Hotărârea nr. 428/2014

428/12.09.2014 privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 193/23.11.2012 - privind delimitarea Campusului Studenţesc Timişoara şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor comerciale, de alimentaţie publică sau prestări servicii în perimetrul Campusului Studenţesc Timişoara
Hotararea Consiliului Local 428/12.09.2014
privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 193/23.11.2012 - privind delimitarea Campusului Studenţesc Timişoara şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor comerciale, de alimentaţie publică sau prestări servicii în perimetrul Campusului Studenţesc Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-15800/19.06.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere adresa Universitatii Politehnica Timisoara ,inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu Nr.SC2014 - 015322/16.06.2014
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 193/2012- privind delimitarea Campusului Studentesc Timisoara si conditiile de desfasurarea a activitatilor comerciale ,de alimentatie publica sau prestari servicii in perimetrul Campusului Studentesc Timisoara;
Având in vedere Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţa aprobata prin Legea nr. 650/2002 cap.II, art.6;
Având in vedere Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse si servicii de piaţa in unele zone publice : cap.8,art.30;
Având in vedere art.25-27 din Legea nr.350/2001 , privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificată;
Având în vedere Adresa nr. SC2014 - 15800/10.09.2014 a Biroului Autorizare Activităţi Comerciale - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul prevederilor art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 193/23.11.2012 privind delimitarea Campusului Studentesc Timisoara si conditiile de desfasurare a activitatilor comerciale ,de alimentatie publica sau prestari servicii in perimetrul Campusului Studentesc Timisoara ,dupa cum urmeaza:
,, Aprobarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor comerciale, de alimentaţie publica si prestări servicii in perimetrul Campusului Universitar Timişoara:
a) Se interzice cu desăvârşire consumul bauturilor alcoolice in unitatile comerciale din perimetrul Campusului Universitar Timişoara. Din aceasta categorie fac parte si berea sau orice alt produs care conţine un amestec de bere si de băuturi nealcoolice, care au o concentraţie alcoolica mai mare de 0,5% în volum.
b) Orarul de funcţionare al agenţilor economici care desfăşoară activităţi comerciale, de alimentaţie publica sau prestari servicii in perimetrul Campusului Universitar Timişoara se poate stabili in intervalul orar 6.00-24.00.
c) Orarul de functionare al agentilor economici care desfasoara activitati de comert cu amanuntul in unitatile comerciale din perimetrul Campusului Universitar Timişoara se poate stabili in intervalul orar 00.00-24.00";

Art.2: Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 193/23.11.2012 raman neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Directia Politiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI