Hotărârea nr. 426/2014

426/12.09.2014 privind repartizarea ap. 3 din str. Miloia bl.B9, către Irimia Alexandra Paula
Hotararea Consiliului Local 426/12.09.2014
privind repartizarea ap. 3 din str. Miloia bl.B9, către Irimia Alexandra Paula


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-22263 din data de 25.08.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. nr.116/2009 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea O.U.G. nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.15 din H.G. 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) coroborat cu art.36 alin. 5 lit. (a) şi art.36 alin.2 lit. (d) coroborat cu art.36 alin.6 lit.(a) pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;


HOTARASTE


Art.1: Se aprobă repartizarea ap.3 din str. Miloia bl.B9, către Irimia Alexandra Paula, înscrisă pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 la poziţia 218.
Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Biroului Locuinţe;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- D-nei Irimia Alexandra Paula;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI

ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROU LOCUINȚE

Nr.SC2014-22263/25.08.2014


A p r o b a t: P R I M A R,


NICOLAE ROBU


R E F E R A T

privind repartizarea ap.3 din str. Miloia bl.B9


Prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009 s-a aprobat lista de priorități A.N.L. pentru anul 2009, în


vederea repartizării locuințelor construite în Timișoara, str. Miloia realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.


Până în prezent au fost soluționate cererile primelor 217 persoane înscrise pe lista de priorități. Apartamentul 9 din str. Miloia bl.B1 sc.B, apartamentul 30 din str. Miloia bl.B1 sc.A și


apartamentul 3 din str. Miloia bl.B9 devenit libere ca urmare a predării acestora de către foștii chiriași Nedescu Claudiu prin cererea nr. CT2014-2216/08.05.2014, Simin Cristina Mihaela prin cererea nr. CT2014-3323/07.07.2014 și Doogaru Daniela Stela prin cererea nr. CT2014-3377/09.07.2014.

Astfel, la data de 22.07.2014 au fost invitate următoarele persoane înscrise pe lista de priorități A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/2009, respectiv, doamna Irimia Alexandra Paula, înscrisă pe lista de priorități la poz.218, doamna Ciortuz Maria înscrisă pe lista de priorități la poz.226 și doamna Pirvănel Claudia Maria, înscrisă pe listă la poziția 228. Precizăm că persoanele aflate pe pozițiile 219, 222, 223, 224, 225 și 227 au depășit vârsta de 36 de ani, iar persoanele înscrise la poz.220 și 221 au dobândit în proprietate o locuință.


Dintre cei invitați s-a prezentat doamna Irimia Alexandra Paula, care în prezența membrilor


Comisiei sociale de analiză a dosarelor ANL a reconfirmat criteriile de acces la locuință și doamna Pirvănel Claudia Maria care a refuzat în scris atribuirea unuia dintre apartamentele disponibilizate deoarece are familia compusă din 4 persoane și solicită atribuirea unui apartament de 2 camere și astfel s-a întocmit un proces-verbal care face parte integrantă din prezentul referat.

Având în vedere cele de mai sus și opțiunea expimată propunem repartizarea apartamentului 3 din str. Miloia bl.B9 către doamna Irimia Alexandra Paula.


V I C E P R I M A R,


SECRETAR,


Traian Stoia


Ioan Cojocari


DIRECTOR,

Laura Koszegi


ȘEF BIROU

Mihai Boncea


CONSILIER,

Simona Bălan


Avizat juridic,


Cod FO 53-01 ver.1