Hotărârea nr. 437/2014

437/12.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă duplex P+1E", str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 437/12.09.2014
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă duplex P+1E", str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2014-012826/ 25.08.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 07/19.06.2014;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4 din 11.03.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă duplex P+1E", str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timişoara, având ca beneficiari pe SOMNU IOAN şi SOMNU MARIA, întocmit conform proiectului nr. 50/2013, realizat de S.C. CUB ART S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+1E, H max cornisa = 9,05 m, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-002806/10.04.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0,6, spaţii verzi de min. 49,2 % - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 4/11.03.2014 din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă duplex P+1E", str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 719 mp, este inscris in CF nr. 404708 (CF vechi nr. 1922), Timisoara, avand nr. top. 405/a/1/5, teren intravilan cu casă în Timişoara, cartier Freidorf, str. Pictor Băncilă nr. 4, proprietari fiind SOMNU IOAN şi SOMNU MARIA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă duplex P+1E", str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor SOMNU IOAN şi SOMNU MARIA;
- Proiectantului S.C. B-CUBB S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

ȘEF PROIECT

ARH. G. BALAN

PROIECTAT

ARH. G. BALAN

DESENAT

ARH. G. BALAN

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

ȘEF PROIECT

ARH. G. BALAN

PROIECTAT

ARH. G. BALAN

DESENAT

ARH. G. BALAN\

/x/x/\

xvk

' ' ;?KSSr8

c»ȘZV «j~'.tf:. -'u s ':       ~j Ât         .          1 3DSPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

ȘEF PROIECT

ARH. G. BALAN

PROIECTAT

ARH. G. BALAN

DESENAT

ARH. G. BALAN
SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

ȘEF PROIECT

ARH. G. BALAN

PROIECTAT

ARH. G. BALAN

DESENAT

ARH. G. BALAN477250  /    \     \


Existent:

Propuneri:

m2

%

m2

%

S. construita

70,86 m2

9,8 %

241,55 m2

33,6 %

S. circulatii pietonale si parcari

128,14 m2

17,8 %

123,45 m2

17,2 %

Spatii verzi:

48,60 m2

6,7 %

354,00 m2

49,2 %

Gradina de legume:

471,40 m2

65,7 %

0,00 m2

00,0 %

Total

719,00 m2

100 %

719,00 m2

100 %


Regim de inaltime:

P

P, P+1E

S. construita desfasurata

70,86 m2

412,24 m2

P.O.T.

9,8 %

33,6 %

C.U.T.

0,1

0,6

apartamente

1

3

locuri de parcare

1

4SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

ȘEF PROIECT

ARH. G. BALAN

PROIECTAT

ARH. G. BALAN

DESENAT

ARH. G. BALANSPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

ȘEF PROIECT

ING. N. SORA

PROIECTAT

ING. N. SORA

DESENAT

ING. N. SORAROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

UR2013-015440/14.10.2013

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 1- etapa pregătitoare PUD:

 • -  Denumire proiect: CONSTRUIRE CASA DUPLEX P+1E

 • -  Amplasament: STR. PICTOR O. BANCILA NR. 4, TIMIȘOARA

 • -  Beneficiari: SOMNU IOAN, SOMNU MARIA

Proiectant: S.C. CUB - ART S.R.L

Detalii privind tehnicile $i metodele utilizate pentru a informa și a consulta publicul.

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 25.09.2013 - 14.10.2013 la documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro.

în acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate ,prin adrese expediate prin poștă și a fost afișat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro

Proprietari notificați :

Str. O. Băncilă nr. 2 - ZBIRCIOG MARIA;

 • -  Str. O. Băncilă nr. 6 - SERBAN GHEORGHE si SERBAN ANA;

 • -  Str. Păcii nr. 7 - APARASCHIVEI ARISTOTEL;

 • -  Str. Păcii nr. 5 - POPESCU ION

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiecții .

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa pregătitoare PUD a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTIA URBANISM

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI CONSERVARE SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

nr


. 1, atm


tel/fax rnet:ww


+40


SE APROBA, P R I M A R NICOLAE ROBU

Nr. UR2014-012826/25.08.2014

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casă duplex P+1E”, str. Pictor O.

