Hotărârea nr. 436/2014

436/12.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare Zona servicii si depozitare", Extravilan, CF 417384, Cad 417384, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 436/12.09.2014
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare Zona servicii si depozitare", Extravilan, CF 417384, Cad 417384, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2014-013278/29.08.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.138/2012 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 06/03.10.2013 şi Avizul favorabil nr. 10/24.07.2014 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 17 din 10.06.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare Zona servicii si depozitare", Extravilan, CF 417384, Cad 417384, Timisoara, având ca beneficiari pe Damacus Lucian si Damacus Gabriela Florica, întocmit conform Proiectului nr. 79/2013, realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max (S)+P+4E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-002852/08.05.2014, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1.00, H max = 20.00m, H max cornisa = 18 m, spaţii verzi de min 20 % pe parcela, conform Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 17 din 10.06.2014.

Art. 3: Se vor respecta conditiile impuse prin Avizul C.J. Timis nr. 32 din 17.07.2014, si anume:
1. Respectarea conditiilor impuse prin avize si prin Adresa DRDP Timisoara nr. 340/674/2013;
2. Autorizatiile de construire cu privire la obligativitatea asigurarii acceselor din domeniul public, conform plansei "Circulatia terenurilor - Plansa nr. 79/A/05";

Art.4: Prezentul Plan Urbanistic "Dezvoltare Zona servicii si depozitare", Extravilan, CF 417384, Cad 417384, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care se pot demara investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat in suprafata totala de 59.387 mp este înscris în C.F. nr. 417384, CAD 417384 (C.F. vechi nr. 133549, top A 300/5), teren extravilan, proprietari fiind Damacus Lucian si sotia Damacus Gabriela Florica.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic "Dezvoltare Zona servicii si depozitare", Extravilan, CF 417384, Cad 417384, Timisoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Dupa aprobarrea prezentei documentatii terenul beneficiarilor va trece in intravilanul orasului - zona D de impozitare.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Damacus Lucian;
. Doamnei Damacus Gabriela Florica;
- S.C Arhitect Trimbiţaş S.R.L.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Proiect nr. 79/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL "Dezvoltare Zonă servicii și depozitare”

beneficiar:        Damacus Lucian si Damacus Gabriela-Florica

amplasament:    Timișoara, extravilan, CF 417384, cad 417384

FOAIE DE CĂPAT

Proiect nr. 79/2013

Denumire proiect :     PLAN URBANISTIC ZONAL "Dezvoltare Zonă servicii și

depozitare”

Adresă Faza

:     TIMIȘOARA, extravilan, CF 417384, cad 417384

:       P.U.Z.

Nr. proiect

:      79/2013

Beneficiar

:      Damacus Lucian si Damacus Gabriela-Florica

-mai 2014 -

________________________S.C. „ ARHITECT TRÎMBIȚAȘ ” S.R.L.

300044 Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr. 2, tel./fax: 0256-432212, e-mail: office@trimbitas.ro

_______________________LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

PLAN URBANISTIC ZONAL "Dezvoltare Zonă servicii și depozitare”,

CF 417384, cad 417384 extravilan Timișoara, Județul Timiș Proiect nr. 79/2013

PROIECTANT:      S.C. “ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” S.R.L.

 • •  Șef proiect

 • •  Urbanism

COLABORARE:

 • •  Lucrări topometrie

 • •  Lucrări edilitare

apă - canal


Lucrări edilitare electrice


arhitect GEORGETA TRÎMBIȚAȘ

arhitect GEORGETA TRÎMBIȚAȘ

arhitect Camil MILINCU

S.C.”INTERCAD”S.R.L.

inginer Lucian Damacus

S.C.”DELTA PROJECT”S.R.L.

inginer Constantin Florescu

S.C.”ELECTRIC-EYE”S.R.L.

inginer Adrian Valea

Lucrări rutiere          S.C.”PATH’S ROUT”S.R.L.

inginer Vasile Percec

_______________________________BORDEROU

PLAN URBANISTIC ZONAL "Dezvoltare Zonă servicii și depozitare”,

CF 417384, cad 417384 extravilan Timișoara, Județul Timiș Proiect nr. 79/2013

 • I. PARTE SCRISA

 • 1. Coperta

 • 2. Foaie de capăt

 • 3. Lista de responsabilitati

 • 4. Borderou

 • 5. Memoriu

 • 6. Regulament local de urbanism

II. ANEXE

a. Parte scrisă

Certificat de urbanism nr. 3996/28.11.2013

Rezultate informare si consultare public UR2013-020961/31.01.2013

Raport informare si consultare public UR 2013-020961/11.02.2013

Aviz Oportunitate nr. 06/03.10.2013

Extras de carte funciară;

Copie C.I. Beneficiar

Adeverinta inexistenta litigii Serviciul Juridic SC2013-36442/23.12.2013

Adeverinta inexistenta litigii Brioul de Evidenta Patrimoniului CT2013-005842/09.01.2014

Adeverinta inexistenta litigii Serviciul Administrare Fond Funciar D02014-2246/15.07.2014

Aviz unic nr. 107/13.01.2014

Aviz Romtelecom S.A. nr. 20472/10.12.2013

Aviz RATT nr. UR2013-02-0472/13.12.2013

Aviz Aquatim nr. 35405/16.12.2013, UR2013-020472

Aviz E-ON nr. 20472/08.01.2014

Aviz Enel Distributie Banat nr. 1137/08.01.2014

Aviz Colterm nr. UR2013-0020472/13.12.2013

Aviz Transgaz nr. 1021/407/18.01.2014

Aviz Transelectrica nr. 5/13.01.2014

Aviz ANIF nr. 843/13.03.2014

Aviz Administrația Naționala Apele Romane, Aviz de gospodărire a apelor nr. ABAB 61/08.04.2014

Aviz Aquatim serviciul tehnic nr. 9547/DT-ST 28.03.2014

Aviz Direcția Judeteana pentru Cultura Timis nr. 137/20.02.2014

Aviz Directia de Sanatate Publica nr. 103/C/28.03.2014

Aviz ISU Banat -securitate la incendiu nr. 4.513.566/27.01.2014

Aviz ISU Banat - protectie civila nr. 4.513.565/27.01.2014

Anunt 1 etapa incadrare aviz mediu

Anunt 2 etapa incadrare aviz mediu

Decizie de incadrare Agenția pentru Protecția Mediului Timiș nr. 27/21.05.2014

Aviz Comisia de Circulație nr. DT2014-002852/08.05.2014

Aviz de principiu Direcția tehnică, Serviciul Drumuri, Poduri și Utilități

Hidrotehnice, Biroul Drumuri și Poduri nr. 348/21.05.2014

Aviz de principiu Direcția de Mediu, Serviciul Avize Mediu, nr.372/19.05.2014

Aviz OSPA nr. 914/06.06.2014

Aviz MADR nr. 111589/03.07.2014

Decizie ANPM Timis nr. 17/10.06.2014

Aviz OCPI nr 118/2013 receptie suport topografic PUZ

Proces verbal receptie OCPI nr. 291/2013

Dovada achitare taxa RUR

Studiu geotehnic nr. 86/2013

b. Parte desenată

 • •  Încadrare în zonă PMT 1:4000

 • •  Plan de situație OCPI

 • •  Documentații aprobate în zonă

 • •  Plan de incadrare

 • •  Plan situatie existenta

 • •  Reglementari urbanistice

 • •  Circulatia terenurilor

 • •  Posibilități de mobilare

 • •  Trasee centura feroviara

 • •  Schema de circulatie asigurare acces 79A08

 • •  Limite intravilan

 • •  Studiu Director trama majora

 • •  Profile transversale, echipare edilitara 79A11

 • •  Retele electrice

 • •  Retele edilitare

Întocmit, arh.Camil Milincu

MEMORIU

PLAN URBANISTIC ZONAL "Dezvoltare Zonă servicii și depozitare”,

CF 417384, cad 417384 extravilan Timișoara, Județul Timiș

Proiect nr. 79/2013

 • 1. Introducere

1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării

: PLAN URBANISTIC ZONAL

" Dezvoltare Zonă servicii și depozitare

Extravilan Timișoara jud. Timiș

Nr. proiect

: 79/2013

Beneficiar

: Damacus Lucian si Damacus Gabriela-Florica

Elaborator (Proiectant)

: S.C.”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ”S.R.L.

S.C.”PATH’S ROUT”S.R.L.

S.C.”ELECTRIC EYE”S.R.L.

S.C.”DELTA PROJECT”S.R.L.

S.C.”INTERCAD”S.R.L.

Data elaborării

: Aprilie 2014

Faza de proiectare

: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

1.2 OBIECTUL P.U.Z.

 • 1.2.1. SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

„Dezvoltare Zonă servicii si depozitare” CF 417384, cad 417384, a fost întocmită la comanda beneficiarilor Damacus Lucian si Damacus Gabriela- Florica.

Documentația de față, propune soluții și reglementări în scopul dezvoltării unei zone de servicii si depozitare, pe terenul în suprafață de 59387 mp, situat în extravilan Timișoaraa,identificat prin CF 417384, cad 417384, aflate în proprietatea Damacus Lucian si Damacus Gabriela-Florica

 • 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Zona studiată - aflată în zona arterelor majore Calea Aradului (DN69) și Centura Timișoara - varianta proiectată se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în extravilan.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este situat în extravilan, zona cu caracter nedefinit.

1.3.SURSE DOCUMENTARE

 • 1.3.1. LISTA STUDIILOR ȘI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

Terenul studiat este aflat în zona arterelor majore Calea Aradului (DN69) și Centura Timișoara - varianta proiectată.

Terenul este delimitat astfel:

 • - Limita nordică a terenului este constituită de A300/4. La nord de acesta se află pe langă parcele nereglementate și parcele pe care există constructii. La nord de DE 197 se gaseste statia de transformare ATON

 • - Limita sudică a terenului este formată de A300/6. La sud de acesta se găsesc parcele libere de construcții, fără documentații de urbanism aprobate, precum si traseul proiectat al Centurii Timisoara

 • - La vest, terenul este delimitat de DE 301 si învecinat cu terenuri libere de constructii, fără planuri urbanistice aprobate.

 • - La est terenul este delimitat de HCN 187. Terenurile aflate la est de nu au aprobate planuri urbanistice zonale și sunt libere de construcții. Pe parcelele cu front la DN 69 sunt constructii cu functiuni industriale si servicii.

 • 1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z. Certificatul de Urbanism nr.3996 din 28.11.2013 a fost obținut în baza H.C.L.

nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcțională: teren situat in extravilan - zona cu caracter nedefinit.

S-a obtinut Aviz de Oportunitate nr. 06/03.10.2013

Paralel cu întocmirea acestei documentații s-au obținut următoarele avize pe baza Certificatului de Urbanism nr. 3396/28.11.2013:

 • •  Aviz de gospodarire a apelor Nr. ABAB 61/08.04.2014 al Administratiei Nationale Apele Romane, Administratia Bazinala de Apa Banat

 • •  Aviz serviciul tehnic Aquatim nr. 9547/DT-ST 28.03.2014

 • •  Avizul Directiei de Sanatate Publica nr. 103/C/28.03.2014

 • •  Avizul Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 137/20.02.2014

 • •  Avizul ANIF nr. 843/13.03.2014

 • •  Adeverinta inexistenta litigii a Biroului Evidenta Patrimoniului, nr. CT2013-005842/09.01.2014

 • •  Adeverinta inexistenta litigii a Serviciului Juridic, nr. SC2013-36442/23.21.2013

 • •  Adeverința inexistenta litigii a Serviciului Administrare Fond Funciar nr. D02013-003458/18.12.2013

 • •  Avizul Transgaz nr. 1021/407/18.01.2014

 • •  Avizul de Protectie Civila nr. 4.513.565 al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Banat al Judetlui Timis

 • •  Avizul de Securitate la Incendiu nr. 4.513.566 al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Banat al Judetlui Timis

 • •  Aviz Unic pentru retele existente nr. 1107/13.01.2014

 • •  Aviz Romtelecom nr. 20472/10.12.2013

 • •  Aviz RATT nr UR2013-02-0472/13.12.2013

 • •  Aviz tehnic de amplasament Aquatim nr. 35405/16.12.2013

 • •  Aviz E-ON gaz nr. 20472/08.01.2014

 • •  Aviz ENEL Distributie Banat nr. 1137/08.01.2014

 • •  Aviz Colterm S.A. nr. UR2013-0020472/09.12.2013

 • •  Aviz Transelectrica nr. 278/14.01.2014

 • •  Raport informare si consultare public nr. UR2013-020961/11.02.2013

 • 1.3.3. DATE STATISTICE

Nu e cazul.

 • 1.3.4. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Segmentul DN 69 situat la est de parcela studiată este propus a fi completat de o parte si de alta de drumuri colectoare destinate deservirii parcelelor cu functiuni predominante industrie, depozitare și servicii. Bifurcatia spre Arad- Sinandrei urmeaza a fi configurata ca o giratie, aceasta preluând și descarcarea autostrăzii.

La sud este proiectata Centura Timisoara, aceasta avand de asemenea prevazute colectoare.

 • 2. Stadiul actual al dezvoltării

  • 2.1.EVOLUȚIA ZONEI

   • 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI

Pentru zona limitrofă Căii Aradului s-au elaborat și aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei spre arterele majore: industrie, depozitare și servicii. Mare parte din ele s-au concretizat prin construcții aflate în diferite stadii de execuție.

În același timp, în planul secund, a ramas un fond semnificativ de parcele nereglementate.

 • 2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU EVOLUȚIA LOCALITĂȚII

Proiecte cu functiuni industriale, depozitate si servicii au aparut in vacinatatea căilor majore de circulatie din zona - Calea Aradului - DN69 si Centura. Deocamdată singurul nucleu generat este in zona de intersetie a celor doua artere mentionate, restul investitiilor fiind disparate.

 • 2.1.3. POTENȚIAL DE DEZVOLTARE

Existența infrastructurii rutiere, mai ales proximitatea intersecției DN69/ Centura și a rețelelor electrice reprezintă impulsul necesar dezvoltării zonei din punct de vedere urbanistic.

 • 2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

  • 2.2.1. POZIȚIA ZONEI FATĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Terenul studiat este situat în partea de nord a municipiului Timișoara, în extravilan. Terenul nu are front la artere majore, momentan accesul se realizează de DE 301. Terenul este format din o parcela:

- parcela identificată prin CF nr. 417384 -Timișoara, Nr. top. 417384, CF vechi 133549, nr top vechi A300/5 (teren arabil în extravilan) cu o suprafață de 59387 mp. Aceasta are o formă neregulată cu lungimea frontului la De301 situat la vest de 110,12m (75,89+34,23); 483,54m latura nordică; 545,64m latura sud și 172,11m (65,91+6,76+7,16+43,71+4,23+5,78+38,56), latura estică, delimitată de HCn 187

 • 2.2.2. RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL

0 Prin prisma poziției față de cadrul orașului, zona ce face obiectul studiului este favorizată, în primul rând datorită arealului consistent încă neconstruit și care are mari șanse să fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorială durabilă.

0 Accesibilitatea zonei este asigurată de existența arterelor majore, respectiv Calea Aradului, proiectele de propunere a drumurilor colectoare de o parte și de alta, Centura Timisoara și legatura proiectată cu autostrada- toate acestea constituie factori ce vor facilita traficul în zonă;

0 La nivel edilitar zona nu este echipată. Soluția de rezolvare a acestei disfuncționalități poate fi realizarea de proiecte finanțate prin inițiativa comună a Municipiului Timișoara și a dezvoltatorilor riverani.

0 Zona limitrofă zonei studiate se conturează ca o zonă cu caracter industrial, depozitare și servicii.

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  • 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE ȘI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007 In cadrul studiului s-au realizat:

un sondaj de adancime (S1) executat pana la cota de -7,00m fata de cota terenului natural.

o penetrare dinamica usoara cu con (PDU), realizata pe amplasament pana la cota de -7,00m fata de cota terenului natural (PDU1)

Terenul are o suprafata relativ plana, astfel amplasamentul nu prezinta potential de alunecare, deci are asigurata stabilitatea generala.

Platforma mentionata face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa denumita Campia BANATULUI. Asfel zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influientei apelor curgatoare, care au dus la transportarea si depunerea de particole fine (din diverse roci), provenite prin dezagregarea rocilor de baza.

Suprafata relativ neteda a campiei a imprimat apelor curgatoare si a celor in retragere, cursuri ratacitoare cu numeroase brate si zone mlastinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in functie de marimea fragmentelor de baza.

In asemenea situatii, stratificatia poate sa se schimbe pe distante uneori mici.

Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 ^ 1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de micofalii (fracturi).

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2006, conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt

Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului G>0 = 3,00; a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona BANAT fig. 3.4 (din codul mentionat) si acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizeaza prin urmatoarele : Temperatura aerului:

-Media lunară minimă:-1oC - Ianuarie;

-Media lunară maximă:+20 oC ... 21oC - lulie-August;

 • - Temperatura minimă absolută:           -35,3oC;

 • - Temperatura maximă absolută:    +40,0oC;

 • - Temperatura medie anuală:       +10,9oC;

Precipitații:

- Media anuală:            631 mm.

Regimul eolian indică o frecvență mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitații bogate și viteze medii ale acestora de 3 m/s ... 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Pe baza datelor informative si a investigatiilor geotehnice (terenul de fundare) este apreciat pentru zona de fundare (intre cotele -0,80--7,00m) ca fiind un teren mediu format din argila prafoasa,spre baza argila , in conditiile unei stratificatii conf. H.G. uniforme (tabela A2 din normativul NP074/2007, respectiv constructia clasificata conf.

 • H. G. 766/1997 anexa 2, ca fiind normala, s-a facut stabilirea categoriei geotehnice astfel (se dau punctele) folosind tabelul A3:

Rezulta astfel numarul de 9 puncte, deci un risc redus, adica categoria geotehnica

 • I. Aceasta impune obtinerea de date calitative si efectuarea de calcule geotehnice pentru satisfacerea cerintelor fundamentale.

Cu ocazia realizarii sondajului de adancime s-a constatat ca nivelul apelor subterane apare la cota de -3,50 m fata de cota terenului natural. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa (-0,50 - 1,00)m in functie de anotimpuri si de cantitatea de precipitatii. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai in urma executarii unor studii hidrogeologice complexe realizate pe baza unor observatii asupra fluctuațiilor nivelului apelor subetrane, de-a lungul unei perioade indelungate de timp ( in funcție de anotimpuri, cantitatea de precipitatii).

Chimismul apei subterane nu a fost necesar sa fie determinat deoarece prezinta nivele care nu intercepteaza fundatiile cladirii propuse.

Conform buletinului de analiza chimica agresivitate sol fata de beton nr.

3564/2013, realizat de S.C. CARA S.R.L. rezulta :

0 este neagresiva fata de beton (din punct de vedere al continutului de sulfati SO4 =115,00mg/dm3)

0 neagresiva fata de beton din punct de vedere al pH =8,10

0 neagresiva fata de beton din punct de vedere al aciditatii = 9,61ml/kg.

Pentru stabilirea stratificatiei terenului de fundare s-au interpretat rezultatele obtinute prin analiza probelor de teren, insistandu-se indeosebi pe aprecirea granulozitatii inclusiv cantitatea procentuala pentru fragmentele cu dimensiuni grupate dupa prescriptii (argile, prafuri, nisipuri etc.) rezultand stratificatia generala dupa cum urmeaza:

 • - 0,00 ^ - 0,50m - sol vegetal pamant prafos negru maroniu

 • - 0,50 ^ - 1,50m - argila prafoasa maronie, avand indice de consistenta IC=0,67-0,69

si modul de deformatie M=76daN/cm2

-1,50 ^ - 3,00m - argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat, avand indice de consistenta IC=0,74^0,71 si modul de deformatie

M=80-77daN/cm2

 • - 3,00 ^ - 4,50m - argila prafoasa galbena vanata cu rar calcar dizolvat, avand indice

de consistenta IC=0,68^0,65 si modul de deformatie

M=75-72daN/cm2

 • - 4,50 ^ - 6,00m - argila galbena vanata cu oxizi, avand indice de consistenta

IC=0,62-0,59 si modul de deformatie M=69-66daN/cm2

 • - 6,00 ^ - 7,00m - argila vanata cu oxizi, avand indice de consistenta

IC=0,64^0,68 si modul de deformatie M=71075daN/cm2

Din analiza stratificatiei prezentata anterior (pct. 6.1), se constata, ca terenul de fundare se incadreaza in terenuri medii, conform Normativului NP 074/2007 (tabelul A21 conditii de teren); cu un total de 9 puncte, deci un risc geotehnic de tip « redus », iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate ramane in « categoria geotehnica 1 » .

Terenul de fundare este alcătuit dintr-un pachet de pământuri coezive (argile prafoase, argile) până la adâncimea de -7,00 m.

Terenul de fundare il constituie stratele alcatuite din :

• argila prafoasa maronie , intre cotele -(0,80-1,50)m, caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare :

> greutate volumica

Y = 18,40 kN/m3

> indicele porilor

e = 0,87

> porozitatea

n = (47)%

> umiditatea naturala

w = 17,90%

> indice de consistenta

IC = 0,67-0,69

> indice de plasticitate

Ip = 23,70%

> modul de deformatie edometric

M2-3= 76daN/cm2

> unghi de frecare interioara

0 = 12°

> coeziunea specifica

c = 28kN/m3

• Se recomanda pe stratul de argila prafoasa maronie o presiune convențională de bază pentru (D = -2,00 m si B = 1,00 m), în gruparea fundamentală de încărcări conform STAS 3300/2-85 tabelul 16:

pconv = 220,00 kPa,

• argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat , intre cotele -(1,50-3,00)m, caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare :

> greutate volumica

Y = 18,50 kN/m3

> indicele porilor

e = 0,84-0,86

> porozitatea

n = 46%

> umiditatea naturala

w = 19,60%

> indice de consistenta

IC = 0,74-0,71

> indice de plasticitate

Ip = 24,80%

> modul de deformatie edometric

M2-3= (80-77)daN/cm2

> unghi de frecare interioara

0 = 12°

> coeziunea specifica

c = 30kN/m3

În faza de predimensionare pentru calculul

terenului de fundare și stabilirea dimensiunilor în

plan ale elementelor de infrastructură

se va adopta o presiune convențională de bază

pentru (D = 2,00 m si B = 1,00 m), în gruparea fundamentală de încărcări, pentru stratul

de argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat:

pconv = 225,00 kPa,

la care se vor aplica corecțiile de lățime (CB) și de adâncime (CD).

Pentru alte dimensiuni ale talpii fundatiilor, precum si in cazul unor incarcari aplicate excentric, se va reface calculul valorilor capacitatiilor portante ale terenului de fundare conform paragrafului 3.3.1 si 4.2.1 din STAS 3300/2/85. Aplicand corectia (pentru D si latimea B) conform standardului mentionat rezulta presiunea conventionala de calcul, la calcul (folosindu-se coeficientii de corectie pentru pamanturi coezive K1=0,05, respectiv K2=2,00).

f Se recomanda fundarea pentru o cladire, P, p+M(1E), La cota minima Dmin=-1,00m fata de CTN, pe stratul De argila prafoasa maroniE.

f pentru o cladire p+2(3)E, Se recomanda fundarea, La cota minima Dmin=-1,50m fata de CTN, pe stratul De argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat.

f Este necesara armarea talpii fundatiei cu centura din beton armat pentru o buna rigidizare a constructiei

Se recomanda un minim de masuri de protejare a constructiilor si anume: f zona unde se construieste sa fie bine curata si nivelata inainte de inceperea sapaturilor, asfel ca sa nu se permita stagnarea apelor meteorice, f sistematizarea terenului astfel sa se asigure evacuarea rapida a apei din precipitatii din jurul constructiei,

f captarea si evacuarea dirijata respectiv controlata a apei din precipitatii de pe acoperisul constructiei si deversarea controlata catre emisari,

f conductele purtatoare de apa ce intra si ies din cladiri vor fi prevazute cu racorduri elastice si etanse la traversarea zidurilor sau fundatiilor,

f se recomanda realizarea de trotuare etanse in jurul cladirilor, trotuarul din jurul constructiilor care va avea latimea minima de 1,00m se va aseza pe un strat de balast sau pamant stabilizat, in grosime de (20-30)cm, prevazut cu panta de 5% spre exterior, f prevederea centurilor din beton armat, continue pe intreaga lungime a pereților exteriori, portanti sau autoportanti, amplasate la fiecare nivel al constructiei, inclusiv la nivelul talpii fundatiei

f umpluturile sub pardoseala se vor executa din pamanturii necoezive (balast), sau din pamanturi PUCM stabilizate prin metode chimice utilizand praful de var nestins, in proportie de (3-5)%, sau degresare cu nisip grauntos 20...40%, f umpluturile se vor compacta in straturi de 15...20cm, grosime.

f turnarea fundatiilor sa se faca imediat dupa terminarea sapaturilor pentru a nu modifica umiditatea terenului de fundare

Clasele de expunere pentru betoanele din infrastructura :

La stabilirea clasei minime de beton si a tipului de ciment folosit pentru betoanele infrastructurii, (pentru consolidarea funatiilor, daca va fi cazul) se va tine seama si de clasa de expunere in raport cu nivelul si agresivitatea apei subterane, conform SR EN 206-1 si Normativul NE 012-1:2007si anume, clasa de expunere XC2, pentru clasa minima de beton C16/20.

Lucrarile de terasamente, inclusiv cele aferente (sapaturi, sprijiniri, umpluturi etc.) se vor executa cu respectarea intocmai a tuturor normativelor in vigoare cu privire la aceste lucrari (C 169-83, Ts etc.).

Terenul de fundare in functie de rezistenta la sapare se incadreaza in felul urmator:

 • •  Sapatura manuala ( teren tare )

 • •  Sapatura mecanica ( teren categoria II )

 • •  Se interzice deschiderea sapaturilor si abandonarea lor, pe perioade lungi de timp, lucru ce ar afecta proprietatile geotehnice ale terenului de fundare .

 • 2.4.CIRCULAȚIA

  • 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI RUTIERE, FEROVIARE, NAVALE, AERIENE - DUPĂ CAZ

Obiectivul este amplasat în partea de nord a municipiului Timișoara, în zona arterelor majore Calea Aradului (DN69) și Centura Timișoara - varianta proiectată.

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi considerați accesul dificil la parcele, necorelarea bretelelor colectoare și existența doar în stadiul de proiect a legăturii cu autostrada și sectorul de Centura la vest de DN 69.

 • 2.4.2.  CAPACITĂȚI DE TRANSPORT, GREUTĂȚI ÎN FLUENȚA CIRCULAȚIEI,

----s-1         11      1     11 INCOMODĂRI INTRE TIPURILE DE CIRCULAȚIE, PRECUM ȘI DINTRE ACESTEA Șl ALTE FUNCȚIUNI ALE ZONEI, NECESITĂȚI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ȘI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂȚI ȘI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECȚII CU PROBLEME, PRIORITĂȚI

Obiectivul este amplasat în partea de nord a municipiului Timișoara, în zona arterelor majore Calea Aradului (DN69) și Centura Timișoara - varianta proiectată

Terenul nu are front la artere majore, momentan accesul se realizează de pe DE 301

Rețeaua secundară de drumuri din zonă este doar parțial reglementată. Este necesară o corelare a segmentelor aprobate prin diverse planuri urbanistice aprobate în zonă.

2.5.OCUPAREA TERENURILOR

 • 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

În prezent, în zona studiată funcțiunile existente sunt unități industriale (Mahle, Europrefabricate, Del Bono, Argomm ), servicii ( Distribuție carburanți, etc ).

Prin documentații de urbanism aprobate sunt propuse unitati industriale, depozitare, spatii comerciale, servicii.

În vecinătatea imediată a terenului studiat loturile sunt în prezent neconstruite. .

 • 2.5.2. RELAȚIONĂRI ÎNTRE FUNCȚIUNI

Proiecte cu functiuni industriale, depozitate si servicii au aparut in vacinatatea căilor majore de circulatie din zona - Calea Aradului - DN69 si Centura. Deocamdată singurul nucleu generat este in zona de intersetie a celor doua artere mentionate, restul investitiilor fiind disparate.

 • 2.5.3. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

În prezent terenul studiat este liber de construcții.

La nord, în vecinătatea DE197 exista construita statia de transformare ATON.

La est, cu front la Calea Aradului DN 69 există preponderent unitati industriale:

 • -  unități productive precum: fabrica Mahle, fabrica Argomm

 • -   servicii: stație de distribuție carburanți

In adâncime, teritoriul este neocupat, el având în prezent caracter agricol.

La sud de zona studiata, pana la traseul proiectat al Centurii Timisoara terenul este liber de constructii.

 • 2.5.4. ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT Nu e cazul.

 • 2.5.5. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Majoritatea dotărilor ce asigură servicii în zonă sunt concentrate de-a lungul Căii Aradului.

Zona de unitati industriale aflata in curs de dezvoltare in zona de intersectie DN69 - Calea Aradului / Centura este slab asigurată cu servicii. Aceste functiuni sunt propuse prin documentatii de urbanism aprobate.

 • 2.5.6. ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

Terenul studiat precum și arealul limitrof nu deține spații verzi fiind în prezent teren cu caracter agricol.

Pentru parcelele industriale sau depozitare aprobate sau edificate în baza documentațiilor de urbanism (faza PUD sau PUZ) aprobate, s-au reglementat suprafețele minime necesare de spații verzi amenajate, in procent de 20% din suprafata parcelei.

Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentații, se propune asigurarea unui minim de 7% spații verzi publice din totalul suprafeței si un procent de 20% spatii verzi amenajate pe parcelele rezultate.

 • 2.5.7. EXISTENȚA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATĂ SAU ÎN ZONELE VECINE

Nu e cazul.

 • 2.5.8. PRINCIPALELE DISFUNCȚIONALITĂȚI

Analiza situației existente a relevat disfuncționalități grupate pe categorii:

 • a) urbanistice

 • - lipsa unei strategii pentru intrega zona, fiind incadrata ca zona cu caracter nedefinit in PUG

 • - Proximitatea centurii ocolitoare care genereaza separari intre functiuni

 • b) . funcționale

 • - lipsa partiala a utilităților în zonă;

 • - în zona din imediata vecinătate nu există dotări

 • - drumurile cu caracter agricol ce deservesc zona nu au lățimi adecvate noii funcționalități, fiind necesare lărgiri ale acestora în vederea asigurării profilului stradal final.

