ana Georgiu - consilier -

1.1       elaborare a dosarului de UAT Timisoara

finantare

16.11.2012

24.01.2013

Subactiv. Elaborarea dosarului de Reprezentant legal SC

1.2.1 finantare (CF)                SIAB Development SRL

16.02.2013]

30.05.2013]

10.09.2014

Subactiv. Elaborarea   dosarului de SC DEZVOLTARE DM.RO

1.2.2     finantare (PT, RAE, DALI, PT + SRL

DE)                         UAT Timisoara

16.02.2013]

30.05.2013]

10.09.2014

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Nr. Crt.

(Sub)Activitatea

Responsabil

Luna

1

Luna

2

Luna

3

Luna

4

Luna

5

Luna

6

Luna

7

Luna

8

Luna

9

Luna

10

Luna

11

Luna

12

ACTIVITĂȚI DERULATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Activ. 1

Managementul de proiect

Manager de proiect, echipa de implementare

Subactiv.

1.1

Constituirea echipei de proiect, identificarea mecanismelor de lucru

Manager de proiect, echipa de implementare

Subactiv.

1.2

Monitorizarea, evaluarea, raportarea si auditul

Manager de proiect, Asistent de proiect, Expert tehnic, Expert financiar, echipa de implementare

Activ. 2

Achizitiile din cadrul proiectului

Responsabil       achizitii,

manager de proiect, responsabil financiar, echipa de implementare

Activ. 3

Demararea lucrarilor de interventie la obiectivele vizate prin proiect

Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, Manager proiect, echipa de implementare, responsabil legal executant lucrari de interventie

Subactiv.

3.1.

Executia lucrarilor de interventie la obiectivele

Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, Manager          proiect,

responsabil tehnic, echipa de        implementare,

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

vizate in proiect responsabil legal executant lucrari de interventie

Subactiv. Monitorizarea     Expertul AT - servicii de

3.2.       derularii          supraveghere a santierului,

lucrarilor de      Manager           proiect,

interventie la     responsabil tehnic, echipa

de implementare obiectivele

vizate in proiect

Activ. 4 Publicitatea      Asistent    de    proiect,

proiectului       Manager proiect, echipa de

implementare

Activ. 5 Audit energetic Firma care va fi la finalizarea      contractata

lucrarilor

*) Anul 1, luna 1 = luna în care s-a realizat prima activitate/ subactivitate din cadrul proiectului.

OBS: ** se va detalia cu ultimul an de implementare a activitatilor cererii de finantare, ex n =2, anul 2. Nu se vor inlocui cu anul si luna calendaristica decat pentru activitatile derulate inaintea semnarii contractului de finantare. Subactivitatile trebuie sa fie in stransa corelare cu activitatile si trebuie sa fie cat mai conc

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

3.4. Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare

Durata proiectului este de 12 luni de zile de la data semnarii Contractului de finantare POR.

3.5. Indicatori

Beneficiarul este obligat ca, în termen de maxim 30 (treizeci) zile lucrătoare de la semnarea contractului (lor) de lucrări, să notifice OI privind completarea secțiunii 3.5. din Cererea de finanțare cu locurile de muncă temporare sau/ permanente, menținute și/sau nou create, pe perioada de execuție a lucrărilor și/ sau perioda de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare.

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct)

Nr. de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

0

75

Consum de energie pentru incalzire (KWh/mp/an)

181,10

84,30

Proiectul 1 („Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, BL. 54”)

181,10

84,30

Economie de energie termica (GWh/an)

0

447,582

Proiectul 1 („Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, BL. 54”)

0

447,582

Eficienta (medie) dupa reabilitare

(%)

0

53,40

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

3.6.   Sustenabilitatea investitiilor

Conceptul de sustenabilitate se referă la o formă de dezvoltare care răspunde nevoilor actuale fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-ș i satisface propriile cerințe. Este menită să îmbunătățească condițiile de viață ale indivizilor prezervând mediul în care trăiesc pe termen scurt, mediu și - mai ales - pe termen lung. Obiectivul este atingerea unei dezvoltări care să fie eficientă din punct de vedere economic, care să respecte mediul social și care să fie durabilă din punct de vedere al mediului înconjurător. Investiile in eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea saraciei energetice (fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incalzirea populatiei, in special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la imbunatatirea puterii de cumparare a categoriilor defavorizate.

Asa cum rezulta si din Proiectul tehnic proiectul propus este perfect sustenabil, investitiile in eficienta energetica avand un impact direct, exprimat in economii de energie de peste 40%.