Băncilă nr. 4, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2014-012826/18.08.2014, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă duplex P+1E”, str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timișoara;

Ținând cont de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 07/19.06.2014, precum si de Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 4 din 11.03.2014;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1533/16.05.2013;

Documentația PUD „Construire casă duplex P+1E”, str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timișoara, beneficiari SOMNU IOAN MARIA și SOMNU MARIA, proiectant S.C. CUB ART S.R.L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începand cu luna octombrie 2013, cu ocazia demararii Etapei 1- etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 14.10.2013, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2013-015440/14.10.2013;

Conform procedurii prevăzuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUD „Construire casă duplex P+1E”, str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timișoara, se încadrează in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv H.C.L. nr. 138/2012), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu „Construire casă duplex P+1E”, str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timișoara;

Planul Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă duplex P+1E”, str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. CUB ART S.R.L., proiect nr. 50/2013, la cererea beneficiarilor SOMNU IOAN MARIA și SOMNU MARIA.

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTIA URBANISM

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI CONSERVARE SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

nr


. 1, atm


tel/fax rnet:ww


+40


Terenul studiat in cadrul documentatiei PUD, este situat în partea de sud - vest a municipiului Timisoara, în cartier Freidorf, în U.T.R. 58, prevazut prin PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 107/2014, ca zona de locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare in regim de P + P+2, fiind delimitat la sud-est de o casă în regim P proprietate privată și teren Statul Român în str. Pictor O. Băncilă nr. 2, la sud - vest de str. Pictor O. Băncilă, la nord - vest de o casă în regim P proprietate privată și teren Statul Român în str. Pictor O. Băncilă nr. 6, la nord -est imobilele din str. Păcii nr. 5 și 7.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă duplex P+1E”, str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul studiat în suprafață totală de 719 mp, este inscris in CF nr. 404708 (CF vechi nr. 1922), Timisoara, avand nr. top. 405/a/1/5, teren intravilan cu casă în Timișoara, cartier Freidorf, str. Pictor Băncilă nr. 4, proprietari fiind SOMNU IOAN și SOMNU MARIA.

Terenul studiat este ocupat in prezent de o locuință unifamilială în regim P.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă duplex P+1E”, str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timișoara, se propune realizarea unei clădiri cu funcțiunea de locuință de tip duplex cu două apartamente, în regim de maxim P+1E.

Accesul auto și pietonal se va realiza din strada Pictor O. Băncilă, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2014-002806/10.04.2014.

Indicii propuși prin prezenta documentatie, sunt:

POT max = 40 % (conform PUG Timisoara )

CUT max = 0,6

Regim maxim de înălțime: P+1E

H max cornisa = 9,05 m

Spatii verzi min. 49,2 % - conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului nr. 4/11.03.2014

Sunt prevăzute bransamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă duplex P+1E”, str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă duplex P+1E”, str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timișoara, având ca beneficiari pe SOMNU IOAN și SOMNU MARIA,

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI CONSERVARE SI REABILITARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

întocmit conform proiectului nr. 50/2013, realizat de S.C. CUB ART S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de max. P+1E , Hmax cornișa = 9,05 m, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2014-002806/10.04.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0,6, spații verzi de min. 49,2 % - conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului nr. 4/11.03.2014 din suprafața totală a parcelei;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă duplex P+1E”, str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul studiat în suprafață totală de 719 mp, este inscris in CF nr. 404708 (CF vechi nr. 1922), Timisoara, avand nr. top. 405/a/1/5, teren intravilan cu casă în Timișoara, cartier Freidorf, str. Pictor Băncilă nr. 4, proprietari fiind SOMNU IOAN și SOMNU MARIA.

 • 4. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire casă duplex P+1E”, str. Pictor O. Băncilă nr. 4, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

SECRETAR

IOAN COJOCARI

ARHITECT ȘEF

Ciprian Silviu CĂDARIU

ȘEF BIROU Gabriela GHILEZAN

CONSILIER

Liliana IOVAN


AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact L.I.

