Hotărârea nr. 433/2014

433/12.09.2014 privind constituirea Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara
Hotararea Consiliului Local 433/12.09.2014
privind constituirea Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 -21328/01.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 283/13.07.2010 - privind constituirea Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara, modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.493/24.09.2013;
Având în vedere adresa nr. SC2014-21328/13.08.2014 a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara ;
Având în vederere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 162 /2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale.
Având în vedere prevederile art. 186 alin 1, alin 2 şi alin 7 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă constituirea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş Timişoara" , în următoarea componenţă:
Membrii titulari:
1. dr. Arion Melania, reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş;
2. dr. Istodor Alin ,reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
3. Ec. ................................................., reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
4. Dr. Gaşpar Cristina Marieta, reprezentantul Primarului Municipiului Timişoara;
5. As. univ. dr. Oancea Cristian, reprezentantul Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş Timişoara;
6. Prof. univ. dr. Tudorache Voicu Mircea, reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
7. As. med. pr. Şerban Liliana, reprezentantul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.
Membrii supleanţi:
1. Dr. Neagoe Maria , reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş;
2. ………………………………………............., reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
3. Ec Dolecek Cristian, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
4. Dr. Roşca Ovidiu, reprezentantul Primarului Municipiului Timişoara;
5. Conf. univ. dr. Curescu Manuela, reprezentantul Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş Timişoara;
6. Conf. univ. dr. Nicoară Emilia Octavia, reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
7. As. med. pr. Secoşan Elena, reprezentantul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.

Art.2: La data intrări în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârile de Consiliul Local nr: 283/13.07.2010 şi nr.493/24.09.2013.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale,Sportive şi Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciul Resurse Umane;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara;
- Membrilor Consiliului de Administraţie;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMĂNIA                                       APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                      PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE,                Nicolae Robu

SPORTIVE ȘI CULTURALE COMPARTIMENT SPITALE Nr.SC2014 -21328/01.09.2014

REFERAT privind desemnarea din partea Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a membrilor titulari și a membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara și aprobarea componenței acestuia

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale - Compartiment Spitale, privind constituirea Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

Managementul asistenței medicale acordate în unele unități sanitare cu paturi au transferate către autoritățile administrației publice locale potrivit art. 16 din OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale. Având în vedere art. 18 alin. 1 lit. a) din OUG 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale și art. 186 alin 1, 2, 7 și 13 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății potrivit căruia:

„(1) În cadrul spitalului public funcționează un consiliu de administrație format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.

(2) Membrii consiliului de administrație pentru spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt:

 • a) 2 reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătății sau al direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București;

 • b) 2 reprezentanți numiți de consiliul județean ori consiliul local, după caz, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, din care unul să fie economist;

 • c) un reprezentant numit de primar sau de președintele consiliului județean, după caz;

 • d) un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spitalele clinice;

 • e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.”

(7) Membrii consiliului de administrație al spitalului public se numesc prin act administrativ de către instituțiile prevăzute la alin. (2), (3) și (3A1).

(13) În cazul autorităților administrației publice locale care realizează managementul asistenței medicale la cel puțin 3 spitale, reprezentanții prevăzuți la alin. (2) lit. b) sunt numiți din rândul structurii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

La art. 18 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 se prevede:

“(1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale au următoarele atribuții:

a) asigurarea managementului asistenței medicale prin structuri cu atribuții specifice în acest domeniu; ”

Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș”Timișoara, a fost constituit în baza în baza H.C.L nr. 283/13.07.2010 modificată cu

 • H. C.L nr. 493/24.09.2013, având următoarea componență;

Membrii titulari:

 • I. dr. Arion Melania, reprezentantul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș;

 • 2. Popovici Emilian, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • 3. Armean Stelian Mircea, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • 4. Dr.Moisil Teodora, reprezentantul Primarului Municipiului Timișoara;

 • 5. As. univ. dr. Oancea Cristian, reprezentantul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara;

 • 6. Prof. univ. dr. Tudorache Voicu Mircea, reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • 7. As. med. pr. Șerban Liliana, reprezentantul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

Membrii supleanți:

 • 1. Dr. Neagoe Maria , reprezentantul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș;

 • 2. Iosifescu Cristina, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • 3. Moga Victor, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • 4. Dr. Roșca Ovidiu, reprezentantul Primarului Municipiului Timișoara;

 • 5. Conf. univ. dr. Curescu Manuela, reprezentantul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara;

 • 6. Conf. univ. dr. Nicoară Emilia Octavia, reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • 7. As. med. pr. Secoșan Elena, reprezentantul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

Prin adresa cu nr. 2014-21328/13.08.2014, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara, a solicit d-lui. Primar desemnarea altei persoane în Consiliul de administrație, care să înlocuiască pe d-na Dr. Moisil Teodora - membru titular, care în prezent ocupă funcția de Director medical.

Având în vedere că Dl. Primar, a numit în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara , ca membru titular pe Dr. Gașpar Cristina Marieta care va înlocui pe Dr. Moisil Teodora.

Având în vedere că reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Timișoara au fost desemnați de Consiliul Local din legislatura 2008-2012, solicităm actualului Consiliului Local să-și desemneze reprezentanții prin numirea membrilor titulari și supleanți în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara și aprobarea constituiri acestuia în următoarea componență:

Membrii titulari:

1. dr. Arion Melania, reprezentantul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș;

2........................................., reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

3. Ec......................................, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;


 • 4. Dr. Gașpar Cristina Marieta, reprezentantul Primarului Municipiului Timișoara;

 • 5. As. univ. dr. Oancea Cristian, reprezentantul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara;

 • 6. Prof. univ. dr. Tudorache Voicu Mircea, reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • 7. As. med. pr. Șerban Liliana, reprezentantul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

Membrii supleanți:

1. Dr. Neagoe Maria , reprezentantul Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș;

2................................................., reprezentantul Consiliului Local al Municipiului

Timișoara;

 • 3. Ec..........................................., reprezentantul Consiliului Local al Municipiului

Timișoara;

 • 4. Dr. Roșca Ovidiu, reprezentantul Primarului Municipiului Timișoara;

 • 5. Conf. univ. dr. Curescu Manuela, reprezentantul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara;

 • 6. Conf. univ. dr. Nicoară Emilia Octavia, reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • 7. As. med. pr. Secoșan Elena, reprezentantul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

VCEPRIMAR, Dan Diaconu

SECRETAR loan Cojocari


DIRECTOR EXECUTIV, Mihai Ioan Costa

CONSILIER, Ioana Ciucur

AVIZAT, Serviciul Juridic Daniela Ștefan