Proiectul este sustenabil prin insasi specificul obiectivelor propuse. Prin solutiile identificate se realizeaza Investiile in eficienta energetica a blocurilor prin apel la tehnologii cu mare durabilitate/rezistenta in timp, si delor intruzive pentru mediul inconjurator.

Astfel, proiectul o data finalizat furnizeaza imobile de locuinte ce nu mai necesita interventii ulterioare, avand 0 costuri de intretinere pentru investitia data.

3.7.    Informare și publicitate

Scopul acestei activitati este reprezentat de asigurarea vizibilitatii proiectului si a finantatorului.

Strategia acestei activitati se va concretiza printr-o serie de actiuni: pe de-o parte Primaria Municipiului Timisoara va achizitiona servicii de publicitate - in scopul unei informari si publicitati eficiente, pe de alta parte va intreprinde actiuni proprii.

Se va asigura publicitatea proiectului si a Programului Operational Regional POR 2007 - 2013, prin urmatoarele actiuni:

 • •  Se va publica un anunt de presa in media regionala, la inceputul proiectului, respectiv un anunt in media regionala si nationala la finalul proiectului; anunturile vor contine informatii referitoare la proiect, la rezultatele acestuia, la program si finantator, in concordanta cu regulile de identitate vizuala specifice Programului Operational Regional 2007 - 2013.

 • •  Se va amplasa la sediul Primariei Municipiului Timisoara, pe toata perioada, un panou continand informatii despre proiect si despre finantator;

 • •  Se va realiza un o pagina web in cadrul websiteului Primariei Municipiului Timisoara care va contine informatii despre proiect si finantator, un link catre website-ul Instrumentelor Structurale in Romania, respectandu-se toate regulile de vizibilitate impuse de Manualului de Identitate Vizuala Regio;

 • •  Se va asigura publicitatea proiectului si a Programului Operational Regional POR 2007 - 2013 prin amplasarea de autocolante pe elementele reabilitate in proiect, acolo unde este posibil (e.g. usi intrare blocuri samd)

 • •  Se vor monta panouri de informare temporare pe toata durata de implementare a proiectului la locatiile vizate (3 m x 2 m);

 • •  Se vor monta panouri permanente - dupa finalizarea proiectului - la toate locatiile vizate; panourile vor fin confectionate conform Manualului de Identitate Vizuala Regio.

Responsabili: echipa de implementare proiect va fi responsabila pentru toate actiunile specifice de publicitate a proiectului, precum si de respectarea conditiilor de identitate vizuala.

Rezultat: publicitate asigurata proiectului

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Locatia: la sediul firmei de consultanta contractate, respectiv sediul Primariei Municipiului Timisoara;

Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile firmei).

Durata: publicitatea va fi asigurata pe intreaga perioada de implementare a proiectului. Dupa finalizarea proiectului vor fi montat panouri permantente, in acord cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala Regio.

Activitatea de informare și publicitate

Durata estimată / Perioada de desfășurare

Costuri estimate

(lei)

1 anunt de presa in media regionala la începutul proiectului

1 zi/ Prima luna de implementare ;

700,00

1 anunt de presa in media regionala si nationala la finalul proiectului

1 zi/ ultima luna de implementare

700,00

1 panou continand informatii despre proiect si despre finantator, postat la UAT Timisoara

Pe toata durata de implementare a proiectului

1.000,00

1 subpagina web in cadrul websiteului UAT Timisoara

Pe toata durata de implementare a proiectului

0,00

2 panouri de informare temporara

Pe toata durata de implementare a proiectului

1.000,00

1 panou permanent - dupa finalizarea proiectului

Dupa implementarea proiectului, Permanent

1.438,71

Total

4.838,71

3.8.   ACHIZIȚIILE PUBLICE

Achiziții publice demarate/ efectuate până la depunerea cererii de finanțare

Nr. crt.

Obiectul contractului

Valoarea contractului (Lei, fara TVA)

Data începerii procedurii

Data finalizării procedurii

Procedura urmată

1

Achizitie servicii de consultanta pentru scrierea cererii de finantare

67.156,48 -pentru 56 blocuri

3.597,66- pentru

1 bloc cu 3 tronsoane (corespunzand la valoarea pentru 3 blocuri)

16.11.2012

24.01.2013

Achizitie directa

Achiziții publice preconizate după depunerea cererii de finanțare

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Nr. crt.