 • - accese si intersectii ale cailor de comunicatie rutiera nemodernizate

 • 2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

 • 2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII

Alimentare cu apa si canalizare - situația existentă

În zona studiată ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu există rețele de apă și canalizare, conform Aviz Unic pentru retele existente nr. 1107/13.01.2014

Alimentarea cu gaze naturale

Nu există rețele de gaze naturale conform aviz E-ON gaz nr. 20472/08.01.2014, aviz Transgaz nr. 1021/407/18.01.2014

Alimentarea cu energie electrică existenta

Există rețea de alimentare cu energie electrică LEA 220kV in zona, conform aviz ENEL Distributie Banat nr. 1137/08.01.2014

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

 • 2.7.1. RELAȚIA CADRU NATURAL - CADRU CONSTRUIT

Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinație agricolă au fost introduse în intravilan și au devenit construibile.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi amenajate.

Prin prezenta documentație se propune asigurarea unui minim de 7% spații verzi publice din totalul suprafeței si un minim de 20 % zone verzi asigurate pe parcelele generate.

 • 2.7.2. EVIDENȚIEREA RISCURILOR NATURALE ȘI ANTROPICE

Nu e cazul.

 • 2.7.3. MARCAREA PUNCTELOR ȘI TRASEELOR DIN SISTEMUL CĂILOR DE COMUNICAȚII ȘI DIN CATEGORIILE ECHIPĂRII EDILITARE CE PREZINTĂ RISCURI PENTRU ZONĂ

Nu e cazul.

 • 2.7.4. EVIDENȚIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITĂ PROTECȚIE

In zona nu exista elemente de patrimoniu ce necesita protectie, conform avizului Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 137/20.02.2014

 • 2.7.5. EVIDENȚIEREA POTENȚIALULUI BALNEAR ȘI TURISTIC - DUPĂ CAZ Nu e cazul.

 • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, construcțiile ce sunt propuse a se realiza sunt servicii si depozitare. Funcțiunile și activitățile din zonă vor avea un caracter nepoluant.

Potrivit legii propunerea de urbanizare va fi supusă consultarii populației în cadrul procedurilor de informare a populației ce vor fi organizate de Municipiul Timișoara, Direcția Urbanism, Serviciul Planificare Spațială.

Pe tot parcursul proiectului și în etapele necesare s-au realizat consultări cu populația conform Ordinului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Procesul de informare a avut următoarele etape: anunț public privind demararea procesului, afișarea panoului de informare pe terenul in discuție, afișarea - consultarea documentației la sediul Primăriei, consultarea publicului interesat cu proiectantul și inițiatorul și înregistrarea sesizărilor publicului.

La finalizarea procedurilor, Primăria Timisoara a întocmit RAPORTUL de Consultare și Informare a publicului nr. UR2013-020961/11.02.2013 Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare Zonă servicii si depozitare”.

 • 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

  • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Certificatul de Urbanism nr.3996 din 28.11.2013 a fost obținut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcțională: teren situat in extravilan - zona cu caracter nedefinit.

S-a obtinut Aviz de Oportunitate nr. 06/03.10.2013

 • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este situat in extravilan, zona cu caracter nedefinit.

Conform Masterplan 2012 zona se afla in continuarea axei de dezvoltare nord, cu functiuni propuse in domeniul productiei si inovatiei.

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinație agricolă au fost introduse în intravilan și au devenit construibile.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi amenajate.

Prin prezenta documentație se propune asigurarea unui minim de 7% spații verzi comune din totalul suprafeței. Pe parcelele generate se va asigura un minim de 20% spatii verzi.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

  • 3.4.1. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ȘI A TRANSPORTULUI ÎN COMUN (modernizarea și completarea arterelor de circulație, asigurarea locurilor de parcare +garare; amplasarea stațiilor pentru transportul în comun, amenajarea unor intersecții: sensuri unice, semaforizări)

Amenajarea accesului rutier la parcela studiată se propune a se realiza etapizat, în funcție de evoluția zonei și de realizarea centurii Timișoara nord și modernizarea drumurilor existente

Accesul la amplasament se va face pe traseul ce pornește din intersecția sens giratoriu existentă dintre DN69 și centura Timișoara nord, prin accesul existent la societatea Mahle (acces aprobat în cadrul CNADNR București-DRDP Timișoara), pe breteaua colectoare paralelă cu drumul național DN69, din dreptul societății Mahle, continuând pe bretea înspre nord pe lângă societățile comerciale Argomm până în drumul de exploatare DE 291/2. Traseul continuă spre vest, pe traseul drumului de exploatare DE 287/2, iar apoi continuă spre nord, pe un drum propus paralel cu DE 301 până pe amplasamentul investiției.

Prospectul bretelei colectoare va fi de 12,00 m din care 7,00 m parte carosabilă. Pe traseele drumurilor de exploatare DE 197 și DE 301 se propune realizarea unor prospecte stradale de 16,00 m lățime din care 7,00 m parte carosabilă mărginită de 2x3,00 m zone verzi și 2x1,50 m trotuare (vezi profil transversal tip PTT1).

În incintă, se propune realizarea unei rețele de drumuri de deservire interioară racordate la drumurile exterioare, platforme tehnologice și de depozitare și platforme de parcare. Pe laturile de nord și vest se propun realizarea unor prospecte stradale de 16,00 m lățime din care 7,00 m parte carosabilă mărginită de 2x3,00 m zone verzi și 2x1,50 m trotuare (vezi profil transversal tip PTT1). Pe direcția nordvest - sudest se propune traversarea parcelei studiate cu un prospect stradal de 14,00 m lățime din care 7,00 m parte carosabilă mărginită de 2x2,00 m zone verzi și 2x1,50 m trotuare (vezi profil transversal tip PTT2).

La fiecare lot cu suprafețe între 5466 - 8031 m2 destinat depozitării și serviciilor, cu înălțime de maxim (S)+P+4 se vor amenaja locuri de parcare funcție de aria desfășurată construită, nr. de clienți, salariați etc.

Structura rutieră propusă pentru drumurile și platformele interioare este alcătuită dintr-o îmbrăcăminte modernă așezată pe o fundație din piatră spartă și balast.

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate centralizat și se vor evacua în rețeaua de canale existentă în zonă.

 • 3.4.2. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI PIETONALE (trasee pietonale, piste pentru cicliști, condiții speciale pentru handicapați)

Prospectele stradale propuse pentru străzile ce deservesc prezentul PUZ sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor.

 • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

  • 3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCȚIONALITATE, AMPLASARE

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

 • - reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului studiat, actualmente cu destinație agricolă, propunându-se dezvoltarea unei zone de servicii si depozitare

 • - reglementarea accesului la teren

 • -  rezervarea suprafețelor de teren necesare realizării profilelor stradale finale, conform tramei stradale majore propusă în zonă

 • -  asigurarea soluțiilor de echipare edilitară pentru viabilizarea zonei;

 • -  asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, conform propunerilor și avizelor anexate, etc.

Documentația are drept obiect realizarea pe un teren, în suprafață totală de 59387 mp, a unui ansamblu de servicii si depozitare, cu un regim de inaltime maxim (S)+P+4E

 • 1. Pe parcela studiată se propun 8 loturi cu suprafețe variate, intre 5466 - 8031 mp destinate depozitarii si serviciilor, cu un regim de inaltime maxim de (S)+P+4 .

 • 2. Se propun doua loturi destinate zonelor verzi si echipamentelor edilitare: un lot pe care vor fi amplasate forajul, rezervor apa, statie pompare si un alt lot pe care se vor amplasa tancul septic, separatorul de hidrocarburi, bazinul de retentie a apelo pluviale, statia de pompare etc.

 • 3. Pe parcela studiată se propune prevederea de spații verzi comune, reprezentând 7% din suprafața terenului studiat.

 • 4. Pe parcelele rezultate destinate depozitarii si serviciilor procentul minim de spatii verzi va fi de 20 %.

 • 5. Locurile de parcare din incintă necesare funcțiunilor se vor calcula conform normativelor în vigoare.

 • 6. Se vor rezerva suprafețele necesare de teren în vederea asigurării prospectelor finale ale străzilor propuse.

 • 3.5.2. REGLEMENTĂRI

Intervenția propusă va respecta următoarele retrageri față de aliniamentul propus: Constructiile se vor amplasa retrase fata de aliniament cu 10m

 • 3.5.3. BILANȚ TERITORIAL

  Bilanț teritorial:

  Existent:

  Propus:

  Total:

  59387 mp 100%

  59387 mp

  100%

  Servicii si depozitare:

  48841 mp

  82.2%

  din care zona verde:

  7734 mp

  13%

  Spațiu verde comun:

  4157 mp

  7%

  TOTAL Spațiu verde:

  11891mp

  20%

  Edilitare:

  1396 mp

  2.3%

  Circulații:

  4993 mp

  8.5%

  din care Sp. verzi alin. / Parcaje.

  1728 mp

 • 3.5.4. INDICI URBANISTICI

Depozitare si servicii în regim de înălțime maxim (S)+P+4E

P.O.T.=max.55%

C.U.T.= max. 1

Hmax.=20 m

Hcornisa max.=18 m

 • 3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

  • 3.6.1. ALIMENTARE CU APĂ

În primă fază, alimentarea cu apă a obiectivului (apă menajeră și pentru refacerea rezervei de incendiu) se va realiza prin intermediul unui foraj de medie adâncime propus, amplasat în cadrul obiectivului, conform planului de reglementări lucrări hidroedilitare, planșa nr. 01-ED atașată la prezenta documentație.

Forajul va fi prevăzut cu o electropompă submersibilă și recipient de hidrofor.

Alimentarea cu apă a parcelelor propuse pentru servicii și depozitare, se face prin intermediul unei conducte din PE-HD, PN6, PE80, De 63x3,6mm, având o lungime totală de L = 458 m.

Pe această conductă de apă s-a prevăzut un cămin de vane CV1. Traseul acestei conducte de apă se poate urmări pe planul de reglemetări, planșa nr. 01-ED.

Pentru asigurarea incendiului exterior s-a propus o rețea de incendiu din PE-HD, PN6, PE80, având De 225x12,8 mm, în lungime totală de L = 1.047 m.

Pe această conductă de apă s-au prevăzut 10 hidranți de incendiu exterior cu Dn 100 mm și 3 cămine de vane CV2, CV3 și CV4.

Rezervorul de înmagazinare apă pentru incendiu are o capacitate de 350 mc și va asigura apa necesară pentru stins incendiu.

În imediata apropiere a rezervorului de apă se propune o stație de pompare apă pentru incendiu.

Odată cu realizarea unui sistem de alimentare cu apă în zonă, obiectivul se va branșa la sistemul centralizat de alimentare cu apă al localității.

Debitele de apă necesare conform breviarului de calcul sunt:

Qzi med.     = 5,63 m3/zi = 0,065 l/s;

Qzi max.     = 7,32 m3/zi = 0,084 l/s;

Qorar max. = 20,5 m3/zi = 0,85 m3/h = 0,237 l/s.

Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90)

 • -  volumul de apă pentru hidranți interiori (se consideră 1 incendiu la care se folosesc 2

hidranți/incendiu):

Vhi = 2,5 l/s.hidrant x 1 incendiu x 2 hidranți/incendiu x 10 min x 60 sec= 3 mc

 • - volumul de apă pentru hidranți exteriori:

Vhe = 30 l/s x 3 ore x 3600 sec. = 324 mc

 • - volumul de incendiu:

Vi = Vhi + Vhe            = 327 mc

 • - debitul de refacere a rezervei de incendiu:

Qri = Vi / 24 = 327 / 24 = 13,63 m3/h = 3,78 l/s

Volumul rezervorului de incendiu se alege de 350 mc.

Debitul la sursă este :

Qs = Qzimax + Qri = 0,084 + 3,78= 3,86 l/s.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Materialul folosit pentru conductele de apă este PE-HD, PN6, PE80, De 63 mm și De 225 mm.

Conductele PE 80 au rezistența minimă la solicitări mecanice MRS = 10 Mpa pentru care furnizorul garantează o durată de folosință de 50 de ani, practic presiunea se poate atinge numai teoretic și în perioadele de probe tehnice înainte de punere în funcțiune.

Ținând cont de coeficientul de dilatare liniară a conductelor din polietilenă de înaltă densitate egal cu 0,02 mm/m nu se pot genera tensiuni periculoase la variațiile de temperatură ce pot apare în exploatare, conductele fiind pozate pe pat de nisip.

 • 3.6.2. CANALIZARE MENAJERĂ Și PLUVIALĂ

 • 3.6.2. a. Canalizare menajeră

Canalizarea menajeră a fost dimensionată la debitele:

Quz.zimed = 5,63 m3/zi = 0,065 l/s;

Quz.zimax = 7,32 m3/zi = 0,084 l/s;

Quz.orarmax = 20,5 m3/zi = 0,85 m3/h = 0,237 l/s.

Debitul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846 -1:2006.

Apele uzate menajere provenite de la obiectiv sunt colectate și evacuate prin intermediul unei rețele

de canalizare din tuburi PVC-KG, SN4, De 200x4,5 mm în lungime totală de L = 523 m la tancul septic etanș propus.

Pentru o bună funcționare a rețelei de canalizare menajere s-a prevăzut un număr de 12 cămine menajere de vizitare, Cm1-Cm12.

În primă fază, datorită faptului că în zonă nu există un sistem centralizat de canalizare, se propune a se realiza un tanc septic etanș cu V = 14 mc, care va fi vidanjat prin grija beneficiarului de câte ori se impune.

Determinarea nr. de vidanjări:

 • -  volumul tancului septic etanș propus: 14 mc;

 • -  debitul zilnic maxim: Q zimax = 7,32 mc/zi;

 • -  număr vidanjări: n = V/ Qzimax = 14 mc/7,32 mc/zi = 2 zile

Odată cu realizarea unui sistem de canalizare menajeră în zonă, tancul septic etanș se va dezafecta, iar apele uzate menajere de la obiectiv se vor racorda la sistemul centralizat de canalizare menajeră al localității.

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm, iar lateral de 20 cm.

Rugozitatea conductelor este foarte mică (Z = 0,03) iar materialul din care sunt realizate prezintă o mare siguranță la transport și o etanșare absolută a rețelei realizate.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 60 m unul de altul, conform STAS 3051 - 91.

Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448 -82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m și H = 2,0 m.

Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile, în teren cu apă subterană și vor fi protejate la exterior prin strat de bitum iar la interior prin tencuire.

Materialele folosite la executarea acestor rețele (PE-HD pentru rețeaua de apă și PVC-KG pentru rețeaua de canal menajer și pluvial) sunt materiale de ultimă generație folosite la astfel de lucrări, care au o mare fiabilitate și rezistență la acțiunea agenților corozivi, precum și o durată mare de viață (50 ani).

Utilizarea acestor materiale reduce la minim posibilitatea exfiltrării apei din aceste rețele sau a infiltrării apelor freatice în acestea.

Avizul de oportunitate obținut la faza P.U.Z. nu autorizează execuția lucrărilor de investiții.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

 • 3.6.2.b. Canalizare pluvială

Apele pluviale de pe străzi se vor colecta prin intermediul unei canalizări pluviale deschise propuse la marginea drumurilor și trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi, după care acestea vor fi stocate pe timpul ploii în bazinul de retenție propus pentru zona studiată.

Apele convențional curate, ajunse în bazinul de retenție, vor fi evacuate prin intermediul unei guri de vărsare în canalul de desecare Hcn 187, existent în zona amplasamentului studiat.

Decantorul-separatorul de hidrocarburi a fost dimensionat la un debit de 350 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe străzile acestei zone.

Decantorul-separatorul de hidrocarburi propus pentru o suprafață de 5,9387 ha constituită din zonă verde, carosabil și acoperiș, este de tip SWOBK 70/350.

Bazinul de retenție prevăzut în P.U.Z. asigură stocarea apei de ploaie provenită de pe suprafața

obiectivului, după ce au fost trecute prin decantorul-separatorul de hidrocarburi.

Volumul de acumulare necesar bazinului de retenție este:

VBR = QP x tp = 336,84 x 29,62 x 60 / lOoO = 598,63 m3 @ 600 m3

Volumul bazinului de retenție va avea dimensiunile: L = 20 m, B = 15 m, H = 2 m.

Prin conducta de preaplin se va evacua un debit de :

Qevacuat = m x Siarba x ^iarba x i = 0,8 x 5,9387 x 0,05 x 100 = 23,75 l/sec. -considerându-se toată suprafața de drum a obiectivului ca fiind înierbată.

 • 3.6.3. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Conform normativ PE 132/2003 bilanțul energetic al consumatorilor de energie electrică se apreciază astfel:

8 spatii activitati productie si depozitare

1x150kW

2x112kW/spatiu

1x 96 kW

1x134kW

1x126kW

1x154kW

1x178kW

servicii (incendiu, iluminat, canal, apa)

50kW

TOTAL               Pi = 1112 kW

Ps = 722.8 kW

Pentru alimentarea noilor consumatori se propune un post de transformare (20KV/400V) de 800 KVA în anvelopă de beton, având compartimente pentru aparatura de joasă și medie tensiune.

De la postul de transformare va pleca rețeaua în cablu de joasă tensiune LES JT(04kV) până la firidele de branșament de unde se va alimenta fiecare consumator, prin intermediul branșamentului electric propus.

De asemenea, de la postul de transformare pleacă și rețeaua de iluminat stradal cu corpuri de iluminat cu LED de 100W montate pe stâlpi.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUȚIE BANAT SA sau alți proiectanți autorizați și se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

 • 3.6.4. TELECOMUNICAȚII

Pentru viitoarea zona se preconizeaza ca operatorii de specialitate, la comanda beneficiarului, vor dezvolta rețeaua de telecomunicații și internet.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ).

 • 3.6.5. REȚEA TVC

La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor extinde rețelele de TVC- televiziune prin cablu din zonă. De la aceste rețele se vor realiza branșamente individuale pentru obiectivele propuse.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare ( PE 132-2003; I7-2002; NTE 007/08/00; P 118-1999 ).

 • 3.6.6. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Pentru viitoarea zona se preconizeaza ca operatorii de specialitate, la comanda beneficiarului, vor dezvolta rețeaua de alimentare cu gaze naturale.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare

 • 3.7. PROTECȚIA MEDIULUI

  • 3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE (emisii, deversări, etc.)

Deoarece apele uzate menajere se colectează în sistem separat în rețeaua de canalizare și apoi în bazinul vidanjabil, nu există surse de poluare privind deversări de ape uzate.

In acelasi scop, inainte de deversare apele preluate de pe drumuri sunt trecute in prealabil prin decantor-separator de hidrocarburi.

Se vor respecta prevederile OMS nr. 119 / 2014 privind normele de igiena.

 • 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Utilitățile de alimentare cu apă și canalizare sunt asigurate în sistem local, materialele folosite la rețelele de apă și canal sunt polietilenă și pvc, care nu permit exfiltrații din canalizare în sol și infiltrații din sol în rețeaua de alimentare cu apă. În concluzie, nu există riscuri de poluare în exploatare.

 • 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEȘEURILOR

Deșeurile vor fi colectate în sistem dual în euro-pubele și preluate de operatorul de salubritate care le transportă la locația de balotare de unde vor fi transportate și depuse la un deponeu autorizat.

 • 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul cu destinație agricolă nu este degradat.

Conform ridicării topografice și altimetriei terenului, acesta are diferențe de cote de nivel de aproximativ 2 m.

Prin prezenta documentație se propune reglementarea zonei prin dezvoltarea unei zone de servicii si depozitare nepoluanta .

Se va asigura un procent de minim 7% din suprafata parcelei initiale pentri zone verzi comune. Se va asigura o suprafață de minim 20% din teren pentru spații verzi amenajate in cadrul parcelelor. Se vor asigura plantații diversificate începând de la gazon și continuând cu arbuști și arbori.

De asemenea se vor asigura plantații de aliniament de-a lungul drumurilor și pietonalelor propuse.

 • 3.7.5. PROTEJAREA VALORILOR DE PATRIMONIU, PRIN INSTITUIREA DE ZONE PROTEJATE

Nu e cazul.

 • 3.7.6. REFACEREA PEISAGISTICĂ ȘI REABILITARE URBANĂ

Executarea drumurilor la prospectele finale va însemna momentul în care se vor putea executa și corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spații verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.

De asemenea iluminatul va putea fi asigurat în zona accesului.

 • 3.7.7. VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC ȘI BALNEAR - după caz Nu e cazul.

 • 3.7.8. ELIMINAREA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI AL REȚELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare proprii și racordul la rețeaua electrică, se vor elimina disfuncționalitățile existente privind soluțiile punctuale de rezolvare a utilităților în zonă.

Prin prezentul proiect se va reglementa accesul la teren prin racordul la accesul din din intersecția sens giratoriu existentă dintre DN69 și centura Timișoara nord

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

 • •  Listarea obiectivelor de utilitate publică

 • - asigurarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale drumurilor din perimetrul studiat

 • - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele de cicliști, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menționate să devină domeniu public;

 • •  Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcții) din zonă, conform legii 213/1998

Damacus Lucian, Damacus Gabriela-Florica

CF nr. 417384 - Timișoara (teren extravilan)

 • - număr cadastral 417384

 • - Nr. CF vechi 133549, Nr. top vechi: A300 / 5

 • - Suprafața teren = 59387 mp

 • - nu există sarcini

 • •  Determinarea circulației terenurilor între deținători, în vederea realizării obiectivelor propuse

Conform planșei “Circulația terenurilor11 urmeaza a fi prevăzute:

 • - asigurarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale în perimetrul terenului studiat

 • - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele pentru cicliști, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menționate să devină domeniu public.

 • 4. Concluzii - Măsuri în continuare

 • Înscrierea amenajării și dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile P.U.G.

Ținându-se cont de tendințele de dezvoltare, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât și posibilitățile de cooperare și corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluții armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor și serviciilor necesare funcționării.

Datorită solicitărilor crescânde, vizând necesarul de spații de servicii si depozitare, propunerea de față asigură pe de o parte, la nivel urban, generarea unei funcțiuni compatibile cu evoluția zonei, iar punctual se asigură valorificarea unui teren printr-o operație făcută la nivelul standardelor actuale.

 • •  Priorități de intervenție

Necesitatea stabilirii soluției finale PUG de zonificare

Stabilirea tramei stradale majore, astfel ca rezervarea terenurilor pentru asigurarea prospectelor să se poată concretiza, in special in zona colectoarelor propuse paralel cu DN 69 si Centura

 • •  Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restricții

-Proiecte prioritare de investiții, care să asigure realizarea obiectivelor, în special în domeniul interesului general

Necesitatea corelării investitorilor din zonă privind echiparea edilitară și a lucrărilor rutiere.

- Montaje ale etapelor viitoare (actori implicați, atragerea de fonduri, etape de realizare, programe de investiții, etc.)

Este necesară extinderea rețelei de apă și canalizare pentru a îmbunătăți infrastructura edilitară în zonă.

Șef proiect arhitect Georgeta Trîmbițaș

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


ROMÂNIA

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435

e - mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2013 - 020961/11.02.2013

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • -  Documentația: PUZ - Dezvoltare zona servicii si depozitare;

 • -  Amplasament: Extravilan, CF nr. 417384, nr. cad. A 417384, TIMISOARA;

 • -  Beneficiari: Damacus Lucian si Damacus Gabriela - Florica;

 • -  Proiectant: S.C. ARHITECT TRAMBITAS S.R.L.;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 06.01.2014 - 30.01.2014.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați :

 • -  S.C. ARTEX IMOBILIARA S.R.L. - DN 69 Timisoara - Arad, km 7+800 - stanga ;

 • -  S.C. ARGOMM RO S.R.L. - Extravilan - Calea Aradului;

 • -  S.C. ATON TRANSILVANIA S.R.L. - Extravilan - Calea Aradului;

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiectii.

La intalnirea cu proiectantul S.C. ARHITECT TRAMBITAS S.R.L., organizata in data de 16.01.2014, intre orele 15,00 - 16, 00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, au participat: arh. Georgeta TRAMBITAS si arh. Octavian Camil MILINCU, si nici o persoana din partea publicului. Nu s-au formulat obiectii.

ARHITECT SEF

Ciprian Silviu CADARIU

CONSILIER

Steluta URSU


ROMÂNIA

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435

e - mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

S.C. „ Arhitect Trîmbițaș ” S.R.L.


300044 Timișoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 e-mail: office@trimbitas.ro

_______________REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL ”DEZVOLTARE ZONĂ SERVICII ȘI DEPOZITARE”, extravilan Timișoara

CF 417384, cad 417384 extravilan Timișoara, Județul Timiș Proiect nr.79/2013

 • 1. GENERALITĂȚI

  • 1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice și juridice modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) “DEZVOLTARE ZONĂ SERVICII ȘI DEPOZITARE” - parcelele CF 417384, cad 417384 , extravilan Timișoara, Județul Timiș și constituie un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizații de construire) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • -  stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • -  precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

 • 1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • -  Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului urbanistic Zonal - indicativ GM - 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată;

 • -  Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • -  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • -  Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor locale de urbanism -indicativ GM - 007 - 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • -  Ordinul Ministrului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • -  Hotărârea C.J.Timiș nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice și indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele orașelor și comunelor din județul Timiș;

 • -  Hotărârea C.J.Timiș nr. 115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș;

 • -  Ordinul 2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare și de urbanism;

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -  H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General);

 • -  Master Plan Timișoara 2012

 • 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM ANEXĂ LA PLANUL URBANISTIC ZONAL ”DEZVOLTARE ZONĂ SERVICII ȘI DEPOZITARE”, parcelele cu nr. cad 417384, CF 417384, Extravilan Timișoara, Județul Timiș se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, și a Consiliului Local Timișoara, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

 • 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren din teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara, jud. Timiș, constituită din parcelele cu nr. Cad.417384, în suprafață totală de 59387 mp, identificate prin C.F. nr. 417384, Timișoara.

Prevederile P.U.Z.-ului se pot extinde și la zonele limitrofe. Recomandăm Consiliului Local Timișoara preluarea prevederilor considerate benefice și introducerea acestora în P.U.G., pentru realizarea unei politici urbane unitare la nivelul zonei.

 • 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA

REGULAMENTUULUI LOCAL ȘI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  • 2.1.1. Terenuri agricole din extravilan

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este permisă pentru funcțiunile și condițiile stabilite de lege. Autoritățile administrației publice locale vor urmări, la emiterea autorizației de construire, gruparea suprafețelor de teren afectate construcțiilor, spre a evita prejudicierea activităților agricole. Prin aprobarea P.U.Z., terenul ce face obiectul prezentei documentații se introduce în intravilan, cu interdicție temporară de construire până la scoaterea terenului din circuitul agricol.

 • 2.1.2. Terenuri agricole din intravilan

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

 • 2.1.3. Resursele subsolului

 • ■ În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

 • 2.1.4. Resursele de apă

 • ■  Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile permise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor.

 • 2.1.5. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural - conformare și amplasare, goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

 • ■ Consiliul Județean Timiș va identifica și va delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și va stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

 • 2.1.6. Zonele construite protejate

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței.

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  • 2.2.1. Siguranța în construcții

 • ■ Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 • ■ Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

 • 2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 • ■ Unitățile economice, depozitare/agricole se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.)

 • 2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 • ■ Unitățile economice, depozitare/agricole se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice LEA 220 kV, LEA 110 kV, LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a stațiilor de reglare-măsurare etc.);

 • 2.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

 • ■ Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr.1587/12.09.1997.

 • 2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de obligația efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • 2.2.6. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

 • ■ Condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația acestora în cadrul zonei de față sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

 • 3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

  • 3.1. DOMENIUL DE APLICARE

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situată în extravilanul Municipiului Timișoara La nivelul terenului studiat în suprafață de 59387 mp, s-au delimitat următoarele zone funcționale:

 • - zonă pentru unități economice, servicii și depozitare

 • - zonă căi de comunicație rutieră CC,

 • - zonă pentru spații verzi amenajate și echipare edilitară ZV

 • 3.2. UTILIZĂRI PERMISE

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru- zonă pentru unități economice, servicii și depozitare:

 • -  depozite

 • -  comerț

 • -  servicii publice, spații de prezentare și expunere;

 • -  clădiri administrative, birouri, anexe și dotări tehnice;

 • -  steaguri și totemuri

 • -  căi de comunicație - acces carosabil și pietonal, parcări;

 • -  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei subterane sau terane, etc.;

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru zonă pentru spații verzi amenajate:

 • ■ spații verzi amenajate

 • ■ spații verzi și plantate cu rol decorativ și de protecție, plantații de aliniament, plantații de protecție;

 • ■ căi de comunicație - acces carosabil și pietonal la parcele, parcări, cabina poarta;

 • ■ steaguri și totemuri

 • ■ mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel;

 • ■ construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei subterane sau terane de mici dimensiuni cum ar fi stații de pompare, rezervoare, posturi de transformare, bazine de retenție, firide telecomunicații, etc.;

Se permite amplasarea următoarelor construcții pentru zona zonă căi de comunicație rutieră:

 • ■ căi de comunicație (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru cicliști, spații verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecția împotriva poluării vizuale și fonice (parapeți de protecție, plantații de protecție);

 • ■ amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiția ca acestea să nu perturbe desfășurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

 • 3.3.  UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Profil funcțional admis cu condiționări pentru zonă pentru unități economice. Servicii și depozitare:

 • ■ construcții cu destinație sanitară (mici cabinete medicale);

 • ■ clădiri de locuit cu caracter temporar destinate personalului de supraveghere și întreținere și locuințe de serviciu;

 • ■ productie cu caracter nepoluant

 • 3.4. INTERDICȚII TEMPORARE

Zonele afectate de rețele (electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse interdicției temporare de construire până la găsirea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului.

 • 3.5. INTERDICȚII PERMANENTE (DEFINITIVE)

Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru zonă unități economice, de servicii și depozitare:

 • ■ Depozitări de materiale refolosibile;

 • ■ Platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • ■ Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • ■ Stații de betoane;

 • ■ Clădiri de locuit permanente, în afara celor de serviciu;

 • ■ Activități industriale sau alte tipuri de activități cu caracter poluant, care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros;

 • ■ Ferme agro - zootehnice, abatoare.

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru zonă spații verzi amenajate:

 • ■ sunt interzise orice alt tip de construcții decât cele enumerate la funcțiuni permise;

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru zonă căi de comunicație rutieră:

 • ■ sunt interzise construcțiile care prin amplasare, configurație sau exploatare împiedică buna desfășurare, organizare și dirijare a traficului de pe drumuri și prezintă riscuri de accidente.

 • 4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

  • 4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

   • 4.1.1. Orientarea față de punctele cardinale

 • ■ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.119/2014.

 • ■ Se recomandă ca toate clădirile în care se desfășoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spațiilor pentru birouri cât și a celor pentru public.

 • 4.1.2. Retrageri față de aliniamentul propus:

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

Retragerea propusa față de aliniament pentru construcții este de 10 m.

 • ■ Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru,zona verde, împrejmuiri, cabina poartă și poartă, parcaje, cai acces;

 • ■ Înălțimea clădirii nu va depăși distanța măsurată pe orizontală din orice punct al clădirii față de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.

 • ■ Construcțiile de tipul cabină portar, poartă se pot amplasa pe limita de proprietate, cu condiția să nu depășească înălțimea de 3,00 m.

 • 4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice

Condiții de amplasare pentru zonă de unități economice servicii și depozitare

 • •  Construcțiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

 • •  Accesul pietonal și rutier la obiectivele propuse, se va asigura de pe De 301 dezoltat la profil 16,00m și prin drumurile propuse in zona studiată, cu profile de 16 și 14 m.

 • 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limitele laterale ale parcelei

 • ■ Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face ținând cont de distanțele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condițiilor minime de însorire și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu;

 • ■ Construcțiile amplasate izolat vor respecta distanța de minimum jumătate din înălțimea maximă la cornișă dar nu mai puțin de 6,00m față de limitele laterale;

 • 4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limita posterioară a parcelei

 • ■ Construcțiile se vor amplasa la o distanță de minim 18,00m față de limita

posterioară in cazul parcelelor nr. 7 si 8, respectiv 19,00m in cazul parcelelor nr.1 - 6.

 • 4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 • ■ unitățile economice, depozitare/agricole se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

 • 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  • 4.2.1. Accese carosabile

 • ■ Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.

 • ■ Numărul și configurația acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției și de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori.

 • ■ Numărul și configurația acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

 • ■ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

 • ■ Este permisă realizarea în fazele de proiectare ulterioare aprobării proiectului P.U.Z., a unor accese carosabile suplimentare la parcele în plus față de cele propuse în planșa nr. 79 A02 “Reglementări urbanistice”, planșa nr. 79 A03 “Circulația terenurilor” și planșa nr. 79 A04 “Posibilități de mobilare urbanistică”, astfel încât să se asigure accesele carosabile dimensionate conform normelor, în concordanță cu fiecare funcțiune în parte,cu condiția asigurării procentului minim de spații verzi amenajate

 • 4.2.2. Accese pietonale

 • ■ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.

 • ■ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 • ■ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • ■ Este permisă realizarea în fazele de proiectare ulterioare aprobării proiectului P.U.Z., a unor accese pietonale suplimentare la parcele față de cele propuse în planșa nr. 79 A02 “Reglementări urbanistice”, planșa nr. 79 A03 “Obiective de utilitate publică” și planșa nr. 79 A04 “Posibilități de mobilare urbanistică”, astfel încât să se asigure accesele pietonale dimensionate conform normelor în concordanță cu fiecare funcțiune în parte, cu condiția asigurării procentului minim de spații verzi amenajate.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

  • 4.3.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente ale localității și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică;

 • ■ De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administrației publice competente în situația în care rețelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

 • -  se vor realiza soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecția mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcția (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa;

 • -  asigurarea necesarului de apă pentru nevoi igienico-sanitare și pentru incendiu se va face dintr-un foraj, ce se va executa în baza unui studiu hidrogeologic întocmit de Administrația Bazinală de Apă Banat;

 • -  rezerva de apă pentru un eventual incendiu va fi un bazin cu capacitatea de min. 350mc și o motopompă

 • -  soluția este provizorie până la extinderea rețelelor de alimentare cu apă în zonă, la care beneficiarul obiectivului va fi obligat să se racordeze.

 • 4.3.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare

 • ■ Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parțial sau în întregime, după caz.

 • ■ Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

 • ■ Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează.

 • ■ Este obligatorie realizarea bazinelor de retenție pentru colectarea apelor pluviale. Apa stocată va putea fi folosită la udarea spațiilor verzi și la circuite tehnice care nu necesită apă potabilă.

Alimentarea cu energie electrică

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Telecomunicații

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

 • ■ Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcții, fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare - dacă e cazul.

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran

 • - dacă e cazul.

 • ■ Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor- daca e cazul.

 • ■ Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

 • 4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • ■ Rețelele de apă, de canalizare, drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei sau județului, dacă legea nu dispune altfel.

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

 • ■ Lucrările prevăzute la alin (1) și (2), indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică.

 • 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

  • 4.4.1. Parcelarea

 • ■ Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de construcții noi.

 • ■ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • ■ Sunt admise comasări de parcele alăturate. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie și în situația comasărilor de parcele.

 • ■ În situația unor reparcelări, frontul stradal al parcelei va fi de minim 30,0 m.

 • 4.4.2. Înălțimea construcțiilor

 • ■ Ca regulă generală, înălțimea construcțiilor nu va depăși distanța dintre aliniamente.

 • ■ Regimul de înălțime maxim al construcțiilor este P+4 pentru: hale de depozitare, construcțiile administrative, clădiri destinate serviciilor

 • ■ Înălțimea maximă la cornișă a construcțiilor este 18 m:

 • ■ Înălțimea la coama acoperișului este determinată de dimensiunea construcției, maxim 20 m.

 • 4.4.3. Aspectul exterior al construcțiilor

 • ■ Autorizația de Construire nu se va emite dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor vecinătăților sau peisajului urban.

 • ■ Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • ■ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural.

 • ■ Sunt interzise construcțiile ce reprezintă pastișe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

 • ■ Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general. Sunt permise totuși culori specifice firmelor ce își desfășoară activitatea în clădirile respective.

 • ■ Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinței propuse și în concordanță stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziția și dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

 • 4.4.4. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului

 • ■ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafața construită la sol și suprafața terenului x 100, iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului.

 • ■ Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) pentru zona de servicii și depozitare este de 55%.

 • ■ Coeficientul de utilizare maxim al terenului (CUT) pentru zona de servicii și depozitare este de 1.

 • 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

  • 4.5.1. Parcaje

 • ■ Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției.

 • -  se vor asigura parcări pentru autoturisme și autocamioane, dimensionate conform normelor în vigoare

 • -  pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

 • ■ Eliberarea Autorizației de Construire pentru construcții ce necesită spații de parcare, este condiționată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • ■ În situația în care se vor amenaja locuri de parcare descoperite (ecologice) pentru autoturisme, acestea se vor realiza din pavaje permeabile.

 • 4.5.2. Spații verzi și plantate

 • ■ Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

 • ■ Se vor asigura spații verzi amenajate în procentul de minim 20,00% din suprafața totală a terenului.

 • ■ Aceste spații verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate și de plantații de protecție.

 • ■ Se va acorda atenție reconstrucției ecologice după încheierea lucrărilor de construcție, constând în: plantații de aliniament, grupuri de arbori izolați, aranjamente peisajere cu arbuști, partere florale, gazon.

 • 4.5.3. Împrejmuiri

 • ■ Împrejmuirea spre drumurile publice va fi transparentă, se va poziționa pe linia de aliniere a străzii. Totodată se recomandă ca împrejmuirea transparentă realizată la parcelele să fie dublată spre interior cu gard viu.

 • ■ Se admite ca împrejmuirile pe limitele laterale și pe limita de proprietate din spate să fie cu înălțimea de 2,40m.

 • ■ Înălțimea maximă admisă pentru împrejmuiri la fațada principală va fi de 2,10m de la nivelul trotuarului, iar înălțimea stâlpilor nu va depăși 2,40m.

 • 4.5.4. Gestionarea deșeurilor

■ Deșeurile menajere vor fi adunate în containere preluate și transportate periodic de către societatea cu care Municipiul Timișoara are contract, în zone special amenajate pentru depozitarea și gestionarea integrată a gunoiului aferent Municipiul Timișoara.

4.6. BILANT TERITORIAL

Bilanț teritorial:

Existent:

Propus:

Total:

59387 mp 100%

59387 mp

100%

Servicii si depozitare:

48841 mp

82.2%

din care zona verde:

7734 mp

13%

Spațiu verde comun:

4157 mp

7%

TOTAL Spațiu verde:

11891mp

20%

Edilitare:

1396 mp

2.3%

Circulații:

4993 mp

8.5%

din care Sp. verzi alin. / Parcaje.

1728 mp

 • 5. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referință.

Întocmit,

arhitect GEORGETA TRÎMBIȚAȘ

si


S.C. „ Arhitect Trîmbițaș ” S.R.L.


300044 Timișoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 e-mail: office@trimbitas.ro

Proiect nr. 79/2013

PLAN URBANISTIC ZONAL

"Dezvoltare Zonă servicii și depozitare”

beneficiar:        Damacus Lucian si Damacus Gabriela-Florica amplasament: Timișoara, extravilan, CF 417384, cad 417384

îi


S.C. „ Arhitect Trîmbițaș ” S.R.L.


300044 Timișoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 mail: office@trimbitas.ro

FOAIE DE CĂPAT

Proiect nr. 79/2013

Denumire proiect :

PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare Zonă servicii și depozitare”

Adresă Faza

:     TIMIȘOARA, extravilan, CF 417384, cad 417384

:       P.U.Z.

Nr. proiect

:      79/2013

Beneficiar

: Damacus Lucian si Damacus Gabriela-Florica

- mai 2014 -

________________________S.C. „ ARHITECT TRÎMBIȚAȘ ” S.R.L.

300044 Timișoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr. 2, tel./fax: 0256-432212, e-mail: office@trimbitas.ro

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

PLAN URBANISTIC ZONAL „Dezvoltare Zonă servicii și depozitare”,

CF 417384, cad 417384 extravilan Timișoara, Județul Timiș Proiect nr. 79/2013

PROIECTANT:

S.C. “ARHITECT TRÎMBIȚAȘ” S.R.L.

Șef proiect

arhitect GEORGETA TRÎMBIȚAȘ

Urbanism

arhitect GEORGETA TRÎMBIȚAȘ

arhitect Camil MILINCU

COLABORARE:

• Lucrări topometrie

S.C.”INTERCAD”S.R.L.

inginer Lucian Damacus

• Lucrări edilitare apă - canal

S.C.”DELTA PROJECT”S.R.L.

inginer Constantin Florescu

• Lucrări edilitare electrice

S.C.”ELECTRIC-EYE”S.R.L.

inginer Adrian Valea

• Lucrări rutiere

S.C.”PATH’S ROUT”S.R.L.

inginer Vasile Percec

5F


S.C. „ Arhitect Trîmbițaș ” S.R.L.


300044 Timișoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 e-mail: office@trimbitas.ro

_______________________________BORDEROU PLAN URBANISTIC ZONAL „Dezvoltare Zonă servicii și depozitare”, CF 417384, cad 417384 extravilan Timișoara, Județul Timiș Proiect nr. 79/2013

 • I. PARTE SCRISA

 • 1. Coperta

 • 2. Foaie de capăt

 • 3. Lista de responsabilitati

 • 4. Borderou

 • 5. Memoriu

 • 6. Regulament local de urbanism

II. ANEXE

a. Parte scrisă

Certificat de urbanism nr. 3996/28.11.2013

Rezultate informare si consultare public UR2013-020961/31.01.2013

Raport informare si consultare public UR 2013-020961/11.02.2013

Aviz Oportunitate nr. 06/03.10.2013

Aviz CJT

Extras de carte funciară;

Copie C.I. Beneficiar

Adeverinta inexistenta litigii Serviciul Juridic SC2013-36442/23.12.2013

Adeverinta inexistenta litigii Brioul de Evidenta Patrimoniului CT2013-005842/09.01.2014

Adeverinta inexistenta litigii Serviciul Administrare Fond Funciar D02014-2246/15.07.2014

Aviz unic nr. 107/13.01.2014

Aviz Romtelecom S.A. nr. 20472/10.12.2013

Aviz RATT nr. UR2013-02-0472/13.12.2013

Aviz Aquatim nr. 35405/16.12.2013, UR2013-020472

Aviz E-ON nr. 20472/08.01.2014

Aviz Enel Distributie Banat nr. 1137/08.01.2014

Aviz Colterm nr. UR2013-0020472/13.12.2013

Aviz Transgaz nr. 1021/407/18.01.2014

Aviz Transelectrica nr. 5/13.01.2014 Aviz ANIF nr. 843/13.03.2014

Aviz Administrația Naționala Apele Romane, Aviz de gospodărire a apelor nr. ABAB 61/08.04.2014

Aviz Aquatim serviciul tehnic nr. 9547/DT-ST 28.03.2014

Aviz Direcția Judeteana pentru Cultura Timis nr. 137/20.02.2014

Aviz Directia de Sanatate Publica nr. 103/C/28.03.2014

Aviz ISU Banat - securitate la incendiu nr. 4.513.566/27.01.2014

Aviz ISU Banat - protectie civila nr. 4.513.565/27.01.2014

Anunt 1 etapa incadrare aviz mediu

Anunt 2 etapa incadrare aviz mediu

Decizie de incadrare Agenția pentru Protecția Mediului Timiș nr. 27/21.05.2014

Decizie ANPM Timis nr. 17/10.06.2014

Aviz Comisia de Circulație nr. DT2014-002852/08.05.2014

Aviz de principiu Direcția tehnică, Serviciul Drumuri, Poduri și Utilități

Hidrotehnice, Biroul Drumuri și Poduri nr. 348/21.05.2014

Aviz de principiu Direcția de Mediu, Serviciul Avize Mediu, nr.372/19.05.2014

Aviz OSPA nr. 914/06.06.2014

Aviz MADR nr. 111589/03.07.2014

Aviz OCPI nr 118/2013 receptie suport topografic PUZ

Proces verbal receptie OCPI nr. 291/2013

Dovada achitare taxa RUR

Studiu geotehnic nr. 86/2013

b. Parte desenată

 • •  Încadrare în zonă PMT 1:4000

 • •  Plan de situație OCPI

 • •  Documentații aprobate în zonă

 • •  Plan de incadrare

 • •  Plan situatie existenta

 • •  Reglementari urbanistice

 • •  Circulatia terenurilor

 • •  Posibilități de mobilare

 • •  Schema de circulatie asigurare acces 79A08

 • •  Studiu Director trama majora

 • •  Profile transversale, echipare edilitara 79A11

 • •  Retele electrice

 • •  Retele edilitare

Întocmit, arh.Camil Milincu

îi


S.C. „ Arhitect Trîmbițaș ” S.R.L.


300044 Timișoara, str. M. Miroslav Todorov nr. 2, tel 0256-432212, fax 0256-432212 e-mail: office@trimbitas.ro

MEMORIU

PLAN URBANISTIC ZONAL „Dezvoltare Zonă servicii și depozitare”,

CF 417384, cad 417384 extravilan Timișoara, Județul Timiș Proiect nr. 79/2013

 • 1. Introducere

  1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

  Denumirea lucrării

  : PLAN URBANISTIC ZONAL

  " Dezvoltare Zonă servicii și depozitare

  Extravilan Timișoara jud. Timiș

  Nr. proiect

  : 79/2013

  Beneficiar

  : Damacus Lucian si Damacus Gabriela-Florica

  Elaborator

  : S.C.”ARHITECT TRÎMBIȚAȘ”S.R.L.

  (Proiectant)

  S.C.”PATH’S ROUT”S.R.L.

  S.C.”ELECTRIC EYE”S.R.L.

  S.C.”DELTA PROJECT”S.R.L.

  S.C.”INTERCAD”S.R.L.

  Data elaborării

  : Aprilie 2014

  Faza de proiectare

  : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

1.2 OBIECTUL P.U.Z.

 • 1.2.1. SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

„Dezvoltare Zonă servicii si depozitare” CF 417384, cad 417384, a fost întocmită la comanda beneficiarilor Damacus Lucian si Damacus Gabriela- Florica.

Documentația de față, propune soluții și reglementări în scopul dezvoltării unei zone de servicii si depozitare, pe terenul în suprafață de 59387 mp, situat în extravilan Timișoaraa,identificat prin CF 417384, cad 417384, aflate în proprietatea Damacus Lucian si Damacus Gabriela-Florica

 • 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Zona studiată - aflată în zona arterelor majore Calea Aradului (DN69) și Centura Timișoara - varianta proiectată se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în extravilan.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este situat în extravilan, zona cu caracter nedefinit.

1.3.SURSE DOCUMENTARE

 • 1.3.1. LISTA STUDIILOR ȘI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

Terenul studiat este aflat în zona arterelor majore Calea Aradului (DN69) și Centura Timișoara - varianta proiectată.

Terenul este delimitat astfel:

 • - Limita nordică a terenului este constituită de A300/4. La nord de acesta se află pe langă parcele nereglementate și parcele pe care există constructii. La nord de DE 197 se gaseste statia de transformare ATON

 • - Limita sudică a terenului este formată de A300/6. La sud de acesta se găsesc parcele libere de construcții, fără documentații de urbanism aprobate, precum si traseul proiectat al Centurii Timisoara

 • - La vest, terenul este delimitat de DE 301 si învecinat cu terenuri libere de constructii, fără planuri urbanistice aprobate.

 • - La est terenul este delimitat de HCN 187. Terenurile aflate la est de nu au aprobate planuri urbanistice zonale și sunt libere de construcții. Pe parcelele cu front la DN 69 sunt constructii cu functiuni industriale si servicii.

 • 1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z. Certificatul de Urbanism nr.3996 din 28.11.2013 a fost obținut în baza H.C.L.

nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcțională: teren situat in extravilan - zona cu caracter nedefinit.

S-a obtinut Aviz de Oportunitate nr. 06/03.10.2013

Paralel cu întocmirea acestei documentații s-au obținut următoarele avize pe baza Certificatului de Urbanism nr. 3396/28.11.2013:

 • •  Aviz de gospodarire a apelor Nr. ABAB 61/08.04.2014 al Administratiei Nationale Apele Romane, Administratia Bazinala de Apa Banat

 • •  Aviz serviciul tehnic Aquatim nr. 9547/DT-ST 28.03.2014

 • •  Avizul Directiei de Sanatate Publica nr. 103/C/28.03.2014

 • •  Avizul Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 137/20.02.2014

 • •  Avizul ANIF nr. 843/13.03.2014

 • •  Adeverinta inexistenta litigii a Biroului Evidenta Patrimoniului, nr. CT2013-005842/09.01.2014

 • •  Adeverinta inexistenta litigii a Serviciului Juridic, nr. SC2013-36442/23.21.2013

 • •  Adeverinta inexistenta litigii a Serviciului Administrare Fond Funciar nr. D02013-003458/18.12.2013

 • •  Avizul Transgaz nr. 1021/407/18.01.2014

 • •  Avizul de Protecție Civila nr. 4.513.565 al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Banat al Judetlui Timis

 • •  Avizul de Securitate la Incendiu nr. 4.513.566 al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Banat al Judetlui Timis

 • •  Aviz Unic pentru retele existente nr. 1107/13.01.2014

 • •  Aviz Romtelecom nr. 20472/10.12.2013

 • •  Aviz RATT nr UR2013-02-0472/13.12.2013

 • •  Aviz tehnic de amplasament Aquatim nr. 35405/16.12.2013

 • •  Aviz E-ON gaz nr. 20472/08.01.2014

 • •  Aviz ENEL Distributie Banat nr. 1137/08.01.2014

 • •  Aviz Colterm S.A. nr. UR2013-0020472/09.12.2013

 • •  Aviz Transelectrica nr. 278/14.01.2014

 • •  Raport informare si consultare public nr. UR2013-020961/11.02.2013

 • 1.3.3. DATE STATISTICE

Nu e cazul.

 • 1.3.4. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Segmentul DN 69 situat la est de parcela studiată este propus a fi completat de o parte si de alta de drumuri colectoare destinate deservirii parcelelor cu functiuni predominante industrie, depozitare și servicii. Bifurcatia spre Arad- Sinandrei urmeaza a fi configurata ca o giratie, aceasta preluând și descarcarea autostrăzii.

La sud este proiectata Centura Timisoara, aceasta avand de asemenea prevazute colectoare.

 • 2. Stadiul actual al dezvoltării

  • 2.1.EVOLUȚIA ZONEI

   • 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI

Pentru zona limitrofă Căii Aradului s-au elaborat și aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei spre arterele majore: industrie, depozitare și servicii. Mare parte din ele s-au concretizat prin construcții aflate în diferite stadii de execuție.

În același timp, în planul secund, a ramas un fond semnificativ de parcele nereglementate.

 • 2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU EVOLUȚIA LOCALITĂȚII

Proiecte cu functiuni industriale, depozitate si servicii au aparut in vacinatatea căilor majore de circulatie din zona - Calea Aradului - DN69 si Centura. Deocamdată singurul nucleu generat este in zona de intersetie a celor doua artere mentionate, restul investitiilor fiind disparate.

 • 2.1.3. POTENȚIAL DE DEZVOLTARE

Existența infrastructurii rutiere, mai ales proximitatea intersectiei DN69/ Centura și a rețelelor electrice reprezintă impulsul necesar dezvoltării zonei din punct de vedere urbanistic.

 • 2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

  • 2.2.1. POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Terenul studiat este situat în partea de nord a municipiului Timișoara, în extravilan. Terenul nu are front la artere majore, momentan accesul se realizează de DE 301. Terenul este format din o parcela:

- parcela identificată prin Cf nr. 417384 - Timișoara, Nr. top. 417384, CF vechi 133549, nr top vechi A300/5 (teren arabil în extravilan) cu o suprafață de 59387 mp. Aceasta are o formă neregulată cu lungimea frontului la De301 situat la vest de 110,12m (75,89+34,23); 483,54m latura nordică; 545,64m latura sud și 172,11m (65,91+6,76+7,16+43,71+4,23+5,78+38,56), latura estică, delimitată de HCn 187

 • 2.2.2. RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL

 • > Prin prisma poziției față de cadrul orașului, zona ce face obiectul studiului este favorizată, în primul rând datorită arealului consistent încă neconstruit și care are mari șanse să fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorială durabilă.

 • > Accesibilitatea zonei este asigurată de existența arterelor majore, respectiv Calea Aradului, proiectele de propunere a drumurilor colectoare de o parte și de alta, Centura Timisoara și legatura proiectată cu autostrada- toate acestea constituie factori ce vor facilita traficul în zonă;

 • > La nivel edilitar zona nu este echipată. Soluția de rezolvare a acestei disfuncționalități poate fi realizarea de proiecte finanțate prin inițiativa comună a Municipiului Timișoara și a dezvoltatorilor riverani.

 • > Zona limitrofă zonei studiate se conturează ca o zonă cu caracter industrial, depozitare și servicii.

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  • 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE ȘI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007 In cadrul studiului s-au realizat:

un sondaj de adancime (S1) executat pana la cota de -7,00m fata de cota terenului natural.

o penetrare dinamica usoara cu con (PDU), realizata pe amplasament pana la cota de -7,00m fata de cota terenului natural (PDU1)

Terenul are o suprafata relativ plana, astfel amplasamentul nu prezinta potential de alunecare, deci are asigurata stabilitatea generala.

Platforma mentionata face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa denumita Campia BANATULUI. Asfel zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influientei apelor curgatoare, care au dus la transportarea si depunerea de particole fine (din diverse roci), provenite prin dezagregarea rocilor de baza.

Suprafata relativ neteda a campiei a imprimat apelor curgatoare si a celor in retragere, cursuri ratacitoare cu numeroase brate si zone mlastinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri

si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in functie de marimea fragmentelor de baza.

In asemenea situatii, stratificatia poate sa se schimbe pe distante uneori mici.

Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 + 1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de micofalii (fracturi).

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2006, conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt

Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului f3>0 = 3,00; a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona BANAT fig. 3.4 (din codul mentionat) si acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizeaza prin urmatoarele : Temperatura aerului:

 • - Media lunară minimă: -1oC - Ianuarie;

 • - Media lunară maximă:+20 oC ... 21oC - lulie-August;

 • - Temperatura minimă absolută:           -35,3oC;

 • - Temperatura maximă absolută:    +40,0oC;

 • - Temperatura medie anuală:       +10,9oC;

Precipitații:

 • - Media anuală:            631 mm.

Regimul eolian indică o frecvență mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitații bogate și viteze medii ale acestora de 3 m/s ... 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Pe baza datelor informative si a investigatiilor geotehnice (terenul de fundare) este apreciat pentru zona de fundare (intre cotele -0,80--7,00m) ca fiind un teren mediu format din argila prafoasa,spre baza argila , in conditiile unei stratificatii conf. H.G. uniforme (tabela A2 din normativul NP074/2007, respectiv constructia clasificata conf. H.G. 766/1997 anexa 2, ca fiind normala, s-a facut stabilirea categoriei geotehnice astfel (se dau punctele) folosind tabelul A3:

Rezulta astfel numarul de 9 puncte, deci un risc redus, adica categoria geotehnica 1. Aceasta impune obtinerea de date calitative si efectuarea de calcule geotehnice pentru satisfacerea cerintelor fundamentale.

Cu ocazia realizarii sondajului de adancime s-a constatat ca nivelul apelor subterane apare la cota de -3,50 m fata de cota terenului natural. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa (-0,50 - 1,00)m in functie de anotimpuri si de cantitatea de precipitatii. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai in urma executarii unor studii hidrogeologice complexe realizate pe baza unor observatii asupra fluctuatiilor nivelului apelor subetrane, de-a lungul unei perioade indelungate de timp ( in functie de anotimpuri, cantitatea de precipitatii).

Chimismul apei subterane nu a fost necesar sa fie determinat deoarece prezinta nivele care nu intercepteaza fundatiile cladirii propuse.

Conform buletinului de analiza chimica agresivitate sol fata de beton nr. 3564/2013, realizat de S.C. CARA S.R.L. rezulta :

> este neagresiva fata de beton (din punct de vedere al continutului de sulfati

SO4 = 115,00mg/dm3)

> neagresiva fata de beton din punct de vedere al pH =8,10

> neagresiva fata de beton din punct de vedere al aciditatii = 9,61ml/kg.

Pentru stabilirea stratificatiei terenului de fundare s-au interpretat rezultatele obtinute prin analiza probelor de teren, insistandu-se indeosebi pe aprecirea granulozitatii inclusiv cantitatea procentuala pentru fragmentele cu dimensiuni grupate dupa prescriptii (argile, prafuri, nisipuri etc.) rezultand stratificatia generala dupa cum urmeaza:

 • - 0,00 : - 0,50m - sol vegetal pamant prafos negru maroniu

 • - 0,50 : - 1,50m - argila prafoasa maronie, avand indice de consistenta IC=0,67:0,69

si modul de deformatie M=76daN/cm2

 • - 1,50 : - 3,00m - argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat, avand indice de

consistenta IC=0,74:0,71 si modul de deformatie

M=80:77daN/cm2

 • - 3,00 : - 4,50m - argila prafoasa galbena vanata cu rar calcar dizolvat, avand indice

de consistenta IC=0,68:0,65 si modul de deformatie

M=75:72daN/cm2

 • - 4,50 : - 6,00m - argila galbena vanata cu oxizi, avand indice de consistenta

IC=0,62:0,59 si modul de deformatie M=69:66daN/cm2

 • - 6,00 : - 7,00m - argila vanata cu oxizi, avand indice de consistenta

IC=0,64:0,68 si modul de deformatie M=71:75daN/cm2

Din analiza stratificatiei prezentata anterior (pct. 6.1), se constata, ca terenul de fundare se incadreaza in terenuri medii, conform Normativului NP 074/2007 (tabelul A21 conditii de teren); cu un total de 9 puncte, deci un risc geotehnic de tip « redus », iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate ramane in « categoria geotehnica 1 » .

Terenul de fundare este alcătuit dintr-un pachet de pământuri coezive (argile prafoase, argile) până la adâncimea de -7,00 m.

Terenul de fundare il constituie stratele alcatuite din :

• argila prafoasa maronie , intre cotele -(0,80+1,50)m, caracterizat prin urmatorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare :

> greutate volumica

Y = 18,40 kN/m3

> indicele porilor

e = 0,87

> porozitatea

n = (47)%

> umiditatea naturala

w = 17,90%

> indice de consistenta

IC = 0,67+0,69

> indice de plasticitate

Ip = 23,70%

> modul de deformatie edometric

M2-3= 76daN/cm2

> unghi de frecare interioara

0 = 12°

> coeziunea specifica

c = 28kN/m3

• Se recomanda pe stratul de argila prafoasa maronie o presiune convențională de bază pentru (D = -2,00 m si B = 1,00 m), în gruparea fundamentală de încărcări conform STAS 3300/2-85 tabelul 16:

pconv = 220,00 kPa,

• argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat , intre cotele -(1,50-3,00)m, caracterizat prin următorii parametrii geotehnici, care se vor utiliza la calculul capacitatii portante a terenului de fundare :

> greutate volumica

Y = 18,50 kN/m3

> indicele porilor

e = 0,84-0,86

> porozitatea

n = 46%

> umiditatea naturala

w = 19,60%

> indice de consistenta

IC = 0,74-0,71

> indice de plasticitate

Ip = 24,80%

> modul de deformatie edometric

M2-3= (80-77)daN/cm2

> unghi de frecare interioara

0 = 12°

> coeziunea specifica

c = 30kN/m3

faza de predimensionare pentru calculul terenului de fundare și stabilirea dimensiunilor în plan ale elementelor de infrastructură se va adopta o presiune convențională de bază


În


pentru (D = 2,00 m si B = 1,00 m), în gruparea fundamentală de încărcări, pentru stratul de argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat:

pconv = 225,00 kPa,

la care se vor aplica corecțiile de lățime (CB) și de adâncime (CD).

Pentru alte dimensiuni ale talpii fundatiilor, precum si in cazul unor incarcari aplicate excentric, se va reface calculul valorilor capacitatiilor portante ale terenului de fundare conform paragrafului 3.3.1 si 4.2.1 din STAS 3300/2/85. Aplicand corectia (pentru D si latimea B) conform standardului mentionat rezulta presiunea conventionala de calcul, la calcul (folosindu-se coeficientii de corectie pentru pamanturi coezive K1=0,05, respectiv K2=2,00).

^ Se recomanda fundarea pentru o cladire, P, p+M(1E), La cota minima Dmin=-1,00m fata de CTN, pe stratul De argila prafoasa maroniE.

^ pentru o cladire p+2(3)E, Se recomanda fundarea, La cota minima Dmin=-1,50m fata de CTN, pe stratul De argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat.

^ Este necesara armarea talpii fundatiei cu centura din beton armat pentru o buna rigidizare a constructiei

Se recomanda un minim de masuri de protejare a constructiilor si anume:

^ zona unde se construieste sa fie bine curata si nivelata inainte de inceperea sapaturilor, asfel ca sa nu se permita stagnarea apelor meteorice,

^ sistematizarea terenului astfel sa se asigure evacuarea rapida a apei din precipitatii din jurul constructiei,

^ captarea si evacuarea dirijata respectiv controlata a apei din precipitatii de pe acoperisul constructiei si deversarea controlata catre emisari,

^ conductele purtatoare de apa ce intra si ies din cladiri vor fi prevazute cu racorduri elastice si etanse la traversarea zidurilor sau fundatiilor,

^ se recomanda realizarea de trotuare etanse in jurul cladirilor, trotuarul din jurul constructiilor care va avea latimea minima de 1,00m se va aseza pe un strat de balast sau pamant stabilizat, in grosime de (20-30)cm, prevazut cu panta de 5% spre exterior, ^ prevederea centurilor din beton armat, continue pe intreaga lungime a peretilor exteriori, portanti sau autoportanti, amplasate la fiecare nivel al constructiei, inclusiv la nivelul talpii fundatiei

^ umpluturile sub pardoseala se vor executa din pamanturii necoezive (balast), sau din pamanturi PUCM stabilizate prin metode chimice utilizand praful de var nestins, in proportie de (3-5)%, sau degresare cu nisip grauntos 20...40%, ^ umpluturile se vor compacta in straturi de 15...20cm, grosime.

^ turnarea fundatiilor sa se faca imediat dupa terminarea sapaturilor pentru a nu modifica umiditatea terenului de fundare

Clasele de expunere pentru betoanele din infrastructura :

La stabilirea clasei minime de beton si a tipului de ciment folosit pentru betoanele infrastructurii, (pentru consolidarea funatiilor, daca va fi cazul) se va tine seama si de clasa de expunere in raport cu nivelul si agresivitatea apei subterane, conform SR EN 206-1 si Normativul NE 012-1:2007si anume, clasa de expunere XC2, pentru clasa minima de beton C16/20.

Lucrarile de terasamente, inclusiv cele aferente (sapaturi, sprijiniri, umpluturi etc.) se vor executa cu respectarea intocmai a tuturor normativelor in vigoare cu privire la aceste lucrari (C 169-83, Ts etc.).

Terenul de fundare in functie de rezistenta la sapare se incadreaza in felul urmator:

 • •  Sapatura manuala ( teren tare )

 • •  Sapatura mecanica ( teren categoria II )

 • • Se interzice deschiderea sapaturilor si abandonarea lor, pe perioade lungi de timp, lucru ce ar afecta proprietatile geotehnice ale terenului de fundare .

 • 2.4.CIRCULAȚIA

  • 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI RUTIERE, FEROVIARE, NAVALE, AERIENE - DUPĂ CAZ

Obiectivul este amplasat în partea de nord a municipiului Timișoara, în zona arterelor majore Calea Aradului (DN69) și Centura Timișoara - varianta proiectată.

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi considerați accesul dificil la parcele, necorelarea bretelelor colectoare și existența doar în stadiul de proiect a legăturii cu autostrada și sectorul de Centura la vest de DN 69.

 • 2.4.2.  CAPACITĂȚI DE TRANSPORT, GREUTĂȚI ÎN FLUENȚA CIRCULAȚIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAȚIE, PRECUM ȘI DINTRE ACESTEA ȘI ALTE FUNCȚIUNI ALE ZONEI, NECESITĂȚI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ȘI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂȚI ȘI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECȚII CU PROBLEME, PRIORITĂȚI

Obiectivul este amplasat în partea de nord a municipiului Timișoara, în zona arterelor majore Calea Aradului (DN69) și Centura Timișoara - varianta proiectată Terenul nu are front la artere majore, momentan accesul se realizează de pe DE 301

Rețeaua secundară de drumuri din zonă este doar parțial reglementată. Este necesară o corelare a segmentelor aprobate prin diverse planuri urbanistice aprobate în zonă.

2.5.OCUPAREA TERENURILOR

 • 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

În prezent, în zona studiată funcțiunile existente sunt unități industriale (Mahle, Europrefabricate, Del Bono, Argomm ), servicii ( Distribuție carburanți, etc ).

Prin documentații de urbanism aprobate sunt propuse unitati industriale, depozitare, spatii comerciale, servicii.

În vecinătatea imediată a terenului studiat loturile sunt în prezent neconstruite. .

 • 2.5.2. RELAȚIONĂRI ÎNTRE FUNCȚIUNI

Proiecte cu functiuni industriale, depozitate si servicii au aparut in vacinatatea căilor majore de circulatie din zona - Calea Aradului - DN69 si Centura. Deocamdată singurul nucleu generat este in zona de intersetie a celor doua artere mentionate, restul investitiilor fiind disparate.

 • 2.5.3. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

În prezent terenul studiat este liber de construcții.

La nord, în vecinătatea DE197 exista construita statia de transformare ATON.

La est, cu front la Calea Aradului DN 69 există preponderent unitati industriale:

 • -  unități productive precum: fabrica Mahle, fabrica Argomm

 • -   servicii: stație de distribuție carburanți

În adâncime, teritoriul este neocupat, el având în prezent caracter agricol.

La sud de zona studiata, pana la traseul proiectat al Centurii Timisoara terenul este liber de constructii.

 • 2.5.4. ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT Nu e cazul.

 • 2.5.5. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Majoritatea dotărilor ce asigură servicii în zonă sunt concentrate de-a lungul Căii Aradului.

Zona de unitati industriale aflata in curs de dezvoltare in zona de intersectie DN69 -Calea Aradului / Centura este slab asigurată cu servicii. Aceste functiuni sunt propuse prin documentatii de urbanism aprobate.

 • 2.5.6. ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

Terenul studiat precum și arealul limitrof nu deține spații verzi fiind în prezent teren cu caracter agricol.

Pentru parcelele industriale sau depozitare aprobate sau edificate în baza documentațiilor de urbanism (faza PUD sau PUZ) aprobate, s-au reglementat suprafețele minime necesare de spații verzi amenajate, in procent de 20% din suprafata parcelei.

Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentații, se propune asigurarea unui minim de 7% spații verzi publice din totalul suprafeței si un procent de 20% spatii verzi amenajate pe parcelele rezultate.

 • 2.5.7. EXISTENȚA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATĂ SAU ÎN ZONELE VECINE

Nu e cazul.

 • 2.5.8. PRINCIPALELE DISFUNCȚIONALITĂȚI

Analiza situației existente a relevat disfuncționalități grupate pe categorii:

 • a) urbanistice

 • - lipsa unei strategii pentru intrega zona, fiind incadrata ca zona cu caracter nedefinit in PUG

 • - Proximitatea centurii ocolitoare care genereaza separari intre functiuni

 • b) . funcționale

 • - lipsa partiala a utilităților în zonă;

 • - în zona din imediata vecinătate nu există dotări

 • - drumurile cu caracter agricol ce deservesc zona nu au lățimi adecvate noii funcționalități, fiind necesare lărgiri ale acestora în vederea asigurării profilului stradal final.

 • - accese si intersectii ale cailor de comunicatie rutiera nemodernizate

 • 2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

 • 2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII

Alimentare cu apa si canalizare - situația existentă

În zona studiată ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu există rețele de apă și canalizare, conform Aviz Unic pentru retele existente nr. 1107/13.01.2014

Alimentarea cu gaze naturale

Nu există rețele de gaze naturale conform aviz E-ON gaz nr. 20472/08.01.2014, aviz Transgaz nr. 1021/407/18.01.2014

Alimentarea cu energie electrică existenta

Există rețea de alimentare cu energie electrică LEA 220kV in zona, conform aviz ENEL Distributie Banat nr. 1137/08.01.2014

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

 • 2.7.1. RELAȚIA CADRU NATURAL - CADRU CONSTRUIT

Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinație agricolă au fost introduse în intravilan și au devenit construibile.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi amenajate.

Prin prezenta documentație se propune asigurarea unui minim de 7% spații verzi publice din totalul suprafeței si un minim de 20 % zone verzi asigurate pe parcelele generate.

 • 2.7.2. EVIDENȚIEREA RISCURILOR NATURALE ȘI ANTROPICE

Nu e cazul.

 • 2.7.3. MARCAREA PUNCTELOR ȘI TRASEELOR DIN SISTEMUL CĂILOR DE COMUNICAȚII ȘI DIN CATEGORIILE ECHIPĂRII EDILITARE CE PREZINTĂ RISCURI PENTRU ZONĂ

Nu e cazul.

 • 2.7.4. EVIDENȚIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITĂ PROTECȚIE

In zona nu exista elemente de patrimoniu ce necesita protectie, conform avizului Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 137/20.02.2014

 • 2.7.5. EVIDENȚIEREA POTENȚIALULUI BALNEAR ȘI TURISTIC - DUPĂ CAZ Nu e cazul.

 • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, construcțiile ce sunt propuse a se realiza sunt servicii si depozitare. Funcțiunile și activitățile din zonă vor avea un caracter nepoluant.

Potrivit legii propunerea de urbanizare va fi supusă consultarii populației în cadrul procedurilor de informare a populației ce vor fi organizate de Municipiul Timișoara, Direcția Urbanism, Serviciul Planificare Spațială.

Pe tot parcursul proiectului și în etapele necesare s-au realizat consultări cu populația conform Ordinului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Procesul de informare a avut următoarele etape: anunț public privind demararea procesului, afișarea panoului de informare pe terenul in discuție, afișarea - consultarea documentației la sediul Primăriei, consultarea publicului interesat cu proiectantul și inițiatorul și înregistrarea sesizărilor publicului.

La finalizarea procedurilor, Primăria Timisoara a întocmit RAPORTUL de Consultare și Informare a publicului nr. UR2013-020961/11.02.2013 Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare Zonă servicii si depozitare”.

 • 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

  • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Certificatul de Urbanism nr.3996 din 28.11.2013 a fost obținut în baza H.C.L.

nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcțională: teren situat in extravilan - zona cu caracter nedefinit.

S-a obtinut Aviz de Oportunitate nr. 06/03.10.2013

 • 3.2.PREVEDERI ALE P.U.G.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este situat in extravilan, zona cu caracter nedefinit.

Conform Masterplan 2012 zona se afla in continuarea axei de dezvoltare nord, cu functiuni propuse in domeniul producției si inovației.

Axe de dezvoltare majore

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinație agricolă au fost introduse în intravilan și au devenit construibile.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi amenajate.

Prin prezenta documentație se propune asigurarea unui minim de 7% spații verzi comune din totalul suprafeței. Pe parcelele generate se va asigura un minim de 20% spatii verzi.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

  • 3.4.1. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ȘI A TRANSPORTULUI ÎN COMUN (modernizarea și completarea arterelor de circulație, asigurarea locurilor de parcare +garare; amplasarea stațiilor pentru transportul în comun, amenajarea unor intersecții: sensuri unice, semaforizări)

Amenajarea accesului rutier la parcela studiată se propune a se realiza etapizat, în funcție de evoluția zonei și de realizarea centurii Timișoara nord și modernizarea drumurilor existente

Accesul la amplasament se va face pe traseul ce pornește din intersecția sens giratoriu existentă dintre DN69 și centura Timișoara nord, prin accesul existent la societatea Mahle (acces aprobat în cadrul CNADNR București-DRDP Timișoara), pe breteaua colectoare paralelă cu drumul național DN69, din dreptul societății Mahle, continuând pe bretea înspre nord pe lângă societățile comerciale Argomm până în drumul de exploatare DE 291/2. Traseul continuă spre vest, pe traseul drumului de exploatare DE 287/2, iar apoi continuă spre nord, pe un drum propus paralel cu DE 301 până pe amplasamentul investiției.

Prospectul bretelei colectoare va fi de 12,00 m din care 7,00 m parte carosabilă. Pe traseele drumurilor de exploatare DE 197 și DE 301 se propune realizarea unor prospecte stradale de 16,00 m lățime din care 7,00 m parte carosabilă mărginită de 2x3,00 m zone verzi și 2x1,50 m trotuare (vezi profil transversal tip PTT1).

În incintă, se propune realizarea unei rețele de drumuri de deservire interioară racordate la drumurile exterioare, platforme tehnologice și de depozitare și platforme de parcare. Pe laturile de nord și vest se propun realizarea unor prospecte stradale de 16,00 m lățime din care 7,00 m parte carosabilă mărginită de 2x3,00 m zone verzi și 2x1,50 m trotuare (vezi profil transversal tip PTT1). Pe direcția nordvest - sudest se propune traversarea parcelei studiate cu un prospect stradal de 14,00 m lățime din care 7,00 m parte carosabilă mărginită de 2x2,00 m zone verzi și 2x1,50 m trotuare (vezi profil transversal tip PTT2).

La fiecare lot cu suprafețe între 5466 - 8031 m2 destinat depozitării și serviciilor, cu înălțime de maxim (S)+P+4 se vor amenaja locuri de parcare funcție de aria desfășurată construită, nr. de clienți, salariați etc.

Structura rutieră propusă pentru drumurile și platformele interioare este alcătuită dintr-o îmbrăcăminte modernă așezată pe o fundație din piatră spartă și balast.

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate centralizat și se vor evacua în rețeaua de canale existentă în zonă.

 • 3.4.2. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI PIETONALE (trasee pietonale, piste pentru cicliști, condiții speciale pentru handicapați)

Prospectele stradale propuse pentru străzile ce deservesc prezentul PUZ sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor.

 • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ

TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

 • 3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCȚIONALITATE, AMPLASARE

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

 • -  reglementarea din punct de vedere urbanistic a terenului studiat, actualmente cu destinație agricolă, propunându-se dezvoltarea unei zone de servicii si depozitare

 • -  reglementarea accesului la teren

 • -  rezervarea suprafețelor de teren necesare realizării profilelor stradale finale, conform tramei stradale majore propusă în zonă

 • -  asigurarea soluțiilor de echipare edilitară pentru viabilizarea zonei;

 • -  asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, conform propunerilor și avizelor anexate, etc.

Documentația are drept obiect realizarea pe un teren, în suprafață totală de 59387 mp, a unui ansamblu de servicii si depozitare, cu un regim de inaltime maxim (S)+P+4E

 • 1. Pe parcela studiată se propun 8 loturi cu suprafețe variate, intre 5466 - 8031 mp destinate depozitarii si serviciilor, cu un regim de inaltime maxim de (S)+P+4 .

 • 2. Se propun doua loturi destinate zonelor verzi si echipamentelor edilitare: un lot pe care vor fi amplasate forajul, rezervor apa, statie pompare si un alt lot pe care se vor amplasa tancul septic, separatorul de hidrocarburi, bazinul de retentie a apelor pluviale, statia de pompare etc.

 • 3. Pe parcela studiată se propune prevederea de spații verzi comune, reprezentând 7% din suprafața terenului studiat.

 • 4. Pe parcelele rezultate destinate depozitarii si serviciilor procentul minim de spatii verzi va fi de 20 %.

 • 5. Locurile de parcare din incintă necesare funcțiunilor se vor calcula conform normativelor în vigoare.

 • 6. Se vor rezerva suprafețele necesare de teren în vederea asigurării prospectelor finale ale străzilor propuse.

 • 3.5.2. REGLEMENTĂRI

Intervenția propusă va respecta următoarele retrageri față de aliniamentul propus:

Construcțiile se vor amplasa retrase fata de aliniament cu 10m

 • 3.5.3. BILANȚ TERITORIAL

  Bilanț teritorial:

  Existent:

  Propus:

  Total:

  59387 mp 100%

  59387 mp

  100%

  Servicii si depozitare:

  48841 mp

  82.2%

  din care zona verde:

  7734 mp

  13%

  Spațiu verde comun:

  --

  4157 mp

  7%o

  TOTAL Spațiu verde:

  11891mp

  20%)

  Edilitare:

  1396 mp

  2.3%o

  Circulații:

  4993 mp

  8.5%

  din care Sp. verzi alin. / Parcaje.

  1728 mp

 • 3.5.4. INDICI URBANISTICI

Depozitare si servicii în regim de înălțime maxim (S)+P+4E

P.O.T.=max.55%

C.U.T.= max. 1

Hmax.=20 m

Hcornisa max.=18 m

 • 3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

  • 3.6.1. ALIMENTARE CU APĂ

În primă fază, alimentarea cu apă a obiectivului (apă menajeră și pentru refacerea rezervei de incendiu) se va realiza prin intermediul unui foraj de medie adâncime propus, amplasat în cadrul obiectivului, conform planului de reglementări lucrări hidroedilitare, planșa nr. 01-ED atașată la prezenta documentație.

Forajul va fi prevăzut cu o electropompă submersibilă și recipient de hidrofor.

Alimentarea cu apă a parcelelor propuse pentru servicii și depozitare, se face prin intermediul unei conducte din PE-HD, PN6, PE80, De 63x3,6mm, având o lungime totală de L = 458 m.

Pe această conductă de apă s-a prevăzut un cămin de vane CV1. Traseul acestei conducte de apă se poate urmări pe planul de reglemetări, planșa nr. 01-ED.

Pentru asigurarea incendiului exterior s-a propus o rețea de incendiu din PE-HD, PN6, PE80, având De 225x12,8 mm, în lungime totală de L = 1.047 m.

Pe această conductă de apă s-au prevăzut 10 hidranți de incendiu exterior cu Dn 100 mm și 3 cămine de vane CV2, CV3 și CV4.

Rezervorul de înmagazinare apă pentru incendiu are o capacitate de 350 mc și va asigura apa necesară pentru stins incendiu.

În imediata apropiere a rezervorului de apă se propune o stație de pompare apă pentru incendiu.

Odată cu realizarea unui sistem de alimentare cu apă în zonă, obiectivul se va branșa la sistemul centralizat de alimentare cu apă al localității.

Debitele de apă necesare conform breviarului de calcul sunt:

Qzi med.    = 5,63 m3/zi = 0,065 l/s;

Qzi max.     = 7,32 m3/zi = 0,084 l/s;

Qorar max. = 20,5 m3/zi = 0,85 m3/h = 0,237 l/s.

Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90)

 • -  volumul de apă pentru hidranți interiori (se consideră 1 incendiu la care se folosesc 2

hidranți/incendiu):

Vhi = 2,5 l/s.hidrant x 1 incendiu x 2 hidranți/incendiu x 10 min x 60 sec= 3 mc

 • - volumul de apă pentru hidranți exteriori:

Vhe = 30 l/s x 3 ore x 3600 sec. = 324 mc

 • - volumul de incendiu:

Vi = Vhi + Vhe = 327 mc

 • - debitul de refacere a rezervei de incendiu:

Qri = Vi / 24 = 327 / 24 = 13,63 m3/h = 3,78 l/s

Volumul rezervorului de incendiu se alege de 350 mc.

Debitul la sursă este :

Qs = Qzimax + Qri = 0,084 + 3,78= 3,86 l/s.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Materialul folosit pentru conductele de apă este PE-HD, PN6, PE80, De 63 mm și De 225 mm.

Conductele PE 80 au rezistența minimă la solicitări mecanice MRS = 10 Mpa pentru care furnizorul garantează o durată de folosință de 50 de ani, practic presiunea se poate atinge numai teoretic și în perioadele de probe tehnice înainte de punere în funcțiune.

Ținând cont de coeficientul de dilatare liniară a conductelor din polietilenă de înaltă densitate egal cu 0,02 mm/m nu se pot genera tensiuni periculoase la variațiile de temperatură ce pot apare în exploatare, conductele fiind pozate pe pat de nisip.

 • 3.6.2. CANALIZARE MENAJERĂ Și PLUVIALĂ

 • 3.6.2. a. Canalizare menajeră

Canalizarea menajeră a fost dimensionată la debitele:

Quz.zimed = 5,63 m3/zi = 0,065 l/s;

Quz.zimax = 7,32 m3/zi = 0,084 l/s;

Quz.orarmax = 20,5 m3/zi = 0,85 m3/h = 0,237 l/s.

Debitul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846 -1:2006.

Apele uzate menajere provenite de la obiectiv sunt colectate și evacuate prin intermediul unei rețele

de canalizare din tuburi PVC-KG, SN4, De 200x4,5 mm în lungime totală de L = 523 m la tancul septic etanș propus.

Pentru o bună funcționare a rețelei de canalizare menajere s-a prevăzut un număr de 12 cămine menajere de vizitare, Cm1-Cm12.

În primă fază, datorită faptului că în zonă nu există un sistem centralizat de canalizare, se propune a se realiza un tanc septic etanș cu V = 14 mc, care va fi vidanjat prin grija beneficiarului de câte ori se impune.

Determinarea nr. de vidanjări:

 • -  volumul tancului septic etanș propus: 14 mc;

 • -  debitul zilnic maxim: Q zimax = 7,32 mc/zi;

 • -  număr vidanjări: n = V/ Qzimax = 14 mc/7,32 mc/zi = 2 zile

Odată cu realizarea unui sistem de canalizare menajeră în zonă, tancul septic etanș se va dezafecta, iar apele uzate menajere de la obiectiv se vor racorda la sistemul centralizat de canalizare menajeră al localității.

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm, iar lateral de 20 cm.

Rugozitatea conductelor este foarte mică (Z = 0,03) iar materialul din care sunt realizate prezintă o mare siguranță la transport și o etanșare absolută a rețelei realizate.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 60 m unul de altul, conform STAS 3051 - 91.

Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448 - 82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m și H = 2,0 m.

Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile, în teren cu apă subterană și vor fi protejate la exterior prin strat de bitum iar la interior prin tencuire.

Materialele folosite la executarea acestor rețele (PE-HD pentru rețeaua de apă și PVC-KG pentru rețeaua de canal menajer și pluvial) sunt materiale de ultimă generație folosite la astfel de lucrări, care au o mare fiabilitate și rezistență la acțiunea agenților corozivi, precum și o durată mare de viață (50 ani).

Utilizarea acestor materiale reduce la minim posibilitatea exfiltrării apei din aceste rețele sau a infiltrării apelor freatice în acestea.

Avizul de oportunitate obținut la faza P.U.Z. nu autorizează execuția lucrărilor de investiții.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

 • 3.6.2.b. Canalizare pluvială

Apele pluviale de pe străzi se vor colecta prin intermediul unei canalizări pluviale deschise propuse la marginea drumurilor și trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi, după care acestea vor fi stocate pe timpul ploii în bazinul de retenție propus pentru zona studiată.

Apele convențional curate, ajunse în bazinul de retenție, vor fi evacuate prin intermediul unei guri de vărsare în canalul de desecare Hcn 187, existent în zona amplasamentului studiat.

Decantorul-separatorul de hidrocarburi a fost dimensionat la un debit de 350 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe străzile acestei zone.

Decantorul-separatorul de hidrocarburi propus pentru o suprafață de 5,9387 ha constituită din zonă verde, carosabil și acoperiș, este de tip SWOBK 70/350.

Bazinul de retenție prevăzut în P.U.Z. asigură stocarea apei de ploaie provenită de pe suprafața

obiectivului, după ce au fost trecute prin decantorul-separatorul de hidrocarburi.

Volumul de acumulare necesar bazinului de retenție este:

VBR = QP x tp = 336,84 x 29,62 x 60 / 1000 = 598,63 m3 = 600 m3

Volumul bazinului de retenție va avea dimensiunile: L = 20 m, B = 15 m, H = 2 m.

Prin conducta de preaplin se va evacua un debit de :

Qevacuat = m x Siarba x ^iarba x i = 0,8 x 5,9387 x 0,05 x 100 = 23,75 l/sec. -considerându-se toată suprafața de drum a obiectivului ca fiind înierbată.

 • 3.6.3. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Conform normativ PE 132/2003 bilanțul energetic al consumatorilor de energie electrică se apreciază astfel:

8 spatii activitati producție si depozitare

1x150kW

2x112kW /spatiu

1x 96 kW

1x134kW

1x126kW

1x154kW

1x178kW

servicii (incendiu, iluminat, canal, apa)

50kW

TOTAL                Pi = 1112 kW

Ps = 722.8 kW

Pentru alimentarea noilor consumatori se propune un post de transformare (20KV/400V) de 800 KVA în anvelopă de beton, având compartimente pentru aparatura de joasă și medie tensiune.

De la postul de transformare va pleca rețeaua în cablu de joasă tensiune LES JT(04kV) până la firidele de branșament de unde se va alimenta fiecare consumator, prin intermediul branșamentului electric propus.

De asemenea, de la postul de transformare pleacă și rețeaua de iluminat stradal cu corpuri de iluminat cu LED de 100W montate pe stâlpi.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA sau alți proiectanți autorizați și se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

 • 3.6.4. TELECOMUNICAȚII

Pentru viitoarea zona se preconizeaza ca operatorii de specialitate, la comanda beneficiarului, vor dezvolta rețeaua de telecomunicații și internet.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ).

 • 3.6.5. REȚEA TVC

La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor extinde rețelele de TVC- televiziune prin cablu din zonă. De la aceste rețele se vor realiza branșamente individuale pentru obiectivele propuse.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare ( PE 132-2003; I7-2002; NTE 007/08/00; P 118-1999 ).

 • 3.6.6. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Pentru viitoarea zona se preconizeaza ca operatorii de specialitate, la comanda beneficiarului, vor dezvolta rețeaua de alimentare cu gaze naturale.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare

 • 3.7. PROTECȚIA MEDIULUI

  • 3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE (emisii, deversări, etc.)

Deoarece apele uzate menajere se colectează în sistem separat în rețeaua de canalizare și apoi în bazinul vidanjabil, nu există surse de poluare privind deversări de ape uzate.

In acelasi scop, inainte de deversare apele preluate de pe drumuri sunt trecute in prealabil prin decantor-separator de hidrocarburi.

Se vor respecta prevederile OMS nr. 119 / 2014 privind normele de igiena.

 • 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Utilitățile de alimentare cu apă și canalizare sunt asigurate în sistem local, materialele folosite la rețelele de apă și canal sunt polietilenă și pvc, care nu permit exfiltrații din canalizare în sol și infiltrații din sol în rețeaua de alimentare cu apă. În concluzie, nu există riscuri de poluare în exploatare.

 • 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEȘEURILOR

Deșeurile vor fi colectate în sistem dual în euro-pubele și preluate de operatorul de salubritate care le transportă la locația de balotare de unde vor fi transportate și depuse la un deponeu autorizat.

 • 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul cu destinație agricolă nu este degradat.

Conform ridicării topografice și altimetriei terenului, acesta are diferențe de cote de nivel de aproximativ 2 m.

Prin prezenta documentație se propune reglementarea zonei prin dezvoltarea unei zone de servicii si depozitare nepoluanta .

Se va asigura un procent de minim 7% din suprafata parcelei initiale pentri zone verzi comune. Se va asigura o suprafață de minim 20% din teren pentru spații verzi amenajate in cadrul parcelelor. Se vor asigura plantații diversificate începând de la gazon și continuând cu arbuști și arbori.

De asemenea se vor asigura plantații de aliniament de-a lungul drumurilor și pietonalelor propuse.

 • 3.7.5. PROTEJAREA VALORILOR DE PATRIMONIU, PRIN INSTITUIREA DE ZONE PROTEJATE

Nu e cazul.

 • 3.7.6. REFACEREA PEISAGISTICĂ ȘI REABILITARE URBANĂ

Executarea drumurilor la prospectele finale va însemna momentul în care se vor putea executa și corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spații verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.

De asemenea iluminatul va putea fi asigurat în zona accesului.

 • 3.7.7. VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC ȘI BALNEAR - după caz Nu e cazul.

 • 3.7.8. ELIMINAREA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI AL REȚELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare proprii și racordul la rețeaua electrică, se vor elimina disfuncționalitățile existente privind soluțiile punctuale de rezolvare a utilităților în zonă.

Prin prezentul proiect se va reglementa accesul la teren prin racordul la accesul din din intersecția sens giratoriu existentă dintre DN69 și centura Timișoara nord

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

 • •  Listarea obiectivelor de utilitate publică

 • - asigurarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale drumurilor din perimetrul studiat

 • - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele de cicliști, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menționate să devină domeniu public;

 • •  Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcții) din zonă, conform legii 213/1998

Damacus Lucian, Damacus Gabriela-Florica

CF nr. 417384 - Timișoara (teren extravilan)

 • - număr cadastral 417384

 • - Nr. CF vechi 133549, Nr. top vechi: A300 / 5

 • - Suprafața teren = 59387 mp

 • - nu există sarcini

 • •  Determinarea circulației terenurilor între deținători, în vederea realizării obiectivelor propuse

Conform planșei “Circulația terenurilor“ urmeaza a fi prevăzute:

 • - asigurarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale în perimetrul terenului studiat

 • - obligativitatea ca drumurile de acces, pistele pentru cicliști, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menționate să devină domeniu public.

 • 4. Concluzii - Măsuri în continuare

 • Înscrierea amenajării și dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile P.U.G.

Ținându-se cont de tendințele de dezvoltare, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât și posibilitățile de cooperare și corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluții armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor și serviciilor necesare funcționării.

Datorită solicitărilor crescânde, vizând necesarul de spații de servicii si depozitare, propunerea de față asigură pe de o parte, la nivel urban, generarea unei funcțiuni compatibile cu evoluția zonei, iar punctual se asigură valorificarea unui teren printr-o operație făcută la nivelul standardelor actuale.

 • •   Priorități de intervenție

Necesitatea stabilirii soluției finale PUG de zonificare

Stabilirea tramei stradale majore, astfel ca rezervarea terenurilor pentru asigurarea prospectelor să se poată concretiza, in special in zona colectoarelor propuse paralel cu DN 69 si Centura

 • •  Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restricții -Proiecte prioritare de investiții, care să asigure realizarea obiectivelor, în special în domeniul interesului general

Necesitatea corelării investitorilor din zonă privind echiparea edilitară și a lucrărilor rutiere.

- Montaje ale etapelor viitoare (actori implicați, atragerea de fonduri, etape de realizare, programe de investiții, etc.)

Este necesară extinderea rețelei de apă și canalizare pentru a îmbunătăți infrastructura edilitară în zonă.

Șef proiect


arhitect Georgeta Trîmbițaș

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.