FOAIE DE CAPĂT

Proiect Nr. 50 / 2013

Denumirea lucrării:   PLAN URBANISTIC DE DETALIU „CASĂ DUPLEX

P+1E, STRADA PICTOR O. BANCILA, NR.4, TIMISOARA”

Beneficiar:         SOMNU IOAN, SOMNU MARIA

Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Proiectant:           S. C. CUB - ART SRL

Strada Octavian Goga, Bl.2, Scara B, ap.5, Timișoara

Data elaborării:       AUGUST 2013

ȘEF PROIECT:   ARH. BALAN GABRIEL

IULIE 2013

LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI

Șef proiect:

ARH. BALAN GABRIEL

Urbanism:

ARH. BALAN GABRIEL

BORDEROU DE PIESE SCRISE

PIESE SCRISE:

FOAIE DE CAPĂT

LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI

BORDEROU DE PIESE SCRISE ȘI DESENATE

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

 • 1.1  Date de recunoaștere a documentației

 • 1.2 Obiectul PUD

2.  ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

 • 2.1  Concluzii din documentații anterior elaborate

3.  SITUAȚIA EXISTENTĂ

 • 3.1  Accesibilitatea la căile de comunicație; limite și vecinătăți

 • 3.2  Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere

 • 3.3 Tipul de proprietate asupra terenului

 • 3.4 Caracteristici geotehnice ale terenurilor

 • 3.5 Echiparea existentă

4.   REGLEMENTĂRI

 • 4.1. Obiective și modalități de operare

 • 4.1.1 Lucrări rutiere

 • 4.2. Condiții de amplasare și conformare a construcției

 • 4.2.1 Orientarea față de punctele cardinale

 • 4.2.2 Amplasarea față de aliniament

 • 4.3. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

 • 4.3.1 Accese carosabile

 • 4.3.2 Accese pietonale

4.4 Asigurarea echipării tehnico - edilitare

 • 4.4.1 Racordarea la rețelele tehnico - edilitare existente

 • 5.   CONCLUZII

6.   ANEXE

Arh. BALAN GABRIEL

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

 • 1.1 Date de recunoaștere a documentației.

Denumirea lucrării:   PLAN URBANISTIC DE DETALIU „CASĂ DUPLEX

P+1E, STRADA PICTOR O. BANCILA, NR. 4, TIMISOARA”

Beneficiar:         SOMNU IOAN, SOMNU MARIA

Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Proiectant:           S. C. CUB - ART SRL

Strada Octavian Goga, Bl.2, Scara B, ap.5, Timișoara

Data elaborării:       AUGUST 2013

Obiectul Planului Urbanistic de Detaliu

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu de față este determinată de intenția de a defini folosința și caracteristicile urbane și tehnico-edilitare ale unui teren situat în Municipiul Timisoara, Strada Pictor O. Bancila, nr. 4, situat în zona de sud-vest a orașului, în Cartierul Freidorf, aici aflându-se în curs de execuție mai multe locuințe unifamiliale.

2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

2.1. SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITATII

Parcela pe care se dorește construirea obiectivului propus este situată la Strada Pictor O. Bancila, nr.4. Terenul studiat are o suprafață totală de 719,00 m2 , conform Cărții Funciare nr. 404708 Timisoara. Parcela este orientată cu frontul la strada sus amintita. Terenul este orientat sud-vest cu frontul stradal și are nr. top 405/a/1/5.

Vecinătățile terenului studiat sunt următoarele:

- la sud est: imobilul de la nr. 2, teren proprietatea Statului Roman cu casa parter proprietate particulara;

 • -  la sud vest: Strada Pictor O. Bancila - domeniu public al Municipiului Timișoara;

 • -  la nord vest: imobilul de la nr.6, teren proprietatea Statului Roman cu casa parter proprietate particulara.

 • -  la nord est: imobilele din Strada Pacii numerele 5 si 7.

Terenul este plat.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, terenul se află situat în intravilan, având categoria de folosință de zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare cu regim de inaltime P, P+2. Calitatea urbană în porțiunea de teritoriu luată în studiu nu este satisfacatoare, întreaga zonă prezintă potențial de edificare cu locuințe unifamiliale. Din punctul de vedere al situării acestui amplasament în structura urbană a Municipiului Timisoara, el se află în unitatea teritorială de referință UTR 58.

3. SITUAȚIA EXISTENTĂ

 • 3.1. ACCESIBILITATEA LA CĂILE DE COMUNICAȚIE; LIMITE ȘI VECINĂTĂȚI Amplasamentul are asigurată accesibilitatea la domeniul public, respectiv din Strada Pictor O. Bancila. Circulația pe aceasta strada se poate face în ambele sensuri. Frontul

5

stradal al terenului studiat este de 20,295 m, cu o adâncime variabilă între 35,29 m și 35,85 m.