Obiectul contractului

Valoarea estimată a contractului (Lei)

Data estimativă a începerii procedurii (ex: sem. / anul 1)

Data estimativă a finalizării procedurii (ex:sem. I/ anul 1)

Procedura propusă

2

Achizitii servicii de consultanta management de proiect

9.208,30 din care:

7.481,02 -eligibil, servicii de consultanta pentru implementarea proiectului 127,27- neeligibil, servicii de consultanta pentru implementarea proiectului

1600,00 -neeligibil, cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achizitii publice

Luna 1 de implementare a proiectului

Luna 2 de implementare a proiectului

Achizitie directa

3

Achizitii servicii de asistenta tehnica -servicii de supraveghe re a santierului

Total

Servicii de dirigentie de santier

16.808,93 din care:

8000,00 din care: 7.865,55 -eligibil, include servicii de dirigentie de santier

134,45 -neeligibil, include servicii de dirigentie de santier

Luna 2 de implementare a proiectului

Luna 4 de implementare a proiectului

Achizitie directa

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

Servicii de asistenta tehnica proiectare

8.808,93 din care:

8.662,19 -eligibil, include servicii de asistenta tehnica proiectare 146,74 -neeligibil, include servicii de asistenta tehnica proiectare

Luna 2 de implementare a proiectului

Luna 4 de implementare a proiectului

Achizitie directa

4

Servicii de realizare audit energetic

3.656,56 din care 3.537,93 -eligibil, include auditul energetic de la finalizarea lucrarilor de reabilitare 118,63 - cheltuieli diverse si neprevazute -cheltuieli neeligibile

Luna 4 de implementare a proiectului

Luna 5 de implementare a proiectului

Achizitie directa

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

5

Achizitii de lucrari de interventii

1.205.325,75 (Lucrari + organizare santier + cheltuieli diverse si neprevazute) din care:

Lucrari total: 1.120.595,00 - din care:

Lucrari eligibile 1.101.848,52 Lucrari neeligibile

18.746,48

Organizare de santier total: 28.701,00 - din care:

Organizare santier eligibil

28.220,86 Organizare santier neeligibil

480,14

56.029,75 -cheltuieli neeligibile -cuprind cheltuieli diverse si neprevazute aferente lucrarilor de interventii

Luna 2 de implementare a proiectului

Luna 4 de implementare a proiectului

Cerere de oferta

6    | Achizitii servicii de

| publicitate

4.838,71din care:   Luna 1 de

4.757,76 - eligibil implementare 80,95 - neeligibil a pro,ectulu'

Luna 2 de implementare a proiectului

Achizitie directa

Achizitiile publice derulate sau care se vor derula ca o singura procedura pentru toate proiectele componente ale cererii de finantare se vor evidentia in tabel, cu mentiuni corespunzatoare.

Informații privind elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

 •   Data lansării procedurii de achiziție pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nu este cazul

Data elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții Septembrie 2014

 •   Data ultimei actualizări a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții Septembrie 2014

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

4. FINANȚAREA PROIECTELOR

4.1. Bugetul CERERII DE FINANȚARE

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

12.45

589.96

141.59

731.55

744.00

1.2

Proiectare și inginerie

147.10

6,972.54

1,673.41

8,645.95

8,793.05

1.3

Consultanță

6,602.92

7,481.02

1,795.44

9,276.46

15,879.38

1.4

Asistență tehnică

348.68

16,527.73

3,966.66

20,494.39

20,843.07

TOTAL CAPITOL 1

7,111.15

31,571.25

7,577.10

39,148.35

46,259.50

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții și instalații

23,245.63

1,101,848.52

264,443.65

1,366,292.17

1,389,537.80

2.1.1

Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)

23,245.63

1,101,848.52

264,443.65

1,366,292.17

1,389,537.80

TOTAL CAPITOL 2

23,245.63

1,101,848.52

264,443.65

1,366,292.17

1,389,537.80

3

3.1

Organizarea de șantier

595.37

28,220.86

6,773.01

34,993.87

35,589.24

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

387.93

18,388.15

4,413.16

22,801.31

23,189.24

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

207.44

9,832.71

2,359.85

12,192.56

12,400.00

3.2

Cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

595.37

28,220.86

6,773.01

34,993.87

35,589.24

4

4.1

Informare și publicitate

100.38

4,757.76

1,141.86

5,899.62

6,000.00

TOTAL CAPITOL 4

100.38

4,757.76

1,141.86

5,899.62

6,000.00

5   Cap.5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse și neprevăzute

69,476.89 IjjjjjS^

0.00

69,476.89

TOTAL CAPITOL 5

69,476.89 Igggg^^

0.00

69,476.89

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

TOTAL GENERAL

100,529.42         1,166,398.39

279,935.62

1,446,334.01

1,546,863.43

Detalierea cheltuielilor neeligibile:

Nn crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1.1

Obtinere avize, acorduri, autorizatii

12.45

12.45

1.1.1

Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)

12.45

12.45

1.2

Proiectare și inginerie

147.10

147.10

1.2.1

Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)

147.10

147.10

1.3

Consultanță

6,602.92

6,602.92

Consultanta scriere cerere de finantare

4,461.10

4,461.10

1.3.1.1

Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)

4,461.10

4,461.10

Organizarea procedurilor de achizitie publica

1,984,00

1,984,00

1.3.2.1

Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)

1,984,00

1,984,00

Consultanta implementare - cota neeligibile

157.82

157.82

1.3.1.

Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)

157.82

157.82

1.4

Asistență tehnică

348.68

348.68

1.4.1

Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)

348.68

348.68

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

TOTAL CAPITOL 1

7,111.15

|   7,111.15

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții și instalații

23,245.63

1  23,245.63

2.1.1

Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)

23,245.63

I 23,245.63

TOTAL CAPITOL 2

23,245.63

1  23,245.63

3

Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

595.37

595.37

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

387.93

387.93

3.1.1.

1

Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)

387.93

387.93

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

207.44

207.44

3.1.2.

1

Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)

207.44

207.44

TOTAL CAPITOL 3

595.37

595.37

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare și publicitate

100.38

I     100.38

4.1.1

Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)

100.38

I     100.38

TOTAL CAPITOL 4

100.38

I     100.38

5

Cap.5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse și neprevăzute

69,476.89

69,476.89

5.1.1.

Proiectul 1 (Strada Maresal Constantin Prezan, nr. 91-101, bl. 54)

69,476.89

69,476.89

TOTAL CAPITOL 5

69,476.89

69,476.89

TOTAL GENERAL

100,529.42                      ............................................

100,529.42

_____

Ghidul Solicitantului

Formular standard B - Cerere de finanțare proiect

4.2. SURSE DE FINANȚARE

Prezentați detalierea surselor de finanțare, conform tabelului:

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

I

Valoarea totală a cererii de finantare, din care :

1,546,863.43

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

100,529.42

b.

Valoarea eligibilă

1,446,334.01

II

Contribuția proprie, din care :

679,063.03

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile*

578,533.61

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

100,529.42

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

867,800.40

*(inclusiv contributia Asociatiei de proprietari)

5. CERTIFICAREA CERERII DE FINANȚARE

Confirm că informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte și asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectelor de mai sus pentru a se derula conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectele ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziate.

Înțeleg că dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului Penal.

Data:11.09.2014                                               Prenumele și numele

DIACONU A. DAN-AUREL

Semnătura

Anexa nr.2 la HCL nr. / 2014

SURSE DE FINANȚARE

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

1.546.863,43

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

100.529,42

b.

Valoarea eligibilă

1.446.334,01

II

Contribuția proprie, din care :

679.063,03

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile*

578.533,61

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*

100.529,42

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ solicitAtă

867.800,40

ȘEF SERVICIU

IOAN ZUBAȘCU

ROMÂNIA                                      APROBAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                               PRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ                               NICOLAE ROBU

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR

DE UTILITĂȚI PUBLICE

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Nr. SC2014-      /

REFERAT

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „ Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”

În vederea respectării priorităților europene și naționale, Primăria Municipiului Timișoara a demarat procedura pentru elaborarea proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, respectiv a cererilor de finanțare aferente acestor proiecte.

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului, pentru proiectele care solicită finanțare în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013, „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, un proiect poate fi considerat eligibil și conform, adică poate fi co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare (FEDR), dacă îndeplinește toate criteriile impuse de ghid.

În conformitate cu Secțiunea II din Ghidul solicitantului - cap.II.1.2 Criteriile privind conformitatea administrativă și eligibilitatea cererii de finanțare și a proiectelor individuale ce o compun, este necesară aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, prin Hotărâre a Consiliului Local.

Drept urmare, propunem aprobarea cererii de finanțare, Anexa nr.1, necesare realizării proiectului „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”, având un buget total în cuantum de 1.546.863,43 lei.

De asemenea, propunem co-finanțarea proiectului cu suma de 578.533,61 lei, reprezentând cota de 40% din costurile eligibile, finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr.2 și asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene

Primarul Municipiului Timișoara, este persoana mandatată să semneze contractul de finanțare a proiectului " Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună".

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU

CONSILIER

ADRIAN HUMĂ


IOAN ZUBAȘCU

SERVICIUL JURIDIC

SECRETAR,

IOAN COJOCARI

Red/Dact A.H.

Ex.1