Hotărârea nr. 427/2014

427/12.09.2014 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 427/12.09.2014
privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014 - 20076/01.08.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal încheiat cu ocazia şedinţei din data de 19.06.2014 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 479/24.09.2013;
Avand in vedere cererea S.C. Snack Bar Artis S.R.L. inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CT2014-000739/18.02.2014;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Timisoara, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Toate celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Timisoara, raman neschimbate.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse si Directia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Fiscale;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- S.C. Snack Bar Artis S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU


CABINET VICEPRIMAR

BIROUL VALORIFICARE S.A.D.

NR. SC2014-

REFERAT

Privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara s-au aprobat tarifele de bază pe m.p. pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa ce face parte integrantă din hotărâre.

S.C. Snack Bar S.R.L. are închiriat prin contractul de închiriere nr. 1281/2001 spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Alba lulia nr. 2, compus din 4 încăperi, în suprafață de 69,88 mp pentru bufet de incintă, la un tarif de 8 euro/mp, conform HCLMT nr. 71/26.02.2013.

Totodată, prin HCLMT nr. 351 din 18.06.2013 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliul Local al Municipiului Timisoara, S.C. Snack Bar Artis S.R.L. a fost scutită de la plata chiriei pentru perioada iulie-august a anului.

S.C. Snack Bar S.R.L. prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CT2014-000739/18.02.2014 solicită reducerea tarifului de baza pe m.p. pentru închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Alba Iulia nr. 2.

În ședința din data de 19.06.2014 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 12/26.06.2012, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 479/24.09.2013, comisia a hotărât reducerea cuantumului chiriei de la 8 euro/mp/lună la 4 euro/mp/lună.

Avand in vedere cele prezentate:

PROPUNEM :

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care să se aprobe modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliul Local al Municipiului Timișoara, conform Anexei ce va face parte din hotărâre.

Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliul Local al Municipiului Timișoara, ramân nemodificate.

VICEPRIMAR                          SECRETAR

TRAIAN STOIA                       IOAN COJOCARI

ȘEF BIROU MARINELA BANDI


CONSILIER

CRISTIAN CĂRĂBAȘ

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

ANEXA La HCL NR. din data de _

Nr. crt

Nr. contract

Nume chiriaș

Adresa spațiului

Suprafața (m-P)

Situarea in imobil

Tarif HCL 71

Euro/m.p./luna

Chiria lunara (EUR/luna)

Tarif propus

Chiria lunară propusă

1

SAD1281

S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L.

STR. ALBAIULIA

NR.2

69,88

Etaj I

8

559,04

4

279,52

VICEPRIMAR

Traian StoiaC


PT. ȘEF BIROU

Marinela Bandi