3.2. SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE ȘI SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE

În prezent terenul este construit și are o suprafață totală de 719 m2 cu acces direct din Strada Pictor O. Bancila. Pe parcela studiata se afla construita o locuinta unifamiliala in regim de inaltime parter. Suprafata construita a locuintei existente este de 70,86 m2. Procentul de Ocupare al terenului este 9,8 % iar Coeficientul de Utilizare al Terenului este 0,1. Conform solicitarilor proprietarilor imobilului si a Certificatului de Urbanism nr. 2331 din 26.07.2013 se propune construirea unei case duplex cu regim de înălțime P+M, cu doua apartamente si cu o suprafata construita de maxim 170,69 m2. Se va obtine un Procent de Ocupare al Terenului de 33,6%. Coeficientul de Utilizare al Terenului va fi de maxim 0,6 pentru parcela studiată.

3.3. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI

Terenul este și va rămâne proprietate privată. Terenul este proprietatea privată a familiei Somnu Ioan și Somnu Maria, conform extrasului CF nr.404708 Timisoara. Parcela are nr.cadastral 405/a/1/5.

3.4. CARACTERISTICI GEOTEHNICE ALE TERENURILOR

Geomorfologic zona se situează in campia joasa TIMIS - BEGA denumita depresiunea panonica. Zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influentelor apelor curgatoare care au dus in timp la transportarea si depunerea de particule fine din diverse roci.

Geologic zona se caracterizeaza prin existenta la partea superioara a formatiunilor cuaternare reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri si nisipuri, cu extindere la peste 200 m adincime. Fundamentul cristalin - granitic se afla la circa 1400 - 1700 m adincime si este strabatut de o retea densa de microfalii.

In conformitate cu codul P100 - 1/2006, perioada de colt Tc = 0,7 s. Factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura este b0 = 3. Spectrul normalizat de raspuns elastic Se(T) = ag b(T) se considera pentru zona Banat iar acceleratia orizontala a terenului pentru proiectare ag = 0,16 g.

Din punct de vedere climatic, zona Timisoara prezintă următorii parametri:

 • - temperatura medie anuală se situează în intervalul +10-+11 °C;

 • - temperaturile medii lunare se situează între -2*-10C (luna ianuarie) și +20-+21°C (luna iulie)

 • - numărul zilelor cu îngheț dintr-un an este în medie de 94 iar cel al nopților geroase (temperaturi mai mici de -10°C) este de 11,6;

 • - cantitatea medie anuală de precipitații este de 700-800 mm, numărul zilelor cu precipitații este de 145,6 iar al celor cu zăpadă la sol este de 22,4;

 • - direcția predominantă a curenților de aer este SE - NV (61,8%), numărul zilelor cu activitate eoliană fiind de circa 300 zile/an.

Sondajul geotehnic a interceptat apa subterană la - 1,50 m față de nivelul terenului. Caracteristicile ale terenului îl încadrează ca teren cu risc geotehnic redus. Terenul de fundare este reprezentat de argilă prăfoasă de culoare gălbui - cenușie, plastic consistentă la plastic vârtoasă, cu rar pietriș, umedă, pentru care se recomandă luarea în calcul a unei presiuni convenționale pconv.=200 kPa. Din punct de vedere seismic, zona se caracterizează prin Ks=0,12 și Tc=0,7s. Adâncimea maximă de îngheț este de 0,70 m.

3.5. ECHIPAREA EXISTENTĂ

Zona în care se află amplasamentul studiat are echipamentele edilitare subterane și supraterane necesare alimentării cu apă - canal, electricitate, gaze naturale, telefonie, etc. Parcela care face obiectul studiului este echipata cu bransamentele necesare alimentarii cu utilitati urbane edilitare.

4. REGLEMENTĂRI

În perimetrul amplasamentului studiat se propune construirea unei clădiri cu funcțiunea de locuință tip duplex, care va avea regim de înălțime P+1E si doua apartamente. La nivelul parterului se va asigura accesul la cele doua apartamente. Parterul va fi la rândul său înălțat cu 0,50 m față de cota amenajată a terenului (a curții). Structura constructivă este formată din diafragme portante din zidărie, cu sâmburi din b.a. și planșee din beton armat, cu închideri de zidărie și acoperire tip șarpantă. La exterior se va aplica o izolare termică tip termosistem.

Constructia se va amplasa cu o retragere de 2,80 m fata de limita de proprietate de la strada si va fi amplasata retrasa spre limita de proprietate din stanga la 2,00 m de aceasta. Fata de limita posterioara a parcelei, constructia se va amplasa la 14,80 m.

