Hotărârea nr. 429/2014

429/12.09.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 240/20.05.2014 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 413/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"
Hotararea Consiliului Local 429/12.09.2014
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 240/20.05.2014 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 413/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 23466/04.09.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013;
În baza Hotărârii de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi a Ordinului nr. 2.548/25.08.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor acesteia;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. (b), alin. 4 lit. (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.240/20.05.2014 care va avea următorul conţinut:
" - Se aprobă bugetul total al proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timişoara" finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" în valoare de 10.387.525,33 lei (inclusiv TVA), din care:
- contribuţia proprie a Municipiului Timişoara: 641.075,45 lei (inclusiv TVA), respectiv:
- 198.907,15 lei (inclusiv TVA) cheltuieli eligibile;
- 442.168,30 lei (inclusiv TVA) cheltuieli neeligibile;
- asistenţa finaciară nerambursabilă solicitată: 9.746.449,88 lei (inclusiv TVA).
- Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 641.075,45 lei (inclusiv TVA), reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului prevăzut la Art. 3.1."

Art. 2. Toate celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 240/20.05.2014 rămân nemodificate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiai Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Liceului Teoretic J.L. Calderon;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ

PRIMAR

Nicolae ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

SC2014 -

REFERAT

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 240/20.05.2014 prin care s-a modificat HCL nr.413/20.11.2009 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și analizei cost-beneficiu, a proiectului precum și a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiții „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timișoara” în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - “ Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 - “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.413/20.11.2009 a fost aprobată documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și analiza cost-beneficiu, precum și a cheltuielile legate de proiectul, corespunzător realizării obiectivului de investiții „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timișoara”. Cererea de finanțare și anexele corespunzătoare proiectului mai sus menționat au fost depuse la ADR Vest, Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, în data de 26.11.2009, în vederea cofinanțării proiectului în cadrul Axei Prioritare 3 - “ Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 - “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

În data de 26.11.2009 proiectul a fost depus spre finanțare la ADR Vest, a fost înregistrat cu nr. V/27/3/3.4/252/26.11.2009 și a primit Codul SMIS 14968, fiind admis din punct de vedere al conformității administrative și al eligibilității.

În data de 25.08.2014, am fost informați că cererea de finanțare aferentă proiectului de față a fost acceptată la contractare.

Prin HCL nr.240/20.05.2014 a fost modificat HCL nr.413/20.11.2009, fiind aprobată atât valoarea totală a proiectului, cât și sumele necesare implementării în condiții optime a proiectului. Cu toate acestea, în urma procedurii de evaluare din etapa precontractuală, au fost transmise mai multe clarificări printre care faptul că, anumite cheltuieli legate de proiect, au fost declarate în conformitate cu prevederile Ordinului cheltuielilor eligibile - neeligibile, fiind astfel necesară reaprobarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și oportunitatea și necesitatea atragerii de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii școlare din Timișoara,

PROPUNEM:

- aprobarea modificării Art.1 din HCLMT nr.240/20.05.2014 care va avea următorul conținut:

„- Se aprobă bugetul total al proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timișoara” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - “ Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 - “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă” în valoare de 10.387.525,33 lei (inclusiv TVA), din care:

  • - contribuția proprie a Municipiului Timișoara: 641.075,45 lei (inclusiv TVA), respectiv:

  • - 198.907,15 lei (inclusiv TVA) cheltuieli eligibile;

  • - 442.168,30 lei (inclusiv TVA) cheltuieli neeligibile;

  • - asistența financiară nerambursabilă solicitată: 9.746.449,88 lei (inclusiv TVA).

  • - Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiului Timișoara a sumei de 641.075,45 lei (inclusiv TVA), reprezentând contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului prevăzut la Art. 3.1.”

-Toate celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 240/20.05.2014 rămân nemodificate.

Director Direcția Dezvoltare

Pt. Secretar, Jr. Simona Drăgoi


Director Direcția Economică Smaranda HARACICU


Arh. Aurelia JUNIE

Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională Ing. Magdalena NICOARĂ

Întocmit, Ramona Miclăuș

Avizat juridic

Cons. Juridic Daniela ȘTEFAN