BILANT TERITORIAL

Existent

Propunere

mp

%

mp

%

S. construita

70,86

9.8

241,55

33,6

S. circulații pietonale si parcari

128,14

17,8

123,45

17,2

Spatii verzi

48,60

6,7

354,00

49,2

Gradina de legume

471,40

65,7

0,00

0,0

Total

719,00

100

719,00

100

INDICI URBANISTICI

EXISTENT

REGIM DE INALTIME

P

SUPRAFATA CONSTRUITA

70,86 m2

S. CONSTRUITA DESFASURATA

70,86 m2

P.O.T. EXISTENT

9,8 %

C.U.T. EXISTENT

0,1

APARTAMENTE

1

LOCURI DE PARCARE

1

PROPUNERE

REGIM DE INALTIME

P, P+1E

SUPRAFATA CONSTRUITA

241,55 m2

S. CONSTRUITA DESFASURATA

412,24 m2

P.O.T.

33,6 %

C.U.T.

0,6

APARTAMENTE

3

LOCURI DE PARCARE

4

4.1. OBIECTIVE ȘI MODALITĂȚI DE OPERARE

Soluția urbanistică a fost elaborată ținându-se cont de următoarele obiective:

 • - Continuarea și extinderea de locuințe cu regim mai mare de inaltime și realizarea unui front construit la Strada Pictor O. Bancila echilibrat volumetric, in concordanta cu cladirile P+E situate in frontul stradal de vis-a-vis;

 • - Ocuparea cât mai justă a terenurilor în intravilanul extins al Municipiului Timisoara, fără a intra în disonanță cu clădirile din jur;

 • - Prefigurarea unei dezvoltări urbane de tip intensiv a unei porțiuni slab construite care are în prezent o tipologie de ocupare a parcelelor de tip semirural (dimensiunea parcelelor, POT-ul și CUT-ul existent, etc.);

 • - Asigurarea spațiilor de parcare pe parcela proprie pentru locuințe.

4.1.1. LUCRĂRI RUTIERE

Pentru realizarea si functionarea investitiei propuse nu sunt prevăzute a se realiza lucrari rutiere. Acestea au fost realizate intr-o perioada recenta de catre Primaria Timisoara, Strada Pictor O. Bancila fiind modernizata si asfaltata. Carosabilul strazii are 6,00 m latime asigurand o circulatie auto in doua benzi mai inguste, cate una pe sens. Pe ambele părți ale carosabilului sunt trotuare cu lățimea de 1,10 m. Strada astfel profilată pentru ca este de tip fundatura in partea de nord vest are spațiu de manevră la capătul ei pentru asigurarea întoarcerii autovehiculelor de diverse gabarite. Se va asigura accesul auto în curte, si cate un loc de parcare pentru fiecare unitate de locuit (apartament). Este luat în calcul cel puțin un parcaj pentru fiecare locuință si un loc de parcare pentru vizitatori.

4.2. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

4.2.1 Orientarea față de punctele cardinale

Construcția propusă va avea regimul de înălțime P+1E și se va amplasa cu o retragere de la aliniamentul Străzii Pictor O. Bancila de 2,80 m. Orientarea clădirii este către sud-vest la stradă și sud-est, nord-est spre zona curții. Spațiile locuibile vor avea dublă orientare astfel încât locuințele rezultate să aibă asigurate însorirea și ventilația naturală a spațiilor camerelor.

4.2.2 Amplasarea față de aliniament

Construcția propusă are funcțiunea de locuință duplex, va avea un regim de înălțime de P+1E, și se va amplasa cu fațada principală către strada care se va moderniza, în conformitate cu retragerile construcțiilor existente de pe parcelele învecinate. Locuințele situate în vecinătatea amplasamentului nu vor fi umbrite peste limitele admise de legislația în vigoare. Față de limitele laterale ale parcelelor se propune amplasarea construcției la o distanță de 10,75 m față de limita de proprietate din dreapta și de 2,00 m inspre vecinul din stanga. Locuința familială se va amplasa în raport cu limita din spate a parcelelor la o distanță de 14,80 m.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

4.3.1 Accese carosabile

Se va asigura acces carosabil la amplasamentul locuinței. Acesta se va realiza din Strada Pictor O. Bancila. Racordarea accesului carosabil la strada se va face cu curburi de rază de 3,00 m.

4.3.2 Accese pietonale

Accesul pietonal se va asigura din trotuarul Străzii Pictor Octav Bancila care are o lățime de 1,10 m.

4.4. ASIGURAREA ECHIPĂRII TEHNICO - EDILITARE

4.4.1 Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente

Construcția de locuit propusă va avea racordarea la energie electrică, prin branșarea la rețeaua care alimentează locuințele existente în vecinătate. Apa potabilă se va asigura din reteaua Municipiului Timisoara prin bransamentul existent iar canalizarea menajeră se va rezolva prin bransamentul imobilului la reteaua orasului. Colectarea apelor pluviale se asigură prin rigole deschise in curte care canalizează aceste ape la un bazin subteran de retenție, prin intermediul unui separator de hidrocarburi. Apa colectată va asigura irigarea și întreținerea spațiilor verzi amenajate. Preaplinul rezervorului va fi dirijat la canalizarea orasului.

Încălzirea

Asigurarea agentului termic pentru încălzirea clădirilor, se va face prin sisteme individuale de încălzire.

Sistemele de încălzire individuale, selectate de beneficiar, pentru fiecare unitate construită, în raport cu necesitățile sale, se vor dimensiona și amplasa în conformitate cu normativele de specialitate, detaliindu-se ca soluție tehnică, numai în etapa elaborării documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire.

Ventilația

f

Sistemul de ventilare se stabilește și detaliază în raport cu destinația spațiului construit și configurația acestuia. Sistemul de ventilație va urmări în special diluarea degajărilor interioare de noxe (fumul de țigară, mirosuri) preferându-se de regulă ca sistem de ventilare simplu prin ventilație naturală realizat prin sistemul vitrat (geamuri) al clădirii.

Ca metodă alternativă, se admite, pentru spațiile generatoare de umiditate și mirosuri (băi, bucătării, spații de depozitare- cămări, debarale și dressing-uri) se va face prin sistemul de ventilare mecanică de tipul priză de aer proaspăt-aer viciat, centrală de tratare și/sau tubulatură de distilație evacuare a aerului.

Întrucât în sistemele rezidențiale, debitele de evacuare descrise în literatura de specialitate inregistrează valori mici, ventilarea (procentul necesar de evacuare a aerului de 10%) se poate face ușor prin fante prevăzute în tocul ferestrelor și ușilor exterioare, hote sau ventilator fixat în geam.

Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va realiza prin extinderea rețelei de distribuție gaze naturale de pe parcela studiata. Soluția de alimentare cu gaze naturale va fi stabilită de către Eon Gaz care va elibera și cota de gaz aferentă obiectivului.

2.4 Protecția mediului

Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare

Pentru diminuarea surselor de poluare se prevăd plantații în spațiile verzi propuse pe parcela. O bună organizare de selectare, colectare și evacuare a deșeurilor va contribui de asemenea la diminuarea surselor de poluare.

Prevenirea producerii riscurilor naturale

Terenul luat în studiu nu prezintă caracteristici geografice și morfologice care să presupună riscuri naturale directe.

Epurarea și preepurarea apelor uzate

Apele uzate vor fi preluate în canalizarea stradală propusă care funcționeaza în sistem gravitațional, cu mod de descărcare în rețeaua de canalizare a Strazii Nicolae Andreescu.

Depozitarea controlată a deșeurilor

Deșeurile vor fi constituite din deșeuri curente menajere rezultate de la locatari. Se va organiza o colectare selectivă a deșeurilor pentru a asigura un grad ridicat de reciclare și refolosire. Deșeurile menajere vor fi colectate în pubele de unde vor fi colectate și depozitate la deponeul gestionat de primărie. Deșeurile reciclabile se vor colecta separat și se vor preda spre reciclare sau refolosire în funcție de natura fiecărei activități desfășurate.

Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi

Nu este cazul

Organizarea sistemelor de spații verzi

Se prevede realizarea unui spațiu verde în suprafață de 354 mp (49,2 % din suprafața parcelei studiate).

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate Nu este cazul.

Refacerea peisagistică și reabilitare urbană

Nu este cazul - terenul nu are potențial peisagistic și urban

Valorificarea potențialului turistic și balnear

Nu este cazul

Eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicație și al rețelelor

3                      3                                                                                                                  3         3                    3

edilitare majore

Strada Pictor Octav Bancila este modernizata si in prospectul sau sunt pozate subteran si aerian principalele retele edilitare ale Municipiului Timisoara. Rețelele de utilitati edilitare nu prezinta disfunctionalitati.

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului .

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la:

 • 1.a. Soluțiile de urbanism propuse creează suportul pentru activități viitoare. Fiind P.U.D. pentru locuința duplex, locuitorii vor avea nevoie de servicii: grădiniță, școală, dispensar, etc.

 • 1.b. Se încadrează în P.U.G. In curs de execuție si avizare.

 • 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosință teren intravilan - curti constructii. Caracterul functional al terenului nu se modifica.

 • 1.d. Propunerile documentației de urbanism de construire a unei locuinte duplex P+E nu afectează mediul. În zona respectivă nu se desfășoară activități industriale și nu se utilizează substanțe poluante care să afecteze mediul.

 • 1. e. Prin racordarea construcției propuse la rețelele de canalizare și alimentare cu apă în

sistem centralizat a Municipiului Timișoara, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la:

 • 2.a. Propunerile promovate prin documentația de față produc niște efecte ireversibile. Se realizează locuințe noi, spații verzi aferente, indesirea zonei de locuit.

 • 2.b. Nu e cazul.

 • 2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere.

 • 2.d. Nu e cazul.

 • 2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană.

2.f. Nu e cazul.

2.f.i. - nu sunt zone naturale speciale și nici patrimoniu natural care să fie afectat.

2.f.ii - nu e cazul. Nu se depășesc standardele și valorile limită de calitate a mediului . 2.f.iii - nu e cazul.

2.g. Nu e cazul.

LISTA OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICĂ

În etapa pentru care se elaborează Planul Urbanistic de Detaliu, nu sunt prevazute obiective de utlitate publică.

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil

În prezentul studiu se propune ca tipurile de proprietate să fie de două categorii:

 • -  terenuri proprietate publică de interes local

 • -  terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice;

Determinarea circulației terenurilor între deținători

f                                                                 f

În conținutul studiului de urbanism nu sunt prevăzute terenuri ce se intenționează să fie trecute în proprietatea publică a unității administrativ - teritoriale și nici terenuri aflate în proprietate privată destinate circulației juridice privind proprietatea.

Protecția calității apelor

Evacuarea apelor uzate menajere se va face în reteaua stradala. Nu se impun lucrări de apărare împotriva inundațiilor, zona nefiind inundabilă.

Protecția aerului

Activitățile ce se vor desfășura atât pe parcursul realizării obiectivului cât și pe parcursul utilizării acestuia nu vor produce poluanți ai aerului, emisiile de noxe încadrându-se în STAS 12574/87.

Activitatea de construire este producătoare de pulberi dar în cantități nesemnificative.

5. CONCLUZII

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării PUD-ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit, Arh. Balan Gabriel


PLAN INCADRARE IN ZONA - EXTRAS DIN PUG


J 35/3981/15.12.2005 CUI: 18220297/15.12.2005

tel. 0745 482 283 e-mail: cub.art.tm@gmail.com


Beneficiar: SOMNU IOAN,SOMNU MARIA


Proiect nr.

50/2013


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

ȘEF PROIECT

ARH. G. BALAN

PROIECTAT

ARH. G. BALAN

DESENAT

ARH. G. BALAN


Scara:

1:5000


Data:

AUGUST 2013


Titlu proiect: PLAN URBANISTIC DE DETALIU "CASĂ DUPLEX P+1E, STRADA PICTOR O. BANCILA, NR. 4, TIMISOARA"

Titlu planșă: PLAN INCADRAREA IN ZONA EXTRAS PUG


Faza:

P.U.D.


Planșa nr.

U - 00III

III

Bucatarie

o ’c -C <D |—

3

Q. CD


m2

%

m2

%

S. construita

70,86 m2

9,8 %

241,55 m2

33,6 %

S. circulatii pietonale si parcari

128,14 m2

17,8 %

123,45 m2

17,2 %

Spatii verzi:

48,60 m2

6,7 %

354,00 m2

49,2 %

Gradina de legume:

471,40 m2

65,7 %

0,00 m2

00,0 %

Total

719,00 m2

100 %

719,00 m2

100 %

DATE TEHNICE:

Regim de inaltime:

P

P, P+1E

S. construita desfasurata

70,86 m2

412,24 m2

P.O.T.

9,8 %

33,6 %

C.U.T.

0,1

0,6

apartamente

1

3

locuri de parcare

1

4


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

ȘEF PROIECT

ARH. G. BALAN

PROIECTAT

ARH. G. BALAN

DESENAT

ARH. G. BALAN